Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling 'Recreatie en Toerisme Montferland 2021-2’

Geldend van 16-04-2021 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2021

Intitulé

Subsidieregeling 'Recreatie en Toerisme Montferland 2021-2’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Montferland 2018

Besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling ‘Recreatie en Toerisme Montferland 2021-2’

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Het college: burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Montferland 2018;

 • c.

  Evenement: iedere voor publiek toegankelijke tijdelijke verrichting van vermaak;

 • d.

  Jaarlijks evenement: een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd en waarbij dezelfde organisatieopzet wordt gehanteerd;

 • e.

  Project: één of meerdere samenhangende activiteiten binnen een bepaald tijdsbestek, gericht op het verbeteren van de toeristisch/recreatieve uitstraling van de gemeente;

 • f.

  Evenementenkalender: overzicht van alle evenementen die in een bepaald jaar plaats kunnen vinden;

 • g.

  Organisatie: een rechtspersoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • h.

  Springplankevenement: een evenement of project met een incidenteel of experimenteel karakter;

 • i.

  Jaarlijkse subsidie: subsidie voor evenementen met een jaarlijks terugkerend karakter;

 • j.

  Incidentele subsidie: subsidie voor eenmalige projecten of springplankevenementen;

 • k.

  Budgetsubsidie: subsidie waarbij de organisatie een bedrag krijgt toegewezen om een van tevoren overeengekomen werkprogramma of activiteitenpakket uit te voeren;

 • l.

  Meerjarige subsidie: een vaste bijdrage voor maximaal drie achtereenvolgende subsidiejaren in het geval van een jaarlijks evenementen en voor maximaal vier achtereenvolgende subsidiejaren in het geval van een budgetsubsidie;

 • m.

  Subsidiejaar: het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft en de activiteit wordt uitgevoerd;

 • n.

  Subsidieplafond: het budget dat in de gemeentebegroting van het subsidiejaar is geraamd voor de uitvoering van deze regeling. Dit budget kan bestaan uit verschillende deelbudgetten.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Het college kan op grond van deze subsidieregeling subsidie verlenen:

 • a.

  Jaarlijks:

  voor jaarlijkse evenementen die passen binnen de evenementenkalender, waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van het programma naar soort, omvang, tijd, doelgroep en locatie;

 • b.

  Incidenteel:

  • -

   voor projecten die aansluiten bij het geldende recreatieve en toeristische beleid van de gemeente Montferland en de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente verhogen;

  • -

   van 2021 t/m 2023: voor projecten die de toeristische en recreatieve sector in Montferland ondersteunen in de nadelige gevolgen van het coronavirus;

  • -

   voor springplankevenementen mits deze origineel, vernieuwend of experimenteel van aard zijn en een bijzondere toegevoegde waarde hebben voor het bestaande aanbod in de gemeente Montferland. Springplankevenementen kunnen na twee jaar incidentele subsidie een aanvraag doen voor een jaarlijkse subsidie.

 • c.

  Budgetsubsidie:

  voor organisaties die op basis van een van tevoren overeengekomen werkprogramma of activiteitenpakket de recreatieve en toeristische marketing en promotie van de gemeente Montferland verzorgen of van de toeristische regio waarmee de gemeente Montferland samenwerkt.

 • d.

  Meerjarige subsidie:

  Voor jaarlijkse evenementen kan een meerjarige subsidie voor drie achtereenvolgende subsidiejaren worden verleend en voor organisaties die een budgetsubsidie ontvangen kan een meerjarige subsidie voor vier achtereenvolgende subsidiejaren worden verleend.

Artikel 3. Grondslagen voor de bepaling van de hoogte van subsidies

De grondslagen voor de bepaling van de hoogte van de subsidies zijn als volgt:

Jaarlijkse evenementen (conform artikel 2a)

Maximaal 33% van de geraamde uitgaven met een maximum van € 5.000,00*

Incidentele subsidies:

- Projecten aansluitend bij recreatieve en toeristische beleid (conform artikel 2b)

- Projecten die de sector ondersteunen in de gevolgen van het coronavirus (conform artikel 2b)

- Springplankevenementen (conform artikel 2b)

Maximaal 33% van de geraamde uitgaven met een maximum van € 5.000,00*

Maximaal 33% van de geraamde uitgaven met een maximum van € 1.000,00

Maximaal 33% van de geraamde uitgaven met een maximum van € 5.000,00

Budgetsubsidie:

- Ten behoeve van de toeristische marketing van de gemeente Montferland (conform artikel 2c)

- Ten behoeve van de toeristische marketing van de Achterhoek (conform artikel 2c)

Budgetsubsidie met cofinanciering (hoogte wordt door college vastgesteld)

Budgetsubsidie met cofinanciering (hoogte wordt door college vastgesteld)

* Het college kan afwijken van deze bedragen bij zeer grote projecten of evenementen met een regionale en/of landelijke uitstraling

Artikel 4. Het aanvragen van subsidie

 • 4.1. Subsidieaanvragen op grond van deze regeling worden ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4.2. Subsidieaanvragen voor een jaarlijks evenement of een budgetsubsidie dienen uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het eerste subsidiejaar te worden ingediend.

 • 4.3. Subsidieaanvragen voor springplankevenementen en projecten dienen uiterlijk 16 weken voorafgaand aan de datum waarop het evenement plaatsvindt of het project start te worden ingediend.

Artikel 5. Het besluit tot subsidieverlening of subsidieweigering

 • 5.1. Het college neemt voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar een besluit tot subsidieverlening of subsidieweigering op een subsidieaanvraag voor een jaarlijkse subsidie of budgetsubsidie.

 • 5.2. De subsidie voor een jaarlijks evenement wordt voor een periode van maximaal drie jaar verleend mits het project of evenement in deze periode dezelfde doelstelling en organisatieopzet heeft zoals in de subsidieaanvraag is beschreven. Bij wijziging moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

 • 5.3. De budgetsubsidie wordt voor een periode van maximaal vier jaar verleend, mits er een werkprogramma of activiteitenpakket voor alle vier de jaren kan worden gegeven, mits het college kiest voor een gelijkblijvend jaarlijks subsidiebedrag (met eventuele indexatie) en mits de subsidieontvanger reeds eerder een subsidie heeft ontvangen voor de recreatieve en toeristische marketing en promotie van de gemeente Montferland of van de toeristische regio waarin de gemeente Montferland zich aansluit.

 • 5.4. Het college neemt uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van een subsidieaanvraag voor een incidentele subsidie een besluit tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering.

 • 5.5. Incidentele subsidies worden op basis van het besluit tot subsidieverlening bij voorschot uitgekeerd.

 • 5.6. Een subsidie ten laste van de gemeentebegroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen in de gemeentebegroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Artikel 6. Subsidieplafond en verdeelregels

 • 6.1. Voor de uitvoering van deze subsidieregeling stelt het college jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 6.2. Subsidieaanvragen voor springplankevenementen en projecten worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 6.3. Subsidies kunnen worden verleend zolang het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling nog niet is bereikt.

 • 6.4. Als een subsidieaanvraag wordt geweigerd wegens overschrijding van het subsidieplafond wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag door te schuiven naar het volgende subsidiejaar.

Artikel 7. Weigeringsgronden

Subsidieverlening kan in de volgende gevallen worden geweigerd:

 • a.

  toekenning van de gevraagde subsidie zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond;

 • b.

  de aanvrager beschikt niet over de voor het evenement noodzakelijke vergunningen;

 • c.

  het project of evenement wordt in strijd geacht met de wet of het algemeen belang;

 • d.

  het evenement of project heeft onvoldoende financiële basis;

 • e.

  het evenement of project draagt in onvoldoende mate bij aan de doelstellingen van deze subsidieregeling of voldoet niet aan één of meer nadere voorwaarden als bedoeld in deze regeling;

 • f.

  als ook na het verlenen van een hersteltermijn de gegevens om het evenement of project te kunnen beoordelen niet of in onvoldoende door de aanvrager worden verstrekt;

 • g.

  als het evenement of project ook zonder subsidie kan worden uitgevoerd;

 • h.

  als het voor het evenement of project al subsidie is vertrekt op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling.

Artikel 8. Vaststelling van de subsidie

 • 8.1. Jaarlijkse subsidies tot een bedrag van € 5.000 worden direct verleend en vastgesteld. Dat betekent dat er geen aanvraag tot subsidievaststelling hoeft te worden ingediend. De verleende en vastgestelde subsidie wordt in het eerste kwartaal van het subsidiejaar uitbetaald aan de aanvrager. Wel kan er in de beschikking tot subsidieverlening worden gevraagd om een subsidieverantwoording na afloop van het evenement.

 • 8.2. Jaarlijkse subsidies vanaf € 5.000 dienen twaalf weken na uitvoering van het evenement een aanvraag tot subsidievaststelling te doen. In het besluit tot subsidieverlening wordt vermeld welke informatie bij de aanvraag tot subsidievaststelling moet worden gevoegd.

 • 8.3. Budgetsubsidies vanaf € 5.000 dienen twaalf weken na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot subsidievaststelling te doen. In het besluit tot subsidieverlening wordt vermeld welke informatie bij de aanvraag tot subsidievaststelling moet worden toegevoegd.

 • 8.4. Incidentele subsidies dienen, ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag, twaalf weken na uitvoering van het evenement of het project een aanvraag tot subsidievaststelling te doen. In het besluit tot subsidieverlening wordt vermeld welke informatie bij de aanvraag tot subsidievaststelling moet worden gevoegd.

 • 8.5. Het college neemt uiterlijk binnen twaalf weken na ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling hierover een besluit.

 • 8.6. Als de subsidie lager wordt vastgesteld dan het bedrag dat is vermeld in het besluit tot subsidieverlening dient het verleende voorschot geheel of gedeeltelijk aan de gemeente te worden terug betaald.

Artikel 9. Aanvullende voorwaarden

 • 9.1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan instellingen en organisaties als bedoeld in artikel 1 lid g.

 • 9.2. Als de gemeente besluit subsidie te verstrekken voor een evenement of een project wordt de gemeente als subsidieverstrekker vermeld op alle uitingen op zowel print- als digitaal materiaal.

 • 9.3. De ontvanger van een subsidie dient het college onverwijld op de hoogte te stellen als blijkt dat de activiteit waarvoor subsidie is gevraagd dan wel verleend niet door kan gaan.

 • 9.4. Als in gevallen als bedoeld in het vorige lid voor de activiteit al een besluit tot subsidieverlening is genomen en op basis hiervan een voorschot is betaald dient dit per direct aan de gemeente te worden geretourneerd.

 • 9.5. Alle besluiten tot subsidieverlening en subsidievaststelling worden opgenomen in het gemeentelijk subsidieregister dat voor een ieder via de gemeentelijke website kan worden geraadpleegd.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 10.1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling ‘Recreatie en Toerisme Montferland 2021’.

 • 10.2. De regeling treedt in werking op 1 april 2021, en wordt voor het eerst toegepast op de jaarlijkse subsidieaanvragen voor 2022 en incidentele subsidieaanvragen voor projecten of evenementen die starten vanaf 1 april 2021.

Ondertekening

Aldus besloten op: 30-3-2021

Burgemeester en wethouders van Montferland

De secretaris,

Drs. M.J.J. Wagener

De burgemeester,

mr. P. de Baat MPM

Toelichting bij Subsidieregeling Recreatie en Toerisme

Artikel 1

In artikel 1 worden de begrippen gedefinieerd die in de subsidieregeling worden gebruikt.

Artikel 2

Hierin zijn de subsidiabele activiteiten vermeld en waaraan deze activiteiten moeten voldoen. De subsidies worden onderverdeeld in jaarlijkse, incidentele subsidies, budgetsubsidies en meerjarige subsidies. De incidentele subsidies kunnen voor projecten en springplankevenementen zijn. Nadat een springplankevenement voor twee jaar is gesubsidieerd, kan het in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie.

Artikel 3

Aan de hand van de grondslagen voor de subsidieverlening wordt de hoogte van de subsidie voor de subsidiabele activiteiten bepaald. Van een aantal bedragen kan het college afwijken als het gaat om zeer grote projecten of evenementen met een regionale en/of landelijke uitstraling.

Artikel 4

Artikel 4 handelt over de wijze waarop subsidie kan worden aangevraagd op grond van deze regeling. Alle subsidieaanvragen worden ingediend op een door het college vast te stellen aanvraagformulier. De gemeente Montferland geeft de voorkeur aan het digitaal indienen van subsidieaanvragen.

Wat betreft de aanvraagtermijnen wordt onderscheid gemaakt tussen de subsidieaanvragen voor jaarlijkse evenementen of budgetsubsidies en die voor projecten en springplankevenementen.

Voor jaarlijkse evenementen en budgetsubsidies geldt dat de subsidieaanvraag voor het eerste subsidiejaar moet worden ingediend voor 1 mei voorafgaand aan dat subsidiejaar. Voor projecten en springplankevenementen geldt dat de subsidieaanvraag uiterlijk zestien weken voorafgaand aan de datum waarop het project of evenement plaatsvindt te worden ingediend.

Artikel 5

Dit artikel handelt over de besluitvorming door of namens het college over de ingediende subsidieaanvragen.

Jaarlijkse evenementen en budgetsubsidies

Voor subsidieaanvragen t.b.v. jaarlijkse evenementen neemt het college voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar een besluit. Een subsidie voor een jaarlijks evenement wordt voor een periode van maximaal drie jaar verleend en bij een budgetsubsidie voor een periode van maximaal vier jaar. De voorwaarden waaraan de activiteiten moeten voldoen om voor een meerjarige subsidie in aanmerking te komen, worden in dit artikel toegelicht.

Projecten en springplankevenementen

Door of namens het college wordt binnen acht weken nadat een subsidieaanvraag is ontvangen een besluit genomen. Als het college besluit de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk te verlenen wordt de verleende subsidie als voorschot uitgekeerd. Dat betekent dat voor deze subsidies altijd verantwoording omtrent de besteding moet worden afgelegd.

Artikel 6

Dit artikel is ingevoegd om budgettaire redenen. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks bij de vaststelling van de gemeentebegroting de hoogte van het budget dat voor de uitvoering van de regeling beschikbaar is. Het college neemt bij de uitvoering van deze regeling dit bedrag over als subsidieplafond. Dat wil zeggen dat overschrijding van dit het plafond een weigeringsgrond vormt bij de besluitvorming over subsidieaanvragen. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De aanvraagtermijn vangt aan op 1 januari van het subsidiejaar. Alle aanvragen die voldoen aan de criteria zoals vermeld in de regeling worden toegekend tot toekenning zou leiden tot overschrijding van het plafondbedrag. In dat geval wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag door te schuiven naar het volgende subsidiejaar.

Artikel 7

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen gelden een aantal expliciete weigeringsgronden. Deze zijn in dit artikel vermeld.

Artikel 8

Budgetsubsidies, jaarlijkse en meerjarige subsidies vanaf €5.000 en alle incidentele subsidies, ongeacht de hoogte van het subsidiebedrag, dienen een aanvraag tot subsidievaststelling te doen. De aanvraag tot vaststelling moet in al deze gevallen twaalf weken na afloop van het project of evenement worden ingediend. In het geval van budgetsubsidies moet de aanvraag tot vaststelling binnen twaalf weken na afloop van het subsidiejaar worden ingediend.

De informatie die hierbij aan de gemeente moet worden verstrekt wordt vooraf bij het besluit tot subsidieverlening aan de aanvrager kenbaar gemaakt. Op basis van de aanvraag tot subsidievaststelling wordt de subsidie definitief vastgesteld onder eventuele verrekeningen van de verleende voorschotten.

Artikel 9

In dit artikel zijn nog enkele voorwaarden omschreven waaraan subsidieaanvragen of subsidieaanvragers moeten voldoen. Op de eerste plaats is vermeld dat subsidie uitsluitend door rechtspersonen kan worden aangevraagd.

Dat sluit uit dat subsidie kan worden verleend aan natuurlijke personen. De gemeente wil graag dat als wordt bijgedragen aan de uitvoering van een project of evenement dit wordt meegenomen in de publicaties over dit evenement of project. Tenslotte wordt aangegeven dat de aanvrager direct melding moet maken van het feit dat een activiteit waarvoor subsidie is gevraagd niet door zal gaan.

Sinds enkele jaren worden alle verleende en vastgestelde subsidies opgenomen in een openbaar subsidieregister dat wordt opgenomen op de website van de gemeente.

Artikel 10

In dit artikel is de naam van de subsidieregeling opgenomen. De regeling treedt in werking op 1 april 2021.