Nadere regels bomen(bescherming)

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regels bomen(bescherming)

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede,

Gelet op het bepaalde in artikel 6.15 van de Verordening kwaliteit leefomgeving,

besluit

vast te stellen de navolgende nadere regels voor de bescherming van bomen en houtopstanden:

Onderstaande nadere regels zijn een door het college van Burgemeester en Wethouders (het college) vastgestelde uitwerking van artikel 6.15 van de Verordening kwaliteit leefomgeving Enschede.

1. Afbakening

Onderstaande regelgeving geldt voor alle beschermwaardige bomen/ houtopstanden en alle gemeentelijke bomen in Enschede, conform de definities als opgenomen in de Verordening kwaliteit leefomgeving (Vkl). Het betreft alleen die nadere regels en afspraken waarvan een vaststelling door het college nodig is. Deze uitwerking sluit de regels als genoemd in de Vkl niet uit. Het betreft een uitwerking op onderdelen van deze Vkl. Voor meer informatie over de regelgeving rond bomen en boombescherming in Enschede verwijzen wij naar: www.enschede.nl/bomen.

2. De nadere regels

Artikel 1. Verlenen kapvergunning*

Het college beoordeelt aan de hand van toetsingscriteria of een vergunning kan worden verleend voor het kappen van beschermwaardige bomen. Er wordt in beginsel alleen een vergunning verleend in specifieke gevallen van projecten en (bouw)werkzaamheden, overlast en gevaar.

Artikel 2. Boombescherming bij projecten of bouwwerkzaamheden

Artikel 1.1 Kapvergunning

Bij vergunningaanvragen rond projecten en (bouw)werkzaamheden nabij beschermwaardige en gemeentelijke bomen is de aanvrager verplicht een bomenoverzicht aan te leveren waarin zijn opgenomen:

- de te behouden (en dus te beschermen) bomen;

- de te verplaatsen en te kappen bomen.

Daarbij dient de aanvrager ook aan te geven op welke wijze hij de te behouden bomen beschermt. Hiervoor kan de aanvrager de bijgevoegde “uitgebreide checklist bomen in projecten” gebruiken. De gemeente beoordeelt op basis van het bomenoverzicht en het belang van het project of de (bouw)werkzaamheden of een kapvergunning voor het kappen van beschermwaardige bomen wordt verleend.

Artikel 2.2 Uitvoering

Bij de uitvoering van projecten en (bouw)werkzaamheden van en/of in opdracht van de gemeente Enschede nabij beschermwaardige en gemeentelijke bomen geldt dat er gewerkt moet worden conform de “uitgebreide checklist bomen in projecten”en hetToetsingskader Openbare Ruimte (TOR).

Artikel 2.3 Verplichte boombescherming bij bouwen conform bomenposter

Bij de uitvoering van alle projecten en (bouw)werkzaamheden in de gemeente Enschede moet er minimaal worden gewerkt conform de regels als aangegeven op de bomenposter 'Werken rond bomen’. Dit om goede bescherming van beschermwaardige en (alle) gemeentelijke bomen te garanderen. Deze poster van ‘Het Norminstituut Bomen’ is te downloaden op www.bomenposter.nl.

Artikel 3. Bomen en overlast

In de onderstaande paragrafen wordt onderscheid gemaakt in kapvergunning aanvragen (bomen in eigendom van de aanvrager) en klachten (bomen in eigendom van de gemeente). In de laatste Afdeling wordt het specifieke beleid rondom zonnepanelen beschreven.

Artikel 3.1 Kapvergunning

Er wordt geen kapvergunning verleend in geval van overlast en/of hinder door bomen of door insecten/ dieren in bomen, tenzij sprake is van onrechtmatige hinder1.

Artikel 3.2 Klachten gemeentelijke bomen

Er worden slechts maatregelen genomen tegen overlast en/of hinder door gemeentelijke bomen of van daarin levende insecten/ dieren, als er sprake is van onrechtmatige hinder. Hiervoor geldt bovendien dat de habitus en het voortbestaan van de boom door deze maatregelen niet mag worden aangetast.

Onrechtmatige hinder wordt beoordeeld op basis van de aard, ernst en de duur van de overlast. Daarnaast kunnen plaatselijke omstandigheden voor groot belang zijn voor de beoordeling, zoals het feit of de hinder al aanwezig of te verwachten was vóór de ingebruikname van het terrein door de eigenaar die hinder ondervindt.

Artikel 3.3 Bomen en zonnepanelen

De gemeente juicht duurzame initiatieven als het plaatsen van zonnepanelen toe. Tegelijkertijd hecht zij een grote waarde aan de bescherming van het groen en de bomen. Daarom is de gemeente terughoudend met het verlenen van toestemming om bomen te kappen of gemeentelijke bomen te snoeien. Rond zonnepanelen gelden daarom de twee volgende uitgangspunten.

Bestaande situaties: Geen reden om bomen te snoeien of kappen

In bestaande situaties, waar er dus al (gemeentelijke) bomen staan, is schaduwwerking op plaatsen of al aanwezige zonnepanelen nooit een reden tot het snoeien of kappen van een gemeentelijke boom. Dit geldt ook voor het verlenen van een kapvergunning voor een particuliere boom.

Het uiteindelijk wel of niet plaatsen van zonnepanelen is een afweging die een bewoner zelf moet maken. De bewoner moet daarbij rekening houden met de bestaande en de te verwachten omgevingsfactoren.

Nieuwe situaties: Rekening houden met zonnepanelen.

Wanneer de gemeente nieuwe solitaire bomen of boomstructuren aanplant houdt zij rekening met de positie van de boom ten opzichte van de zon en nabije woningen. Vanwege de hoeveelheid andere randvoorwaarden voor boomaanplant (zoals kabels en leidingen, verhardingen en breedte van het profiel) kan deze afweging echter niet in elke situatie worden gemaakt.

Artikel 4. Bomen en gevaar

De eigenaar van een boom moet voldoen aan de zorgplicht. De zorgplicht voorziet onder andere in het (al dan niet uitwendig) controleren van gebreken aan een boom. In het geval van een aantoonbaar verhoogd risico bij een beschermwaardige (gemeentelijke of particuliere) boom, wordt indien nodig een vergunning verleend voor het uitvoeren van de maatregelen die nodig zijn om het verhoogde risico weg te nemen (behalve als de gevaarzetting zeer beperkt is).

Artikel 5. Toetsing aanvraag vergunning:

Aan de hand van het “toetsingsformulier kap” beoordeelt de gemeente of een aangevraagde omgevingsvergunning kap wel of niet wordt verleend.

Artikel 6. Herplantverplichting als aanvullend voorschrift bij de vergunning

In “Artikel 4.11.3 Opleggen herplantplicht” van de APV is de mogelijkheid tot het opleggen van een herplantplicht door het college benoemd. In lid 1a. wordt als onderdeel daarvan specifiek benoemd dat deze herplantplicht kan worden opgelegd “Als aanvullend voorschrift bij het verlenen van een vergunning”. De afweging of de in dit lid bedoelde herplantplicht daadwerkelijk wordt opgelegd vindt plaats als onderdeel van de beoordeling van de vergunningaanvraag via het toetsingsformulier kap.

Artikel 7. Vervallen regelgeving

Met het vaststellen van deze nieuwe nadere regels vervallen de Nadere regels bomen(bescherming) welke zijn vastgesteld op 1 september 2015.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 mei 2021.

Ondertekening

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede op 1 februari 2021,

Burgemeester en wethouders van Enschede,

de secretaris, de burgemeester,