Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent camperplaatsen en kleinschalig kamperen

Geldend van 27-04-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent camperplaatsen en kleinschalig kamperen

De raad van de gemeente Tholen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2021;

b e s l u i t :

de beleidsregels voor camperplaatsen en kleinschalig kamperen vast te stellen.

Beleidsregels camperplaatsen

 • Het realiseren en exploiteren van terreinen met camperplaatsen is mogelijk, mits zoveel mogelijk aansluitend bij bestaande recreatieterreinen of bebouwing.

 • Een camperplaats is gelegen buiten de bebouwde kom, bij voorkeur nabij een dorpskern of een haven en in de buurt van recreatiemogelijkheden zoals wandel- en fietsroutes.

 • Een camperplaats is toegestaan bij zowel een agrarische bestemming (met bouwvlak) als bij een woonbestemming, op voorwaarde dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande bebouwing.

 • Maximum aantal standplaatsen op een camperplaats bij woonbestemming is 15. In combinatie met kleinschalig kamperen geldt een gezamenlijk maximum aantal standplaatsen van 15.

 • De camperplaats moet landschappelijk worden ingepast.

 • Camperplaatsen zijn jaarrond toegestaan.

 • Om een hoogwaardige kwaliteit te kunnen bieden, moet een camperplaats voldoen aan de richtlijnen die de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) stelt, zoals:

  Camperplaats: draagkrachtige ondergrond, minimale afmeting per plaats bedraagt 6x8m (inclusief 3 m tussenruimte, exclusief ruimte voor luifel)

  Voorzieningen: stortmogelijkheid eenvoudig huisvuil, watertappunt en elektra. Aanwezigheid sanitair is niet noodzakelijk, maar een plus. Stortplaats chemisch toilet is aan te bevelen, maar bij locaties ˂ 10 plaatsen geen must.

  Veiligheid: openbare terreinverlichting, rondom camper 3 meter ruimte vrij houden, toezicht en beheer door exploitant of door een exploitant aangewezen partij.

Beleidsregels kleinschalig kamperen

 • Kleinschalig kamperen is toegestaan in het buitengebied, zowel bij een agrarische bestemming (met bouwvlak) als bij een woonbestemming, op voorwaarde dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande bebouwing.

 • Maximum aantal standplaatsen bij woonbestemming is 15. In combinatie met camperplaatsen geldt een gezamenlijk maximum aantal standplaatsen van 15.

 • Maximum aantal standplaatsen bij agrarische bestemming is 25 met een maximum van 15 camperplaatsen.

 • De kampeerplaatsen zijn jaarrond toegestaan.

 • Het kampeerterrein moet landschappelijk worden ingepast.

 • Ten hoogste 25 standplaatsen voor kampeermiddelen per bouwvlak waarvan ten hoogste 20% permanente standplaatsen; de overige standplaatsen zijn niet-permanent.

 • Voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

Bestaande beleidsregels kleinschalig kamperen, ook toepasbaar voor camperplaatsen

 • Indien gronden tevens zijn aangeduid als ‘afwegingszone – natuur’ wordt de omgevingsvergunning uitsluitend verleend indien geen onevenredige aantasting van de landschaps- of natuurwaarden van het natuurgebied plaatsvindt.

 • Het kleinschalig kamperen dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

 • De afstand tussen het terrein van kleinschalig kamperen en de meest nabij gelegen woning van derden bedraagt ten minste 50 meter.

 • Verlening van de omgevingsvergunning leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.

 • Indien het aantal standplaatsen groter is of wordt dan 15 wordt de omgevingsvergunning slechts verleend als zorg wordt gedragen voor ruimtelijke kwaliteitswinst in de vorm van landschaps- of natuurontwikkeling of het verbeteren van de inrichting van het erf.

 • Als voorwaarde voor het verlenen van de omgevingsvergunning wordt de aanleg/realisering en de duurzame instandhouding van de landschappelijke inpassing en de ruimtelijke kwaliteitswinst vastgelegd.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 15 april 2021

w.g. M.L.P. Sijbers, voorzitter

w.g. L. Vermeij, griffier