Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent het aanwijzen van een secretaris van de bezwaarschriftencommissie

Geldend van 22-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent het aanwijzen van een secretaris van de bezwaarschriftencommissie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren,

gelezen het collegeadvies met kenmerk Z.64189/D.318489, d.d. 6 april 2021;

gelezen het bepaalde in artikel 4 van de Regeling commissie bezwaarschriften gemeente Wijdemeren 2014;

BESLUIT

De heer mr. M. Boender aan te wijzen als secretaris van de bezwaarschriftencommissie Wijdemeren;

De aanwijzing van mevrouw mr. F. van de Kamp als secretaris van de bezwaarschriftencommissie Wijdemeren met terugwerkende kracht per 15 maart 2021 in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 april 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 6 april 2021,

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris,

mw. mr. W. Heeg

de burgemeester,

mw. drs. C.R. Larson