Selectiecriteria voor aanwijzing beschermd gemeentelijk monument

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Selectiecriteria voor aanwijzing beschermd gemeentelijk monument

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede,

Gelet op het bepaalde in artikel 5.13 van de Verordening kwaliteit leefomgeving,

besluit

vast te stellen de navolgende selectiecriteria voor aanwijzing beschermd gemeentelijk monument:

Een monument, monumentaal complex wordt gewaardeerd aan de hand van één of meer van de selectie-criteria. De selectiecriteria zijn:

 • 1.

  Architectuurhistorische waarden

 • 2.

  Cultuurhistorische waarden

 • 3.

  Stedenbouwkundige waarden

 • 4.

  Overige waarden

1. Architectuurhistorische waarden:

 • a.

  het object/ complex is een goed voorbeeld van een bepaalde bouwstijl en/ of bouwtechniek, al dan niet met plaatselijke variaties;

 • b.

  het object/ complex is een goed voorbeeld van het oeuvre van een architect, bouwmeester of kunstenaar en neemt een belangrijke plaats in binnen de plaatselijke, regionale of landelijke architectuurgeschiedenis;

 • c.

  het object/ complex is van belang vanwege hoogwaardige (esthetische) kwaliteiten van het ontwerp in het exterieur en/ of interieur(onderdelen), zoals gave verhoudingen en/ of een goede, bijzondere of zeldzame detaillering in vormgeving;

 • d.

  het object/ complex is van belang vanwege bijzonder en/ of zeldzaam kleur-, materiaalgebruik en/ of ornamentiek;

 • e.

  het object/ complex heeft een bijzonder en/ of zeldzaam interieur of bevat bijzondere en/ of zeldzame onderdelen in het interieur;

 • f.

  het object/ complex is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd of vernieuwend is voor de tijd van ontstaan (innovatieve waarde/ pioniersfunctie);

 • g.

  het object/ complex of onderdelen hiervan bezit(ten) bouwhistorische waarde.

 • h.

  het object/ complex is van belang vanwege de gaafheid van de hoofdvorm en architectonische detaillering en vanwege de gaafheid van ex- en/ of interieur.

2. Cultuurhistorische waarden:

 • a.

  het object/ complex is van belang vanwege een plaatselijk, regionaal en/ of landelijk historisch gegeven, zoals bijvoorbeeld bekende bewoners, beroepen, bijzondere activiteiten;

 • b.

  het object/ complex is van belang vanwege zijn bestemming, die verbonden is met bijvoorbeeld (een) sociaal-historische, sociaal-economische en/ of religieuze ontwikkeling(en);

 • c.

  het object is van belang vanwege zijn verschijningsvorm, dat verbonden is met bijvoorbeeld (een) sociaal-historische, sociaal-economische, technische of religieuze ontwikkeling(en);

 • d.

  het object/ complex is van belang als goed en/ of zeldzaam voorbeeld van (een) technische, functionele en/ of typologische ontwikkeling(en);

 • e.

  het object/ complex is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd of vernieuwend is voor de tijd van ontstaan (innovatieve waarde/ pioniersfunctie);

 • f.

  het object/ complex of onderdelen hiervan bezit(ten) kunsthistorische waarde.

3. Stedenbouwkundige waarden:

 • a.

  het object heeft ensemblewaarde vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de onderdelen van een groter geheel (complex), dat van plaatselijk, regionaal of landelijk belang is;

 • b.

  het object/ complex is onderdeel van een historisch gegroeid stedelijk/ landschappelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol;

 • c.

  het object/ complex is van belang vanwege de duidelijke relatie van het object/ complex met de wijze van (historische) verkaveling/ inrichting en/ of voorzieningen;

 • d.

  het object/ complex is van bijzondere betekenis voor het aanzien van een streek, stad, dorp of wijk;

 • e.

  het object/ complex is van belang vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en/ of bodemgesteldheid;

 • f.

  het object/ complex is onderdeel van een belangrijk stedenbouwkundig/ landschappelijk concept;

 • g.

  het object/ complex is van belang vanwege het zichtbaar houden van het werk van een bekend stedenbouwkundige of landschapsarchitect;

 • h.

  het object/ complex heeft een zeldzaamheidswaarde qua aanleg, structuur en relatie met de omgeving;

 • i.

  het object/ complex is van belang in relatie tot de structurele en/ of visuele gaafheid van de stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.

4. Overige waarden

 • a.

  Het terrein is van archeologische waarde vanwege daar aanwezige zaken die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.

5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2021.

Ondertekening

Vastgesteld door het College van Burgemeester en wethouders van Enschede op 1 februari 2021,

De loco-secretaris, de burgemeester