Machtiging directeur publieke gezondheid GGD Groningen als uitvoerder verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGz)

Geldend van 27-04-2021 t/m 01-01-2022

Intitulé

Machtiging directeur publieke gezondheid GGD Groningen als uitvoerder verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGz)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

B E S L U I T :

  • 1. De directeur van de publieke gezondheid GGD Groningen te machtigen het Verkennend onderzoek in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGz) zoals bedoeld in artikel Art 5:2 lid 2 van de WvGGz uit te voeren, en hem toe te staan medewerkers van het team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) met bedoeld onderzoek te belasten.

  • 2. De directeur publieke gezondheid GGD Groningen te machtigen over de uitkomst van het onderzoek als bedoeld in artikel 5:2 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGz) rapport uit te brengen aan ons college en hem toe te staan medewerkers van het team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) met de rapportage te belasten.

  • 3. Het rapport omvat indien mogelijk een advies over de noodzakelijkheid de officier van justitie te verzoeken een verzoekschrift voor een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 5:3 WvGGz voor te bereiden.

  • 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan en eindigt op 1 januari 2022.

  • 5. Dit besluit heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 13 april 2021

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris