Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Uitvoeringsprotocol gedragscodes politieke ambtsdragers gemeente Aalsmeer

Geldend van 07-03-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Uitvoeringsprotocol gedragscodes politieke ambtsdragers gemeente Aalsmeer

Zaaknummer: Z21-030979

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 5.2 van de Gedragscode voor de gemeenteraadsleden en fractieassistenten van de Gemeente Aalsmeer;

besluit vast te stellen het:

Uitvoeringsprotocol gedragscodes politieke ambtsdragers Gemeente Aalsmeer

Artikel 1 Advisering door de burgemeester

 • 1.

  De burgemeester geeft gevraagd en ongevraagd advies aan individuele raadsleden en fractieassistenten alsmede leden van het college van burgemeester en wethouders over de naleving van wettelijke integriteitsvoorschriften, de Gedragscodes en overige integriteitsvragen.

 • 2.

  Raadsleden en fractieassistenten bespreken vooraf excursies, evenementen en buitenlandse reizen voor rekening van anderen dan de gemeente met de burgemeester.

 • 3.

  In het geval het de burgemeester zelf betreft, geeft de loco-burgemeester gevraagd en ongevraagd advies en bespreekt de burgemeester het desbetreffende onderwerp met hem.

 • 4.

  De griffier en de gemeentesecretaris staan de burgemeester en de loco-burgemeester in hun advisering bij.

Artikel 2 Vermoedens van een integriteitschending

 • 1.

  Vermoedens van integriteitschending door een raadslid of fractieassistent dan wel een lid van het college van burgemeester en wethouders kunnen worden gemeld bij de burgemeester.

 • 2.

  Indien een vermoeden van integriteitsschending is gemeld bij de burgemeester, kan hij de handelingen verrichten of nalaten die hij nodig vindt om de integriteit te bevorderen.

 • 3.

  Vermoedens van integriteitschending door de burgemeester kunnen worden gemeld bij de loco-burgemeester.

 • 4.

  Indien een vermoeden van integriteitsschending is gemeld bij de loco-burgemeester, kan hij de handelingen verrichten of nalaten die hij nodig vindt om de integriteit te bevorderen, zoals zich hiermee wenden tot de Commissaris van de Koning.

Artikel 3 Vooronderzoek

 • 1.

  De burgemeester kan naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een integriteitsschending dan wel uit eigen beweging een vooronderzoek instellen naar het handelen of nalaten van een politieke ambtsdrager.

 • 2.

  Het vooronderzoek kan bestaan uit het verzamelen en bestuderen van documenten, het horen van betrokkenen en het formuleren van conclusies.

 • 3.

  De burgemeester stelt van het vooronderzoek een verslag op dat hij de desbetreffende politieke ambtsdrager alsmede de gemeenteraad doet toekomen, al dan niet met oplegging van geheimhouding.

Artikel 4 Onderzoek

 • 1.

  Al dan niet na een vooronderzoek kan de burgemeester naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een integriteitsschending dan wel uit eigen beweging een onderzoek instellen naar het handelen of nalaten van een politieke ambtsdrager. Hij informeert de gemeenteraad hierover.

 • 2.

  De burgemeester beslist om opdracht te verlenen om onderzoek uit te voeren en een rapportage op te stellen.

 • 3.

  De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval:

  • a.

   de onderzoeksvragen;

  • b.

   een weergave van de integriteitsnormen waaraan het handelen of nalaten wordt getoetst;

  • c.

   de onderzoeksmethoden en de betrokkenheid van de desbetreffende politieke ambtsdrager;

  • d.

   een planning;

  • e.

   de kosten.

 • 4.

  De burgemeester formuleert naar aanleiding van de rapportage conclusies en doet die de desbetreffende politieke ambtsdrager alsmede de gemeenteraad toekomen, al dan niet met oplegging van geheimhouding.

 • 5.

  De conclusies worden zo spoedig mogelijk op de agenda geplaatst van een al dan niet besloten vergadering van de raad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 februari 2017.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

J.J. Nobel