Beleidsregel uitstallingen in de openbare ruimte

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel uitstallingen in de openbare ruimte

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Enschede,

Gelet op het bepaalde in artikel 4.10 van de Verordening kwaliteit leefomgeving;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende Beleidsregel Uitstallingen in de Openbare ruimte

Artikel 1 Definitie

Onder uitstalling wordt verstaan, een los voorwerp geplaatst voor een pand op de weg, dat een onmiskenbare relatie heeft met de handel van de in dat pand gevestigde onderneming en niet valt onder het gemeentelijke reclamebeleid of het terrassenbeleid.

Artikel 2 Vergunningvrij aanwezig zijn van een uitstalling

Een uitstalling mag zonder vergunning aanwezig zijn op de weg indien:

 • a.

  de uitstalling tot maximaal 1,0 meter uit de gevel aanwezig is op de weg, en

 • b.

  de uitstalling een hoogte heeft van niet meer dan 2,0 meter, en

 • c.

  de uitstalling enkel aanwezig is op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.

Artikel 3 Statafels bij detailhandelsbedrijven

Bij een detailhandelsbedrijf, niet zijnde een horecabedrijf, mogen zonder ontheffing statafels (met een maximale oppervlakte van 100 bij 100 cm) worden geplaatst voor consumptie ter plaatse van spijzen en/of dranken. Er mag geen zitgelegenheid worden gecreëerd.

Artikel 4 Vrije doorgang verkeer

 • 1. Een uitstalling die voldoet aan het in artikel 2 van deze beleidsregel gestelde, mag uitsluitend op de weg zoals bedoeld in artikel 1 sub b Wegenverkeerswet aanwezig zijn indien een vrije doorgang van ten minste 3,50 meter gewaarborgd is;

 • 2. Een uitstalling die voldoet aan het artikel 2 van deze beleidsregel gestelde, mag uitsluitende op de weg die niet begaanbaar is voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen aanwezig zijn indien een vrije doorgang van ten minste 1,5 meter gewaarborgd is;

 • 3. Indien de toegankelijkheid van de weg belemmerd wordt door de aanwezigheid van een uitstalling op de weg, is dit reden om af te wijken van het bepaalde in artikel 2, lid 3 van dit artikel ten nadele van de ondernemer.

 • 4. De toegankelijkheid van de weg moet altijd gewaarborgd blijven voor hulpdiensten.

 • 5. De toegankelijkheid van de onderneming moet altijd gewaarborgd blijven voor minder valide verkeersdeelnemers.

Artikel 5 Overdekte winkelcentra

 • 1. In een overdekt winkelcentrum mag een uitstalling enkel aanwezig zijn indien wordt voldaan aan het in de omgevingsvergunning bepaalde inzake vluchtwegen alsmede wanneer wordt voldaan aan de regels inzake de brandveiligheid.

 • 2. In een overdekt winkelcentrum waarvoor een gebruiksvergunning is verleend mag een uitstalling enkel aanwezig zijn indien wordt voldaan aan de in de vergunning opgenomen voorwaarden voor het vrijhouden van vluchtwegen.

Artikel 6 Evenementen

Tijdens evenementen mogen op de locatie van dat evenement geen uitstallingen aanwezig zijn.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling, nader te noemen Beleidsregel Uitstallingen in de Openbare Ruimte, treedt in werking op 1 mei 2021.

Artikel 8 Intrekking beleidsregel 2018

Op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregel vervalt de ‘Beleidsregel uitstallingen in de openbare ruimte’, welke is vastgesteld op 20 februari 2018

Ondertekening

Enschede, 1 februari 2021,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de loco-secretaris, de burgemeester.

Begrenzing Stadserf plaatsen voorwerpen in de openbare ruimte

afbeelding binnen de regeling