Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de algemene inkoopvoorwaarden voor goederen en diensten

Geldend van 16-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent de algemene inkoopvoorwaarden voor goederen en diensten

Onder de in deze algemene inkoopvoorwaarden gehanteerde begrippen wordt verstaan:

Leverancier:

Degene met wie schriftelijk levering van roerende zaken of het verrichten van diensten wordt of is overeengekomen.

RBG

De Regionale Belasting Groep die als opdrachtgever optreedt

Goederen:

Roerende zaken welke worden geleverd op grond van een overeenkomst tussen de RBG en een leverancier.

Verrichten van diensten:

Het uitvoeren van werkzaamheden. Onder diensten is in deze algemene voorwaarden de aanneming van werk begrepen

1. Toepasselijkheid

 • 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten aan de RBG, tenzij in bijzondere gevallen specifieke regels schriftelijk zijn vastgelegd.

 • 1.2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten waarin de RBG als koper optreedt.

 • 1.3. Deze algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 1.4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die de leverancier gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze expliciet in een te sluiten overeenkomst door de RBG zijn aanvaard.

 • 1.5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk” bevestigen, verwerpen of anderszins reageren, wordt daaronder ook het gebruik van e-mail verstaan. Het gebruik van andere communicatiemiddelen valt hier echter slechts onder, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door de RBG is toegestaan.

 • 1.6. Indien de leverancier gebruik maakt van diensten van derden in welke vorm dan ook dan zal de leverancier bedingen dat zij eveneens aan deze algemene voorwaarden zullen zijn gebonden.

 • 1.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Totstandkoming overeenkomst

 • 2.1. Elk aanbod van een leverancier dient schriftelijk te worden gedaan.

 • 2.2. Elk aanbod van een leverancier is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig (30) dagen nadat het aanbod door de RBG is ontvangen of in het geval van een inschrijving dertig (30) dagen na sluiting van de inschrijving. De RBG kan bij de uitnodiging voor het uitbrengen van een aanbod schriftelijk van deze termijn afwijken.

 • 2.3. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat de RBG het aanbod van de leverancier schriftelijk heeft aanvaard dan wel een mondelinge aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.

 • 2.4. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van door de RBG ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften of dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst.

 • 2.5. Wijziging van of aanvulling op de overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

3. Prijs

 • 3.1. De overeengekomen prijs is vast, tenzij overeengekomen wordt dat prijzen en/of tarieven gewijzigd kunnen worden. Voorzover wordt overeengekomen dat prijzen en/of tarieven gewijzigd kunnen worden kan verhoging slechts hooguit eenmaal per jaar, per 1 januari, ter goedkeuring aan de RBG worden voorgelegd. Leverancier dient een voorgenomen prijsverhoging uiterlijk 30 november van enig jaar schriftelijk aan de RBG mede te delen. Indien Leverancier deze schriftelijke melding nalaat, blijven de bestaande condities van kracht en dienen leveringen conform de oude condities door Leverancier plaats te vinden..

 • 3.2. Eventuele prijsaanpassingen kunnen pas dan worden geëffectueerd, nadat de RBG hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Prijsverhogingen dienen marktconform, verifieerbaar en onvermijdbaar te zijn en kunnen nooit hoger zijn dan de op dat moment bekende aanpassing conform overeenkomstige CBS indexering

 • 3.3. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet waren te voorzien en die hun invloed hebben op prijsbepalende factoren als loonkosten of materiaalprijzen, is de leverancier niet gerechtigd de RBG hiervoor een prijsverhoging te berekenen, tenzij de RBG hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 • 3.4. De overeengekomen prijs luidt in Euro's (€). De overeengekomen prijs is exclusief omzet-belasting (BTW) met aparte vermelding op de factuur van de overeengekomen prijs, de BTW en een specificatie van de levering, evenals de vermelding van de contactpersoon van de RBG.

 • 3.5. De prijzen zijn gebaseerd op de leveringsconditie ‘Franco Inclusief Rechten’ op de overeengekomen plaats van levering. De overeengekomen prijs is bovendien inclusief alle kosten en rechten, transport (-verzekering), verpakking, reis- en verblijfkosten, keuringen, beproevingen, certificaten, gebruiksaanwijzingen en dergelijke.

4. Leveringscondities

 • 4.1 Levering van goederen geschiedt ‘Franco Inclusief Rechten’ op de overeengekomen plaats van levering, op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn.

 • 4.2 Het onder lid 1 van dit artikel gestelde brengt met zich mee dat voor alle vormen van transport geldt dat de leverancier het transport zal regelen en de kosten voor zijn rekening komen tot aan de overeengekomen plaats van levering, inclusief het lossen en de eventuele doorvoer. De leverancier exporteert en regelt eventuele transitformaliteiten, importeert en betaalt alle kosten, importheffingen en BTW. Ten aanzien van de verzekering gelden geen andere afspraken dan dat de leverancier hiervoor zelf zorgdraagt.

 • 4.3 De RBG behoudt zich het recht voor niet overeengekomen (deel-)leveringen voor rekening en risico van de leverancier te retourneren. In geval niet de overeengekomen hoeveelheden en/of kwaliteit worden geleverd en in geval deze afwijking groter is dan binnen de desbetreffende branche gebruikelijk, is de RBG gerechtigd het meerdere en in geval van minder de gehele levering te weigeren en/of voor rekening van de leverancier te retourneren.

 • 4.4 Op verzoek van de RBG is de leverancier gehouden de RBG een productieplanning of uitvoeringsplanning te verstrekken en/of medewerking te verlenen aan een voortgangs-controle.

5. Levertijd

 • 5.1 De leverancier is verplicht de overeenkomst binnen de in de overeenkomst vermelde termijn(en) uit te voeren.

 • 5.2 Als moment waarop de goederen geleverd dienen te worden of te verrichten diensten uitgevoerd dienen te zijn geldt de dag en eventueel het tijdstip die op de overeenkomst staat of staan vermeld.

 • 5.3 Indien de leverancier op enige wijze vervroegd wenst na te komen is daarvoor de schriftelijke toestemming van de RBG vereist. Ook bij vervroegde nakoming zal de RBG betalen conform de overeengekomen betalingstermijn vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.

 • 5.4 In geval de RBG wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de levering op het overeengekomen tijdstip te ontvangen dan wel de te verrichten diensten niet kunnen worden uitgevoerd, zal de leverancier op verzoek van de RBG de levering of de te verrichten diensten uitstellen gedurende een door de RBG te bepalen redelijke periode.

 • 5.5 De in de overeenkomst vermeldde levertijd is bindend en geldt als fatale termijn. Indien de leverancier een overschrijding van de levertijd verwacht zal hij dit zonder uitstel schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de RBG mededelen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.

 • 5.6 Bij overschrijding van de levertijd is de RBG gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst door middel van een schrijven met bericht van ontvangst buiten rechte te ontbinden, zulks met alle gevolgen als omschreven in artikel 25 (Ontbinding).

 • 5.7 Bij overschrijding van de levertijd als gevolg van overmacht aan de zijde van de leverancier of als gevolg van het niet tijdig aan de leverancier ter beschikking stellen van goederen, diensten, tekeningen, berekeningen en andere voor de leverancier noodzakelijk geachte gegevens, ontstaat geen recht tot annulering van de opdracht dan wel ontbinding van de overeenkomst, noch tot weigering van goederen of uitvoering van werken of het eisen van enige schadevergoeding, mits de RBG schriftelijk verklaart met de overschrijding van de levertijd akkoord te zijn.

6. Verpakking en transport

 • 6.1 De leverancier draagt zorg voor een behoorlijke verpakking en een zodanige beveiliging en vervoer van de goederen, dat deze in goede staat het afleveradres bereiken en het lossen daar veilig kan geschieden. De leverancier is er voor verantwoordelijk dat de (inter)nationale voorschriften betreffende verpakking en vervoer door hem evenals door de door hem gecontracteerde vervoerders worden nageleefd. De verpakking dient ESD (Electrostatic Discharge) veilig te zijn.

 • 6.2 Alle verpakkingen, met uitzondering van leenemballage wordt bij levering eigendom van de RBG. Als de RBG dit wenst dient de leverancier emballage terug te nemen zonder daarvoor de RBG kosten in rekening te brengen.

 • 6.3 Leenemballage dient door de leverancier duidelijk als zodanig te worden gekenmerkt.

 • 6.4 Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van de leverancier naar een door hem op te geven bestemming.

 • 6.5 De leverancier dient er naar te streven de goederen zodanig te verpakken dat zo weinig mogelijk milieubelasting ontstaat. Leverancier dient er voor te zorgen dat de wijze van verpakken van de goederen en deze verpakking op zich zelf ook op andere wijze geen bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen. Dit alles wordt beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering.

7. Boete

 • 7.1 Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats goederen zijn afgeleverd dan wel prestaties zijn verricht, die aan de overeenkomst beantwoorden, is de leverancier aan de RBG zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de prijs van de betreffende goederen of diensten, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 10%. Indien de aflevering blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

 • 7.2 De boete komt de RBG toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

  • a.

   haar vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van de goederen of het verrichten van diensten die aan de overeenkomst beantwoorden en;

  • b.

   haar recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

 • 7.3 De boete wordt verrekend met de door de RBG verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

8. Hulpmiddelen

 • 8.1 De leverancier draagt zelf zorg voor de noodzakelijke (hulp)materialen, gereedschappen, machines en veiligheidsmiddelen.

 • 8.2 Voor het gebruik van materialen, gereedschappen en machines van de RBG dient de leverancier te beschikken over voorafgaande toestemming van de RBG. Het gebruik is voor rekening en risico van de leverancier en de leverancier is volledig aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik mocht ontstaan.

 • 8.3 Door de RBG ter beschikking gestelde, dan wel voor rekening van de RBG door de leverancier aangeschafte en/of vervaardigde materialen, tekeningen, modellen, instructies, specificaties en overige hulpmiddelen blijven eigendom van de RBG c.q. worden eigendom van de RBG op het moment van aanschaf of vervaardiging, tenzij anders schriftelijk overeen wordt gekomen.

 • 8.4 De leverancier is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen zodanig te merken dat deze herkenbaar zijn als eigendom van de RBG, deze in goede staat te houden en voor zijn risico te nemen zolang de leverancier ten aanzien van deze hulpmiddelen als houder optreedt.

 • 8.5 Verandering aan de bedoelde hulpmiddelen evenals het aanwenden van deze hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel van de levering aan de RBG, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de RBG. Goedkeuring laat de garantie-verplichtingen van de leverancier evenwel onverlet.

 • 8.6 De hulpmiddelen zullen aan de RBG ter beschikking worden gesteld op eerste verzoek, dan wel tegelijkertijd met de laatste levering van de zaken waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.

9. Kwaliteit

 • 9.1 Met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zal de leverancier:

  • a.

   geheel voldoen aan alle relevante wetten en regels van overheidswege;

  • b.

   in het bezit zijn en handelen volgens alle bij de wet verplichte vergunningen;

  • c.

   op de hoogte zijn van alle geldende en relevante regels, procedures en beleids-voorschriften van de RBG, welke de RBG aan de leverancier op verzoek ter beschikking zal stellen, en deze volgen met betrekking tot onder andere gedrag, gezondheid, veiligheid op het werk, beveiliging, geheimhouding en brand- en ongeval-risico’s en;

  • d.

   de kosten dragen die voortvloeien uit de naleving van de in dit artikellid onder a tot en met c genoemde verplichtingen.

 • 9.2 Leverancier zal de RBG schadeloos stellen en vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor schade die de RBG, dan wel een derde, lijdt als gevolg van het feit dat leverancier niet heeft voldaan aan bovengenoemde regels.

10. Garantie

 • 10.1 Leverancier garandeert dat de geleverde goederen geheel compleet en voor gebruik gereed zijn.

 • 10.2 Afhankelijk van de aard van de geleverde goederen en/of prestaties wordt na op- of aflevering of voltooiing tussen de RBG en de leverancier een garantietermijn overeen-gekomen van tenminste twaalf (12) maanden. Indien echter door leverancier in het algemeen een langere garantietermijn wordt aangehouden dan twaalf (12) maanden geldt deze langere garantietermijn.

 • 10.3 Garantiebescheiden zijn gesteld in de Nederlandse taal.

 • 10.4 Indien bij of na levering wordt ontdekt dat de geleverde goederen dan wel de verrichte diensten geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan wat is overeengekomen en andere redelijkerwijze te stellen eisen, zulks naar het oordeel van de RBG, kan de RBG de overeenkomst ontbinden of wordt in geval van levering van goederen, de levering volledig of gedeeltelijk geretourneerd op kosten van de leverancier en zal leverancier zorgdragen voor een nieuwe levering conform het gestelde in de overeenkomst, in het geval van diensten, de te verrichten diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw uitgevoerd.

 • 10.5 Indien de goederen beschadigd zijn of verloren zijn gegaan, dient de Leverancier op eerste verzoek van de RBG de goederen te vervangen door goederen van tenminste gelijke kwaliteit. Het verzoek van de RBG dient met de hoogste prioriteit te worden behandeld.

 • 10.6 Bij gehele of gedeeltelijk vervanging van de geleverde goederen of verrichte diensten, begint voor het te vervangen deel de hiervoor vermelde garantieperiode opnieuw te lopen.

11. Conformiteit

 • 11.1 De afgeleverde goederen moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Zij beantwoorden niet aan de overeenkomst, indien zij niet de eigenschappen bezitten die de RBG op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

 • 11.2 Voor zover geen nadere beschrijving van de aan de goederen te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen.

12. Keuring

 • 12.1 De RBG is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de goederen. De keuring kan plaats-vinden zowel voorafgaand aan, tijdens of na de levering.

 • 12.2 Bij afkeuring na levering blijven risico en eigendom bij de leverancier. De RBG zal van een eventuele afkeuring schriftelijk mededeling doen aan de leverancier.

 • 12.3 Eventuele betaling van de factuur houdt uitdrukkelijk niet in dat de goederen door de RBG zijn goedgekeurd.

 • 12.4 Bij afkeuring zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de leverancier en heeft de RBG het recht om, onverminderd al haar overige rechten, waaronder opschorting van betaling, de leverancier alsnog in de gelegenheid te stellen om voor behoorlijke nakoming van de overeenkomst te zorgen tenzij de RBG de voorkeur geeft aan ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig het bepaalde in artikel 25.

 • 12.5 Indien keuring, controle en/of beproeving door een onafhankelijke instantie plaatsvindt, is de uitslag van de keuring, controle en/of beproeving bindend voor partijen. Ditzelfde geldt voor herkeuring, respectievelijk hercontrole en herbeproeving.

13. Milieugevaarlijke stoffen en afvalstoffen

 • 13.1 De leverancier dient voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden en te leveren goederen milieugevaarlijke stoffen bevatten, die vrij kunnen komen zowel tijdens het normale gebruik, alsook bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel vernietigen aan het einde van de levensduur van de desbetreffende goederen.

 • 13.2 Indien dit het geval is dient de leverancier bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve maatregelen hoe het vrijkomen dient teworden voorkomen. Bovendien dient de leverancier de maatregelen te vermelden, die getroffen dienen te worden om personeel en medewerkers van de RBG in geval van vrijkomen van deze stoffen te beschermen.

 • 13.3 De RBG tolereert geen zaken als discriminatie, kinderarbeid en ontoereikende arbeids-omstandigheden binnen de bedrijfsvoering van de wederpartij, noch bij de leveranciers van de wederpartij. Op eerste verzoek van de RBG dient de wederpartij hiertoe een schriftelijke verklaring af te geven.

 • 13.4 De wederpartij garandeert RBG, dat de door haar aangeboden zaken geproduceerd zijn conform de door de Europese en Nederlandse overheid gestelde wettelijke milieu-voorschriften.

 • 13.5 In geval van onderhoud, reparaties of sloop door de wederpartij dienen afvalstoffen gescheiden te worden afgevoerd en aantoonbaar te worden gestort, opgeslagen of vernietigd met in acht name van de door de Europese en Nederlandse overheid gestelde wettelijke voorschriften.

 • 13.6 Artikel 19 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

14. Uitvoering en kwaliteit van de verrichte diensten

 • 14.1 Het resultaat van de verrichte diensten dient te voldoen aan het gestelde in de overeenkomst. De diensten dienen met goed vakmanschap te zijn uitgevoerd. De leverancier zal voor het verrichten van diensten uitsluitend gebruik maken van betrouwbare en vakkundige personen.

 • 14.2 De leverancier dient voor hij met het verrichten van diensten begint met de RBG af te spreken van welk gedeelte van de terreinen en gebouwen in verband met de uitvoering gebruik mag worden gemaakt. Daarbij wordt tevens afgesproken welke nutsvoorzieningen de leverancier bij de RBG mag gebruiken.

 • 14.3 De leverancier moet het verrichten van diensten onderbreken als naar het oordeel van de RBG haar bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. Heeft deze onderbreking bij de leverancier een kostenverhoging tot gevolg dan wordt hierover overleg gepleegd tussen de leverancier en de RBG.

 • 14.4 Indien de diensten dan wel eventuele aanvullende werkzaamheden naar de mening van de RBG niet zijn uitgevoerd conform de vereisten zoals beschreven in de overeenkomst en/of het personeel van leverancier zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden niet houdt aan alle voorwaarden van de overeenkomst, zal de RBG hiervan onverwijld de leverancier op de hoogte stellen. De leverancier zal onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde zeker te stellen dat de diensten en eventuele aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen in de overeenkomst.

15. Personeel

 • 15.1 Leverancier zal bij een overeenkomst voor het verrichten van diensten eigen werknemers inzetten, dan wel door haar opgeleide uitzendkrachten. Het is Leverancier, behoudens toestemming van de RBG, niet zondermeer toegestaan eenmaal ingezet personeel te vervangen tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Indien een personeelslid van leverancier moet worden vervangen, zal de leverancier zorg dragen voor een adequate vervanging waarbij in geen geval sprake is van een vermindering van het kwaliteitsniveau. De daarmee gemoeide kosten, bijvoorbeeld voor het inwerken, is voor rekening van de leverancier. Bij vakantie of ziekte van ingezet personeel vindt direct, dan wel uiterlijk binnen vier (4) uren vervanging plaats.

 • 15.2 Het inschakelen van werknemers van derden is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de RBG.

 • 15.3 De leverancier draagt zorg voor de afdracht van de omzetbelasting, de loonbelasting en de premies sociale verzekeringswetten die zijn verschuldigd naar aanleiding van het uitvoeren van de overeenkomst en de leverancier verleent in dit opzicht de RBG volledige vrijwaring. Indien werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst langer duren dan drie maanden heeft de RBG het recht ieder kwartaal een schriftelijke opgave te ontvangen van de accountant van de leverancier waaruit diens nakoming van zijn verplichting tot afdracht blijkt. Leverancier zal de RBG volledig vrijwaren van aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid. Voorts is de leverancier verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle op dat moment geldende wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot belasting- en sociale verzekeringswetgeving en overige arbeidsregulerende wetgeving (waaronder de wet arbeid vreemdelingen).

 • 15.4 Indien de RBG hiervoor gegronde redenen heeft kan zij aan personen die zijn ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst de toegang tot haar terreinen en gebouwen ontzeggen. In dat geval is de leverancier gehouden zo spoedig mogelijk voor acceptabele vervanging te zorgen conform het gestelde in lid 1 van dit artikel.

 • 15.5 Werknemers van de leverancier die door de RBG worden ingehuurd, ondertekenen voor aanvang van hun werkzaamheden een verklaring tot geheimhouding (Bijlage A).

 • 15.6 De RBG hecht als opdrachtgever veel waarde aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hanteert in dit kader als standaard eis dat 5% van de aanneemsom (voor diensten) wordt ingezet voor social return.

 • 15.7 Indien Leverancier niet aan het gestelde in voorgaand lid (15.6) kan voldoen, dient Leverancier schriftelijk gemotiveerd aantoonbaar te maken dat lid 15.6 als zijnde "niet van toepassing" verklaart dient te worden.

 • 15.8 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen alleen functie relevante eisen betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier aan haar personeel en/of onderaannemers kunnen worden gesteld en door de RBG worden meegewogen.

16. Vergoeding, meerwerk en minderwerk

 • 16.1 De RBG zal aan de leverancier de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren vergoeden, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen.

 • 16.2 Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van de RBG, of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die de leverancier op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot meerwerk worden niet gerekend aanvullende werkzaamheden en/of gewijzigde inzichten die de leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de andere partij.

 • 16.3 De leverancier vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van de RBG heeft gekregen. De leverancier brengt ter verkrijging van een schriftelijke opdracht een schriftelijke offerte uit betreffende de omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur en kosten. Ter zake van het door de leverancier te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. De leverancier is niet gerechtigd bij het uitbrengen van een offerte nadere dan wel zwaardere voorwaarden te stellen, tenzij de RBG daarmee instemt.

 • 16.4 Indien door gewijzigde inzichten van de RBG of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die de leverancier op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk dat met de te betalen prijs zal worden verrekend.

17. Betaling

 • 17.1 Facturatie door leverancier geschiedt nadat de goederen zijn geleverd en/of de diensten zijn verricht, tenzij bij schriftelijke overeenkomst met de RBG hiervan wordt afgeweken.

 • 17.2 De door de RBG te betalen bedragen voor de geleverde goederen en/of verrichte diensten zullen door de leverancier worden gefactureerd.

 • 17.3 De facturen zullen tenminste de volgende gegevens bevatten:

  • -

   Naam van de opdrachtgever;

  • -

   Factuurdatum;

  • -

   Specificatie van de geleverde goederen en/of diensten en aantallen;

  • -

   BTW.

  Facturen worden bij voorkeur digitaal verzonden dan wel per post verstuurd naar het factuuradres zoals vermeld in de inkooporder/overeenkomst. De leverancier zal met betrekking tot de facturering naar aanwijzingen van de RBG handelen.

 • 17.4 De RBG zal facturen binnen dertig dagen na ontvangst voldoen, mits deze facturen voldoen aan de gegevens zoals gespecificeerd in lid 3 van dit artikel en tenzij de situatie zoals beschreven in lid 5 of 6 van dit artikel zich voordoet. Indien de factuur niet voldoet aan de gegevens zoals genoemd in lid 3 van dit artikel zal de RBG de leverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

 • 17.5 Indien er volgens de RBG gebreken kleven aan een geleverd goed en/of een dienst niet deugdelijk is verricht, is de RBG gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot de geleverde goederen en/of verrichte diensten waaromtrent de klachten kenbaar zijn gemaakt. De RBG is in dat geval niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot de goederen uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten zijn kenbaar gemaakt.

 • 17.6 Indien de RBG een factuur geheel of gedeeltelijk betwist of indien de factuur op enigerlei wijze incorrect is opgesteld of ingediend, heeft de RBG het recht het betwiste bedrag niet te betalen. De RBG zal de leverancier op de hoogte stellen van de redenen en partijen zullen een dergelijk geschil zo snel mogelijk oplossen. Voor het deel van de factuur wat correct is opgesteld, is de RBG niet gerechtigd de betaling te weigeren of op te schorten.

 • 17.7 Kredietbeperkingstoeslagen worden door de RBG niet aanvaard.

 • 17.8 De bij de goederen behorende bescheiden zoals certificaten, paklijsten, attesten, instructie-boeken, reserveonderdelenlijst, onderhoudsvoorschriften en dergelijke dienen met de op- of aflevering van de goederen te worden meegeleverd. Indien de bij de goederen behorende bescheiden ontbreken heeft de RBG het recht de betaling op te schorten.

 • 17.9 Met betaling van de factuur wordt geen afstand gedaan van rechten en vorderingen die de RBG heeft jegens de leverancier.

 • 17.10 Indien de RBG subsidie kan verkrijgen voor de geleverde goederen en/of diensten kan de RBG van leverancier eisen dat er op de factuurspecificatie onderscheid gemaakt wordt naar subsidiabele kosten en niet-subsidiabele kosten. de RBG geeft in dit geval tijdig aan op welke wijze specificatie moet plaatsvinden.

 • 17.11 In geval van vooruitbetaling door de RBG verstrekt de Leverancier op eerste verzoek daartoe en voorafgaand aan de eerste vooruitbetaling, op zijn kosten voldoende zekerheid voor (terug)betaling, voor het geval de Leverancier op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen waarop de vooruitbetaling ziet.

 • 17:12 De zekerheid wordt verstrekt door middel van een originele verklaring (bankgarantie “op afroep”) van een erkende kredietinstelling ter hoogte van het door de RBG vooruit te betalen of vooruitbetaalde bedrag, vermeerderd met eventuele rente en kosten, een en ander schriftelijk goed te keuren door de RBG.

18. Risico en eigendomsovergang

 • 18.1 Het eigendom van de goederen gaat over op de RBG op het kritische moment zoals bepaald onder lid 2 van dit artikel , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 18.2 Het kritische moment met betrekking tot het risico voor de goederen en de kosten is het moment dat de verkoper de goederen aan de koper ter beschikking stelt op de onder artikel 4 genoemde plaats van levering.

 • 18.3 Indien door de RBG in het kader van de overeenkomst deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de gehele levering, verschaft de leverancier aan de RBG bij dezen het eigendom van elk afzonderlijk goed, inclusief onderdelen en materialen op het moment dat dit in het bedrijf van de leverancier aanwezig is. Dit geldt eveneens in geval van fabricage, waarvan door de leverancier met fabricage is begonnen, voor zover deelbetalingen op die goederen of fabricage betrekking hebben.

 • 18.4 Indien door de RBG in het kader van de overeenkomst tot het leveren van een prestatie in de vorm van een dienst of een advies deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de gehele levering van deze dienst of dit advies, verschaft de leverancier de RBG de eigendom van de rechten op dat deel dat al werd geleverd. Het staat de RBG vrij over deze resultaten te beschikken, zoals bepaald in de oorspronkelijke overeenkomst.

 • 18.5 De leverancier dient de eigendommen van de RBG als zodanig te markeren en veilig te bewaren tot het moment van aflevering aan de RBG. De leverancier zal derden geen toegang tot deze goederen verlenen of deze op tentoonstellingen laten zien of hierover beschikken of aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de RBG.

 • 18.6 De omstandigheid dat personeel van de RBG bij het in ontvangst nemen van zaken een zgn. ontvangstverklaring of een zgn. werkstaat, urenbriefje of iets gelijkwaardigs, ondertekent impliceert niet dat de RBG daarmee verklaart dat de geleverde zaken zijn geaccepteerd.

 • 18.7 De RBG is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden. De wederpartij zal alsdan de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als herkenbaar eigendom van de RBG en de RBG vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.

19. Overdracht van rechten en verplichtingen

 • 19.1 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de RBG is het de leverancier niet toegestaan de overeenkomst over te dragen aan derden.

 • 19.2 De RBG heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.

 • 19.3 De leverancier blijft volledig aansprakelijk en verantwoordelijk met betrekking tot door derden in verband met de opdracht voor de RBG verrichte diensten of geleverde producten en vrijwaart de RBG tegen elke aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid.

20. Geheimhouding

 • 20.1 De leverancier, diens personeel en degenen die door de leverancier zijn ingehuurd zijn verplicht tot volledige geheimhouding ten aanzien van alle gegevens die hen uit hoofde van de relatie met de RBG ter kennis zijn gekomen. Het is de leverancier verboden de bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden.

 • 20.2 De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelen in strijd met de verplichtingen in lid 1 van dit artikel.

 • 20.3 De leverancier conformeert zich aan de werkwijze van de RBG ten aanzien van het informeren van de pers. Dit houdt in dat het de leverancier niet is toegestaan informatie te verstrekken aan de pers die verband houdt met aan de aan de leverancier verleende opdracht zonder medeweten en toestemming van de RBG. Indien de leverancier wordt benaderd door de pers dan zal deze voor beantwoording eerst contact opnemen met de woordvoerder van de RBG of degene die tijdens zijn of haar afwezigheid deze verantwoordelijkheden waarneemt.

 • 20.4 De RBG kan de overeenkomst ontbinden, zodra zich feiten en/of omstandigheden voordoen die erop wijzen, of redelijkerwijs doen vermoeden, dat personeel van de leverancier in strijd met dit artikel handelt of heeft gehandeld.

 • 20.5 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de overeenkomst onverminderd van kracht.

 • 20.6 Alle door de RBG aan de wederpartij in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde gegevens, documenten en overige bedrijfsinformatie blijven te allen tijde eigendom van de RBG en dienen op eerste verzoek van de RBG of uiterlijk bij levering te worden geretourneerd.

21. Intellectueel eigendom

 • 21.1 Leverancier stelt de RBG schadeloos en vrijwaart deze tegen alle schade die mocht ontstaan ten gevolge van enige door of vanwege de leverancier veroorzaakte inbreuk of gepretendeerde inbreuk op welk intellectueel of industrieel eigendomsrecht of overig recht van derden dan ook.

 • 21.2 Ten aanzien van de door de RBG verschafte tekeningen, ramingen, schema’s, ontwerpen en dergelijke behoudt de RBG zich het eigendoms- en auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de RBG noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd en/of aan derden worden getoond of ter hand gesteld, of door de leverancier worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of uitvoering van soortgelijke werken voor derden.

 • 21.3 Het intellectuele eigendomsrecht op alle informatie die de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigt en/of verstrekt berust te allen tijde bij de RBG. De RBG verkrijgt daarmee het vrije gebruiksrecht. De vergoeding voor dit gebruiksrecht is in de prijs inbegrepen.

22. Cessieverbod en verrekening

 • 22.1 Het is de leverancier behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de RBG verboden om zijn vorderingen op de RBG over te dragen aan derden.

 • 22.2 De RBG is steeds bevoegd al wat de RBG schuldig is aan de leverancier, te verrekenen met wat de leverancier of de aan de leverancier gelieerde vennootschappen al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling aan de RBG schuldig is of zijn.

23. Wijzigingen

 • 23.1 De RBG is op redelijke gronden gerechtigd te verlangen dat de ordergrootte en/of de hoedanigheid van de te leveren goederen en/of diensten wordt gewijzigd. De RBG is gerechtigd modificaties aan te brengen in tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren goederen of diensten.

 • 23.2 Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd zal de leverancier, alvorens aan die wijziging gevolg te geven, de RBG hierover binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van de RBG onredelijk zijn in verhouding tot de aard en de omvang van de wijzigingen heeft de RBG het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk zou zijn.

 • 23.3 Een ontbinding op grond van het vorige lid geeft geen der partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.

 • 23.4 Het is leverancier niet toegestaan wijzigingen aan goederen of diensten aan te brengen of uit te voeren zonder schriftelijke opdracht of schriftelijke toestemming van de RBG.

24. Aansprakelijkheid

 • 24.1 De partij die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de vergoeding van de door de wederpartij geleden schade dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd diens overige rechten, waaronder begrepen het recht op ontbinding van de overeenkomst.

 • 24.2 De leverancier is aansprakelijk voor:

  • a)

   De schade die door de RBG of derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn product dat daardoor niet de veiligheid biedt die men gerechtvaardigd is te verwachten en;

  • b)

   De schade die door de RBG of derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf of zijn personeel of van diegenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

 • 24.3 Onder de schade zoals genoemd in lid 2 van dit artikel wordt verstaan: de schade van de door de RBG geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid per contractsperiode beperkt is tot een bedrag van:

  • 1)

   voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–: €150.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen;

  • 2)

   voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of gelijk aan €100.000,–: €300.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen;

  • 3)

   voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of gelijk aan €150.000,–: €500.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen;

  • 4)

   voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of gelijk aan €500.000,–: €1.500.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen;

  • 5)

   voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan €500.000,–: €3.000.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen.

 • 24.4 De leverancier is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico’s als in dit artikel bedoeld, voldoende te verzekeren. Deze verzekering omvat ook een dekking voor vermogensschade, indien de leverancier hier schriftelijk om heeft verzocht. In de te sluiten verzekering dient het eigen risico uitgesloten te zijn. De leverancier is gehouden op eerste verzoek van de RBG inzage in de betreffende verzekeringspolis en de ter zake verrichte premiebetalingen te verschaffen.

 • 24.5 De leverancier vrijwaart de RBG voor aanspraken van derden opvergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige leden en zal op het eerste verzoek van de RBG een schikking treffen met deze derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met de RBG – een en ander ter beoordeling van de RBG – verweren tegen aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld.

 • 24.6 Voor zover RBG en Leverancier tevens een Verwerkersovereenkomst zijn aangegaan prevaleert de aansprakelijkheid op grond van voornoemde overeenkomst boven de in dit artikel genoemde aansprakelijkheid. Dit laat echter enige verder beroep op aansprakelijk-heid op grond van de voornoemde leden van dit artikel onverlet.

25. Ontbinding

 • 25.1 Indien de leverancier een verplichting uit hoofde van de overeenkomst of van andere daaruit voortvloeiende overeenkomsten niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, evenals in geval van faillissement of surseance van betaling en ingeval van stillegging, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de leverancier, is de leverancier van rechtswege in verzuim. De RBG heeft in deze gevallen het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schrijven met bericht van ontvangst aan de leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening van de leverancier aan derden op te dragen zonder dat de RBG tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan de RBG verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

 • 25.2 Onverminderd alle andere rechten kan de RBG een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien door de leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel, strijdig met de gedragscode van de RBG, is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die behoort tot de ambtenaren in dienst van de RBG, of het vaste of tijdelijke personeel van de RBG, of aan een van haar vertegenwoordigers.

 • 25.3 De RBG kan onder verwijzing naar de Wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) deelnemingen aan aanbestedingen weigeren of overeen-komsten inzake opdrachten ontbinden zodra zich feiten en omstandigheden voordoen die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokken leverancier, of een door hem ingeschakelde derde, in relatie staat tot strafbare feiten. Ontbinding op grond van dit artikel vrijwaart de RBG van alle door de leverancier gemaakte of nog te maken kosten, van welke aard ook, terwijl de opdracht of de rest daarvan door de RBG direct aan een derde partij gegund kan worden.

 • 25.4 De RBG kan de (inhuur)overeenkomst ontbinden, zodra zich feiten en/of omstandigheden voordoen die erop wijzen, of redelijkerwijs doen vermoeden, dat een externe medewerker in strijd met de verklaring tot geheimhouding handelt of heeft gehandeld.

26. Overmacht

 • 26.1 Indien een van de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen zonder dat partijen ten opzichte van elkaar tot schadevergoeding zijn verplicht.

 • 26.2 De partij die zich op niet toerekenbare tekortkoming beroept dient aan de andere partij kenbaar te maken binnen 24 uur na het intreden van de overmachtsituatie. De eerstgenoemde partij dient het beroep op een niet toerekenbare tekortkoming tegenover de wederpartij met bewijs te staven.

 • 26.3 Gebeurtenissen als stakingen en werkonderbrekingen vormen geen aanleiding tot een beroep op niet toerekenbare tekortkoming, evenmin als wanprestatie van toeleveranciers of anderen van wie leverancier goederen en/of diensten betrekt.

 • 26.4 Indien de overmachtsituatie langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen, of indien deze langere duur al eerder vaststaat, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen. Partijen zijn ten opzichte van elkaar niet tot schadevergoeding verplicht.

27. Toepasselijk recht

 • 27.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 • 27.2 Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene inkoopvoorwaarden strijdig zou zijn met huidige en toekomstige in Nederland geldende wetten en richtlijnen, is uitsluitend de betreffende bepaling niet van toepassing. Deze bepaling zal in dat geval worden vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk de bedoeling van de partijen ten tijde van de overeenkomst benadert.

28. Bevoegde rechter

 • 28.1 Alle geschillen die tussen de RBG en de leverancier bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage.

 • 28.2 Lid 1 laat onverlet:

  • a.

   de bevoegdheid van de RBG om voor beslechting van een geschil te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter;

  • b.

   de bevoegdheid van partijen om bij overeenkomst een geschil aan arbitrage te onderwerpen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de RBG op 7 april 2021.

directeur,

H.B. Sigmond

voorzitter,

drs. A.J.B. van der Klugt

Bijlage A Verklaring tot geheimhouding

Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum en -plaats:……………………………………………………………………………………

In dienst van / verricht werkzaamheden in opdracht van:…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

In aanmerking nemende dat:

 • 1.

  hij/zij gedurende enige tijd ten behoeve van de RBG werkzaamheden zal verrichten;

 • 2.

  hij/zij zich ervan bewust is dat hij gedurende zijn werkzaamheden mogelijk kennis kan nemen van informatie die door de RBG als vertrouwelijk wordt beschouwd;

 • 3.

  hij/zij gedurende zijn werkzaamheden (delen van) producten (waaronder mede te verstaan programmatuur) kan ontwikkelen waarop de RBG de rechthebbende wordt.

Verklaart uitdrukkelijk dat:

 • 1.

  hij/zij met betrekking tot alle gegevens en kennis omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de RBG alsmede haar relaties, welke geacht kunnen worden een vertrouwelijk karakter te dragen een stipte geheimhouding zal bewaren, zowel tijdens zijn werkzaamheden als daarna;

 • 2.

  hij/zij producten, documenten en informatie die bij de RBG in aanwezig zijn en waarvan hij in redelijkheid kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn of geen openbaar karakter hebben, niet zal kopiëren en verspreiden zonder toestemming van de Clustermanager van de RBG;

 • 3.

  hij/zij alle door de RBG gestelde en/of nog te stellen regels met betrekking tot gebouwen en gedragsregels binnen de gebouwen onvoorwaardelijk zal nakomen, alsmede de gedragsregels uit de organisatiecultuur van de RBG voortvloeiende;

 • 4.

  hij/zij reeds nu tot onvoorwaardelijke overdracht aan de RBG zal overgaan, van alle rechten die hij heeft verworven in verband met door hem bij of ten behoeve van de RBG ontwikkelde producten;

 • 5.

  hij/zij bij beëindiging van de werkopdracht alle ten behoeve van de RBG bewerkstelligde gegevens, resultaten, constructies, rapporten, documentatie en de daarin vervatte informatie onmiddellijk zal afgeven aan de RBG.

Getekend in enkelvoud te .................................... op d.d……………………………….

Handtekening: ......................................................