Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 maart 2021, PZH-2021-764375632, houdende regels omtrent de subsidie voor MKB-Deals (Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland)

Geldend van 27-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 maart 2021, PZH-2021-764375632, houdende regels omtrent de subsidie voor MKB-Deals (Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat het wenselijk is het ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie te versterken door in te zetten op de thema’s toepassing van innovatie en nieuwe kennis, digitalisering, toegang tot talent en financiering, dienstverlening en netwerkvorming zodat het MKB ook in de toekomst succesvol kan blijven ondernemen en bijdraagt aan een concurrerend Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • activiteit: activiteit genoemd in de MKB-Deal;

 • MKB: midden- en kleinbedrijf;

 • MKB-Deal: schriftelijke overeenkomst met als doel het ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie te versterken, gesloten tussen:

  • 1.

   tenminste één gemeente gelegen in de provincie Zuid-Holland;

  • 2.

   één of meer organisaties die de belangen van het bedrijfsleven behartigen; en

  • 3.

   de provincie Zuid-Holland.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten genoemd in de MKB-Deal.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de vorming van een robuust en toekomstbestendig ondernemersklimaat voor het MKB en draagt bij aan een concurrerend Zuid-Holland.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend verstrekt aan een gemeente die deelneemt aan een MKB-Deal.

Artikel 4 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 2 geweigerd indien:

 • a.

  het aangevraagde subsidiebedrag minder dan € 50.000.00 bedraagt;

 • b.

  aan de aanvrager voor dezelfde activiteit voor het betreffende kalenderjaar reeds door de provincie subsidie is verstrekt;

 • c.

  aan overige gemeenten of bedrijven die partij zijn aan de MKB-Deal voor de activiteit voor het betreffende kalenderjaar reeds subsidie door de provincie is verstrekt of anderszins middelen ter beschikking zijn gesteld;

 • d.

  de activiteit reeds is aangevangen voordat de MKB-Deal tot stand is gekomen.

Artikel 5 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie vergezeld van de MKB-Deal.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  er is sprake van een MKB-Deal;

 • b.

  de activiteit is gericht op één of meerdere van onderstaande thema’s:

  • 1.

   toepassing van innovatie en nieuwe kennis;

  • 2.

   digitalisering;

  • 3.

   toegang tot financiering;

  • 4.

   toegang tot talent;

  • 5.

   dienstverlening;

  • 6.

   netwerkvorming;

  • 7.

   duurzaamheid;

  • 8.

   inclusie.

 • c.

  de activiteit kan binnen 26 weken na de datum van bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening in uitvoering zijn;

 • d.

  de activiteit kan gerealiseerd worden binnen 3 jaar na start van de activiteit.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen uitsluitend de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten die de aanvrager maakt voor de coördinatie, projectleiding, ondersteuning en communicatie ter uitvoering van de activiteit;

 • b.

  kosten ter uitvoering van de activiteit.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1. de hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van:

  • a.

   € 100.000,- indien één gemeente en tenminste één organisatie die de belangen van het bedrijfsleven behartigt, partij zijn bij de MKB-Deal;

  • b.

   € 150.000,- indien twee gemeenten en tenminste één organisatie die de belangen van het bedrijfsleven behartigt, partij zijn bij de MKB-Deal; of

  • c.

   € 200.000,- indien drie of meer gemeenten en tenminste één organisatie die de belangen van het bedrijfsleven behartigt, partij zijn bij de MKB-Deal.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 50.000,00 wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 9 Rangschikking

 • 1. Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

 • 2. Als een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag is aangevuld en gecompleteerd als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Op de dag dat verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidie verdeeld op basis van loting.

Artikel 10 Subsidieverplichtingen

In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  met de activiteit wordt gestart binnen 26 weken na de datum van bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening;

 • b.

  de activiteit is binnen 3 jaar na start van de activiteit gerealiseerd.

Artikel 11 Prestatieverantwoording

 • 1. Bij een subsidie vanaf € 50.000,00 maar minder dan € 125.000,00 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteit is verricht door middel van een activiteitenverslag en zo mogelijk beeldmateriaal.

 • 2. Bij een subsidie van € 125.000,00 of meer gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een controleverklaring en een financieel verslag, die beide zijn opgesteld overeenkomstig het door de provincie Zuid-Holland opgestelde format, alsmede een activiteitenverslag en zo mogelijk beeldmateriaal.

Artikel 12 Bevoorschotting en betaling

 • 1. Het voorschot voor subsidies bedraagt maximaal 80% van het verleende bedrag.

 • 2. Het voorschot wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen uitgekeerd waarvan de hoogte en de tijdstippen in de subsidieverleningsbeschikking worden bepaald.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 14 Werkingsduur en overgangsrecht

Deze regeling vervalt op 1 januari 2027, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 2 maart 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

Algemeen

De provincie Zuid-Holland bevordert een uitstekend ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap. Dit doet de provincie onder andere door in te zetten op het versterken van een robuust economisch ecosysteem voor toekomstbestendig midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemerschap in Zuid-Holland. Daarin staat het MKB als doelgroep centraal. Ter ondersteuning van deze doelgroep wordt ingezet op de thema’s toepassing van innovatie en nieuwe kennis, digitalisering, toegang tot talent en financiering, dienstverlening en netwerkvorming. Zo wil de provincie het MKB in de gelegenheid stellen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, zodat deze doelgroep ook in de toekomst succesvol kan blijven ondernemen en bijdragen aan een concurrerend Zuid-Holland.

Via MKB-Deals wil de provincie Zuid-Holland initiatieven van samenwerkende gemeenten en bedrijfsleven versterken voor een robuust economisch ecosysteem voor toekomstbestendig MKB en ondernemerschap in Zuid-Holland. De MKB-Deal is een overeenkomst waarmee invulling wordt gegeven aan de gezamenlijke ambitie van de deelnemende partijen aan de MKB-Deal ter uitvoering van activiteiten die het ecosysteem versterken. Het ecosysteem wordt gezien als het ondernemersklimaat of de omstandigheden waaronder of omgeving waarin ondernemers in het MKB functioneren. Het ecosysteem omvat het geheel aan van elkaar afhankelijke actoren en factoren die zodanig gecoördineerd worden dat ze productief ondernemerschap mogelijk maken in een bepaalde regio. In een goed functionerend ecosysteem zijn de condities zodanig dat ondernemerschap kan floreren en de welvaart positief wordt beïnvloed. MKB en ondernemerschap is toekomstbestendig als ondernemers in het MKB kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en invloeden van buitenaf waar zij mee geconfronteerd wordt en waar dit van betekenis is voor het voortbestaan van de onderneming. Een ecosysteem is robuust als ondernemers in het MKB binnen het ecosysteem niet afhankelijk zijn van externe factoren, maar binnen het ecosysteem de omstandigheden vinden die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van het ecosysteem.

Voor de provincie staat het regionale aspect van dit ecosysteem centraal. Veel ondernemers halen hun benodigde kennis, mensen en financiering immers vanuit hun directe omgeving. Zuid-Holland kent verschillende regionale MKB-ecosystemen waarin gemeenten, bedrijfsleven en dienstverleners samenwerken. Hoewel aard en omvang van deze ecosystemen verschillen hebben ze veelal hetzelfde doel: ondersteuning en versterking van het MKB. Met de MKB-Deal zoekt de provincie de aansluiting bij deze regionale initiatieven.

Met de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland stelt de provincie Zuid-Holland middelen beschikbaar om MKB-Deals in Zuid-Holland ten uitvoer te brengen. Een MKB-Deal bevat schriftelijke afspraken over wat de gemeenten, bedrijfsleven en de provincie gaan doen om het ecosysteem te versterken. Ook blijkt uit de MKB-Deal welke inspanningen deelnemende partijen ondernemen om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de provincie om een uitstekend ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap te bevorderen. De provincie draagt bij aan de totstandkoming van de MKB-Deal met kennis en via de inzet van een daarvoor aangestelde MKB-ambassadeur. Daarnaast kan de provincie financieel bijdragen aan de uitvoering van de MKB-Deal, via de Subsidieregeling MKB Deals Zuid-Holland. Toekenning van de bijdrage voor een MKB-Deal alsmede het opleggen van de daarbij geldende voorwaarden en verplichtingen vindt plaats op grond van deze subsidieregeling.

Artikelsgewijs

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestatie

Eerste lid: De MKB-Deal bevat schriftelijke afspraken tussen de deelnemers aan de MKB-Deal over de inspanning en activiteit om het ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie te versterken. Subsidie kan worden verstrekt voor de in de MKB-Deal opgenomen activiteiten.

Derde lid: De gesubsidieerde activiteit moet leiden tot de uitvoering van de MKB-Deal en daarmee bijdragen aan de versterking van het ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een gemeente die deelneemt aan de MKB-Deal. Deze partij treedt op als aanvrager en is belast met de coördinatie van de MKB-Deal. De aanvrager verzorgt en coördineert zaken die betrekking hebben op de subsidieverstrekking en daarmee samenhangende administratieve verplichtingen. Zo dient de aanvrager de subsidieaanvraag en de aanvraag tot vaststelling in, alsmede eventuele voortgangsrapportages. Dit vereist een goede samenwerking en duidelijke afspraken tussen de aanvrager en de deelnemers aan de MKB-Deal. Zo moeten de overige deelnemers de aanvrager tijdig op de hoogte houden van eventuele wijzigingen en alle relevante en benodigde informatie aan de aanvrager overleggen, en moet de aanvrager de andere deelnemers op zijn beurt ook op de hoogte houden, door bijvoorbeeld correspondentie tijdig door te sturen. Daarnaast vervult de aanvrager een kassiersfunctie. Dat wil zeggen dat hij onder andere eventuele voorschotten in ontvangst neemt en doorsluist naar de overige deelnemers volgens de daarover overeengekomen afspraken. Verder rusten op de aanvrager alle aan de subsidie verbonden verplichtingen, ongeacht welke partij feitelijk is belast met de uitvoering van de daarop betrekking hebbende activiteit. Dit betekent onder meer dat de aanvrager kan worden aangesproken voor het gehele subsidiebedrag en dat dit zo nodig bij hem kan worden teruggevorderd.

Artikel 4 Weigeringsgronden

In dit artikel zijn aanvullende weigeringsgronden opgenomen, die gelden naast de artikelen 11 en 12 van de Asv.

Onderdeel b en c: Subsidie wordt geweigerd indien gedeputeerde staten voor dezelfde activiteit al eerder subsidie hebben verleend of anderszins middelen ter beschikking hebben gesteld. Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat met name onderdelen die reeds via de Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland of het Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017 zijn bekostigd, nogmaals ter financiering worden voorgelegd.

Onderdeel d: Subsidie wordt geweigerd indien de activiteit reeds in uitvoering is voordat de MKB-Deal wordt gesloten.

Artikel 5 Aanvraagvereisten

Subsidie wordt verleend voor de uitvoering van de MKB-Deal. De MKB-Deal moet zijn ondertekend door ten minste vijf deelnemende partijen waaronder ten minste drie gemeenten gelegen in de provincie Zuid-Holland, bedrijven gevestigd in de provincie Zuid-Holland of organisaties die de belangen van het bedrijfsleven in de provincie Zuid-Holland behartigen en de provincie Zuid-Holland.

Artikel 6 Subsidievereisten

Onderdeel a: Om voor subsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een MKB-Deal waarin de activiteiten om het ondernemersklimaat voor het MKB in de provincie te versterken zijn opgenomen.

Onderdeel b: Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de activiteit zijn gericht op één of meerdere thema’s die als voorwaarde voor een robuust ecosysteem en toekomstbestendig MKB en ondernemerschap gelden.

 • 1.

  Toepassing van innovatie en nieuwe kennis: de toepassing van innovatie en nieuwe kennis is een belangrijke bron voor het creëren van kansen voor ondernemerschap. De toepassing van innovatie en nieuwe kennis is daarnaast nodig om de transitie naar een nieuwe, duurzame en digitale economie versneld door te maken. Het betreft hier de toepassing van producten, diensten, procedés of kennis die in technologisch opzicht nieuw zijn of een wezenlijke verbetering inhouden ten opzichte van de huidige stand van de techniek. De ondersteuning als bedoeld in de MKB-Deal is gericht op het ontwikkelen van activiteiten, opzetten van organisatievormen en aanbieden van instrumentarium waar het MKB gebruik van kan maken om de toepassing van innovatie en nieuwe kennis binnen hun bedrijf te bevorderen.

 • 2.

  Digitalisering: digitalisering van bedrijfsprocessen is in toenemende mate een belangrijke factor voor succesvol ondernemerschap. Het is daarbij van belang dat er aandacht is voor goede digitale randvoorwaarden in productieprocessen, diensten of bedrijfsvoering, waaronder de digitale infrastructuur, innovatie, kennis en vaardigheden en cyber security. De ondersteuning als bedoeld in de MKB-Deal is gericht op het ontwikkelen van activiteiten, opzetten van organisatievormen en aanbieden van instrumentarium waar het MKB gebruik van kan maken om digitalisering binnen hun bedrijf te bevorderen.

 • 3.

  Toegang tot financiering: het vinden van financiering voor de voortzetting of groei van een onderneming is een belangrijke factor voor succesvol ondernemerschap. Het financieringslandschap is de afgelopen jaren complexer geworden, met veel nieuwe vormen van financiering. Toegang tot financiering is daarom een knelpunt voor veel ondernemers. De ondersteuning als bedoeld in de MKB-Deal is gericht op het ontwikkelen van activiteiten, opzetten van organisatievormen en aanbieden van instrumentarium waar het MKB gebruik van kan maken om de toegang tot financiering te bevorderen.

 • 4.

  Toegang tot talent: het aantrekken, binden en behouden van goede werknemers is een belangrijke factor voor succesvol ondernemerschap. Dit geldt in het bijzonder als uitdaging voor het MKB. Het betreft hierbij uitdagingen omtrent (her-, bij- en om-)scholing van personeel, het benutten van onbenut potentieel en het aantrekken van nieuw talent. De ondersteuning als bedoeld in de MKB-Deal is gericht op het ontwikkelen van activiteiten, opzetten van organisatievormen en aanbieden van instrumentarium waar het MKB gebruik van kan maken om de toegang tot talent te bevorderen.

 • 5.

  Dienstverlening: de dienstverlening van overheden en andere dienstverleners aan het MKB is een belangrijke factor voor succesvol ondernemerschap. Het betreft hier de mate waarin het mogelijk is om al dan niet verplichte producten, diensten of kennis te verkrijgen ter verbetering van nieuwe waardecreatie door een ondernemer. De ondersteuning als bedoeld in de MKB-Deal is gericht op het ontwikkelen van activiteiten, opzetten van organisatievormen en aanbieden van instrumentarium waar het MKB gebruik van kan maken om de dienstverlening aan het MKB te bevorderen.

 • 6.

  Netwerkvorming: de mate waarin het mogelijk is om met andere partijen samen te werken verlaagt de drempel tot succesvol ondernemerschap. Een robuust ecosysteem voor ondernemerschap is derhalve mede afhankelijk van de kracht van het netwerk. Daarvoor dienen de belangrijkste partijen in (productie)ketens aanwezig te zijn en is het van belang dat partijen elkaar weten te vinden en te bedienen. De ondersteuning als bedoeld in de MKB-Deal is gericht op het ontwikkelen van activiteiten, opzetten van organisatievormen en aanbieden van instrumentarium waar het MKB gebruik van kan maken om netwerkvorming te bevorderen.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

Onderdeel a: voor subsidie komen in aanmerking kosten voor coördinatie, projectleiding, ondersteuning en communicatie van de MKB-Deal. Het betreft werkzaamheden die zonder subsidie niet of niet in die grootte en snelheid worden opgepakt, maar die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit zoals genoemd in de MKB-Deal. Voorstelbaar is dat voor de uitvoering van de MKB-Deal, waar meerdere partijen zich aan verbinden, een nieuwe projectstructuur moet worden opgezet. Er moet iemand verantwoordelijk zijn en het overzicht hebben en bewaren, zodat de in de MKB-Deal gemaakte afspraken daadwerkelijk worden uitgevoerd, dat een overlegstructuur wordt georganiseerd, dat vergaderingen worden gepland en dat aan de resultaten communicatief aandacht wordt besteed. Hierbij gaat het om personeelskosten voor zogenaamd ‘loopvermogen’. Het is niet reëel dat deze kosten uit de reguliere activiteiten worden bekostigd.

Onderdeel b: voor subsidie komen in aanmerking kosten ter uitvoering van activiteiten. Hierbij gaat het om kosten voor de ontwikkeling en uitvoering van instrumenten en tools die noodzakelijk dan wel ondersteunend zijn voor de realisatie van de doelstellingen.

Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn kosten die betrekking hebben op het opstellen en de verantwoording van de MKB-Deal of kosten voor het indienen van de subsidieaanvraag. Ook onvoorziene kosten komen niet voor subsidie in aanmerking. Alle kosten moeten geoormerkt zijn. Er moet duidelijk zijn ten behoeve van welke activiteit deze worden gemaakt.

Artikel 9 Rangschikking

De aanvragen worden verdeeld op volgorde van ontvangst. Bepalend in deze verdelingsmethode is de datum waarop de volledige subsidieaanvraag is ontvangen en dus niet de datum waarop de aanvrager de aanvraag heeft verstuurd. Wanneer toewijzing van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het subsidieplafond zou worden overschreden, geldt dat de onderlinge rangorde van die aanvragen wordt bepaald op basis van loting.

Artikel 10 Subsidieverplichtingen

De bewaking van de voortgang van het project is belangrijk in die zin dat als er geen activiteit wordt uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van de activiteit, de subsidieverlening op grond van artikel 4:48 van de Algemene wet bestuursrecht ten nadele van de subsidieontvanger gewijzigd kan worden. Met de in onderdeel a en b van dit artikel opgenomen verplichtingen, is beoogd te waarborgen dat de subsidiabele activiteit de minimaal gewenste voortgang heeft.

Artikel 12 Bevoorschotting en betaling

De hoogte en wijze van bevoorschotting wordt niet geregeld in de Asv. Bij de invulling van deze bepaling is aansluiting gezocht bij de bestaande algemene subsidiepraktijk binnen de provincie.

Artikel 14 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit artikel dat regelt wanneer de regeling vervalt wordt opgenomen om te voorkomen dat een regeling oneindig in werking blijft. Bij het vervallen van de regeling behoudt deze wel zijn werking voor aanvragen die zijn ingediend voor deze datum. De regeling behoudt hiermee ook zijn werking ten aanzien van aanvragen waarop al een besluit is genomen. Bijvoorbeeld een verlenings- of vaststellingsbesluit, maar ook een besluit om subsidie te weigeren.