Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Reglement van het presidium Aalsmeer 2021

Geldend van 09-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van het Reglement van het presidium Aalsmeer 2021

Zaaknummer: Z21-011424

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet en artikel 2 van het Reglement van orde voor de raad Aalsmeer 2021;

gezien het voorstel van het presidium van 11 februari 2021;

besluit vast te stellen het:

Reglement van het presidium Aalsmeer 2021

Artikel 1 Samenstelling

 • 1.

  Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties.

 • 2.

  De voorzitter van de raad is voorzitter van het presidium. Bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter van de raad.

 • 3.

  Het presidium wordt bijgestaan door de griffier. De griffier of diens plaatsvervanger is in elke vergadering van het presidium als adviseur aanwezig.

 • 4.

  De gemeentesecretaris of diens plaatsvervanger is als adviseur aanwezig bij het presidium.

Artikel 2 Taakomschrijving

Het presidium heeft als functie om het collectief functioneren van de gemeenteraad te begeleiden. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Het presidium dient tevens als overleg voor het verstrekken van informatie van de burgemeester respectievelijk van het college van burgemeester en wethouders over aangelegenheden welke vanwege haar vertrouwelijkheid, haar voorlopigheid of anderszins (nog) niet openbaar gemaakt kan worden en evenzeer voor het verstrekken van informatie van de fracties aan de burgemeesterrespectievelijk het college van burgemeester en wethouders welke eveneens (nog) niet openbaar gemaakt kan worden.

Afspraken in het presidium komen tot stand bij meerderheid van stemmen, waarbij de fractiegrootte in de raad bepalend is.

Artikel 3 Verhouding tot agendacommissie

Het presidium bespreekt geen onderwerpen welke op grond van artikel 3 van het Reglement van Orde voor de Raad Aalsmeer 2021 aan de agendacommissie zijn toebedeeld.

Artikel 4 Tijd en plaats

Het presidium vergadert volgens een daartoe vastgesteld schema of zo dikwijls als de voorzitter of een lid het nodig achten.

Artikel 5 Oproep en agenda

De oproeping voor een vergadering vindt plaats door de voorzitter door middel van het verzenden van een agendavoorstel en eventuele stukken.

Artikel 6 Beslotenheid vergaderingen

Het presidium vergadert in beslotenheid. De leden van het presidium kunnen de inhoud van de vergadering op hoofdlijnen terugkoppelen in hun eigen fractie, de voorzitter in het college.

Artikel 7 Verslag

 • 1.

  Vande vergadering wordt een zakelijk verslag opgesteld. Dit verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de aanwezige en afwezige leden;

  • b.

   de vermelding van zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   de conclusies van het overleg;

  • d.

   eventuele minderheidsstandpunten, aangevuld met motieven.

 • 2.

  Het verslag wordt opgesteld door de griffier. Het verslag is vertrouwelijk. De griffier verspreidt het verslag zo spoedig mogelijk na het overleg aan alle genodigden en aan de zelfstandig raadsleden.

 • 3.

  Het verslag wordt tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het presidium vastgesteld.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het presidium op voorstel van de voorzitter.

Artikel 9 Inwerkingtreding en intrekken vorig reglement

Het Reglement van het presidium Aalsmeer 2021 treedt in werking op 9 april 2021 onder intrekking van het Reglement seniorenconvent Aalsmeer 2017.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 april 2021.

De griffier,

drs. O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte