Inkoopbeleid gemeente Venlo 2021

Geldend van 21-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2021

Intitulé

Inkoopbeleid gemeente Venlo 2021

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 9 februari 2021, registratienummer 1321045;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet of op artikel ;

gezien het advies van ;

overwegende dat ;

besluit(en):

 • 1.

  Inkoopbeleid 2021 met ingangsdatum 1 april 2021

 • 2.

  Intrekken Strategisch Inkoopkader 2014 per 1 april 2021

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2021.

De griffier, de voorzitter

Geert van Soest, Antoin Scholten

Inleiding

In het huidige Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Samen Venlo Veranderen’ wordt gesproken over de aandacht voor het (lokale) bedrijfsleven. In het coalitieakkoord is dit in relatie tot dit inkoopbeleid als volgt uitgewerkt:

‘We maken aanbestedingen zoveel mogelijk toegankelijk voor kleine en middelgrote ondernemers en geven ruimte aan MKB’ers om mengformules te creëren’.

Doorvertaling van de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in combinatie met het toegankelijker maken voor MKB en ZZP’ers krijgt onder andere zijn beslag in het loslaten van Venlo-specifieke voorwaarden en zoveel als mogelijk aan te sluiten bij landelijk tot stand gekomen en erkende (paritaire) voorwaarden. Dit draagt bij aan het verlagen van administratieve lasten en toetredingsdrempels.

Uitgangspunt is dat elke inkoop van de gemeente Venlo een afgewogen beslissing is. Doelmatigheid, zijnde de meeste toegevoegde waarde voor het beschikbare budget, staat voorop. Rechtmatigheid en professionaliteit zijn een vanzelfsprekend fundament.

De gemeente Venlo bewerkstelligt bij doelmatigheid meerwaarde voor duurzaamheid en het vergroten van social return on investment met inzet van het bedrijfsleven.

Het belang van optimale doelmatigheid wordt het eerst gevoeld door de budgethouders en opdrachtgevers die de taak hebben doelen te realiseren binnen de kaders van programmatisch werken in beschikbare middelen. Diezelfde functionarissen hebben ook de verantwoordelijkheid om bij al hun inkopen rekening te houden met de in dit inkoopbeleid genoemde inkoopdoelstellingen.

De inkoopfunctie groeit in sneltreinvaart door van een juridisch op het proces gericht vakgebied naar een strategische adviesfunctie waarbij Inkoop een substantiële bijdrage levert aan het behalen van de gemeentelijke doelstellingen. Daarnaast veranderde in 2016 de aanbestedingswetgeving aanzienlijk. In dit licht is actualisatie van het vigerende Strategisch Inkoopkader 2014 een logische stap.

Dit inkoopbeleid helpt ons ook in het streven naar een doelmatige en rechtmatige inkooppraktijk waarbij de gemeente Venlo zoveel als mogelijk optreedt als één aanbestedende dienst om versnippering van inkopen tegen te gaan. Daarnaast zijn de inkoopdoelstellingen op organisatorische vlak onder meer:

 • realiseren van optimale samenwerking tussen de inkopende organisatieonderdelen;

 • optimaliseren van het bedrijfsresultaat en de bedrijfsvoering;

 • uniforme en structurele afweging inclusief uitvoering van een inkoopstrategie;

 • vergroten en ontsluiten van inkoopkennis in de eigen organisatie.

Leeswijzer

In dit inkoopbeleid zijn de doelstellingen, uitgangspunten en kaders beschreven waarbinnen inkoop in de gemeente Venlo plaatsvindt en bevat de volgende hoofdstukken:

 • Hoofdstuk 2 – Randvoorwaarden gemeentelijke inkopen

 • Hoofdstuk 3 – Juridische uitgangspunten

 • Hoofdstuk 4 – Ethische en ideële uitgangspunten

 • Hoofdstuk 5 – Economische uitgangspunten

 • Hoofdstuk 6 – Organisatorische uitgangspunten

2. Randvoorwaarden gemeentelijke inkopen

De gemeente Venlo beoogt met het inkoopbeleid de volgende randvoorwaarden bij gemeentelijke inkopen te realiseren.

2.1 Doelmatig en doeltreffend inkopen

De gemeente Venlo koopt op zodanige wijze in, dat een zo efficiënt (doelmatig) en effectief (doeltreffend) mogelijke inzet van geldelijke gemeenschappelijke middelen wordt bereikt. Hierbij wordt gekeken naar het beheersen en verlagen van de totale kosten voor de gemeente (total cost of ownership), waarbij een optimale prijs-kwaliteit verhouding wordt bereikt binnen door de gemeente Venlo vastgestelde voorwaarden. Ook wordt daarbij getracht de kosten van interne bedrijfsvoering rondom het ingekochte product/dienst/werk zo laag mogelijk te laten zijn, door ook de interne processen zo efficiënt mogelijk in te richten.

2.2 Rechtmatigheid

Uitgangspunt van de gemeente Venlo is rechtmatig handelen, dat wil zeggen handelen volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving bij alle inkopen van leveringen, diensten en werken. Een professionele gecoördineerde inkoopfunctie binnen de gemeente Venlo draagt bij aan borging van de rechtmatigheid. Jaarlijks controleert een externe accountant de financiën van de gemeente en verstrekt een controleverklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De controle op aanbestedings-rechtmatigheid vindt plaats via het principe van drie verdedigingslijnen. Dit omvat een formele controle op de vereisten die volgen uit de geldende aanbestedingswetgeving en een materiële controle op de inhoudelijke keuzes en ingenomen posities tijdens het inkoop- en aanbestedingsproces.

De eerste verantwoordelijkheid voor de interne beheersing (AO/IB/IC) ligt bij het lijnmanagement (de 1e verdedigingslijn). Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de beheersing van eigen processen. De bedrijfsvoerings-/controlfunctie ondersteunt het verantwoordelijk lijnmanagement in de planning&control cyclus en is verantwoordelijk voor de infrastructuur, methodiek, richtlijnen etc. (2e verdedigingslijn). Dit houdt in dat de interne controle plaatsvindt door team Inkoop. Tenslotte wordt in de derde verdedigingslijn (Audit/VIC-functie) aan de hand van systeem- en gegevensgerichte controles aanvullende zekerheid verkregen ten aanzien van de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de informatievoorziening en de kwaliteit van sturing en beheersing (3e verdedigingslijn).

Het college van B&W geeft vanaf boekjaar 2021 zelf een rechtmatigheidsverantwoording af aan de raad als onderdeel van de jaarstukken. De externe accountant toetst de getrouwheid van de jaarstukken, maar zal ook nog steeds een toets verrichten over de afgegeven rechtmatigheidsverantwoording. Dit houdt in dat de gemeente Venlo zelf de aanbestedingsrechtmatigheid moet verantwoorden.

2.3 Integriteit

Bij het verstrekken van opdrachten handelt de gemeente Venlo als een professionele opdrachtgever integer, wat wil zeggen dat alle inkopen op objectieve, transparante en niet-discriminerende wijze worden uitgevoerd. Dit betekent dat alle leveranciers gelijke kansen hebben.

Integriteit houdt daarnaast ook in dat de gemeente Venlo uitsluitend opdrachten verleend aan integere leveranciers. Deze dienen betrouwbaar te zijn en zich niet bezig te houden met criminele activiteiten. Op het moment dat hier niet aan wordt voldaan, wordt de leverancier uitgesloten als (mogelijke) leverancier. Potentiële leveranciers kunnen hierop worden getoetst met inachtneming van de Aanbestedingswet 2012, de wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (BIBOB) en de vigerende ‘BIBOB beleidsregel Venlo’. Daarnaast wordt bij aanbestedingen een Gedragsverklaring aanbestedingen (GVA) gevraagd.

3. Juridische uitgangspunten

3.1 Naleving relevante wet- en regelgeving

De gemeente Venlo leeft de relevante wet- en regelgeving na. Bij onze inkoop is met name de Aanbestedingswet 2012 relevant. De gemeente Venlo neemt bij inkoopopdrachten en concessies boven de Europese drempelwaarden en onder de Europese drempelwaarden met een grensoverschrijdend belang de volgende algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:

 • Gelijke behandeling

Gelijke omstandigheden worden niet verschillend behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is.

 • Non-discriminatie

Discriminatie op grond van nationaliteit of op andere gronden is niet toegestaan. Ook verkapte of indirecte discriminatie is verboden.

 • Transparantie

De gevolgde procedure moet navolgbaar (en dus controleerbaar) zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldig en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.

 • Proportionaliteit (evenredigheid)

De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers zijn niet onevenredig in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. De gemeente Venlo past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de contractvoorwaarden.

 • Wederzijdse erkenning

Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van de Europese Unie moeten we toelaten voor zover die diensten en goederen op gelijkwaardige wijze voorzien in de legitieme behoeften van de gemeente Venlo.

De gemeente Venlo neemt bij alle inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht, zoals onder andere het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en vertrouwensbeginsel.

3.2 Uniforme documenten

De voornoemde beginselen dienen we het best als we gebruikmaken van uniforme –meestal landelijke - aanbestedingsreglementen, standaard bestekken en inkoopvoorwaarden. De gemeente Venlo streeft ernaar uniforme documenten en middelen te hanteren, tenzij een concreet geval dit niet toelaat.

Het aanbestedingsrecht, specifiek de Gids Proportionaliteit, schrijft voor om per opdracht te bepalen welke voorwaarden kunnen worden gehanteerd en daarbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij landelijke modellen. Samengevat brengt deze regelgeving met zich mee dat de gemeente Venlo niet voor elke opdracht dezelfde voorwaarden kan hanteren, maar dat maatwerk mogelijk noodzakelijk is. Het gebruik van de vigerende landelijke modellen, bijvoorbeeld zoals gehanteerd door het Rijk, is een efficiënte manier om permanent te beschikken over actuele inkoopvoorwaarden. Deze inkoopvoorwaarden zijn algemeen bekend en aanvaard bij leveranciers.

Welke aanbestedingsreglementen, standaard bestekken en inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van het type opdracht. Voor de inkoop van een levering, dienst of werk gelden verschillende inkoopvoorwaarden.

Voor de gemeente Venlo zijn onder andere van toepassing:

 • ARIV 2018

Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (levering van goederen).

 • ARVODI 2018

Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018.

 • ARW 2016

Aanbestedingsreglement Werken 2016.

 • DNR 2011

Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur 2011.

 • GIBIT 2016

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (2016).

 • RAW-moederbestek gemeente Venlo, versie 15 april 2019

Stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden voor GWW-contracten.

 • UAV 2012

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012.

 • UAV Venlo

Administratieve Voorwaarden voor Werken gemeente Venlo (aanvullend op de UAV 2012).

 • UAV-GC 2005

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (2005).

 • Verwerkersovereenkomst gemeente Venlo

Verwerkersovereenkomst in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uitgangspunt is: “standaardiseren waar het kan, maatwerk waar het moet”. De betreffende inkoopvoorwaarden kunnen grotendeels worden toegepast, echter in bepaalde gevallen kan sprake zijn van maatwerk welke op voorhand dient te worden afgestemd met team Juridische Zaken.

3.3 Mandaat en volmacht

De gemeente Venlo wil slechts verbintenissen en verplichtingen aangaan op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging. Primair is het College van B&W bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten. Onder instructies en voorwaarden is een beperkt aantal functionarissen gemandateerd tot het aangaan van bepaalde overeenkomsten namens het College van B&W. Dit is vastgelegd in het mandaatbesluit.

3.4 Afwijkingsbevoegdheid

Aan de hand van onder andere de inhoudelijke kenmerken van een opdracht, de marktsituatie en/of de specifieke omstandigheden van het geval, kan gemotiveerd worden afgeweken van de voorgeschreven procedures onder de Europese drempelwaarde. Afwijken als in het toepassen van een lichtere procedure dan op grond van het inkoopbeleid is voorgeschreven, is namens het college van B&W voorbehouden aan de gemeentesecretaris. Afwijken van een aanbestedingsprocedures met een geschatte opdrachtwaarde boven de Europese drempelwaarde is niet mogelijk.

4. Ethische en ideële uitgangspunten

4.1 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (‘MVI’) betekent dat de gemeente de effecten op people, planet en profit meeneemt bij haar inkopen. Het inkoopbeleid biedt de mogelijkheid maatschappelijke doelen te realiseren. De gemeente stimuleert daarom sociale, ecologische en economische aspecten te integreren bij inkopen en aanbestedingen van leveringen, diensten en werken.

Gemeente Venlo heeft ook als opdrachtgever een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Daarnaast heeft de gemeente als opdrachtgever invloed op ondernemers om wenselijke maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. Door vooruitstrevende eisen en wensen (gunningscriteria) te stellen, wil zij een maatschappelijk verantwoord beleid door ondernemers stimuleren. De gemeente vergroot de impact van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door haar inkoop- en aanbestedings- trajecten hierop af te stemmen.

4.2 Social Return on Investment (SROI)

Er wordt gekeken naar de kansen en mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return On Investment), zoals werkzoekenden met een bijstands-, werkeloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkzoekenden met een arbeidshandicap. Het doel van Social Return is het creëren van extra arbeidsplekken, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het op deze wijze creëren van extra arbeidsplaatsen, kan de doelgroep participeren, dit draagt bij aan het economische, ecologische en sociale welzijn.

4.3 Duurzaamheid

Volgens de strategische visie Venlo 2030, in het bijzonder het programma innovatieve en excellente stad, wil de gemeente Venlo excelleren in duurzaamheid en circulariteit. Als afgeleide van de Cradle to Cradle (C2C) filosofie zijn in 2009 de Venlo Principes gedefinieerd. Deze principes geven aan, hoe Venlo wil omgaan met duurzaamheid en circulariteit. De gemeentelijke inkopen bieden de kans, om als organisatie daadwerkelijk mee te werken aan het realiseren van deze ambities. De ambities van de gemeente Venlo uit 2009 sluiten geheel aan met het landelijke beleid waaronder het Rijksprogramma Nederland circulair 2050, het grondstoffenakkoord, de nationale transitieagenda’s en de nationale uitvoeringsprogramma’s circulaire economie. Om zowel de eigen ambities als het rijksbeleid te realiseren, geven we inhoudelijk vorm aan deze opgaven binnen het programma ‘Venlo Duurzame en Circulaire Hoofdstad’.

4.4 De Venlo Principes

De gemeente Venlo vindt het van belang dat met het aanbesteden of inkopen van producten of diensten een directe aantoonbare bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van de Venlose en nationale doelstellingen op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie, energietransitie en daarmee dus ook aan de gezondheid van haar leefomgeving.

Daarnaast heeft Venlo met diverse projecten ervaring opgedaan dat circulair inkopen ook vanuit restwaarde een meerwaarde oplevert. Daarom heeft zij haar principes vertaald in vijf belangrijke inkoopprincipes:

 • 1.

  Benut het beschikbare

Duurzaamheid is gerelateerd aan innovatie. 100% Circulair, duurzaam of C2C is vaak nog niet mogelijk. Gemeente Venlo streeft ernaar, daar waar mogelijk, door middel van doelstellingen en gunningscriteria in haar aanbestedingen, marktpartijen te stimuleren om te komen tot innovatieve en duurzame oplossingen.

Gemeente Venlo kiest voor duurzaam geproduceerde grondstoffen, producten die gemaakt zijn van gerecycled of recyclebaar materiaal en producten die zonder schadelijke stoffen geproduceerd zijn. En wil hierbij afspraken maken over waardebehoud en/ of waardevermeerdering van grondstoffen, hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal paspoorten. Op die manier draagt de gemeente Venlo bij aan een duurzamer beheer van hulpbronnen, een lagere milieu-impact en een goede beschikbaarheid van grondstoffen voor deze en volgende generaties.

 • 2.

  Gebruik hernieuwbaar

De gemeente Venlo streeft ernaar door middel van doelstellingen en gunningscriteria gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en alternatieve warmtebronnen. Hiermee committeert de gemeente zich aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. De gemeente Venlo stimuleert het toepassen van alternatieve energiebronnen in alle sectoren en het gebruik van biobased materialen, duurzame energie en grijs- of hemelwater.

 • 3.

  Minimaliseer milieu impact

Gemeente Venlo stimuleert opdrachtnemers om maatschappelijke meerwaarde te creëren ten aanzien van schone lucht, water, bodem en geen geluidshinder. De gemeente past bij haar inkopen MVI-criteria toe conform de MVI-criteriatool van de Rijksoverheid.

 • 4.

  Creëer voorwaarden voor een lange (levens)cyclus

Zorg voor een langere levensduur door hoge kwaliteit, gezondheid en aanpasbaarheid van producten en diensten. Voor de gemeente Venlo is het van belang dat actief kringlopen gesloten worden waarbij restwaarde van producten inzichtelijk wordt gemaakt en dat gezondheidswinst wordt geboekt.

 • 5.

  Creëer voorwaarden voor toekomstige cycli

Venlo heeft in de bebouwde omgeving vanuit opdrachtgeverschap van projecten, als doel in de ontwerpfase meerwaarde te laten ontstaan, waarbij producten en diensten demontabel, herbruikbaar of recyclebaar zijn. Venlo streeft ernaar, om op alle beleidsterreinen dit ontwerpuitgangspunt bij het verstrekken van opdrachten toe te passen en daarbij te bevorderen dat materialen eigendom zijn of worden van de producent. Op deze wijze wordt hergebruik gegarandeerd.

5. Economische uitgangspunten

5.1 Product- en marktanalyse

Gemeente Venlo acht het van belang om de markt te kennen door, indien mogelijk, een product- en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot het inzicht in de relevante markt(vorm), de ondernemers die daarop opereren en hoe de markt en mogelijke machtsverhoudingen zijn. Door een product- en/of marktanalyse kan daarnaast worden geïnventariseerd welke duurzame en innovatieve oplossingen door de markt kunnen worden geboden. Een marktconsultatie met ondernemers kan onderdeel uitmaken van de marktanalyse.

5.2 Stimulering lokaal midden- en kleinbedrijf

Gemeente Venlo streeft naar een gezonde onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers. De gemeente moet in beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij haar inkopen, ook vanwege de naleving van de (Europese) wet- en regelgeving. Daarbij houdt de gemeente Venlo bij haar inkoopactiviteiten de mogelijkheden voor het lokaal (= binnen het grensgebied van de gemeente Venlo) MKB in het oog. Dit doet de gemeente Venlo door:

 • opdrachten niet onnodig groot te maken;

 • opdrachten op te delen in kleinere percelen;

 • het toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming;

 • het verminderen van de administratieve lasten en onnodig hoge toetredingsdrempels.

5.3 Samenwerkingsverbanden

Gemeente Venlo hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij haar inkopen. Dit geldt zowel voor samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor samenwerkingen met andere gemeenten of aanbestedende diensten. Met name deze laatste vorm van samenwerking dient vooraf goedgekeurd te worden door het college van B&W waarbij ook opgenomen moet zijn, welk inkoopbeleid en/of andere inkoop-gerelateerde beleidsuitgangspunten van toepassing wordt verklaard bij de samenwerking.

Specifiek voor het sociaal domein heeft de gemeente Venlo, samen met 6 andere gemeenten in de regio Limburg-Noord, de inkoop van diensten in het sociaal domein gedelegeerd naar de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR). Deze regeling geldt sinds 1 februari 2016. De in deze regeling ondergebrachte diensten worden ingekocht en beheert conform het Inkoop- en contractmanagementbeleid van de MGR.

5.4 Sociale en andere specifieke diensten

Sociale en andere specifieke diensten, zijn diensten die volgens de Europese wetgever geen bijdrage leveren aan de eenwording van de interne markt, omdat de diensten door nationale dienstverleners (moeten) worden uitgevoerd en bovendien vaak sterk cultureel bepaald zijn. Hierbij kan worden gedacht aan bepaalde opdrachten voor onderwijs, sociaal domein, maatschappelijke dienstverlening en rechtskundige diensten.

5.5 Ramingsmethodiek

Inkopen vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke raming van de opdracht. De raming is ook van belang om de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen in relatie tot het beschikbare budget en anderzijds om de gekozen aanbestedingsprocedure te motiveren.

De berekening van de geraamde opdrachtwaarde is gebaseerd op het totale bedrag dat de opdracht naar verwachting zal inhouden, inclusief eventuele opties tot verlengingen, maar exclusief omzetbelasting. Deze raming moet gelden op het tijdstip van verzending van de aankondiging van de opdracht.

5.6 Bepalen van de aanbestedingsprocedure

De keuze tussen de verschillende aanbestedingsprocedures is onderhevig aan een veelheid van factoren en vergt bij iedere aanbestedingsprocedure maatwerk. Bij het bepalen van de aanbestedingsprocedure en de kwalificatie van de inkoopbehoefte zijn een aantal onderwerpen (o.a. de raming van de opdrachtwaarde, looptijd van overeenkomsten en de vigerende drempelbedragen) van belang, om te bepalen welk type aanbestedingsprocedure van toepassing is, tenzij er sprake is van een uitzonderingsgrond in de Aanbestedingswet 2012. Gemaakte keuzes dienen te worden gemotiveerd.

De gemeente Venlo zal, met inachtneming van de Gids Proportionaliteit, onderstaand ‘beoordelingskader aanbestedingsprocedures’ hanteren, tenzij de gemeente Venlo gemotiveerd hiervan wenst af te wijken.

Beoordelingskader aanbestedingsprocedure

afbeelding binnen de regeling

6. Organisatorische uitgangspunten

6.1 Inkoopprotocol

Na vaststelling van het Inkoopbeleid 2021 wordt de wijze waarop de in dat beleid beschreven doelstellingen en uitgangspunten worden uitgevoerd, nader uitgewerkt in een zogenaamd Inkoopprotocol.

6.2 Monitoring

Gedurende de looptijd vindt monitoring van de resultaten en effecten van dit inkoopbeleid plaats op basis van indicatoren en normen op het vlak van doelmatigheid (‘de goede dingen doen’) en rechtmatigheid (‘de dingen goed doen’). Hiermee wordt de komende jaren de effectiviteit van deze doelen en uitgangspunten gemeten en waar nodig bijgestuurd. De indicatoren worden opgenomen in Meetbaar Venlo. De uitkomsten worden verantwoord via de p&c-documenten van de paragraaf bedrijfsvoering.

6.3 Evaluatie

Evaluatie van dit inkoopbeleid vindt tweejaarlijks plaats of eerder in geval van een significante verandering in bijvoorbeeld wetgeving, beleid of doelstellingen.

6.4 Inwerkingtreding

Dit inkoopbeleid treedt inwerking op 1 april 2021. Met ingang van deze datum is het ‘Strategisch Inkoopkader 2014’ ingetrokken.

Ondertekening