Subsidieverordening 'Sloop vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen' gemeente Bergeijk

Geldend van 29-04-2021 t/m 31-03-2023

Intitulé

Subsidieverordening 'Sloop vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen' gemeente Bergeijk

De raad der gemeente Bergeijk; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 02 februari 2021;

gezien het advies van de commissie GZ d.d. 02 maart 2021.

besluit vast te stellen de:

 • 1.

  de subsidieverordening Sloop Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen vanaf 1 april 2021 opnieuw open te stellen;

 • 2.

  hieraan een looptijd van 2 jaar te verbinden;

 • 3.

  hieraan op tenminste 1 fysieke of digitale informatiebijeenkomst aandacht te besteden.

De raad van de gemeente Bergeijk heeft de subsidieverordening “Sloop vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen vastgesteld op 25 maart 2021. Deze is geldig in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023.

Toelichting

Gelet op de ontwikkelingen in de landbouw is de verwachting dat de komende jaren veel agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) leeg komen te staan. Om verloedering en ongewenste activiteiten te voorkomen is beleid nodig om een goede ruimtelijke invulling aan de vrijkomende locaties te geven en sloop van overtollige bebouwing aan te moedigen. In dit kader heeft de gemeenteraad van Bergeijk in 2019/2020 een bedrag van €100.000,- beschikbaar gesteld om sloop van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing te stimuleren. Deze middelen zijn niet volledig benut. Om deze reden wordt de regeling opnieuw opengesteld.

In deze subsidieverordening worden de rechten en plichten benoemd die gelden wanneer van de subsidieverordening gebruik wordt gemaakt. Samengevat biedt de verordening de mogelijkheid om per adres in de gemeente Bergeijk een tegemoetkoming in sloopkosten te ontvangen ter waarde van €10,- per m², waarbij het ook is toegestaan om dit te combineren met andere regelingen. Daarbij geldt onder meer dat de sloop uitgevoerd wordt conform de bestaande regelgeving, dat de sloop pas plaatsvindt ná vaststelling van uw correct ingevulde subsidieaanvraag door de gemeente en dat u toezegt dat uitbreiding van de bebouwing in de toekomst niet plaatsvindt. Per adres geldt een maximale bijdrage van € 20.000,-.

Hoe werkt de subsidieprocedure?

De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier dat u indient bij de gemeente Bergeijk. U kunt uw aanvraag digitaal indienen via www.bergeijk.nl. U heeft hiervoor een DigiD-code nodig. Ook kunt u het aanvraagformulier downloaden via de website www.bergeijk.nl of ophalen bij de balie van het gemeentehuis.

Binnen 6 weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing (beschikking) tot subsidieverlening op uw aanvraag. Deze beslissing kunt u beschouwen als een voorlopige toezegging. In deze beschikking staan de voorwaarden en verplichtingen die gelden voor de sloop en wordt de (voorlopige) hoogte van de subsidie benoemd. Pas na ontvangst van deze beschikking kunt u gaan slopen. U draagt zelf de kosten voor de sloopwerkzaamheden, het is niet mogelijk een voorschot op de sloopsubsidie te krijgen.

Het definitieve besluit over het verlenen van de subsidie wordt genomen nadat u gesloopt heeft en dit via het gereedmeldingsformulier gemeld heeft. Dat moet binnen 6 maanden na ontvangst van de beschikking tot subsidieverlening gebeuren. Er wordt dan gecontroleerd of u conform de voorwaarden en verplichtingen heeft gesloopt. Daarna volgt de beslissing (beschikking) tot subsidietoekenning. Daarin wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Dit bedrag krijgt u dan uitbetaald.

Een aandachtspunt voor u is het combineren van deze subsidie met eventuele andere subsidieregelingen. Deze subsidieregeling voor sloop van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen mag gecombineerd (“gestapeld”) worden met andere subsidies. Dat geldt echter niet voor alle (subsidie)regelingen: van sommige regelingen mag u alleen gebruik maken als u voor dezelfde ontwikkeling niet ook van een andere (subsidie)regeling gebruik gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de provinciale ruimte-voor-ruimte regeling: deze mag niet gecombineerd worden met andere regelingen, zoals deze subsidieregeling voor sloop. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zelf te controleren of aan te vragen (subsidie)regelingen met elkaar gecombineerd kunnen worden.

U heeft nu een samenvatting van de subsidievoorwaarden gelezen. De exacte voorwaarden leest u in de regeling zelf.

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze subsidieverordening, of andere vragen heeft over het stoppen van uw agrarisch bedrijf, kunt u contact opnemen met mevrouw D. Nas van de gemeente Bergeijk, via telefoonnummer; 088 4970276.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • Aanvraag

  Een door een aanvrager ingevuld aanvraagformulier (gedownload van de gemeentelijke website) voor het verkrijgen van een subsidie voor het slopen van vrijkomende of vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing. Een ontvankelijke aanvraag bestaat uit:

  • een naar waarheid ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

  • een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager;

  • een omschrijving (in tekst) van de te slopen bebouwing (bouwjaar, voormalig gebruik, conditie van het pand, type materialen dat afgevoerd moet worden);

  • documenten die aantonen dat de te slopen bebouwing rechtens bestaat of mag bestaan;

  • een situatieschets/kaart waarop de te slopen bebouwing is weergegeven;

  • één of meerdere foto’s van de te slopen bebouwing.

 • Aanvrager:

  Een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar is van een in de gemeente Bergeijk gelegen (voormalig) agrarisch bedrijf.

 • Agrarisch bedrijf:

  Een bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren.

 • Agrarische bedrijfsgebouwen:

  Gebouwen in de gemeente Bergeijk die rechtens bestaan of mogen bestaan en gebouwd zijn ten dienste van een (voormalig) agrarisch bedrijf. De vigerende bestemming kan een agrarische (gebieds)bestemming of een woonbestemming zijn. De oppervlakte wordt gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het gebouw.

 • Bouwkavel:

  Een bouwvlak of bestemmingsvlak dat in het geldend bestemmingsplan door bouwgrenzen is omgeven, waarbinnen volgens dat bestemmingsplan een gebouw of complex van gebouwen mag worden gebouwd.

 • College:

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk.

 • Gebouw:

  Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • Gereedmeldingsformulier:

  Een formulier (te downloaden van de gemeentelijke website) om te melden en aan te tonen dat de sloop voltooid is.

 • Sloop / Slopen:

  Het (doen) afbreken en verwijderen van gebouwen, putten, funderingen, het afvoeren van puin en afval en het egaliseren van het perceel, evenals het, voor zover wettelijk verplicht, wegnemen van bodemverontreiniging daarbij.

 • Vervanging door nieuwe bebouwing:

  Er is sprake van vervanging door nieuwe bebouwing in het geval dat het oppervlak van de op de bouwkavel aanwezige bedrijfsgebouwen (bij een bedrijfsbestemming) of het oppervlak aan bijgebouwen of bijbehorende bouwwerken (in het geval van een woonbestemming) op de betreffende bouwkavel toeneemt ten opzichte van het oppervlak dat na de sloop, in de feitelijk aanwezige en legale situatie, resteert. Het ijkmoment hierbij is het moment van indiening van een volledige en juist ingevulde aanvraag voor subsidie op grond van deze verordening.

 • Vrijkomende of vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen:

  De oppervlakte van de agrarische bedrijfsgebouwen waarvoor een aanvraag wordt gedaan.

Artikel 2 Doel van de subsidieregeling

Deze subsidieregeling is bedoeld voor het stimuleren van sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen om zo verstening en verrommeling van het buitengebied tegen te gaan.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden: procedure, termijnen en hoogte

 • a.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij het college met gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de gemeente Bergeijk.

 • b.

  De verdeling van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van volledige en juist ingevulde aanvragen. Indien een subsidieaanvraag bij ontvangst nog niet volledig en/of juist is ingevuld, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag door de aanvrager volledig en juist is ingevuld en ingediend.

 • c.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledig en juist ingevulde aanvraag middels een beschikking tot subsidieverlening.

 • d.

  Deze beschikking vermeldt in ieder geval de maximale hoogte van de subsidie en de voorschriften en verplichtingen waar aan moet worden voldaan.

 • e.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de oppervlakte vrijkomende of vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen (afgerond op hele m²) dat gesloopt zal worden te vermenigvuldigen met €10,-.

 • f.

  Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

 • g.

  De sloopwerkzaamheden starten pas nádat de beschikking tot subsidieverlening door het college genomen is.

 • h.

  De aanvrager rondt de sloop af binnen 6 maanden nádat de beschikking tot subsidieverlening door het college genomen is.

 • i.

  Na afronding van de sloopwerkzaamheden dient de aanvrager een verzoek om vaststelling van de subsidie in bij het college door het inleveren van het volledig en juist ingevulde gereedmeldingsformulier.

 • j.

  Het college neemt een beschikking tot subsidievaststelling, waarin in ieder geval wordt vermeld of is voldaan aan de voorwaarden, of er sprake is van weigeringsgronden, en bij toekenning de hoogte van de subsidie die verstrekt wordt. De subsidie wordt overgemaakt op het IBAN-nummer van de aanvrager.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden: inhoudelijk

 • 1.

  Alle te slopen bedrijfsgebouwen (inclusief sloop en afvoer van putten, funderingen en overige ondergrondse voorzieningen en egalisatie van het perceel ter plekke van gesloopte ondergrondse voorzieningen) worden door aanvrager gesloopt en afgevoerd in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, en conform de sloopmelding/-vergunning.

 • 2.

  De aanvrager ondertekent bij de subsidieaanvraag een schriftelijke verklaring, waarin hij/zij de verplichting op zich neemt dat de gesloopte gebouwen niet vervangen worden door nieuwe gebouwen en dat hij/zij bereid is mee te werken met het vastleggen van het resterend oppervlak van gebouwen, zodanig dat er geen sprake is van vervanging door nieuwe gebouwen.

 • 3.

  Er mogen op het moment van de beschikking van subsidieverlening geen omgevingsvergunningen voor agrarische bedrijfsgebouwen bestaan, die wel vergund, maar niet gebouwd zijn, en die gelegen zijn binnen dezelfde bouwkavel als de agrarische bedrijfsgebouwen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De oppervlakte van deze gebouwen wordt niet opgeteld bij de m² te slopen bedrijfsgebouwen.

 • 4.

  Er wordt per agrarisch bedrijfsgebouw slechts eenmaal subsidie verleend.

 • 5.

  De maximale oppervlakte waarvoor per bouwkavel subsidie voor sloop kan worden toegekend is 2000m². Daarbij is het wèl toegestaan op dat bouwkavel feitelijk een groter oppervlak aan gebouwen te slopen.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden: weigeringsgronden

Een subsidie voor sloop wordt toegekend als er geen weigeringsgrond is. Weigeringsgronden zijn:

 • a.

  Er wordt niet voldaan aan de in artikel 3 en 4 benoemde voorwaarden;

 • b.

  Het te slopen gebouw is een monumentaal pand of een pand met cultuurhistorische waarden;

 • c.

  Door de aanvrager kan geen bouwvergunning (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) overlegd worden voor het te slopen pand;

 • d.

  Bij de sloop is niet de van toepassing zijnde regelgeving in acht genomen;

 • e.

  Het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebedrag wordt bij toekenning van de aanvraag overschreden;

 • f.

  De sloopwerkzaamheden zijn gestart voordat de in artikel 3 lid c benoemde beschikking door het college genomen is;

Artikel 6 Terugbetaling van de subsidie

 • a.

  In het geval dat gesloopte gebouwen vervangen worden door nieuwe gebouwen is de aanvrager verplicht de subsidie terug te betalen aan de gemeente.

 • b.

  In het geval dat na betaling van de subsidie blijkt dat bij de sloop niet de van toepassing zijnde regelgeving in acht is genomen is de aanvrager verplicht de subsidie terug te betalen aan de gemeente.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In geval van bijzondere omstandigheden kan door het college worden besloten om van één of meer bepaalde artikelen of artikelleden van onderhavige verordening af te wijken.

Artikel 8 Inwerkingtreding en looptijd

Deze subsidieverordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 01 april 2021 en heeft een looptijd van 2 jaar.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening “Sloop vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen” gemeente Bergeijk.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 25 maart 2021.

De gemeenteraad,

J.M. van Dongen-Hermans

Griffier

A. Callewaert-de

Voorzitter

Groot