Selectiecriteria voor aanwijzing beschermd stads en dorpsgezicht

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Selectiecriteria voor aanwijzing beschermd stads en dorpsgezicht

Het college van burgemeester en wethouders van Enschede,

Gelet op het bepaalde in artikel 5.23 van de Verordening kwaliteit leefomgeving,

besluit

vast te stellen de navolgende selectiecriteria voor aanwijzing beschermd stads- en dorpsgezicht:

Een gemeentelijk stads- of dorpsgezicht wordt gewaardeerd aan de hand van één of meer van de selectiecriteria. De selectiecriteria zijn:

1. Historisch-ruimtelijke of stedenbouwkundige waarden

2. Cultuurhistorische waarden

3. Situationele waarden

4. Gaafheid/herkenbaarheid

5. Zeldzaamheid

1. Historisch-ruimtelijke of stedenbouwkundige waarden:

 • a.

  belang van het gebied voor de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en/of stedenbouw;

 • b.

  belang van het gebied wegens de bijzondere samenhang van functies, schaal, verschijningsvorm, wegen, wateren, groenvoorzieningen en open ruimten, mede in relatie tot de regionale of lokale ontwikkelingsgeschiedenis;

 • c.

  belang van het gebied wegens hoogwaardige ruimtelijke, esthetische en/of functionele kwaliteiten, op basis van een herkenbaar stedenbouwkundig concept;

 • d.

  belang van gebied wegens bijzondere verkaveling, inrichting van de openbare ruimte en/of specifieke functies.

2. Cultuurhistorische waarden:

 • a.

  belang van het gebied als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaal-economische en/of geestelijke ontwikkeling(en);

 • b.

  belang van het gebied als bijzondere uitdrukking van (een) geografische, landschappelijke en/of bestuurlijke ontwikkelingen;

 • c.

  belang van het gebied als bijzondere uitdrukking van (een) technische, structurele en/of functionele ontwikkeling(en);

 • d.

  belang van het gebied wegens innovatieve waarde of pionierskarakter.

3. Situationele waarden:

 • a.

  belang van het gebied wegens de bijzondere samenhang van historisch-ruimtelijke, structurele, esthetische en/of functionele kwaliteiten van bebouwde en onbebouwde ruimten in relatie tot hun stedelijke of landschappelijke omgeving;

 • b.

  belang van het gebied wegens de hoogwaardige kwaliteit van de aanwezige bebouwing (monumenten) en hun groepering in relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en/of terreingesteldheid.

4. Gaafheid/Herkenbaarheid

 • a.

  belang van het gebied wegens de herkenbaarheid of gaafheid van de (oorspronkelijke) historischruimtelijke structuur, bebouwing en functionele opzet als geheel;

 • b.

  belang van het gebied wegens de architectonische gaafheid van de (oorspronkelijke) bebouwing;

 • c.

  belang van het gebied wegens de structurele en/of visuele gaafheid van de stedelijke of landschappelijke omgeving.

5. Zeldzaamheid

 • a.

  Belang van het gebied wegens de unieke verschijningsvorm vanuit historisch-ruimtelijk, stedenbouwkundig, functioneel en/of landschappelijk oogpunt;

 • b.

  Uitzonderlijk belang van het gebied wegens één of meer onder 1 t/m 4 genoemde kwaliteiten.

Ondertekening

Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van Enschede op 1 februari 2021,

De loco-secretaris, de burgemeester,