Regeling compensatie ouderbijdragen kinderopvang gedurende corona-crisis

Geldend van 24-04-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling compensatie ouderbijdragen kinderopvang gedurende corona-crisis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning, nummer Z/21/631923;

overwegende dat wij bij besluit van 31 maart 2020 het besluit hebben genomen om te zorgen voor terugbetaling van de ouderbijdragen voor ouders zonder kinderopvangtoeslag, die tijdens de Corona-crisis geen gebruik kunnen maken van de peuteropvang;

overwegende dat de regeling voor het terugbetalen van de ouderbijdrage landelijk verder is verruimd naar alle ouders die de ouderbijdrage kinderopvang doorbetalen tijdens de coronacrisis;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2013;

gelet op artikel 10 van de Beleidsregels subsidie peuteropvang en VVE;

gelet op artikel 29 van de Beleidsregels Bijzondere Bijstand Dalfsen 2020;

gelet op de brief van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid “Kinderopvang en Covid-19: update noodopvang en compensatie eigen bijdrage ouders”;

gelet op de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvangtoeslag (KO);

b e s l u i t:

vast te stellen de “Regeling compensatie ouderbijdragen kinderopvang gedurende corona-crisis

Regeling voor de compensatie van ouderbijdragen kinderopvang gedurende corona-crisis

Op 13 april 2021 heeft het college van de gemeente Dalfsen opnieuw ingestemd met de uitvoering van de regeling voor de compensatie van ouderbijdragen kinderopvang gedurende de corona-crisis, voor ouders zonder kinderopvangtoeslag en voor ouders met een kind met een Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Kader voor de regeling

In een brief aan de Tweede Kamer dd. 10 februari 2021 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de manier van compenseren van de ouderbijdragen kinderopvang vanuit de overheid wordt herhaald. Dit houdt in dat de eigen bijdrage van ouders tot de maximum uurprijs die geldt voor de kinderopvangtoeslag wordt gecompenseerd. Voor uurtarieven die boven de maximum uurprijs uitkomen, hebben sectorvertegenwoordigers Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang de intentie uitgesproken dat kinderopvangorganisaties dit deel vergoeden aan ouders. Specifiek voor de gastouderbranche, zullen gastouders en gastouderbureaus dit in onderling overleg moeten organiseren.

Doelgroep van de regeling:

Ouders zonder kinderopvangtoeslag die:

 • gedurende de periode van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 een contract hebben met een gesubsidieerde kinderopvangorganisatie binnen de gemeente Dalfsen;

 • gedurende de periode van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 een ouderbijdrage aan de kinderopvangorganisatie hebben betaald.

Ouders met een kind met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) die:

 • gedurende de periode van 16 december 2020 tot en met in ieder geval 7 februari 2021 een contract hebben met een kinderopvangorganisatie binnen de gemeente Dalfsen

 • gedurende de periode van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 een ouderbijdrage aan de kinderopvangorganisatie hebben betaald voor kinderopvang of VVE en hiervoor niet eerder compensatie (i.c. bijzondere bijstand) van de gemeente hebben ontvangen.

 • gedurende de periode van 16 december 2020 tot en met de opening van de BSO’s (deze datum is nog niet bekend) een ouderbijdrage aan de kinderopvangorganisatie hebben betaald voor de BSO en hiervoor niet eerder compensatie (i.c. bijzondere bijstand) van de gemeente hebben ontvangen.

De compensatieregeling in het kort:
 • 1.

  De gemeente compenseert de ouderbijdrage tot het maximum uurtarief van de Kinderopvangtoeslag over de periode 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (In het geval van compensatie voor de BSO is de einddatum nog niet bekend).

 • 2.

  Tussen het rijk en de brancheverenigingen is afgesproken dat de opvangorganisatie de ouderbijdrage compenseert voor het deel boven het maximum uurtarief van de Kinderopvangtoeslag, over de periode 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (In het geval van compensatie voor de BSO is de einddatum nog niet bekend).

Administratieve procedure:
 • Kinderopvangorganisaties compenseren de volledige eigen bijdrage aan de ouders, uiterlijk in de maand juni.

 • Gegevens over de compensatie worden ingediend bij de gemeente met behulp van het bijgevoegde ‘Aanvraagformulier ten behoeve van compensatie van ouderbijdragen van ouders zonder kinderopvangtoeslag’.

 • De kinderopvangorganisatie vermeldt in dit aanvraagformulier de gecompenseerde ouderbijdragen tot de maximum uurprijs van € 8,17 voor de bijdrage in 2020 en € 8,46 voor de bijdrage in 2021.

 • Het ingevulde aanvraagformulier kan worden gemaild naar a.flier@dalfsen.nlmailto: o.v.v. ‘compensatie ouderbijdragen’.

 • De gemeente Dalfsen maakt het bedrag binnen 2 weken na ontvangst van het aanvraagformulier over op het op het aanvraagformulier vermelde IBANnummer.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 20 april 2021.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. E. van Lente ing. S.A.D.C. van Geffen