Regeling vervallen per 06-02-2024

Losloopgebied honden

Geldend van 01-05-2021 t/m 05-02-2024

Intitulé

Losloopgebied honden

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede,

Gelet op het bepaalde in artikel 6.10 van de Verordening kwaliteit leefomgeving,

besluit

vast te stellen de navolgende aanwijzing losloopgebied voor honden;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

A Verordening:

de Verordening kwaliteit leefomgeving

Artikel 2 Aanwijzing uitlaatgebieden

Als gebieden bedoeld in artikel 6.10 van de verordening worden aangewezen de gebieden aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, nader aan te duiden als:

  • a.

    een gedeelte ter grootte van ±2.400 m2 van het talud langs de spoordijk tussen de Kerkstraat en de Zwarteweg;

  • b.

    een zestal stroken ter grootte van in totaal ±2.275 m2 langs de Glanerbeek;

  • c.

    de westelijke berm ter grootte van ±1.090 m2 langs de W. Barendszstraat.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021.

Artikel 4 Intrekking eerdere aanwijzing

De aanwijzing van 11 januari 1994 komt op de datum van inwerkingtreding van deze aanwijzing te vervallen.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Enschede op 1 februari 2021,

De loco- secretaris, de burgemeester,