Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent het verlenen van subsidie ter ondersteuning van Wijk- en dorpscentra (Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning Wijk – en Dorpscentra COVID-19 – 2021)

Geldend van 15-04-2021 t/m 30-06-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda houdende regels omtrent het verlenen van subsidie ter ondersteuning van Wijk- en dorpscentra (Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning Wijk – en Dorpscentra COVID-19 – 2021)

Burgemeester en wethouders van Breda,

Gelet op artikel 1:3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Breda 2017;

besluiten vast te stellen de:

Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning Wijk- en Dorpscentra COVID-19 – 2021

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Wijk – en Dorpscentra: Een stichting met als doelstelling het beheer en de exploitatie van een Wijk – of Dorpscentrum of daarmee vergelijkbare maatschappelijke voorziening zonder commercieel winstoogmerk en daarmee ruimte biedt voor organisaties, verenigingen en bewoners uit de wijk en omgeving die activiteiten willen organiseren.

College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda.

Vaste lasten: dit zijn maandelijkse terugkerende vaste uitgaven in de exploitatie van de Wijk en Dorpscentra die niet afhankelijk zijn van het gebruik van het pand waarin de Wijk- en Dorpscentrum gevestigd is. Hieronder worden verstaan:

 • Gas, water, elektra

 • Verzekeringen, belastingen en heffingen

 • Hypotheeklasten /huurlasten/erfpacht

 • Schoonmaakkosten (niet zijnde loonkosten)

 • Onderhoudskosten

 • Dotatie aan een onderhoudsvoorziening

 • Afschrijvingen

 • Administratiekosten

 • Bankkosten

 • Bestuurskosten (excl. representatie en bestuursvergoeding)

 • Abonnementen en contributies

 • Alle overige uitgaven, passend binnen onderhavige definitiebepaling van vaste lasten, welke volgens de wijk en dorpscentrum in aanmerking zouden moeten komen dienen gespecificeerd aangeleverd te worden zodat beoordeling door het college hierop kan plaatsvinden. Loonkosten zijn uitgesloten van deze subsidie.

Artikel 2: Voor wie

Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door Wijk- en Dorpscentra die ingrijpende handelingen moeten verrichten in hun reguliere bedrijfsvoering als gevolg van maatregelen die landelijk genomen zijn ter bestrijding van COVID-19. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de vaste lasten en extra kosten die door Wijk- en Dorpscentra gemaakt moeten worden in verband met de veiligheid en hygiëne als gevolg van COVID-19 en niet langer op reguliere wijze gefinancierd kunnen worden zonder in hun bestaansrecht bedreigd te worden.

Artikel 3: De aanvraag

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 15 april 2021 tot en met 30 juni 2021 door Wijk- en Dorpscentra;

 • 2. Per Wijk- en Dorpscentrum kan slechts één aanvraag op grond van deze regeling worden ingediend;

 • 3. Het College beslist uiterlijk 8 weken na de uiterste indieningsdatum, mits volledig ingediend en voorzien van alle vereiste bijlagen zoals bedoeld in artikel 7 van deze regeling;

 • 4. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4: Subsidiecriteria en beoordeling aanvragen

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende subsidiecriteria:

 • 1.

  aanvrager is een in Breda gevestigde Wijk- en dorpscentrum, blijkende uit de inschrijving bij de KvK;

 • 2.

  Wijk- en Dorpscentrum kan haar vaste uitgaven over de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 niet betalen, waardoor ingrijpende handelingen nodig zijn in de reguliere bedrijfsvoering;

 • 3.

  er in eerste instantie een beroep op voorliggende voorzieningen is gedaan, zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en eventueel andere (algemene) Rijksregelingen die zijn ingesteld naar aanleiding van het Coronavirus.

Artikel 5: Subsidiebedrag

 • 1. De maximale hoogte van de eenmalige subsidie op grond van deze subsidieregeling is € 25.000,- per Wijk – en Dorpscentrum;

 • 2. Voor de uitvoering van deze regeling heeft het college een subsidieplafond van € 400.000 vastgesteld.

Artikel 6: Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd:

 • a.

  aan organisaties die geen Wijk- en Dorpscentra zijn, als bedoeld in artikel 1;

 • b.

  aan organisaties die niet in Breda gevestigd zijn;

 • c.

  indien en voor zover met de extra investering het jaar met een positief jaarresultaat wordt afgesloten;

 • d.

  Wijk- en Dorpscentra die zonder financiële investering van het College van de gemeente Breda kunnen blijven voortbestaan.

Artikel 7: Bij de aanvraag in te dienen stukken

 • 1. De subsidie wordt digitaal aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en digitaal ondertekend aanvraagformulier.

 • 2. Bij de aanvraag moeten de volgende stukken gevoegd zijn:

  • a.

   actuele contactgegevens van de Wijk- en Dorpscentra en inschrijvingsnummer KvK;

  • b.

   begroting 2021 waarin de vaste uitgaven en inkomsten duidelijk zichtbaar zijn;

  • c.

   jaarrekening 2020 waarin de vaste uitgaven en inkomsten duidelijk zichtbaar zijn;

  • d.

   een korte toelichting op de gevraagde subsidie, waaronder een specificatie op de uitgaven en inkomsten en een inhoudelijke motivering waarin wordt toegelicht dat er ingrijpende handelingen zijn of moeten worden verricht in de reguliere bedrijfsvoering zoals bedoeld in artikel 2.;

  • e.

   een overzicht van overige verkregen voorliggende voorzieningen, zoals de Tegemoetkoming vaste Lasten (TVL) en/of andere de (algemene) Rijksregelingen die zijn ingesteld naar aanleiding van het Coronavirus.

Artikel 8: Algemene subsidieverordening Breda 2017

De Algemene subsidieverordening Breda 2017 is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 9: Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan, in bijzondere gevallen een of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheden van overwegende aard;

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 10: Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning Wijk – en Dorpscentra COVID-19 - 2021’

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 3. De regeling komt te vervallen op 1 juli 2021.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Breda in de vergadering van 6 april 2021.

, burgemeester

, gemeentesecretaris