Gewijzigde beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 Bommelerwaard

Geldend van 23-04-2021 t/m 01-08-2021

Intitulé

Gewijzigde beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 Bommelerwaard

Het college van de gemeente Maasdriel,

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet,

overwegende dat:

 • -

  van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (hierna: TONK) van kracht;

 • -

  het college van Maasdriel op 6 april 2020 heeft kennisgenomen van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 Bommelerwaard.

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming TONK;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen. Deze beleidsregels zijn een tijdelijke uitbreiding van de Beleidsregels Bijzondere Bijstand Bommelerwaard 2021.

besluit:

vast te stellen de “Gewijzigde beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 Bommelerwaard”.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen
 • 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

  • b.

   de wet: de Participatiewet;

  • c.

   inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

  • d.

   woonlasten: onder woonlasten wordt verstaan privé-kosten van huur, hypotheekrente voor de woning en elektriciteit, gas en water;

  • e.

   woonkosten:

   • 1.

    bij bewoning van een woning, woonwagen of woonboot in huur, de per maand geldende rekenhuur als omschreven in artikel 5 van de Wet op de huurtoeslag;

   • 2.

    bij bewoning van een woning, een woonwagen of een woonboot, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de hypotheekrente, de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud;

   • 3.

    woonlasten: onder woonlasten wordt verstaan kosten van huur, hypotheekrente voor de woning en elektriciteit, gas en water.

  • f.

   Peildatum: de dag waarop het recht op de vergoeding ontstaat. Voor deze beleidsregels is dat 1 januari 2021.

 • 2. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet en/of de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Hoofdstuk 2 Toepassingsbereik

Artikel 2. Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

 • -

  die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

 • -

  die daardoor zijn woonlasten niet meer kan voldoen; en

 • -

  waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3. Voorwaarden ondersteuning noodzakelijke kosten
 • 1. Het vermogen gaat het bedrag van de vermogensgrens van maximaal € 31.340,- niet te boven.

 • 2. Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in het gezinsinkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus.

 • 3. Onder substantiële terugval in inkomen verstaan wij ten minste 25% minder van het gezinsinkomen in januari 2021 ten opzichte van januari 2020.

 • 4. Het aandeel van de woonlasten bedraagt minimaal 30% van het gezinsinkomen in januari 2021.

 • 5. De aanvrager overlegt bewijsstukken van de genoemde onderdelen in de artikelen 3, 4, 5, 11 en 12.

 • 6. Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager woonkostentoeslag ontvangt.

Artikel 4. Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

 • a.

  privé-kosten van huur;

 • b.

  privé-kosten van de hypotheekrente voor de woning;

 • c.

  privé-kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

Hoofdstuk 3 Procedure

Artikel 5. Algemene voorwaarden
 • 1. Het college beoordeelt de aanvraag voor bijzondere bijstand op grond van artikel 35 van de wet indien er geen algemene voorwaarden als bedoeld in paragraaf 2.2 van de wet van toepassing zijn. Tenzij deze beleidsregels anders bepalen.

 • 2. Er bestaat alleen aanspraak op bijzondere bijstand voor kosten die in Nederland zijn opgekomen en aan Nederland zijn verbonden.

Artikel 6. Inlichtingenplicht
 • 1. De inlichtingenplicht zoals genoemd in artikel 17 lid 1 van de wet is van toepassing op deze beleidsregels.

 • 2. Bij een vordering in verband met ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende uitkering als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht zijn de “Beleidsregels terugvordering Participatiewet 2019 Bommelerwaard” van toepassing.

Artikel 7. Vorm van de bijstand
 • 1. Tenzij deze beleidsregels anders bepalen, wordt de bijzondere bijstand als een uitkering om niet (zonder terugbetalingsverplichting) verstrekt.

 • 2. De bijzondere bijstand wordt in de vorm van een renteloze geldlening verstrekt in de gevallen genoemd in artikel 48 tweede lid van de wet.

Artikel 8. De aanvraag
 • 1. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend op een door het college beschikbaar gesteld formulier.

 • 2. Bij de aanvraag worden de gegevens overgelegd zoals aangegeven op het aanvraagformulier.

 • 3. Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan uiterlijk tot 1 maand na het aflopen van de financiële regeling TONK worden ingediend.

Artikel 9. Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Hoofdstuk 4 Draagkracht

Artikel 10. Maximale hoogte tegemoetkoming
 • 1. De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 maximaal € 2.000,- per huishouden.

 • 2. In aanvulling op lid 1 ontvangt de aanvrager een aanvullende vergoeding ter hoogte van € 100,- voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 per ten laste komende kind, indien het ten laste komende kind is ingeschreven op hetzelfde adres als de aanvrager in de Basisregistratie Personen.

Artikel 11. Inkomen

Tot het inkomen worden de inkomensbestanddelen gerekend waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit eigen onderneming;

 • c.

  inkomen uit een uitkering;

 • d.

  inkomen uit pensioen;

 • e.

  inkomen uit verleende zorg uit PGB;

 • f.

  inkomen uit (onder)verhuur;

 • g.

  inkomen uit partner en/of kinderalimentatie.

Artikel 12. Beschikbare middelen
 • 1. Beschikbare middelen zijn waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2. Het betreft de beschikbare middelen van de aanvrager en de partner.

 • 3. Onder beschikbare middelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om een beleggingsrekening met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 13. Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 14. Drempelbedrag

Het college maakt geen gebruik van een drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 tweede lid van de wet.

Artikel 15. Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig plaats.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 16. Overige en slotbepalingen
 • 1. Deze beleidsregels treden in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2. De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 Bommelerwaard worden met inwerkingtreding van deze beleidsregels ingetrokken.

 • 3. De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

 • 4. De beleidsregels vervallen op 1 augustus 2021.

 • 5. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Gewijzigde beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 Bommelerwaard.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van Maasdriel op 6 april 2021,

drs. G.T. Wildeman

secretaris

H. van Kooten

Burgemeester