Regeling vervallen per 17-12-2021

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling

Geldend van 16-04-2021 t/m 16-12-2021

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Zeeland in Stroomversnelling

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 april 2021, nummer 37689, aangaande het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie en het vaststellen van een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 17 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Gedeputeerde staten van Zeeland

 • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 17 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

 • overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang en voor zover de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld;

 • gelet op de artikelen 17.2.4 en 17.3.4 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

Artikel I

 • 1.

  Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.2.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 16 april 2021 tot en met 17 december 2021.

 • 2.

  Aanvragen voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.3.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 16 april 2021 tot en met 25 juni 2021.

Artikel II

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.2.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, eerste lid, bedraagt € 700.000,-.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 17.3.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, tweede lid, bedraagt € 1.000.000,-.

Artikel III

De vaststelling van de begroting door provinciale staten kan leiden tot een verlaging van het subsidieplafond, bedoeld in artikel II, eerste lid. Indien de binnen de openstellingsperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het verlaagde subsidieplafond te boven gaan, wordt het beschikbare bedrag verdeeld overeenkomstig artikel 17.2.4 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 13 april 2021.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris