Mandaatbesluit

Geldend van 21-04-2021 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit

De raad van de Gemeente Valkenburg aan de Geul; d.d. 8 maart 2021

Overwegende:

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

De raad mandateert aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul, de bevoegdheid tot het in behandeling nemen en besluiten op verzoeken in het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en alle handelingen die noodzakelijk zijn in het kader van de behandeling van het AVG verzoek. Hiertoe behoort ook de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften volgend uit de behandeling van het verzoek op basis van de AVG.

Artikel 2 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

namens deze het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul “,

Artikel 3 Ondermandaat

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 4 Ondertekening ondermandaat

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, ingeval van ondermandaat geschiedt als volgt:

“de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

namens deze “,

Gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam. Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 5 Toezicht en rapportage

De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de mandaatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie zoals bedoeld in artikel 3:42 van de Awb.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit behandeling verzoeken in het kader van de AVG gemeente Valkenburg aan de Geul”.

Valkenburg aan de Geul, 8 maart 2021

B e s l u i t :

Vast te stellen en te bekrachtigen het mandaatbesluit behandeling verzoeken op basis van de AVG, zoals behandeld op 8 maart 2021 door de fractievoorzitters, welke met terugwerkende kracht in werking treedt de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 12 april 2021,

De raad voornoemd,

Mr. J.W.L. Pluijmen,

griffier,

D.M.M.T. Prevoo,

voorzitter.

Ondertekening