Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021

Geldend van 24-04-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021

Het College van burgemeester en wethouders van Bergeijk;

Gelezen het voorstel aan het college van 2021;

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 6 van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021;

overwegende dat:

 • 1.

  vanuit de praktijk van de Kempengemeenten Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Bergeijk blijkt dat voormelde verordening op een aantal punten verduidelijking / inkadering behoeft;

 • 2.

  deze beleidsregels zijn opgesteld om aanvragen voor het leerlingenvervoer op een eenduidige manier te kunnen beoordelen.

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021

1. Onaanvaardbaar wangedrag (artikel 7.4 / 7.5)

Regels met betrekking tot incidenten in het leerlingenvervoer

Indien de vervoerder, de school of de ouders een incident meldt dat mogelijk gevolgen kan hebben voor het vervoer van de leerling(en) start het college een onderzoek. Het incident wordt besproken met de ouders.

 • 1.

  Indien het incident terug te voeren is op de ernstige verstandelijke handicap van de leerling en dus aan de leerling niet kan worden toegerekend, dan wordt met vervoerder, ouders en eventueel school een passende oplossing gezocht (bijv. begeleiding vervoer door ouders, eigen vervoer).

 • 2.

  Indien het incident niet terug te voeren is op de handicap van de leerling, dan wordt het ongewenst gedrag aan de leerling toegerekend en treft het college sancties. Afhankelijk van de ernst van het incident ontvangen de ouders van het college een beschikking met:

  • a.

   een eerste waarschuwing, of

  • b.

   een tijdelijke uitsluiting, of

  • c.

   een (tijdelijke) uitsluiting zonder voorafgaande waarschuwing.

   Het college koppelt de actie terug aan de vervoerder en de school.

 • 3.

  Voor het bepaalde in het vorige lid geldt het volgende:

  • a.

   eerste waarschuwing: ouders ontvangen een brief, waarin wordt medegedeeld dat bij herhaling van het ongewenste gedrag, de leerling voor een termijn van maximaal 4 weken wordt geschorst van leerlingenvervoer;

  • b.

   tijdelijke uitsluiting: wanneer er opnieuw ongewenst gedrag plaats vindt, dan ontvangen de ouders een brief waarin hen, onder verwijzing naar de waarschuwingsbrief, wordt medegedeeld dat de leerling voor een termijn van 1 dag tot maximaal 4 weken wordt uitgesloten van het leerlingenvervoer. Als de leerling zich na de schorsing opnieuw schuldig maakt aan ongewenst gedrag, dan wordt de leerling uitgesloten van het leerlingenvervoer met een maximum van 2 maanden (exclusief vakanties);

  • c.

   (tijdelijke) uitsluiting zonder voorafgaande waarschuwing: indien de leerling zich schuldig maakt aan een zeer ernstig incident, dan wordt de leerling, zonder waarschuwing vooraf, gedurende een periode van minimaal drie maanden uitgesloten van het leerlingenvervoer. Onder een zeer ernstig incident wordt verstaan: een situatie waarin een leerling dreigt met geweld of feitelijk geweld gebruikt tegen medeleerlingen en/of chauffeur (bijvoorbeeld: zwaaien met een mes of wapen dan wel het feitelijk gebruik ervan).

 • 4.

  Als uit het onderzoek blijkt dat het voorval moet worden toegerekend aan de chauffeur, dan treft het college met de vervoerder een gepaste maatregel tot oplossing van het probleem. Het college stelt de ouders en de school op de hoogte van het resultaat.

2. Individueel vervoer (artikel 19)

Met individueel vervoer is bedoeld, dat een leerling vanwege een beperking niet samen met andere leerlingen kan worden vervoerd. Gemeente Bergeijk hanteert de beleidsregel dat individueel vervoer alleen wordt toegewezen indien de leerling ook individueel onderwijs ontvangt. Om dit vast te kunnen stellen, wordt het individuele ondersteuningsplan bij de aanvraag bijgevoegd, dat door school is opgesteld en waaruit blijkt dat de leerling aangewezen is op individueel onderwijs en dit ontvangt. Daarnaast geldt dat begeleiding in het aangepast vervoer voorliggend is aan individueel vervoer.

3. Tweede opstapplaats (artikel 6 en 10)

Voor leerlingen, die gebruik maken van aangepast vervoer, is het mogelijk om gebruik te maken van een tweede opstapplaats, als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  er is één andere opstapplaats, naast de structurele opstapplaats, toegestaan;

 • 2.

  vervoer naar een woning wordt toegestaan als door de ouders wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is

 • 3.

  de opstapplaats ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Bergeijk;

 • 4.

  er dient sprake te zijn van een vast patroon, dat wil zeggen één vaste opstapplaats alsook op vaste dagen per week;

 • 5.

  vervoer vanaf een opvangadres naar een woning, behoort in geen geval tot de mogelijkheden;

 • 6.

  indien het vervoer naar een tweede opstapplaats leidt tot individueel vervoer, of om andere redenen leidt tot hogere kosten dan vervoer naar de structurele opstapplaats, dan wel langere reistijd voor de overige leerlingen, behoudt het college zich het recht om het vervoer niet toe te staan.

4. Afwijkende schooltijden (artikel 13)

Aangepast vervoer op afwijkende tijden in verband met introductiedagen, verkorte lesdagen, proefwerkweken, studiedagen etc. is niet mogelijk. Uitzondering hierop is het vervoer tijdens de eindexamenweken.

Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden de ‘Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016’, zoals vastgesteld op 26 juli 2016, ingetrokken.

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking hiervan en kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021.

Aldus besloten in de vergadering van 9 maart 2021.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester