Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de auditcommissie (Verordening Auditcommissie 2021)

Geldend van 23-04-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de auditcommissie (Verordening Auditcommissie 2021)

De raad van de gemeente Zoetermeer;

Gelet op het bepaalde in artikel 82 en 84 van de Gemeentewet;

Besluit

 • 1.

  De Verordening Auditcommissie gemeente Zoetermeer 2018 in te trekken.

 • 2.

  De Verordening Auditcommissie 2O21 vast te stellen.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een organisatorischeaangelegenheid van de raad betreft

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Auditcommissie: de commissie van de gemeenteraad die de gemeenteraad over zaken rond de jaarrekeningcontrole en aangaande het contract met de accountant adviseert, bestaande uit raadsleden, zoals verder beschreven in deze verordening.

 • b)

  Voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie

 • c)

  Secretaris: de griffier of een door deze aangewezen medewerker van de raadsgriffie, welke optreedt als secretaris van de auditcommissie.

 • d)

  Lid: elk lid van de auditcommissie.

 • e)

  Fractie: een fractie als bedoeld in het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Zoetermeer.

 • f)

  De raad: de gemeenteraad.

 • g)

  De raadsperiode: de zittingsperiode van de gemeenteraad.

 • h)

  Het college: het college van burgemeester en wethouders.

 • i)

  De accountant: accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

 • j)

  De rekenkamercommissie: de rekenkamer of rekenkamerfunctie als bedoeld in de gemeentewet Artikel 81a.

Artikel 2: Doel en taakstelling

 • 1. De auditcommissie heeft als doel samen met de accountant en rekenkamercommissie het financieel beleid en beheer van de gemeente, alsmede de financiële stuurinformatie van en voor de raad, meer inzichtelijk en daarmee beter toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan een betere besluitvorming van de raad over voorstellen met financiële consequenties, het toezicht houden op de interne beheersing en het bewaken van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 2. De auditcommissie voert namens de raad periodiek overleg met de accountant over de opdrachtbevestiging, het normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole, de reikwijdte van de accountantscontrole, de aard en frequentie van de rapportages en de controlebevindingen en adviseert de raad daar zo nodig over.

 • 3. De auditcommissie bereidt in samenwerking met de griffie, gehoord hebbende het college en de ambtelijke organisatie, t.b.v. besluitvorming door de raad de aanwijzing van de accountant voor.

 • 4. De auditcommissie dient namens de raad als klankbord voor het functioneren van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie overlegt periodiek met de auditcommissie over onder meer de planning en uitvoering van haar werkzaamheden. De auditcommissie consulteert waar nodig de raad hierover.

 • 5. De auditcommissie doet een voordracht aan de raad bij de vervulling van een vacature in de rekenkamercommissie. Voorafgaand aan de benoeming(en) en eventuele herbenoeming(en) pleegt de auditcommissie, namens de raad, overleg met de rekenkamercommissie en het seniorenconvent.

 • 6. De auditcommissie voert afstemmingsoverleg over onderzoeken van de rekenkamercommissie en de onderzoeken van het college ingevolge artikel 213a van de Gemeentewet.

 • 7. De auditcommissie voert t.b.v. het meer inzichtelijk en daarmee beter toegankelijk maken van financiële stuurinformatie overleg met het college en ambtelijke organisatie over:

  • a.

   de P&C-cyclus, de P&C-instrumenten (perspectiefnota, begroting, (bestuurlijke) tussenberichten en de jaarrekening) en het sturen op financiële en inhoudelijke indicatoren;

  • b.

   het gevoerde en te voeren financieel beleid en beheer;

 • en geeft hierover waar nodig advies aan de raad.

 • 8. De auditcommissie faciliteert het verhogen van het kennisniveau van de raad over financiële kwesties.

Artikel 3: Samenstelling

 • 1. De auditcommissie wordt als volgt samengesteld:

  • a.

   De auditcommissie bestaat uit minstens 3 en maximaal 5 leden.

  • b.

   De leden zijn lid van de gemeenteraad.

  • c.

   De raad benoemt en ontslaat de leden van de auditcommissie.

 • 2. De auditcommissie benoemt een voorzitter uit haar midden.

 • 3. De auditcommissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4. De zittingsperiode van de leden van de commissie eindigt aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag als lid van de raad.

 • 5. De secretaris is adviseur van de commissie en coördineert haar ondersteuning.

 • 6. De auditcommissie kan naar eigen inzicht adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

 • 7. Overige leden uit de gemeenteraad hebben te allen tijde de mogelijkheid de vergadering van de commissie bij te wonen.

Artikel 4: De voorzitter

 • 1. De voorzitter draagt zorg voor:

  • a.

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de auditcommissie;

  • b.

   het opstellen van de concept agenda;

  • c.

   het leiden van de vergaderingen;

  • d.

   het bewaken van de taken en bevoegdheden.

 • 2. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris.

 • 3. De voorzitter is belast met het woordvoerderschap namens de auditcommissie.

Artikel 5: Vergadering en verslaglegging

 • 1. De auditcommissie vergadert zoveel als zij nodig acht.

 • 2. De vergaderingen van de auditcommissie zijn openbaar, tenzij de auditcommissie anders bepaalt.

 • 3. De adviezen en besluiten van de auditcommissie zijn openbaar, tenzij de auditcommissie anders bepaalt.

 • 4. Van iedere vergadering wordt een beknopte besluitenlijst gemaakt, gefaciliteerd door de secretaris. De besluitenlijst wordt vastgesteld door de auditcommissie.

 • 5. De vastgestelde besluitenlijst van niet openbare vergaderingen kan door de overige leden van de raad worden ingezien via de secretaris van de auditcommissie.

Artikel 6: Informeren raad

 • 1. De auditcommissie informeert de raad en/of het seniorenconvent over bevindingen aangaande haar werkzaamheden indien de auditcommissie dit wenselijk acht.

 • 2. Op verzoek van de raad geeft de voorzitter van de auditcommissie een toelichting over gemaakte afspraken met de accountant en/of andere adviserende leden aan de gemeenteraad. Vertrouwelijke mededelingen worden in een besloten vergadering gedaan.

Artikel 7: Citeertitel

 • 1. De verordening wordt aangehaald als “Verordening Auditcommissie 2021”.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 6 april 2021

de griffier,

drs. R. Blokland MCM

de voorzitter,

drs. M.J. Bezuijen