Besluit parkeren van grote voertuigen

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit parkeren van grote voertuigen

Gelet op het bepaalde in artikel 3.18 van de Verordening kwaliteit leefomgeving,

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

A Verordening: de Verordening kwaliteit leefomgeving;

B Bebouwde kom: de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1.2 van de verordening;

C Wegen: wegen als bedoeld in artikel 1.2 van de verordening;

D Logiesverblijf: gebouw of gedeelte van een gebouw dat is bestemd voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen die hun hoofdverblijf elders hebben;

E Gezondheidszorggebouw: gebouw of gedeelte van een gebouw dat is bestemd voor medische verpleging of verzorging.

Artikel 2 Aanwijzing wegen

 • 1. Als wegen bedoeld in de verordening worden aangewezen de wegen en gedeelten van wegen die zijn gelegen binnen de bebouwde kom.

 • 2. De aanwijzing in het eerste lid geldt niet:

  • a.

   voor wegen en gedeelten van wegen die zijn gelegen op een afstand van meer dan 50 meter van een woning, een logiesverblijf of een gezondheidszorggebouw;

  • b.

   vanaf 1 uur voor aanvang van een markt op het H.J. van Heekplein tot 1 uur na afloop daarvan, voor voertuigen die noodzakelijk zijn voor de aan- en afvoer van zaken voor die markt;

  • c.

   voor bussen, voor zover het parkeren geschiedt in directe relatie met het verrichten van openbaar vervoer, of als onderdeel van het verrichten van besloten busvervoer, een en ander als bedoeld in de Wet personenvervoer (Stbl. 175, 1987).

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021.

Artikel 4 Intrekking eerder besluit

Met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Besluit parkeren grote voertuigen van 21 april 1997 ingetrokken.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede op 1 februari 2021

Ondertekening

de loco-secretaris, de burgemeester.