Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 gemeente Waalre (TONK)

Geldend van 03-09-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 gemeente Waalre (TONK)

Het college van Burgemeester en Wethouders van Waalre;

gelet op:

 • titel 4:3 Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 Participatiewet;

gezien het advies van 15 juni 2021;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (Tonk);

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

besluit:

vast te stellen de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 gemeente Waalre

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

 • c.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval van minimaal 25% in het gezinsinkomen als gevolg van de coronacrisis;

 • d.

  minimuminkomen: een inkomen van ten hoogste 115% van de voor de belanghebbende op datum aanvraag van toepassing zijnde bijstandsnorm;

 • e.

  bescheiden vermogen: een vermogen van maximaal het in artikel 34 lid 3 van de wet genoemde bedrag;

 • f.

  woning: het hoofdverblijf van de aanvrager.

Artikel 2Doelgroep Tonk

Een tegemoetkoming Tonk is bedoeld voor de aanvrager:

 • die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar gezinsinkomen van minimaal 25% en niet beschikt over voldoende geldmiddelen;

 • die daardoor noodzakelijke woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming Tonk verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een gezinsinkomensterugval van 25% of meer (peildatum 1 januari 2020 ten opzichte van peildatum 1 januari 2021), waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit het inkomen en de beschikbare geldmiddelen;

 • 2.

  Voor de vaststelling van de hoogte van de beschikbare geldmiddelen wordt aangesloten bij de vermogensgrens zoals bepaald in artikel 34 lid 3 van de wet.

 • 3.

  Voor Tonk komt in aanmerking de belanghebbende:

  • a.

   met een minimuminkomen en de beschikbare geldmiddelen tot het bescheiden vermogen zoals genoemd in artikel 1 leden d en e, of;

  • b.

   met een inkomen boven het minimuminkomen en de beschikbare geldmiddelen boven het bescheiden vermogen voor zover de noodzakelijke kosten zijn draagkracht te boven gaan.

 • 4.

  Voor de draagkracht wordt 100% van het inkomen boven het minimuminkomen en de beschikbare geldmiddelen boven het bescheiden vermogen meegenomen.

 • 5.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval van het inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19);

 • 6.

  Indien de beleidsregels Tonk niet voorzien gelden ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Waalre‘.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten hoofdverblijf

 • 1.

  De tegemoetkoming Tonk kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke woonlasten van bestaan, zijnde het hoofdverblijf:

  • a.

   kosten van huur van de woning;

  • b.

   kosten van de hypotheekrente voor de woning;

  • c.

   kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

 • 2.

  Bij het bepalen van de hoogte van de noodzakelijke woonlasten wordt rekening gehouden met een forfaitair bedrag van € 254 per maand. Dit zijn de algemeen gebruikelijk woonkosten1 voor een gezin met een minimuminkomen. Hiervoor wordt geen tegemoetkoming Tonk verstrekt.

 • 3.

  Bij het bepalen van de hoogte van de noodzakelijke woonlasten wordt tevens rekening gehouden met eventuele hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag.

 • 4.

  Bij het bepalen van de hoogte van de noodzakelijke vaste lasten wordt rekening gehouden met een forfaitair bedrag van € 146 per maand. Dit zijn de algemeen gebruikelijke kosten2 van elektriciteit, gas en water voor een gezin met een minimuminkomen. Hiervoor wordt geen tegemoetkoming Tonk verstrekt.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt ingediend m.b.v. het daartoe bestemde aanvraagformulier conform de aanvraagprocedure zoals vermeld op de gemeentelijke website.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het maandinkomen voor de corona-maatregelen (1 januari 2020) en het huidig inkomen dan wel het inkomen per 1 januari 2021;

  • b.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen op of rond januari 2021.

  • c.

   Bankafschriften van 2 maanden voor de aanvraag;

  • d.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van een maand en die representatief zijn voor de overige maanden.

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 oktober 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming Tonk kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021.

Artikel 8 Maximale hoogte tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt € 1.000 per huishouden per maand.

Artikel 9 Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen op het moment van de peildatum.

 • 2.

  Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de maand van de aanvraag bepalend.

 • 3.

  De middelen bedoeld in artikel 31 lid 2 van de wet worden niet tot het inkomen gerekend.

 • 4.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit onderneming;

  • c.

   inkomen uit een uitkering;

  • d.

   inkomen uit verhuur; en

  • e.

   inkomen uit partneralimentatie.

Artikel 10 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager en de partner van de aanvrager over beschikken of redelijkerwijs kunnen beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

 • 4.

  Spaarrekeningen van minderjarige kinderen worden niet meegenomen voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 11 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming Tonk, geen verhuisverplichting op.

Artikel 12 Drempelbedrag

Geen tegemoetkoming TONK wordt verstrekt voor zover de kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, een bedrag van € 25 per maand of een totaalbedrag van € 150 niet te boven gaan.

Artikel 13 Uitbetaling

De uitbetaling vindt maandelijks plaats.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming Tonk kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming Tonk en bijzondere bijstand indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 15 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 oktober 2021.

Artikel 16 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 gemeente Waalre;

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Waalre in zijn vergadering van 15 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

Waarnemend gemeentesecretaris, Waarnemend burgemeester,

M.W. de Brouwer dr. A.J.W. Boelhouwer


Noot
1

Bedrag normhuur 2021 WHT

Noot
2

Gemiddelde maandlasten in 2021 voor een tussenwoning bewoond door 2 personen volgens NIBUD