MANDAATBESLUIT BEVOEGDHEDEN DOELGROEPENVERVOER TAXBUS.

Geldend van 27-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

MANDAATBESLUIT BEVOEGDHEDEN DOELGROEPENVERVOER TAXBUS.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

Overwegende dat:

 • a.

  De gemeenten een wettelijke taak hebben om te voorzien in vervoer (hierna te noemen: doelgroepenvervoer Taxbus) op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de provincie in openbaar vervoer op grond van de Wet Personenvervoer 2000;

 • b.

  De gemeenten in 2014 besloten hebben een netwerksamenwerking aan te gaan rondom de uitvoering en beleidsontwikkeling van het doelgroepenvervoer Taxbus, met als doel de kwaliteit daarvan te verstevigen, minder kwetsbaar te zijn op deze taakuitvoering en de kosten ervan te beheersen;

 • c.

  Partijen in 2019 de samenwerking hebben geëvalueerd waarbij zij enerzijds het belang van de continuïteit van het doelgroepenvervoer Taxbus en van constructieve bestuurlijke verhoudingen in de regio hebben onderschreven en anderzijds hebben geconstateerd dat de netwerksamenwerking op enkele punten verbetering behoeft. De verbeteringen zijn opgenomen in het bestuurlijk geaccordeerde advies van het bureau Hiemstra & De Vries van 31 januari 2020;

 • d.

  Partijen de hernieuwde afspraken hebben vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Taxbus 2021.

 • e.

  In die samenwerkingsovereenkomst taken zijn toebedeeld aan diverse organisatieonderdelen;

 • f.

  Die organisatieonderdelen c.q. de deelnemers daaraan, dienen te beschikken over bevoegdheden teneinde het opdrachtgeverschap voor het vervoer, het mobiliteitscentrum en het contractmanagement effectief te kunnen uitoefenen.

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

 • I.

  Het Breed Bestuurlijk Overleg ‘Taxbus’ c.q. de deelnemers verenigd in dat overleg de bevoegdheid te verlenen om daarin (voor zover hier relevant) de navolgende beslissingen te kunnen nemen over uitvoering van het doelgroepenvervoer onder de naam Taxbus,

  • a.

   het vaststellen van kaders voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer via het jaarplan annex begroting;

  • b.

   het vaststellen van het jaarverslag en het mede aan de hand daarvan verstrekken van opdrachten aan de Bestuurlijke Stuurgroep of ambtelijk kernteam;

  • c.

   het wijzigen van de voorwaarden waaronder het vervoer, mobiliteitscentrum en contractmanagement wordt uitgevoerd, binnen de contouren van de geldende contracten (bijvoorbeeld prijsaanpassingen);

  • d.

   het verstrekken van adviezen aan één of meerdere colleges over het afsluiten, aanpassen of beëindigen van contracten met zowel de afzonderlijke vervoerders, het mobiliteitscentrum als het contractmanagement,

 • II.

  De Bestuurlijke Stuurgroep Taxbus c.q. de deelnemers verenigd in die stuurgroep de bevoegdheid te verlenen om (voor zover hier relevant) de navolgende beslissingen te kunnen nemen over uitvoering van het doelgroepenvervoer onder de naam Taxbus,

  • a.

   Het verstrekken van opdrachten aan vervoerders, het mobiliteitscentrum of contractmanagement c.q. hen aanspreken op een correcte uitvoering van het met hen afgesloten contract, inclusief het inzetten van contractuele en wettelijke instrumenten om een correcte uitvoering af te dwingen.

  • b.

   Het verstrekken van opdrachten aan derden die flankerend zijn aan de uitvoering van het doelgroepenvervoer (bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken).

 • III.

  De programmamanager van het doelgroepenvervoer Taxbus de bevoegdheid te verlenen het contractmanagement in voorkomende gevallen aan te sturen op de dagelijkse werkzaamheden of eventueel in samenspraak met contractmanagement de vervoerders en het mobiliteitscentrum aan te spreken op de wijze waarop het doelgroepenvervoer wordt uitgevoerd, zonder dat hierbij sprake is van juridische implicaties.

 • IV.

  De mandaten als bedoeld onder 1 tot en met III in voorkomende gevallen te verlenen aan aangewezen plaatsvervangers.

 • V.

  Aan de (onder)mandatering de navolgende instructie te verbinden:

  • a.

   De bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van door de gemeente Veldhoven, op het terrein van doelgroepenvervoer vastgesteld beleid en eventueel vastgestelde algemeen verbindende voorschriften;

  • b.

   de bevoegdheden voor zover die privaatrechtelijke rechtshandelingen betreffen slechts uitgeoefend mogen worden indien de financiële implicaties daarvan de vastgestelde begroting van Taxbus niet overschrijden.

 • VI.

  De voorzitter van het Breed Bestuurlijk Overleg en de Bestuurlijke Stuurgroep de bevoegdheid te verlenen stukken die van deze organisatieonderdelen uitgaan naar derden te ondertekenen namens de opdrachtgevers Taxbus.

 • VII.

  De programmamanager Taxbus een ondertekeningsmandaat toe te kennen voor stukken die van het ambtelijk kernteam of het breed ambtelijk overleg uitgaan.

 • VIII.

  Te bepalen dat dit besluit daags na bekendmaking in werking treedt en terugwerkt tot 1 januari 2021.

Gemeente Veldhoven, 20 april 2021

Burgemeester en wethouders van gemeente Veldhoven,

de heer M.J.A. Delhez de heer A.J.G. Bex

de burgemeester, de secretaris.

Ondertekening