Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor verschillende doelgroepen die vaker kunnen doorstromen naar woningen die beter passen bij hun leefsituatie (Subsidieregeling doorstroming van Groot naar Beter 2021-2022)

Geldend van 01-05-2021 t/m 30-04-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor verschillende doelgroepen die vaker kunnen doorstromen naar woningen die beter passen bij hun leefsituatie (Subsidieregeling doorstroming van Groot naar Beter 2021-2022)

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort;

gelezen de Raadsinformatiebrief 2020-120 d.d. 1 december 2020

gelezen het Collegebesluit nr. 1212518 Prestatieafspraken 2020

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

overwegende dat de gemeente Amersfoort wil dat verschillende doelgroepen vaker doorstromen naar woningen die beter passen bij hun leefsituatie en waardoor de dynamiek op de woningmarkt verbetert. De van Groot naar Beter regeling (VGNB) is bedoeld om kleine huishoudens in een grote huurwoning van een corporatie te stimuleren een meer passende woning te betrekken en daarmee grote huurwoningen vrij te maken voor starters en gezinnen.

besluit vast te stellen de volgende regeling:

PROJECTSUBSIDIEREGELING DOORSTROMING VAN GROOT NAAR BETER 2021-2022

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ASV: de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Amersfoort;

 • College: het college van burgemeester en wethouders.

 • Grote woning: een sociale huurwoning in de gemeente Amersfoort met minimaal 4 kamers; als kamers tellen mee: een woonkamer, slaapkamers en volwaardige zolderruimtes (voorzien van vaste trap en in te richtten als slaapkamer).

 • Passende woning: woning met maximaal 3 kamers, een woning bestemd voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld een seniorenwoning, rolstoelwoning, rollatorwoning, etc.), of een passende woning in de zin van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • WoningNet: de organisatie die namens de corporaties de woonruimteverdeling uitvoert zoals bedoeld in de geldende Huisvestingsverordening Amersfoort;

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan uitsluitend subsidie verstrekken voor: De verhuizing uit een grote woning, waarbij deze woning weer volledig beschikbaar komt, naar een passende woning van een corporatie in Amersfoort.

Artikel 3 Indieningstermijn aanvraag

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd nadat de huurder en de woningcorporatie het nieuwe huurcontract hebben getekend.

 • 2. Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 8, eerste lid, van de ASV, ingediend binnen vier weken na inschrijving op het nieuwe adres in de Basisregistratie Personen maar uiterlijk op 30 april 2022.

Artikel 4 Eisen aan de aanvraag en aanvrager

 • 1. In aanvulling op artikel 9 lid 2 van de ASV wordt een aanvraag ingediend door middel van het door het college vastgestelde en volledig ingevulde digitale formulier “Aanvraagformulier subsidieverlening doorstroming van Groot naar Beter 2021-2022”.

 • 2. In aanvulling op artikel 9 lid 2 van de ASV wordt een aanvraag slechts in behandeling genomen als deze is voorzien van een verklaring van de woningcorporatie waaruit blijkt dat:

  • a.

   De hoofdhuurder zich die zich bij de woningcorporatie heeft aangemeld voor de Van Groot Naar Beter regeling;

  • b.

   De grote woning waaruit de aanvrager vertrekt weer minimaal 1 jaar wordt verhuurd als sociale huurwoning.

 • 3. In aanvulling op artikel 9 lid 2 van de ASV wordt een aanvraag slechts in behandeling genomen als deze is voorzien van een programma van eisen als uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van een toekenning van een verhuiskostenvergoeding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

 • 4. In aanvulling op artikel 9 lid 2 van de ASV wordt slechts in behandeling genomen als uit de aanvraag blijkt dat de huurcontract niet is aangegaan voor de inwerkingtreding van deze regeling en de verwachtte verhuisdatum niet later is dan 30 april 2022.

 • 5. Per grote woning kan maar één aanvraag worden ingediend per verhuizing.

Artikel 5 Subsidiabele kosten en maximale subsidie

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn: de kosten van verhuizing uit een grote woning, naar een passende woning. De subsidie bedraagt maximaal € 750,- per aanvraag.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode van 1 mei 2021 tot en met 30 april 2022 bedraagt €75.000,-.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één complete aanvraag is ontvangen en niet kan worden vastgesteld welke van die aanvragen eerder is ingediend, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 12 ASV wordt subsidieverlening geweigerd als:

 • 1.

  door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden en de aanvraag daardoor slechts gedeeltelijk zou kunnen worden gehonoreerd;

 • 2.

  de verhuizing door de subsidieaanvrager en/of zijn eventuele gezinsleden in de zin van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 moet worden aangemerkt als een verhuizing naar een ongeschikte woning;

Artikel 9 Beslissing op aanvraag

Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van de ASV stelt het college een subsidie op grond van deze regeling zonder voorafgaande verlening vast.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 mei 2021.

 • 2. Wordt aangehaald als: Subsidieregeling doorstroming van Groot naar Beter 2021-2022.

 • 3. Deze subsidieregeling vervalt na 30 april 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021

De secretaris,

De burgemeester,