Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht Gooise Meren 2021

Geldend van 14-04-2021 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht Gooise Meren 2021

Bijlage 1: Inventarisatie uitvoeringsbesluiten en het beleid, op grond van de APV

De uitvoeringsbesluiten en het beleid, op grond van de APV, dienen te worden opgesteld of te herzien en zo nodig geactualiseerd. Zie onderstaand schema.

Prioriteit

Onderwerp in Algemene Plaatselijke Verordening (Apv)

Aantekeningen

Hoog

Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. (Artikel 2:48)

Suggestie, wijs alle speelterreinen en schoolpleinen aan. Dat sluit aan bij het beleid, 18 minners niet in aanraking te brengen met alcohol mis/gebruik. Tekening wordt gemaakt in kaartviewer APV/ afstemming Omgevingsplan

Hoog

Aanwijzen gebieden waar het gebruiken of verhandelen van lachgas is verboden (artikel 2.74)

Tekening wordt gemaakt in kaartviewer APV/ afstemming Omgevingsplan

Hoog

Aanwijzen plaatsen waar sportvissers mogen kamperen zonder vergunning (art. 4:18)

Overlast nachtvissen. Tekening wordt gemaakt in kaartviewer APV/ afstemming Omgevingsplan

Hoog

Plaatsen waar geen voertuigen mogen worden geparkeerd om ze te verkopen (art. 5:3)

Tekening wordt gemaakt in kaartviewer APV/ afstemming Omgevingsplan

Hoog

Aanwijzen plaatsen waar het parkeren van grote voertuigen is verboden (artikel 5:8)

Tekening wordt gemaakt in kaartviewer APV/ afstemming Omgevingsplan

Hoog

Aanwijzen plaatsen waar geen (bak)-fietsen, bromfietsen, scooters, snorfietsen of motoren onbeheerd geplaatst mogen worden (artikel 5:12)

Probleem met name bij stations/basis voor kunnen verwijderen zwerffietsen Tekening maken in kaartviewer APV/ afstemming Omgevingsplan

Middenplus

Nadere regels voor categorieën voorwerpen welke wel zijn toegestaan te plaatsen op of aan de weg of openbare plaats (Artikel 2:10)

Bestaand beleid aanpassen.

Midden

Aanwijzen categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s waarvoor altijd een evenementenvergunning wordt vereist (artikel 2:25 lid 7.)

Bijvoorbeeld het NK worstelen Muidenberg

Midden

Aanwijzen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden en verbod geldt voor van (snor)-fiets, bakfiets, bromfiets of scooter (artikel 2:52)

Bestaande markten aanwijzen. Bussumse en Naarden op zaterdag in kaartviewer APV/ afstemming Omgevingsplan

Midden

Aanwijzing hondenuitlaatgebieden (artikel 2:58)

Bestaande aanwijzing wordt uitgebreid met nieuwbouw Krijgsman in kaartviewer APV/ afstemming Omgevingsplan

Midden

Aanwijzing collectieve festiviteiten waarbij verruiming van de verlichting en geluidsnormen gelden (artikel 4:2).

Wenselijk

Midden

Aanwijzing ligplaatsen vaartuigen (artikel 5:25)

Wordt meegenomen bij Ligplaatsverordening

Laag

Gebieden aanwijzen waar verboden is op te treden voor straatartiest en dergelijke (art. 2:9)

Wanneer overlast ontstaat is een aanwijzing binnen een dag geregeld (burgemeestersbesluit). Teveel regelen kan ook levendigheid verminderen

.Laag

Aanwijzen aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen. (Artikel 2:42 lid 4)

Bestaande aanplak borden moeten worden gelegitimeerd

Laag

Nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen. (Artikel 2:42 lid 6)

Tot heden geen probleem.

Laag

Aanwijzen plaatsen waar men mag kamperen (art. 4:19)

Laag

Aanwijzen instellingen welke geld of goederen of leden- of donateurwerving mogen inzamelen. (artikel 5:13)

Laag

Aanwijzing crossterreinen (art. 5:32)

Laag

Aanwijzing terreinen in natuurgebieden waar men zich mag begeven met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard plus het stellen van nadere eisen. (artikel 5:33)

Geen

Lijst waardevolle bomen Artikel 4:11

10 november 2020 vastgesteld

Geen

Aanwijzen Kitesurfstrand (artikel 5:58)

Is al aangewezen bij vaststellen Apv, bijlage 4

Geen

Aanwijzen zwemwater en verboden water gebieden (artikel 5:39)

Zijn al aangewezen bij vaststellen Apv, bijlage 4

Bijlage 2: Uitvoeringsprogramma OFGV 2021 Gooise Meren

Het Uitvoeringsprogramma OFGV 2021 Gooise Meren wordt gelijktijdig met dit Uitvoeringsprogramma VTH 2021 ter vaststelling aangeboden.

De OFGV werkt in verband met de corona ook thuis en voert de controles op een aangepaste wijze uit.

1. Inleiding

Voor u ligt het uitvoeringsprogramma 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). In dit uitvoeringsprogramma staat beschreven welke taken de OFGV in 2021 voor de gemeente Gooise Meren uitvoert. De door de OFGV te behalen doelen en uit te voeren activiteiten dragen bij aan de strategische doelen van de gemeente Gooise Meren. De OFGV streeft ernaar zoveel mogelijk aan te geven hoe de werkzaamheden van de OFGV (resultaten) bijdragen aan het welzijn van onze leefomgeving (outcome).

Thema-indeling

Het takenpakket van de OFGV is gebaseerd op de Producten en Dienstencatalogus 2020 (PDC) van de OFGV. In dit uitvoeringsprogramma is dezelfde thema-indeling gehanteerd als in de PDC, zoals milieu inrichting gebonden (bedrijven), asbest en bodem. Onder elk thema zijn de producten en diensten genoemd die terug te vinden zijn in de PDC en in de prognosetabel. Per thema zijn de gemeenschappelijke strategische doelstellingen voor de OFGV uit het Beleidskader VTH vermeld. Daarnaast zijn deze aangevuld met lokale prioriteiten van de gemeente Gooise Meren. Hierbij is zoveel mogelijk aangegeven welke activiteiten de OFGV inzet om de opgestelde doelen te bereiken of daaraan bij te dragen.

Uniforme uitvoering

De OFGV neemt de door de gemeente Gooise Meren geformuleerde strategische doelen die een specifiek milieuthema raken op in het uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt met inachtneming van een uniforme en efficiënte werkwijze. Het uitgangspunt is level playing field in de uitvoering van de wettelijke taken. De OFGV en de gemeente Gooise Meren overleggen hoe ze lokale prioriteiten in het uitvoeringsprogramma kunnen inpassen.

Omgevingswet

2021 is het laatste jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het grootste deel van de OFGV taken vinden straks hun wettelijke basis in de Omgevingswet. Vanwege deze impact is het belangrijk om op zoveel mogelijk plekken aandacht te vragen voor de voorbereiding op de Omgevingswet. En dat gebeurt ook in dit uitvoeringsprogramma. De voorpagina is in Omgevingswet stijl vormgegeven. Op meerdere plekken in dit uitvoeringsprogramma komt terug wat de OFGV doet om fit te worden voor de Omgevingswet. In paragraaf 7.3 vindt u de Roadmap implementatie Omgevingswet 2020/2021.

Leeswijzer

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit twee delen:

 • Hoofdstuk 1 geeft informatie over het uitvoeringsprogramma en de totstandkoming daarvan.

 • De hoofdstukken 2 tot en met 7 bevatten per thema de taak van de OFGV, de wettelijke grondslag, de te behalen doelstellingen en de uit te voeren activiteiten. Ook zijn per thema de ontwikkelingen en aandachtspunten voor 2021 beschreven.

1.1 Positie uitvoeringsprogramma 2021 in de Big-8 cyclus

Dit uitvoeringsprogramma is uitgewerkt conform het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hierin is vastgelegd dat gemeenten en provincies voor de uitvoering van toezichts- en handhavingstaken, op basis van een strategisch en een operationeel beleidskader, een uitvoeringsprogramma vaststellen.

Big-8 beleidscyclus

In de Big-8 beleidscyclus is het uitvoeringsprogramma het snijpunt van de strategische cyclus en de operationele cyclus. Het Big-8 model is hieronder toegelicht.

afbeelding binnen de regeling

 • 1.

  Strategisch beleidskader: dit zijn de te behalen doelen en effecten van de deelnemer zoals opgenomen in de programmabegroting. Denk aan een schoon milieu en een gezonde leefomgeving. De doelstellingen op het gebied van leefomgeving zijn opgenomen in het (door alle deelnemers van de OFGV vastgestelde) Beleidskader VTH. In dit uitvoeringsprogramma zijn de doelen benoemd onder de verschillende inhoudelijke thema’s.

 • 2.

  Operationeel beleidskader: dit kader bestaat uit een vertaling van de beleidsdoelen naar de manier waarop vergunningverlening, toezicht en handhaving worden ingezet. Deze VTH-strategie is beschreven in hoofdstuk 4 van het Beleidskader VTH. Een voorbeeld hiervan is dat juridische handhaving wordt toegepast wanneer een toezichthouder bij hercontrole nog steeds overtredingen constateert.

 • 3.

  Programma & organisatie: als start van de operationele cyclus bespreken de OFGV en de deelnemer het concept uitvoeringsprogramma.

 • 4.

  Voorbereiding: hieronder vallen onder andere voorbereidingen op nieuwe wetgeving, het inrichten van systemen en het inplannen van werkzaamheden.

 • 5.

  Uitvoering: de feitelijke werkzaamheden en administratieve afhandeling, zoals toezicht houden, vergunningen verlenen en adviezen verstrekken.

 • 6.

  Monitoring: inzicht in en overzicht van de voortgang van werkzaamheden zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

 • 7.

  Programma & organisatie: de OFGV rapporteert elk trimester over de uitvoering van het programma. Deze trimesterrapportages zijn de lenterapportage (over de maanden januari t/m april), de herfstrapportage (over de maanden mei t/m augustus) en de jaarrapportage (cumulatief over het hele jaar).

 • 8.

  Rapportage & evaluatie: hieronder valt de beoordeling op basis van de rapportages of de uitgevoerde werkzaamheden voldoende hebben bijgedragen aan de gestelde doelen en effecten. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen leiden tot bijstelling van de beleidskaders en/of de uitvoering.

1.2 Doelen uit het Beleidskader VTH

In het Beleidskader VTH zijn uniforme doelstellingen voor de OFGV opgesteld. Deze doelstellingen zijn onder te verdelen in doelstellingen over het functioneren als overheidsorganisatie en doelstellingen over de inhoudelijke werkzaamheden.

Doelstellingen functioneren overheidsorganisatie

 • De OFGV draagt bij aan een gevoel van vertrouwen in de overheid en klanttevredenheid over de overheid.

 • De OFGV is een betrouwbare dienst.

 • De medewerkers van de OFGV worden als deskundig op hun vakgebied getypeerd.

 • De OFGV is helder, direct en proactief in de communicatie en dienstverlening naar burgers, bedrijven en verbonden partijen.

 • De bereikbaarheid en reactiesnelheid van OFGV worden als zeer goed ervaren.

 • De afhandeling door de OFGV wordt als correct, duidelijk en rechtsgelijk ervaren.

Doelstellingen verbeteren leefomgeving

 • De OFGV draagt bij aan de gezondheid en veiligheid ten aanzien van de fysieke leefomgeving.

 • De OFGV draagt bij aan een goede omgevingskwaliteit.

Doelstellingen vergunningverlening

 • Het afhandelen van vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen.

 • Het beoordelen van meldingen op juistheid en volledigheid binnen de met de partners afgesproken termijnen.

Doelstellingen toezicht en handhaving

 • Inzetten voor het behouden dan wel verhogen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) door het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving.

 • Alle initiële controles uit de jaarprogramma’s van alle deelnemende partijen worden uitgevoerd.

 • Waar nodig wordt handhavend opgetreden.

 • De afhandeling van klachten gebeurt binnen de met de deelnemers afgesproken termijn.

Doelstellingen inhoudelijk en juridisch advies

 • Verstrekken van passend en kwalitatief goed advies over het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving.

 • Vertegenwoordigen van de OFGV en deelnemers in bezwaar- en beroepsprocedures.

Waar mogelijk zijn deze doelstellingen verwerkt in de tabellen bij de thema’s. Indien in de tabel Doelstellingen geen tekst staat opgenomen, is voor het betreffende thema nog geen doelstelling geformuleerd. De activiteiten in de tabel aan de rechterzijde zijn niet altijd één op één te koppelen aan de doelstellingen in de tabel aan de linkerzijde. De prognosetabel is leidend bij de uitwerking van de taken in de thema’s en subthema’s. Als in de tekst een activiteit staat opgenomen, maar niet in de prognosetabel is opgenomen met een 0 of een getal, dan geldt die activiteit niet voor dit uitvoeringsprogramma.

1.3 Ontwikkelingen

Hieronder staan ontwikkelingen die invloed hebben op meerdere milieuthema’s en producten en diensten van de OFGV. Per milieuthema zijn de specifieke ontwikkelingen genoemd, indien daar sprake van is.

Omgevingswet

In 2021 moet de OFGV klaar zijn om volgens en in de geest van de Omgevingswet te werken. Waar voor de gemeentelijke omgevingsvisie en het omgevingsplan een overgangsfase geldt, is die er voor het uitvoerende werk niet. Vanaf 1 januari 2022 moet de OFGV onder meer:

 • In staat zijn om integraal vergunningaanvragen af te handelen binnen de voor milieubedrijven veelal nieuwe kortere termijn van acht weken.

 • In staat zijn om deel te nemen aan omgevingstafels voor complexe initiatieven ter voorbereiding op vergunningaanvragen vanuit het principe ‘ja, mits...’.

 • Toezicht kunnen houden op de nieuwe regels van de Omgevingswet en onderliggende besluiten, zoals het Besluit activiteiten leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook de milieuregels uit de bruidsschat (tijdelijk omgevingsplan)

 • Kunnen werken met en adviseren over de bruidsschatregels en weten welke delen bij welke deelnemer van toepassing zijn.

 • De gemeente kunnen ondersteunen vanuit een adviserende rol bij het invullen van de bestuurlijke afwegingsruimte op milieu (zoals geluid, geur en bodem) in het omgevingsplan.

 • Vergunning aanvragen en meldingen kunnen ontvangen via de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en kunnen samenwerken met deelnemers en ketenpartners via de samenwerkingsfunctionaliteit in het DSO.

Omgevingsveiligheid

Met de komst van de Omgevingswet wijzigen een aantal taken en bevoegdheden met betrekking tot Omgevingsveiligheid. Naast het betrekken van externe veiligheid in vergunningen en bestemmingsplannen, is de gemeente vanaf 2021 verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de aandachtsgebieden bij risicovolle activiteiten en voor de ruimtelijke toedeling van de functies bij deze gebieden. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het omzetten van het Risicoregister Gevaarlijke Stoffen (RRGS) naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV).

Tot en met 2020 werden de omgevingsveiligheidstaken door de provincies gefinancierd. Vanaf 1 januari 2021 ontvangen de gemeenten een bijdrage voor de uitvoering van deze taken via het gemeentefonds. De gemeente Gooise Meren ontvangt in de periode 2021-2024 een bedrag van € 11.000 per jaar. De middelen zijn specifiek bedoeld voor de uitvoering van de wettelijke taken die vanaf 2021 zijn opgenomen in de Omgevingswet. Op het moment van opstellen van dit uitvoeringsprogramma heeft de gemeente nog geen opdracht verleend aan de OFGV voor de uitvoering van deze taken. Daarom zijn de doelstellingen en activiteiten nog niet in het uitvoeringsprogramma verwerkt.

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus in 2020 heeft grote gevolgen gehad voor de bedrijven in Nederland. Horecagelegenheden, het openbaar vervoer en reisorganisaties zijn volgens het CBS het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Consumenten geven minder geld uit en kopen meer online in plaats van in winkels. Veel kantoren zijn nog niet geschikt voor de anderhalvemetersamenleving en kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Ondanks de steunmaatregelen van het Rijk, zullen er in 2021 ongetwijfeld wijzigingen optreden in het bedrijvenbestand als gevolg van deze economische crisis. Op dit moment is echter niet te voorzien wat die wijzigingen zullen zijn. De OFGV blijft bedrijven controleren, uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Ook kan de economische teruggang invloed hebben op geplande bouwprojecten en de structurele verduurzaming in de bouw.

Stikstof

De stikstofverbindingen ammoniak (NH3 uit dierlijke mest) en stikstofoxiden (NOx uit verbrandingsmotoren zoals verkeer en industrie) zijn schadelijk voor de gezondheid. Teveel stikstof in Natura2000 gebieden zorgt ervoor dat de grond te voedselrijk wordt. Planten die voedselarme grond nodig hebben zoals heide verdwijnen. In 2015 introduceerde de overheid, het Programma Aanpak Stikstof. Daarmee konden projecten die stikstof uitstoten wel een vergunning krijgen, als er in de toekomst maar maatregelen zouden worden genomen om de natuur te herstellen. De Raad van State oordeelde in 2019 dat het onvoldoende gewaarborgd dat die maatregelen ook echt genomen werden. Om nu een vergunning te krijgen voor een project moet de aanvrager van tevoren aantonen dat er door het project geen toename van stikstofdepositie plaatsvindt in Natura 2000-gebieden. Dit kan door de emissie van stikstof te verlagen of door de stikstofruimte van een ander bedrijf over te nemen. Dit levert vertraging op bij lopende vergunningaanvragen. Ook worden hierdoor minder vergunningen aangevraagd.

Energietransitie

Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen, wil Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 55% in 2030 en met 95-100% in 2050. De OFGV draagt bij aan deze doelstelling door stimulerend toezicht op energiebesparing door bedrijven uit te voeren en door deelname aan de Regionale Energie Samenwerking (RES) in Flevoland en het Bestuurlijk Overleg Energie in Gooi en Vechtstreek (BOEG). Daarnaast heeft de energietransitie onder andere effect op het aantal vergunningaanvragen en meldingen van bodemenergiesystemen, de aanleg van grotere windparken en het saneren van oudere windmolens.

Circulaire Economie

In de ontwikkelingen rond Circulaire Economie trekt de OFGV samen op met de provincies en met de samenwerkende omgevingsdiensten (ODnl). Er is steeds meer behoefte aan het herdefiniëren van afval en de verzoeken om afval als grondstof aan te merken. Maar ook andere onderwerpen zoals het (her)gebruik van restwarmte en het gebruik van CO2-uitstoot in de glastuinbouw kunnen onderdeel uitmaken van de economische circulariteit. De OFGV wil, naast de uitvoerende/VTH-aspecten, ook aanhaken bij landelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied om de partners optimaal te adviseren en ondersteunen.

1.4 aandachtspunten Gooise Meren

Hieronder staan de aandachtspunten die door de gemeente zijn aangegeven die invloed hebben op meerdere milieuthema’s en producten en diensten van de OFGV. Per milieuthema zijn de specifieke aandachtspunten genoemd, indien daar sprake van is.

Ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente Gooise Meren is gestart met het project Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te Naarden. Hier wordt een woonzorgcentrum en kantoorpand gerealiseerd en vervolgens woningbouw in combinatie met maatschappelijke functies. Het voormalig stadskantoor in Naarden wordt omgebouwd tot woningen. Langs de A1 worden woningen gerealiseerd in Buyten de Veste. Ook wordt in Naarden een appartementencomplex aan de Driftweg gebouwd. In samenwerking met de gemeenten Laren en Hilversum wordt het buurtschap Crailo ontwikkeld langs de A1. In Muiden worden sociale woningen gebouwd op het terrein van het voormalige gemeentehuis. Daarnaast worden op het terrein Krijgsman woningen en andere faciliteiten gerealiseerd. Tennet gaat bij Muiden de masten voor stroom verhogen en er gaat meer stroom vervoerd worden. De verwachting is de OFGV hiervoor werkzaamheden zal verrichten op het gebied van grondverzet, bodemenergiesystemen, hogere waarden geluid en advisering externe veiligheid.

1.5 Prognosetabel en afwijkingen

Kostenverdeelsystematiek (KVS) leidend voor prognosetabel

De basis voor de kostenverdeling van de OFGV-begroting over de 15 deelnemers is de Kostenverdeelsystematiek (KVS). Voor de periode 2021-2023 is de taakuitvoering voor elke deelnemer als volgt bepaald:

 • De prognose van de aantallen initiële controles milieu (bedrijven) is gebaseerd op de aantallen bedrijven op peildatum 24-01-2020 en de toezichtsfrequentie per branche. De toezichtsfrequentie houdt in dat de OFGV bijvoorbeeld bij afvalbedrijven elk jaar een complexe controle uitvoert, bij transportbedrijven eens in de vijf jaar een standaard controle uitvoert en bij detailhandel eens in de tien jaar een eenvoudige controle uitvoert.

 • De prognse van de aantallen vergunningen, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) en meldingen activiteitenbesluit is gebaseerd op de aantallen bedrijven op peildatum 24-01-2020 en de frequentie per partner gebaseerd op voorgaande jaren. Voor Gooise Meren is bijvoorbeeld berekend dat de OFGV voor alle vergunningplichtige bedrijven eens in de 11,3 jaar een vergunning afgeeft en dat de OFGV voor alle meldingsplichtige bedrijven eens in de 35,1 jaar een melding behandelt.

 • De prognose van de overige aantallen producten en diensten is gebaseerd op een gemiddelde van de afgelopen jaren.

 • Voor randvoorwaardelijke taken zoals bestuursondersteuning, accountmanagement, het verzorgen van opleidingen en regionale samenwerking zijn geen aantallen producten in de prognosetabel opgenomen.

Afwijkingen tussen prognosetabel en uitvoering

De prognosetabel voor 2021 is conform de KVS 2021-2023 voor het grootste deel gebaseerd op gemiddelden van de afgelopen jaren. Het uitvoeringsprogramma geeft een verwachting weer van de taken die de OFGV in 2021 zal uitvoeren. Het is niet ongewoon dat accenten binnen het programma verschuiven.

Over- of onderproductie per jaar komt standaard bij iedere deelnemer voor, bijvoorbeeld vanwege doorlooptijden die de jaargrens overschrijden of vanwege extra werk bij incidenten. Deze pieken en dalen kunnen over het algemeen door de OFGV opgevangen worden.

Door externe en interne invloeden kunnen specifieke taken meer of juist minder aandacht vragen. Denk hierbij aan de coronacrisis, verschuivingen van prioriteiten bij de deelnemers of wijzigingen in de uitvoering door de OFGV. Dit kan van invloed zijn op andere activiteiten in het programma. Doet zich een dergelijke situatie voor, dan zoekt de OFGV (waar nodig samen met de deelnemers) naar een oplossing. Het is vanzelfsprekend dat de OFGV daarover in de trimesterrapportages een terugkoppeling geeft.

Meerwerkopdrachten

Dit uitvoeringsprogramma bevat de structurele taakuitvoering. Wanneer de gemeente Gooise Meren extra taken wil laten uitvoeren door de OFGV die niet binnen de reguliere uitvoering passen, dan vindt hierover overleg plaats. Meerwerkopdrachten zijn niet opgenomen in de prognose- of realisatietabellen. Incidentele meerwerkopdrachten worden via opdrachtverlening overeengekomen. In de trimesterrapportages wordt separaat gerapporteerd over de meerwerkopdrachten.

2. Bedrijven

Taak

In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven de milieubelasting moeten beperken. Dit betekent vooral het beschermen van de omgeving in het kader van veiligheid en volksgezondheid en het tegengaan van emissies naar bodem, water en lucht. De OFGV controleert of bedrijven zich aan de regels houden en handelt klachten van omwonenden af. Daarnaast kijkt de OFGV samen met bedrijven of er mogelijkheden zijn om het ontstaan van milieubelastende activiteiten te verminderen of te voorkomen. Zo kunnen in een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift regels worden opgenomen die bedrijven verplichten om doelmatig om te gaan met milieubeschermende voorzieningen.

Wettelijk kader

 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • Crisis en Herstelwet (Chw)

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 • Wet milieubeheer (Wm)

 • Aangevuld met relevante milieuwetgeving en specifieke regelgeving per branche

Ontwikkelingen

Door de uitspraak van Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) komen vergunningsprocedures, zoals OBM of MER procedures, de van projecten mogelijk stil te liggen. De OFGV informeert de gemeente over de ontwikkelingen hierin en de voortgang van procedures. Dit kan invloed hebben op meerdere doelstellingen, producten en diensten in de opdracht.

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor het thema Bedrijven beschreven. De doelen die cursief gedrukt staan zijn afkomstig uit het collegeprogramma van de gemeente. De overige doelen en activiteiten zijn afkomstig uit het Beleidskader VTH en de PDC van de OFGV. De doelen en activiteiten die onder het hoofdthema ‘Bedrijven’ staan zijn van toepassing op elke branche/subthema.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Beschermen en bevorderen van de omgevingsthema’s

 • Het behandelen van vergunningsaanvragen en meldingen.

 • Voorkomen en/of verminderen van vervuiling en overlast naar bodem, water en lucht.

 • Het risicogericht en informatiegestuurd controleren op naleving van de regels van bedrijven.

 • Het tijdig afhandelen van klachten.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert.

 • Onderzoek vergunningplicht Omgevingswet

  De Omgevingswet heeft gevolgen voor de vergunningplicht van bedrijven. Mogelijk worden vergunningplichtige bedrijven door de wetswijzigingen meldingsplichtig. De OFGV rondt het onderzoek daarnaar in 2021 af. De OFGV deelt de resultaten met de gemeenten zodra deze bekend zijn.

 • Actualisatie (Omgevings)vergunningen

  De OFGV actualiseert vergunningen wanneer dit verplicht wordt gesteld vanuit veranderende wetgeving, maar ook wanneer toezichthouders en handhavers van de OFGV dit nodig achten. Als een vergunning bijvoorbeeld verouderd is, komt het de leesbaarheid en handhaafbaarheid ten goede als deze gereviseerd wordt. Dit kan resulteren in meerdere soorten producten, zoals een actualisatietoets, een revisievergunning of een (ambtshalve) geactualiseerde vergunning.

 • Naleefgedrag branches

  In 2019 scoorden de branches Afval, Groothandel en Kantoren een relatief laag naleefpercentage in het werkgebied van de OFGV. De OFGV start in 2021 met het digitaal registreren van de aard van overtredingen. Denk hierbij aan het ontbreken van een keuring van koel- of stookinstallaties of de opslag van gevaarlijke stoffen zonder de voorgeschreven voorzieningen. Door de aard van de overtreding te registreren, kan vervolgens een analyse plaatsvinden per gemeente en per branche. Hierdoor kan risicogestuurd en informatiegestuurd toezicht effectiever plaatsvinden en kunnen alternatieve mogelijkheden worden gezocht om het naleefgedrag bij bedrijven te bevorderen.

Bijhorende producten PDC

Deze PDC codes gelden voor alle branches en zijn daarom eenmalig opgenomen.

 • A03.1 Vooroverleg milieu

 • R01.1 t/m R01.8 Omgevingsvergunning

 • R02.1 t/m R02.3 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

 • R03.1 Behandeling melding activiteitenbesluit

 • R04.1 t/m R04.3 Maatwerkvoorschrift

 • R05.1 Gelijkwaardigheidsbesluit

 • R06.1 t/m R06.4 Beoordeling rapportage

 • R07.1 t/m R07.2 Behandeling kennisgeving

 • R08.1 Ontheffing route gevaarlijke stoffen

 • R14.1 Ontheffing verbranden buiten inrichting

 • R24.2 Behandeling melding vuurwerkopslag

 • D14.1 t/m D14.4 M.e.r.-procedure

 • T01.1 Preventieve administratieve controle

 • T01.2 Themacontrole

 • T01.3 Initiële controle milieu

 • T01.5 Opleveringscontrole

 • T02.1 Repressieve administratieve controle

 • T02.2 Hercontrole

 • T02.3 Sanctiecontrole

 • T04.1 Controle mobiele puinbreker

 • T06.1 Klachtbehandeling milieu

 • T07.1 Ongewoon voorvalmelding

 • T17.1 Transportcontrole

2.1 Afval

Omgevingsthema

Hinder/leefbaarheid, Volksgezondheid, Financiële veiligheid, Economische veiligheid, en Fysieke veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

 • Aangevuld met specifieke regelgeving per branche

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Voorkomen en beperken van afvalstoffen om de kwaliteit van het milieu zo goed mogelijk te bewaken.

 • Inzicht verkrijgen in vuurbelasting door aspectcontroles uit te voeren conform hitteprotocol.

 • Voorkomen en/of verminderen van geuroverlast.

 • Brandrisico’s bij steeds groter wordende afval-opslagen beheersen door aspectcontroles uit te voeren.

 • Bewerkstelligen van effectieve aanpak geuroverlast door vergunningverlening, toezicht en klachtbehandeling.

 • Controle op het in orde houden van onderhoud aan filterinstallaties.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan vermeld onder 2. Bedrijven).

2.2 Akkerbouw en landbouw

Omgevingsthema

Hinder/leefbaarheid, Volksgezondheid, Financiële veiligheid, Economische veiligheid, en Fysieke veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

 • Aangevuld met specifieke regelgeving per branche

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Risico’s op incidenten bij opslag bestrijdingsmiddelen, kunstmest, propaantanks en dieseltanks verkleinen.

 • Inzicht krijgen in veel voorkomende gebreken m.b.t. propaantanks en overtredingen.

 • Controle op de naleving van bedrijven met grote kunstmest op- en overslag (PGS 7) en het zo nodig meer inzetten van toezicht en handhaving.

 • Controle bij dieseltanks op het voldoen aan geldende normen en dat bij overtreden hiervan direct wordt gehandhaafd ter bescherming van bodem en grondwater.

 • Controle op grote koelinstallaties met gebruik van R22 ter bescherming van de luchtkwaliteit.

 • Uniforme vergunningverlening voor co-vergisters ter bescherming van de luchtkwaliteit.

 • Controle op warmtekrachtkoppeling (WKK), ook bij co-vergisters.

 • Controle op voldoen wettelijke eisen, onverenigbare combinaties en deskundig gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan hierboven vermeld onder 2. Bedrijven).

2.3 Bouwnijverheid

Omgevingsthema

Hinder/leefbaarheid, Volksgezondheid, Financiële veiligheid, Economische veiligheid, en Fysieke veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

 • Asbestbesluit

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Overlast beperken op het gebied van geluid

 • Controle op de naleving regelgeving bronnering en mobiele puinbreekactiviteiten.

 • Bescherming tegen verspreiding van asbestvezels.

 • Controle op de naleving van Asbestregelgeving.

 • Bescherming van de omgeving tegen calamiteiten (ontploffingen bij opslag van gevaarlijke stoffen op de bouwplaats)

 • Controle op de naleving van afstanden en afscherming van propaantanks bij bouwplaatsen.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert.

 • Wanneer bedrijven bedrijfsafval van derden innemen, is hiervoor een vergunning vereist. Binnen de branche bouwnijverheid wordt hierop gecontroleerd.

2.4 Detailhandel

Omgevingsthema

Hinder/leefbaarheid, Volksgezondheid, Fysieke veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

Geen andere dan thema doelstellingen.

 • Controle op de naleving van keuringen van stookinstallaties en gasleidingen.

 • Controle op de naleving van regelgeving over fluorhoudende broeikasgassen (f-gassen) bij koelinstallaties.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan hierboven vermeld onder 2. Bedrijven).

2.5 Fokken en houden van dieren

Omgevingsthema

Klimaatbescherming, Hinder / leefbaarheid, Financiële / economische Veiligheid, Fysieke veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Terugdringen van ammoniakemissie.

 • Controle op aanwezigheid van afdekkingen van mestbassins.

 • Risico’s op incidenten bij opslag mest en dieseltanks verkleinen.

 • Controle bij dieseltanks op het voldoen aan geldende normen en dat bij overtreden hiervan direct wordt gehandhaafd ter bescherming van bodem en grondwater.

 • Uniforme vergunningverlening voor co- vergisters ter bescherming van de luchtkwaliteit.

 • Controle op warmtekrachtkoppeling (WKK), ook bij co-vergisters.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan hierboven vermeld onder 2. Bedrijven).

2.6 Glas- en tuinbouw

Omgevingsthema

Financiële/economische veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit punt beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Risico’s op incidenten bij opslag bestrijdingsmiddelen en koude middelen verkleinen.

 • Controle op grote koelinstallaties met gebruik van R22.

 • Inzicht krijgen in naleefgedrag met betrekking tot het inleveren van Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO)-rapportages en zo nodig hier een aanpak aan verbinden.

 • Uitvoeren van emissiemetingen bij warmtekrachtkoppelingen (WKK).

 • Controle op voldoen wettelijke eisen, onverenigbare combinaties en deskundig gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan hierboven vermeld onder 2. Bedrijven).

2.7 Groothandel

Omgevingsthema

Financiële/economische veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Het aantal onverenigbare combinaties van gevaarlijke stoffen tegengaan.

 • Controle op de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen.

 • Actief informeren over de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert.

 • Bedrijven met grote opslagen gevaarlijke stoffen worden gecontroleerd op zowel de opslag en registratie van gevaarlijke stoffen als de instructie aan en deskundigheid van het personeel over het werken met deze stoffen. Dit om te voorkomen dat bij een calamiteit een onbeheersbare situatie ontstaat.

2.8 Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangwagens

Omgevingsthema

Financiële/economische veiligheid, Natuur/economische veiligheid, Volksgezondheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

Geen andere dan thema doelstellingen.

 • Controle op emissies van Vluchtige organische stoffen (VOS) en het op orde zijn van onderhoud van filterinstallaties.

Specifiek 2020

In 2020 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan vermeld onder 2. Bedrijven).

2.9 Horeca, sport en recreatie

Omgevingsthema

Hinder/leefbaarheid, Financiële/economische veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Beschermen van de afvalwatervoorzieningen en het goede beheer van het riool waarborgen.

 • Controle op naleving van keuringen van stookinstallaties en gasleidingen.

 • Controle op de naleving van regelgeving over f-gassen bij koelinstallaties.

 • Controle op de juiste werking en lediging van vetafscheiders.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan vermeld onder 2. Bedrijven).

2.10 Industrie 1 (metaal gerelateerd)

Omgevingsthema

Volksgezondheid, Hinder/leefbaarheid, Fysieke veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO,

 • Wet milieubeheer

 • Bevi/ Revi

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit punt beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Het aantal onverenigbare combinaties van gevaarlijke stoffen tegengaan

 • Controle op overschrijdende emissies van (gevaarlijke) stoffen.

 • Het op orde houden van onderhoud aan filterinstallaties.

 • Controle op de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen.

 • Actief informeren over de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert

 • Bedrijven met grote opslagen gevaarlijke stoffen worden gecontroleerd op zowel de opslag en registratie van gevaarlijke stoffen als de instructie aan en deskundigheid van het personeel over het werken met deze stoffen. Dit om te voorkomen dat bij een calamiteit een onbeheersbare situatie ontstaat.

2.11 Industrie 2 (papier, rubber, kunststof, chemie)

Omgevingsthema

Volksgezondheid, Hinder/leefbaarheid, Fysieke veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO,

 • Wet milieubeheer

 • Bevi/ Revi

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit punt beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Het aantal onverenigbare combinaties van gevaarlijke stoffen tegengaan

 • Controle op overschrijdende emissies van (gevaarlijke) stoffen.

 • Het op orde houden van onderhoud aan filterinstallaties.

 • Controle op de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen.

 • Actief informeren over de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert

 • Bedrijven met grote opslagen gevaarlijke stoffen worden gecontroleerd op zowel de opslag en registratie van gevaarlijke stoffen als de instructie aan en deskundigheid van het personeel over het werken met deze stoffen. Dit om te voorkomen dat bij een calamiteit een onbeheersbare situatie ontstaat.

2.12 Industrie 3 (voedingsmiddelen, textiel, hout)

Omgevingsthema

Hinder/leefbaarheid, Klimaatbescherming, Volksgezondheid, Fysieke veiligheid, Financiële/economische veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Voorkomen van onacceptabele geurhinder.

 • Controle op de uitvoering van periodiek keuringen van ammoniak-, CO2 koelinstallatie en stookinstallatie en de toevoeging van rapportages aan het logboek.

 • Het aantal onverenigbare combinatiesvan gevaarlijke stoffen bij tegengaan.

 • Controle op doorgevoerde herstelpunten naar aanleiding van periodieke keuringen.

 • Beschermen van de afvalwatervoorzieningen en het goede beheer van het riool waarborgen.

 • Controle op de aanwezigheid van natte koeltorens en registratie van deze koeltorens in een register.

 • Controleren conform regelgeving op adequaat onderhoud van ontgeuringsinstallaties en afvoerdampen.

 • Adviseren over indien aanwezig lokaal geurbeleid (9 artikel 2.7.a. Barim).

 • Controle op de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen.

 • Actief informeren over de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen.

 • Controle op het op orde zijn van het onderhoud van vetafscheiders.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen deze branche uitvoert.

 • Bedrijven met grote opslagen gevaarlijke stoffen worden gecontroleerd op zowel de opslag en registratie van gevaarlijke stoffen als de instructie aan en deskundigheid van het personeel over het werken met deze stoffen. Dit om te voorkomen dat bij een calamiteit een onbeheersbare situatie ontstaat.

2.13 Jachthavens

Omgevingsthema

Geen invulling vanuit VTH-Beleidskader

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Voor deze branche zijn (buiten de algemene doelstellingen activiteiten) nog geen specifieke aandachtspunten geformuleerd.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan vermeld onder 2. Bedrijven).

2.14 Kantoren/verblijfsgebouwen

Omgevingsthema

Volksgezondheid, Klimaatbescherming

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Beperken van emissie uitstoot.

 • Controle op de aanwezigheid van natte koeltorens en registratie van deze koeltorens.

 • Aantal overtredingen op de regelgeving voor koelinstallaties gevuld met f-gassen en stookinstallaties terugbrengen.

 • Controle op het uitvoeren van periodieke keuringen op de stookinstallaties en de rapportages toevoegen aan een logboek.

 • Controle of de herstelpunten naar aanleiding van periodieke keuringen worden doorgevoerd.

 • Controle of de energieregeling wordt nageleefd (terugverdienmaatregelen etc.).

 • Voorgaand aan de controle informeren over wet- en regelgeving van gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen).

 • Controle op naleving wet- en regelgeving f-gassen.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan vermeld onder 2. Bedrijven).

2.15 Nutsbedrijven

Omgevingsthema

Geen invulling vanuit VTH-Beleidskader

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Voor deze branche zijn (buiten de algemene doelstellingen activiteiten) nog geen specifieke aandachtspunten geformuleerd.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan vermeld onder 2. Bedrijven).

2.16 Reparatie en installatie machines en apparatuur

Omgevingsthema

Geen invulling vanuit VTH-Beleidskader

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Voor deze branche zijn (buiten de algemene doelstellingen activiteiten) nog geen specifieke aandachtspunten geformuleerd.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan vermeld onder 2. Bedrijven).

2.17 Tankstations

Omgevingsthema

Financiële/economische veiligheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

 • Wet bodembescherming

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Eenheid in toezicht op basis van de landelijke werkgroep ‘’tankstation’’.

 • Controle op basis van checklisten.

 • Bescherming van de bodem en bevorderen van de externe veiligheid van de directe omgeving.

 • Uitvoeren van eenduidige landelijke aanpak van knelpunten.

 • Uniforme controle op typen aanrijbeveiliging.

 • Controle op het niet-onbemand afleveren van lpg.

 • Controle op het verbod op het vullen van gasflessen.

 • Controle op periodieke keuringen van installaties.

 • Controle op het op orde zijn van het onderhoud van olie- en benzineafscheiders.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan vermeld onder 2. Bedrijven).

2.18 Transport en opslag

Omgevingsthema

Klimaatbescherming, Hinder/leefbaarheid

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor deze branche beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Bescherming van de omgeving tegen calamiteiten (ontploffingen bij opslag van gevaarlijke stoffen).

 • Controle uitvoeren op stookinstallaties en grote koelingen.

 • Controle op de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen.

 • Actief informeren over de wijze van opslag van gevaarlijke stoffen.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert.

 • Bedrijven met grote opslagen gevaarlijke stoffen worden gecontroleerd op zowel de opslag en registratie van gevaarlijke stoffen als de instructie aan en deskundigheid van het personeel over het werken met deze stoffen. Dit om te voorkomen dat bij een calamiteit een onbeheersbare situatie ontstaat.

2.19 Overig

Omgevingsthema

Geen invulling vanuit VTH-Beleidskader.

Wettelijk kader

 • WABO

 • Wet milieubeheer

Doelstellingen en activiteiten

Voor deze branche zijn (buiten de algemene doelstellingen activiteiten) nog geen specifieke aandachtspunten geformuleerd.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen deze branche (anders dan vermeld onder 2. Bedrijven).

3. Bodem

Omgevingsthema

Volksgezondheid, Hinder/leefbaarheid, Natuur/economische veiligheid

Taak

In het werkgebied van de OFGV vindt veel grondverzet plaats. Het grondverzet wordt geregeld via het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit. Hierin zijn regels opgenomen, waarbij de normen voor het toepassen van grond en bagger afhankelijk zijn van zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem.

Toezichthouders van de OFGV voeren het toezicht inclusief de administratieve controle en de handhaving op naleving van de regelgeving bij grondverzet uit. Daarnaast bewaakt de OFGV het algemene belang van een schone bodem.

De Wet bodembescherming (Wbb) bepaalt dat verontreiniging of aantasting van de bodem gemeld moet worden. Door deze meldingen krijgt de overheid meer zicht op (verontreinigde) grondstromen en meer grip op bodemsaneringen die derden in eigen beheer uitvoeren. Dat is nodig omdat de overheid het algemeen belang van een schone bodem moet bewaken.

Wettelijk kader

 • Wabo, Bouwbesluit 2012

 • Besluit bodemkwaliteit, Regeling bodemkwaliteit

 • Wet bodembescherming (WBB)

Ontwikkelingen

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet Bodembescherming (Wbb). Gevolg hiervan is dat het bevoegd gezag voor verontreinigde bodemlocaties overgaat van provincies naar gemeenten. In IPO/VNG verband zijn de uitgangspunten afgesproken die bepalen welke locaties naar gemeenten gaan en welke nog bij de provincies blijven. De provincie is trekker van de warme overdracht bodemtaken aan de gemeente.

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Het behouden van de bodemkwaliteit.

 • Controle op het verwijderen van verontreinigingen (het bewaken van termijnen en de kwaliteit van saneringen).

 • Het beperken van illegale handelingen.

 • Behandelen van meldingen besluit bodemkwaliteit (bbk).

 • Controle op transport en toepassing van grond.

 • Het informeren en/of adviseren over de kwaliteit van de bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen.

 • Actualiseren en bijhouden bodeminformatiesysteem (BIS).

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert.

 • Warme overdracht bodemtaken

  In 2021 neemt de OFGV deel aan werkgroepen in Noord-Holland in het kader van de ‘warme’ overdracht van bodemtaken. In deze werkgroepen wordt de overdracht van provinciale bodemtaken naar de gemeente voorbereid, waarbij de OFGV zowel een adviserende als uitvoerende rol heeft.

  Voor een goede overdracht wordt de gegevens uit het Bodeminformatiesysteem gescreend en geactualiseerd. Hierdoor ontstaat er een eenduidige lijst van provinciale bodemlocaties die onder het bevoegd gezag van de gemeente komen te liggen en van de locaties die onder het overgangsrecht vallen en hierdoor onder het bevoegd gezag van de provincie blijven. De afronding van de bodemsaneringen worden per locatie op een gelijke manier vastgelegd. Hiermee wordt de basis gelegd voor de toekomstige beheertaken van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.

 • Bodemkwaliteitskaart en PFAS

  De Flevolandse bodemkwaliteitskaart is aangevuld met PFAS om de hergebruiksmogelijkheden voor deze grond helder te krijgen. De OFGV kan deze kaartlaag ook voor de Gooi en Vechtstreek toevoegen, maar er is nog geen gezamenlijke bodemkwaliteitskaart. Provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat een regionale PFAS-kaart gewenst is. Deze wordt gerealiseerd in 2021. De gemeente Gooise Meren heeft al een bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS. De gemeente en de OFGV zijn in overleg over het hosten van deze digitale bodemkwaliteitskaart.

 • Bodeminformatie

  De OFGV wil door middel van een Geo-viewer de bodemonderzoeken en besluiten digitaal beschikbaar stellen. Ook wil de OFGV bodeminformatieverzoeken digitaal afhandelen. Voor een juiste werking van de Geo-viewer moet de data in het bodemsysteem nog aangevuld worden. Naar verwachting wordt dit in 2021 afgerond.

Bijhorende producten PDC

 • R10.1 t/m R10.7 Beschikking en instemming sanering

 • R11.1 t/m R11.3 Beoordeling melding besluit uniforme sanering (BUS)

 • R12.1 t/m R12.2 Beoordeling melding Besluit bodemkwaliteit en toepassen bouwstof

 • R14.5 Ontheffing storten buiten inrichting

 • R15.1 Behandeling melding lozing buiten inrichting / WKO

 • T09.1 t/m T09.9 Controle bodembescherming

 • T10.1 Gebiedscontrole bodembescherming

 • A02.1.9 Beleidsadvies Bodemkwaliteitskaart

 • D05.3 Beleidsadvies Bodem

 • D06.1 Bodeminformatie cq. rapportage aan makelaars

4. Energiebesparing/duurzaamheid

Omgevingsthema

Klimaatbescherming

Taak

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. De inrichtingen zijn verplicht alle maatregelen te treffen uit de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) en bij het RVO melding te doen over de uitgevoerde maatregelen (informatieplicht).

De OFGV past Stimulerend Toezicht toe om bedrijven te begeleiden bij energiebesparing. Bedrijven krijgen in een halve dag inzicht in hoeveel energie zij volgens de wetgeving moeten besparen, welke van de 500 maatregelen voor hen relevant zijn, wat dit kost, welke subsidiemogelijkheden er zijn én wat het hen oplevert aan besparing. In een energiebesparingssysteem houdt het bedrijf drie jaar lang bij welke maatregelen genomen zijn. Toezichthouders van de OFGV kunnen de controles op energiebesparing met behulp van dit systeem administratief afhandelen.

Wettelijk kader

 • Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit),

 • Bouwbesluit 2012

 • Energieconvenanten zoals de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3)

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen op CO2-reductiedoelstelling

In het Klimaatakkoord is voor 2030 de CO2-reductiedoestelling verhoogd tot 55% (was 49%) ten opzichte van 1990. De beoogde verhoging van het ambitieniveau heeft invloed op de uitvoering door de gemeenten en provincies van de Regionale Energie Strategie (RES), de transitievisies warmte en de warmteplannen. De OFGV draagt hier aan bij door bedrijven te helpen en te stimuleren om bij te dragen aan de energiebesparing.

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor het thema Energiebesparing/duurzaamheid beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Bescherming van het klimaat.

 • Uitvoering geven aan artikel 2.15 uit het activiteitenbesluit in minimale vorm (basistoezicht energie).

 • Terugdringen van energiegebruik bij bedrijven.

 • Het geven van informatie aan gemeenten, provincies en bedrijven inzake de energiebesparingsplicht, de informatieplicht en de EML.

 • Stimulerend Toezicht Energiebesparing uitvoeren met behulp van de Rijkssubsidie Versterkte Uitvoering Energiebesparing.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert.

 • Stimulerend Toezicht Energiebesparing

  Het door de OFGV opgestelde rapport “Energiebesparing bij bedrijven” bevat de totale opgave energiebesparing en het in te zetten instrumentarium. De OFGV past Stimulerend Toezicht toe om bedrijven te begeleiden bij energiebesparing. In een energiebesparingssysteem houdt het bedrijf drie jaar lang bij welke maatregelen genomen zijn. Toezichthouders van de OFGV kunnen de controles op energiebesparing met behulp van dit systeem administratief afhandelen. Voor de gemeente Gooise Meren worden met behulp van de stimuleringsregeling Versterkte Uitvoering Energiebesparing zeven bedrijven bezocht.

Bijhorende producten PDC

Het Stimulerend Toezicht Energiebesparing wordt uitgevoerd als meerwerk of als subsidieproject. Daarom is dit product niet in de PDC opgenomen.

5. Asbest

Omgevingsthema

Volksgezondheid en Hinder/leefbaarheid

Taak

Bij sloop en renovatie van gebouwen wordt regelmatig asbest geconstateerd. Het verwijderen van asbest is vanwege gezondheidsrisico’s aan strenge regels gebonden. Aannemers zijn verplicht voorafgaand aan de sloop een asbestinventarisatierapport in te dienen. De verwijdering van het asbest dient door een gekwalificeerde asbestsaneerder uitgevoerd te worden. De OFGV beoordeelt de meldingen van asbestverwijderingen en asbestinventarisatie-rapporten. De OFGV houdt toezicht op de wijze hoe er om wordt gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook wordt er gehandhaafd op naleving van de wettelijke voorschriften.

Wettelijk kader

 • Woningwet

 • Bouwbesluit 2012

 • Wabo

 • Awb

 • Bor

 • Mor

 • Asbestverwijderingsbesluit

 • Productenbesluit asbest

 • Arbeidsomstandighedenregeling, bijlage XIIIA

Ontwikkelingen

Het verbod op asbestdaken per 2024 is uitgesteld tot 2028. De verwachting is dat particulieren en bedrijven daardoor minder geneigd zijn om daken met asbesthoudend materiaal te laten verwijderen. De meeste asbestsloopmeldingen worden verwacht bij renovatieprojecten van woningen. Het aantal renovatieprojecten lijkt af te nemen. Mogelijk heeft de economische krimp als gevolg van de coronacrisis effect op het aantal sloopmeldingen.

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Naleving van de wet- en regelgeving om milieuschade en hinder van de uitoefening van activiteiten te voorkomen.

 • Toezicht op een veilige en correcte verwijdering van asbest.

 • Het veilig slopen van asbestverdachte bouwwerken.

 • Toezicht op juiste afvoer van asbesthoudende materialen.

 • Afhandelen van meldingen voor het verwijderen van asbestverdachte materialen en opstallen na beoordeling van een goedgekeurd asbestinventarisatierapport.

 • Beoordelen van en adviseren over asbestinventarisatierapporten en asbestsloopmeldingen.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert.

 • Controle asbestcontainers

  Een deel van de geplande controles wordt uitgevoerd bij asbestcontainers. De OFGV heeft in het werkgebied van de OFGV geconstateerd dat de afsluiting van containers en de markering van de containers niet op een juiste wijze gebeurd. Hierdoor ontstaat er een risico op asbestbesmetting van de omgeving van de container en wordt er makkelijk afval in een container bij gegooid.

 • Controle tussenopslagen asbest

  Een deel van de geplande controles wordt uitgevoerd bij tussenopslagen asbest. Hierbij wordt in de administratie gekeken waar het ingezamelde asbest vandaan komt om zo informatie te krijgen over mogelijk illegale asbestverwijdering. Voor de opzet van het project wordt samengewerkt met andere omgevingsdiensten om zo informatieuitwisseling te bevorderen. Dit project sluit aan bij de landelijke speerpunten van OD.nl, politie en OM asbest en gevaarlijke stoffen/afval.

 • Risicogestuurd toezicht

  Projecten waar op grote schaal asbest wordt verwijderd onder risicoklasse 1 worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Risicoklasse 2 en 2a saneringen worden regelmatig gecontroleerd. Bij risicoklasse 2 saneringen wordt met name gekeken naar:

  Bij risicoklasse 2a wordt met name gekeken naar:

  • -

   Aandachtsbedrijven;

  • -

   Saneren binnen de bebouwde kom;

  • -

   Saneren van openbare gebouwen.

 • Bij risicoklasse 2a wordt met name gekeken naar:

  • -

   Aandachtsbedrijven;

  • -

   Het juist inrichten van het containment;

  • -

   Gebruik van onafhankelijke lucht.

 • De OFGV levert per trimesterrapportage een overzicht van verwijderd asbest, inclusief de asbestdaken.

Bijhorende producten PDC

 • R20.1 Afhandeling asbestsloopmelding incl. asbestinventarisatierapport

 • R20.2 Advies n.a.v. asbestinventarisatierapport en asbestsloopmelding

 • T04.4 Administratieve controle asbestsanering

 • T04.5 Initiële controle asbestsanering

6. Geluid

Omgevingsthema

Hinder/leefbaarheid, Volksgezondheid

Taak

Te veel en/of ongewenst geluid kan leiden tot hinder en gezondheidsschade. Daarom bestaat er wetgeving en beleid waarin is geregeld welk geluidniveau in welke situatie aanvaardbaar is en welk geluidniveau niet meer aanvaardbaar is.

De OFGV zorgt voor een aanvaardbare geluidsituatie door middel van advisering, toezicht en bewaking van de geluidzones rond bedrijventerreinen.

Ontwikkelingen

Geluid onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet wordt de bestuurlijke afwegingsruimte voor geluid vergroot en wordt er meer flexibiliteit beoogd bij de planvorming. Gemeenten leggen hun ambities vast en vertalen dit naar instructieregels met normen in hun omgevingsplannen. De OFGV adviseert over geluidsaspecten in ruimtelijke plannen en omgevingsplannen.

DSO

Voor het DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet) wordt gemeenten gevraagd om brongegevens aan te leveren. Doordat de OFGV in opdracht van de gemeenten de brongegevens beheert (zonebeheer industrieterreinen en windturbines) heeft dit invloed op de omvang van de uit te voeren taak.

Wettelijk kader

 • Wet geluidhinder

 • Wet milieubeheer

 • Wet ruimtelijke ordening

 • Bouwbesluit 2012

 • APV

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de algemene doelstellingen en activiteiten voor dit thema beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Voorkomen van onacceptabele geluidhinder.

 • Adviseren over geluidsnormen bij evenementen.

 • Geluidcontroles en geluidmetingen op verzoek van gemeente bij evenementen uitvoeren.

 • Afhandelen van meldingen en advisering bij klachtmeldingen over laagfrequent geluid.

 • Geluidcontroles en geluidmetingen n.a.v. klachten bij inrichtingen uitvoeren (ook opgenomen onder de branches).

 • Adviseren over geluidsisolerende voorzieningen.

 • Afgeven van hogere waarde besluiten geluid, ontheffingen en akoestisch beheer bij industrieterreinen voor regulering van geluidshinder.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert.

 • Geluidzones bedrijventerrein

  De OFGV zorgt bij de advisering en toezicht en bewaking van de geluidzones rond bedrijventerreinen en van solitaire geluid gezoneerde inrichtingen voor een aanvaardbare geluidsituatie. De gezoneerde industrieterreinen binnen de gemeente Gooise Meren zijn Gooimeer Zuid en Naarden Quest. Ten behoeve van de nog op te stellen omgevingsplannen vindt een omzetting plaats naar de systematiek van geluidproductieplafonds (gpp) conform de Omgevingswet. De regels in het omgevingsplan voor bedrijven op een industrieterrein met gpp moeten passen binnen de gestelde regels.

 • Advies en toezicht geluid evenementen

  De OFGV ondersteunt de gemeente met (APV) geluidsadvies voorafgaand aan en geluidmetingen tijdens grote evenementen. Vanwege de coronacrisis is het niet in te schatten hoeveel en welke evenementen in 2021 kunnen plaatsvinden.

Bijhorende producten PDC

 • R17.1 Beschikking hogere waarde

 • R18.1 t/m R18.3 Ontheffing geluidsbelasting

 • T12.1 Geluidscontrole evenementen

 • T12.2 Geluidscontrole inrichtingen

 • D09.1 Akoestisch beheer industrieterrein

 • D10.1 t/m D12.1 Regulering geluid en lucht

7. Overige taken en dienstverlening

Omgevingsthema

Fysieke veiligheid, Financiële/economische veiligheid, Natuur/economische veiligheid, Volksgezondheid, Klimaatbescherming, Hinder/ leefbaarheid

Taak

Een aantal ondersteunende diensten van de OFGV dragen productief bij aan de kwaliteit van andere VTH-producten. Hieronder vallen randvoorwaardelijke taken zoals juridische ondersteuning, informatiebeheer en regionale samenwerking. Daarnaast is de overige advisering in dit thema benoemd waaronder de advisering omtrent de Omgevingswet.

Wettelijk kader

 • Relevante wet- en regelgeving bij bovenstaande omgevingsthema’s.

7.1 Juridische ondersteuning

Taak

De juridische ondersteuning bij vergunningverlening, handhaving, bezwaar, beroep etc. wordt gerekend tot de zogenaamde randvoorwaardelijke taken. Over de uitgevoerde taken wordt verslag gedaan in de rapportages. Daarom zijn deze taken als expliciete producten in de prognosetabel opgenomen. De in deze productgroep opgenomen juridische producten zijn generiek. Ze zijn dus niet te onderscheiden naar beleidsterrein of milieuaspect.

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit subthema beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Bijdragen aan de kwaliteit en samenwerking van en bij de uitvoering van de VTH-producten.

 • Juridische advisering bij vergunningverlening, toezicht en expertise.

 • Naleving van de wet- en regelgeving op alle genoemde wetten en thema’s.

 • Inzetten van handhavingsinstrumenten.

 • Voorbereid zijn op wijzigingen in wet- en regelgeving.

 • Ondersteunen van bezwaar- en beroepszaken die door de gemeente zelf worden gevoerd.

 • Juridische advisering over milieuthema’s.

 • Voorbereiden op diverse nieuwe wet- en regelgeving door middel van kennisdeling en advisering.

Specifiek 2021

In 2021 zijn er geen aanvullende bijzonderheden te benoemen binnen dit subthema.

Bijhorende producten PDC

 • H01.1 t/m H02.3 Dwangsom en bestuursdwang

 • H03.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu

 • H04.1 Proces verbaal functioneel pakket

 • H05.1 Besluit op handhavingsverzoek

 • H06.1 Bevel bodemonderzoek en –sanering

 • J01.1 t/m J02.4 Behandeling bezwaar en beroep

 • J04.1 Gedoogbesluit

 • D03.1 Behandeling WOB-verzoek

7.2 Regionale samenwerking en overige advisering

Taken

De OFGV organiseert opleidingen waar de medewerkers van deelnemende partijen zich kunnen inschrijven. Te denken valt aan cursussen op het gebied van Omgevingswet, geluid, bodem, asbest en andere vakinhoudelijk opleidingen toegespitst op de uitvoering van de overheidstaken op VTH gebied. Dit valt onder het randvoorwaardelijk pakket.

De OFGV voert diverse taken uit ter bevordering van de regionale samenwerking op het gebied van VTH in het werkgebied van de OFGV. Hieronder vallen onder andere het faciliteren van het Ambtelijk en Bestuurlijk Omgevingsoverleg, het organiseren van de Handhavingsestafette en het organiseren van diverse netwerkdagen. Dit valt onder het randvoorwaardelijk pakket.

De OFGV geeft advies op milieuaspecten bij ruimtelijke planvorming, bij calamiteiten of met betrekking tot het beleid of de reguliere taakuitoefening van het bevoegd gezag. Daarnaast verstrekt de OFGV milieu informatie aan de partners en aan derden. De in deze productgroep opgenomen adviezen en informatieverstrekkingen zijn generiek. Ze zijn dus niet te onderscheiden naar beleidsterrein of milieuaspect.

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit subthema beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Stimuleren en vormgeven van samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

 • Deelname aan het Bestuurlijk en Ambtelijk Omgevingsoverleg Flevoland (BOO en AOO). De OFGV faciliteert deze overleggen, vormt het secretariaat en neemt deel als adviseur.

 • Borgen van kennis, ervaring en kwaliteit.

 • Organiseren van een Handhavingsestafette.

 • Bijdragen aan de kwaliteit van en samenwerking bij de uitvoering van de VTH-producten.

 • Organiseren van netwerkdagen, zoals de Bodem-, Asbest-, Trainee-, BOA- en de Handhaversdagen.

 • Effectiviteit van de handhaving en vergunningverlening bevorderen.

 • Deelnemers ondersteunen bij opleidingswensen door cursussen aan te bieden.

 • Voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • Het beantwoorden van vragen over inhoudelijke en procedurele aspecten van milieu-onderwerpen.

 • Het registreren en toegankelijk maken van informatie voor partners en voor derden.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert.

 • Handhavingsestafette en netwerkdagen

  De handhavingsestafette met als thema Natuur is vanwege de coronacrisis verschoven naar 2021. Bij de “groene” handhavingsprojecten op en rondom de randmeren zijn ook de provincies Noord-Holland, Gelderland en Overijssel betrokken. Door het waterschap Zuiderzeeland zijn “blauwe” projecten aangedragen omtrent afvalwater en de sanering van windmolens in het grondwaterbeschermingsgebied. Als “grijze” projecten zijn onder andere toezicht bij bedrijven langs het water, brandveiligheidscontroles en ondermijningsprojecten aangedragen. De BOA-dag voor Bijzonder Opsporingsambtenaren in Flevoland en Noord-Holland valt samen met de start van handhavingsestafette.

 • Opleidingen

  Het jaar 2021 staat in het teken van het opleiden van medewerkers gericht op de Omgevingswet. Dit vindt voornamelijk plaats via het Train de Trainer traject. Medewerkers van omgevingsdiensten worden opgeleid tot Omgevingswet-trainers, zodat zij hun kennis aan collega’s kunnen overbrengen. Het doel van het traject is dat alle medewerkers van omgevingsdiensten in 2021 goed voorbereid aan de slag kunnen met de milieubelastende activiteiten (mba’s) in de Omgevingswet. Samen met acht omgevingsdiensten is een Europese aanbesteding uitgevoerd voor het gezamenlijk inkopen van onderwijs. Dit betekent dat wij met deze partijen gezamenlijke klassen organiseren, met een scherpere prijs en een nog betere kwaliteit. De samenwerking met de partijen wordt via de klankbordgroep verder vorm gegeven.

 • AOO/BOO

  De deelnemers van de Flevolandse gemeenten, provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, Veiligheidsregio Flevoland, Politie Midden Nederland, Rijkswaterstaat Midden Nederland de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de OFGV werken in dit verband samen en informeren elkaar over het Wabo-brede takenpakket. In het AOO schuiven ook de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek aan. De OFGV voert het secretariaat van zowel het Ambtelijke als het Bestuurlijke Omgevingsoverleg. Volgens afspraak wordt er, indien actueel en inhoudelijk nodig, tweemaal per jaar een AOO en maximaal eenmaal per jaar een BOO georganiseerd.

Bijhorende producten PDC

 • A01.1 t/m A01.9 Advies milieu-aspecten

 • A02.1 Beleidsadvies milieu

 • A04.1 t/m A04.3 Advies MER

 • D01.2 Verstrekken milieu-informatie

7.3 Voorbereiding Omgevingswet

Taken

Op 1-1-2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. De OFGV beschouwt het als zijn taak om hun opdrachtgevers maximaal te ontlasten en te voorzien van relevante informatie en advies bij het opstellen en uitvoeren van het omgevingsplan.

Doelstellingen en activiteiten

Hieronder staan de doelstellingen en activiteiten voor dit subthema beschreven.

Doelstellingen

Activiteiten

 • Stimuleren en vormgeven van samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

 • Voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • Borgen van kennis, ervaring en kwaliteit.

 • Bijdragen aan de kwaliteit van en samenwerking bij de uitvoering van de VTH-producten.

 • Effectiviteit van de handhaving en vergunningverlening bevorderen.

Specifiek 2021

Hieronder staat beschreven welke (bijzondere) taken/werkzaamheden de OFGV binnen dit thema uitvoert.

 • Voorbereiding Omgevingswe

  De projectorganisatie ter voorbereiding op de Omgevingswet wordt voortgezet. Om op 1 januari 2022 fit zijn voor de start van de Omgevingswet gaat de OFGV in 2021 in ieder geval:

  • o

   Afstemmen met de 15 deelnemers over de samenwerking in het vergunningverleningsproces en de inzet van en deelname aan de omgevingstafel. Deze afstemming betekent concreet ook het doorvoeren in de bedrijfsvoering van de OFGV.

  • o

   Verder met het oefenen, experimenteren en het participeren in pilot Omgevingswet. Te denken valt aan het oefenen met de omgevingstafel en met het adviseren over nieuwe onderdelen van het omgevingsplan (themagericht en gebiedsgericht).

  • o

   Verder met de ontwikkeltraject van persoonlijke vaardigheden van medewerkers. Dit ontwikkeltraject is gestart in 2020 en heeft als doel medewerkers voor te bereiden op de andere manier van werken van de Omgevingswet.

  • o

   Verder met het inhoudelijk opleiden van medewerkers volgens de opleiding- en ontwikkelmatrix Omgevingswet. Na het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet is dit voor een deel naar 2021 doorgeschoven. Via een train de trainer programma zijn een aantal medewerkers opgeleid om alle OFGV medewerkers te voorzien van een driedaagse opleiding milieu.

  • o

   Actief blijven deelnemen in het Platform Omgevingswet Flevoland en het programmamanagersoverleg Omgevingswet Gooi en Vechtstreek. In deze netwerken delen we kennis, wisselen we ervaringen uit en werken we samen in de voorbereiding op de Omgevingswet. Ook in 2021 is het van belang om door middel van deze netwerken met elkaar in verbinding te blijven en zo effectief te werken aan bijvoorbeeld de ketensamenwerking onder de Omgevingswet.

  • o

   Op basis van de in 2021 opgeleverde analyse van de bruidsschat milieu voeren we met onze deelnemers het gesprek over de transitie naar een nieuw omgevingsplan en welke plek de bruidsschatregels daarin krijgen.

  • o

   Desgevraagd zal de OFGV vanuit haar expertise een bijdrage leveren aan omgevingsvisies, -verordeningen en –plannen. Vanuit de ervaring die daarmee is en wordt opgedaan, wordt deze ‘adviesfunctie’ verder ontwikkeld.

  • o

   Oefenen met het DSO en de aansluiting op de pre-productie omgeving (waarop we in 2020 zijn aangesloten). Ook sluiten we aan op de productie omgeving van het DSO en realiseren we een koppeling met het eigen zaaksysteem om vanaf 1 januari 2022 vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen en op een veilige manier gegevens en documenten kunnen uitwisselen met deelnemers en ketenpartners via de samenwerkingsfunctionaliteit.

  • o

   Aan de slag met het Omgevingswet-proof maken van de mandaten en de aanwijzingsbesluiten van toezichthouder.

In het implementatieprogramma Fit voor de Omgevingswet zijn alle stappen opgenomen om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de Roadmap implementatie Omgevingswet 2020/2021 komen alle voorbereidende acties op de Omgevingswet in hoofdlijnen terug. Deze is op de volgende pagina weergegeven.

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 1: Prognosetabel OFGV 2021 gemeente Gooise Meren

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Botter 14-15 Postbus 2341

8203 AH LELYSTAD

T. 088-6333 000

E. info@ofgv.nl

W. www.ofgv.nl

Opdracht: Uitvoeringsprogramma 2021

Datum: 1 december 2020

BIJLAGE 1

Prognose

Vanaf T2 cumulatieve optelling

Prognosetabel Uitvoeringsprogramma gemeente Gooise Meren 2021

2021

T1

T2

T3

Toelichting

Bedrijven

Vergunningen en meldingen

A03.1

Vooroverleg milieu

0

R01.1

Oprichtingsvergunning

0

R01.2

Revisievergunning

0

R01.3

Veranderingsvergunning

0

R01.4

Milieuneutrale veranderingsvergunning

0

R01.5

Intrekkingsbesluit (op verzoek)

0

R01.6

Intrekkingsbesluit (ambtshalve)

0

R01.7

Geactualiseerde vergunning

0

R01.8

Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

0

R02.1

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (industriele inrichting)

0

R02.2

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (agrarische inrichting)

0

R02.3

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (gesloten bodemenergiesysteem)

0

R03.1

Behandeling melding Activiteitenbesluit

23

R04.1

Maatwerkvoorschrift

4

R04.2

Maatwerkbesluit indirecte lozing

2

R04.3

Intrekking maatwerkvoorschrift

0

R05.1

Gelijkwaardigheidsbesluit

0

R06.1

Beoordeling rapportageverplichting

1

R06.2

Beoordeling E-PRTR-rapportage

0

R06.4

Toets milieujaarverslag

0

R07.1

Behandeling kennisgeving APV

0

R07.2

Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker

1

R08.1

Ontheffing route gevaarlijke stoffen

0

R14.1

Ontheffing verbranden buiten inrichtingen

0

R24.2

Behandeling melding vuurwerkopslag

0

D14.1

M.e.r.-beoordelingsbesluit

0

D14.2

Beperkte m.e.r.-procedure

0

D14.3

Uitgebreide m.e.r.-procedure

0

D14.4

Beoordelen Passende Beoordeling

0

Toezicht

T01.1

Preventieve administratieve controle

4

T01.2

Themacontrole

15

T01.2.1

Themacontrole - Vuurwerkverkoop

6

T01.2.2

Themacontrole - Co-vergisting

0

T01.2.3

Controle indirecte lozing

0

T01.3.1

Initiële controle milieu - eenvoudig

119

T01.3.2

Initiële controle milieu - standaard

30

T01.3.3

Initiële controle milieu - complex

13

T01.5

Opleveringscontrole

1

T02.1

Repressieve administratieve controle

0

T02.2

Hercontrole

50

T02.3

Sanctiecontrole

10

T02.6

Repressieve controle Cross Compliance

0

T04.1

Controle mobiele puinbreker

1

T06.1

Klachtbehandeling milieu

62

T07.1

Ongewoon voorvalmelding

0

T17.1

Transportcontrole

0

BIJLAGE 1

Prognose

Vanaf T2 cumulatieve optelling

Prognosetabel Uitvoeringsprogramma gemeente Gooise Meren 2021

2021

T1

T2

T3

Toelichting

Bodem

R10.3

Instemming Saneringsplan

0

R10.5

Instemming Plan van aanpak niet ernstig geval van bodemverontreiniging

1

R10.7

Beoordeling bodemonderzoek

3

R12.1

Beoordeling melding Besluit bodemkwaliteit

24

R12.2

Beoordeling melding toepassen IBC bouwstof

0

R14.5

Ontheffing storten buiten inrichting

0

R15.1

Behandeling melding lozing buiten inrichting / WKO

9

T09.1

Controle bodemsanering Wbb

0

T09.2

Controle bodemsanering zorgplicht Wbb en BUS-saneringen

1

T09.3

Controle bodemsanering administratief

1

T09.4

Controle BBK

5

T09.6

Controle lozen buiten inrichting

0

T09.7

Controle nazorglocaties

0

T09.8

Beoordelen plan van aanpak nieuw geval van bodemverontreiniging

0

T09.9

Beoordelen monitoringsrapportage

0

T10.1

Gebiedscontrole bodembescherming

11

A02.1.9

Beleidsadvies Bodemkwaliteitskaart

1

D05.3

Beleidsadvies bodem

0

D06.1

Bodeminformatie cq. rapportage aan makelaars

334

Asbest

R20.1

Afhandeling asbestsloopmelding incl. asbestinventarisatierapport

263

R20.2

Advies n.a.v. asbestinventarisatierapport en asbestsloopmelding

50

T04.4

Administratieve controle asbestsanering

183

T04.5

Initiële controle asbestsanering

86

Geluid

R17.1

Beschikking hogere waarde

3

R18.1

Ontheffing geluidsbelasting Bouwbesluit

1

R18.2

Ontheffing geluidsbelasting APV

5

R18.3

Ontheffing geluidsbelasting APV t.b.v. evenement

7

D09.1

Akoestisch beheer industrieterrein

1

D10.1

Autonome sanering

1

D10.2

Sanering n.a.v. hogere waardebesluiten bij reconstructie

0

D11.1

Rapportage EU-richtlijn omgevingslawaai

1

D12.1

Rapportage monitoring NSL

1

T12.1

Geluidscontrole evenementen

1

T12.2

Geluidscontrole inrichtingen

3

Overige taken en dienstverlening

Juridische ondersteuning

H01.4

Voornemen last onder dwangsom

12

H01.1

Last onder dwangsom

6

H01.2

Last onder bestuursdwang

0

H02.1

Invordering

3

H02.2

Intrekking dwangsom

3

H02.3

Intrekking bestuursdwang

0

H03.1

Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)

1

H04.1

Proces verbaal functioneel parket

0

H05.1

Besluit op handhavingsverzoek

2

H06.1

Bevel bodemonderzoek en -sanering

0

J01.1

Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening

0

J01.2

Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening

1

BIJLAGE 1

Prognose

Vanaf T2 cumulatieve optelling

Prognosetabel Uitvoeringsprogramma gemeente Gooise Meren 2021

2021

T1

T2

T3

Toelichting

J02.1

Behandeling beroep met voorlopige voorziening

1

J02.2

Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening

1

J02.3

Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening

0

J02.4

Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening

0

J04.1

Gedoogbesluit

1

D03.1

Behandeling WOB-verzoek

0

Overige advisering

A01.1

Advies ruimtelijke plannen

32

A01.4

Advies milieuaspecten calamiteit

0

A01.5

Advies milieuaspecten taakuitoefening bevoegd gezag

49

A01.8

Advies quickscan Wet Natuurbescherming

0

A01.9

Integraal advies ruimtelijke ordening

0

A02.1

Beleidsadvies milieu

2

A04.1

Advies noodzaak MER

0

A04.2

Advies MER-rapport

0

A04.3

MER-beoordeling

0

D01.2

Verstrekken van milieu-informatie

32

0 Uit te voeren taak zonder aantallen

- Niet ingebrachte taak

Bijlage 3: Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) Naardermeer 2020-2021

Het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) Naardermeer 2020-2021 is separaat bijgevoegd en wordt gelijktijdig ter vaststelling aangeboden.

afbeelding binnen de regeling

Foto van Natuurmonumenten

Achtergrond en werkprincipes

 • 1.

  Het uitvoeringsprogramma bevat de acties die de samenwerkende handhavingsorganisaties zullen ondernemen in het Naardermeer in 2021-2022.

 • 2.

  Het uitvoeringsprogramma sluit aan bij de gestelde prioriteiten uit het handhavingsplan Natura 2000 Naardermeer te weten:

  • 1.

   Depositie veehouderij en depositie bemesting (te hoog);

  • 2.

   Dumpen;

  • 3.

   Verstoring;

  • 4.

   Grondwater onttrekking;

  • 5.

   Bodemverontreiniging;

  • 6.

   Evenementen (incl. vuurwerk). Deze prioriteit komt te vervallen ivm Corona.

  • 7.

   Samenwerking / doorgeven / oog en oor

 • 3.

  Het uitvoeringsprogramma kent reguliere en projectmatige activiteiten. Bij reguliere activiteiten (zie paragraaf 2) voeren samenwerkende partijen de eigen activiteiten afzonderlijk uit binnen het afgestemde kader (informatie uitwisselen en beroep doen aan elkaars expertise in het veld). Bij projectmatige activiteiten (zie paragraaf 3) werken partijen samen in het veld om voordelen van samenwerking te benutten rond een specifiek thema/doel.

 • 4.

  Bij gesignaleerde overtredingen werken partijen volgens de bijhorende nalevingsstrategie vastgesteld in het handhavingsplan Naardermeer 2016 - 2021.

 • 5.

  Bij signalering van een vermoedelijke overtreding, door een handhavingspartner die niet bevoegd is om op te treden, roept deze z.s.m. een bevoegde partner op (zie tabel inspecteurs en contactpersonen).

 • 6.

  De geprogrammeerde activiteiten zullen geregistreerd worden door de handhavingsorganisaties. Twee keer per jaar (najaar, voorjaar ) leveren de partners de input betreft de geregisterde activiteiten aan de provincie ten behoeven van de jaarrapportage.

1. Programma reguliere handhaving

Handhavings organisatie

Preventie

Toezicht/surveillance

Handhaving* (Bevoegd voor welke prioriteiten)

Geschat aantal uren per jaar

Broedseizoen (15 maart – 15 juli)

Buiten Broedseizoen

Natuurmonumenten

Informatieborden

Brochures

Gestelde regels in pachtcontracten

20 X maand

20 X maand

Alle prioriteiten ex. Water stikstof

200 uur

OFGV

trekker estafette

Wabo controle

trekker estafette

Wabo controle

WABO / Stikstof /bemesting

Voor Hilversum 37,5 uur

ODNHN

Binnen reguliere surveillance

Binnen reguliere surveillance

Alle prioriteiten ex. Water

50 uur

Waternet

2 x maand

2 x maand

Water, dumping en bemesting

Politie

Binnen reguliere surveillance

Binnen reguliere surveillance

Alle prioriteiten behalve stikstof en grondwater

Gooise Meren

4 X maand

4 X maand

dumping/verstoring

2 uur per bezoek

Hilversum

op basis van klacht en thema

dumping

18 uur

Weesp

1 X maand

1 X maand

Verstoring

*hier wordt weergegeven voor welke overtredingen een handhavingsorganisatie bevoegd is. Onbevoegde toezichthouders kunnen deze organisaties inschakelen bij een signaleerde overtreding

1 vereiste uren meegerekend in de reguliere tabel.

In 2021/2022 worden de volgende samenwerkingsprojecten uitgevoerd waarbij de samenwerkende partijen deel zullen nemen waar nodig:

 • 1.

  Estafette - (iedereen in het veld) OFGV estafette in de Gooi- en Vechtstreek. De uitvoering onzeker i.v.m. Corona

Tijdens de estafette 2021/2022, samen (tegelijkertijd) surveilleren en de relevante regels gerelateerd aan de risico’s uit het handhavingsplan Naardermeer controleren in het gebied.

Doel: uitwisseling van kennis, verscherping van de regels, netwerkopbouw en preventieve werking;

Datum: tijdens de samenwerking binnen de handhavingsestafette (OFGV), worden de prioriteiten van het N2000 gebied Naardermeer gecontroleerd. De estafette 2020 is gepland in de periode:

De planning voor de estafette 2021 en 2022 is nog onbekend

Trekker: coördinatie van de estafette door OFGV. Trekker wordt in een latere fase per project aangegeven.

 • 2.

  Het afstemmingsoverleg groen café Gooi- en Vechtstreek.

Binnen het Groen café afstemmingsoverleg, vindt op reguliere basis kennisuitwisseling en afstemming plaats tussen de diverse partners. Tevens worden hier de “groene handhavingsdagen” georganiseerd door de politie, indien noodzakelijk wordt ook het N2000 gebied Naardermeer betrokken binnen deze dagen.

Doel: uitwisseling van kennis, verscherping van de regels, netwerkopbouw en preventieve werking

Datum: zie handhavingskalender Groen café

Trekker: coördinatie van het groen café wordt verzorgd door de politie als mede de handhavingsdagen.

4. Contactpersonen handhavingsorganisaties (HUP)

Organisatie

Contactpersoon HUP

Functie

e-mail

telefoon

Gemeente Hilversum

Jaco Huisman

Team manager publiekzaken

j.w.huisman@hilversum.nl

035-6292891

06-22198381

Gemeente Gooise Meren

Femke Wuijts

Beleidsadviseur

F.Wuijts@gooisemeren.nl

06 256 884 81

Gemeente Weesp

Ho-Sam-Sooi, Uma

U.Ho.Sam.Sooi@amsterdam.nl

NM

Francine Hijmans van den Bergh

Beheerder

F.HijmansvandenBergh@Natuurmonumenten.nl

06 52525647

OFGV

Pamela Rusman

Groene regisseur

p.rusman@ofgv.nl

06 22667320

Waternet

Tecle Ghebremariam

Handhaver (oost)

Tecle.Ghebremariam@waternet.nl

06 52534784

ODNHN

Laura Erkens

Team coördinator HH

LErkens@odnhn.nl

088 1021300

PNH

Hanne Nieuwboer

Coördinator HUP

nieuwboerj@noord-holland.nl

06 51267250

Politie

Erik Zwart politie

Milieu

Erik.zwart@politie.nl

09008844

Harm van de Voorde

Teamchef

harm.van.de.voorde@politie.nl

09008844

Harry Ebberst

Milieu

Harry.ebberst@politie.nl

09008844

5. Contactpersonen BOA’s/Agenten

Organisatie

Inspecteur/agent

Functie

e-mail

telefoon

Gemeente Hilversum

Lillian Singels

Coördinator team Toezicht afd. publiekzaken

l.singels@hilversum.nl

035 6292377

06 10077080

Gemeente Gooise Meren

Boa’s

Boa’s

Boa@Gooisemeren.nl

035 207 00 00

Gemeente Weesp

Natuurmonumenten

Jelle Kaptijn

BOA

J.Kaptijn@natuurmonumenten.nl

06 12674076

OFGV

Hendrik van Driel

Teamleider Wabo en BOA

h.vandriel@ofgv.nl

06-22508358

Waternet

Tecle Ghebremariam

Handhaver (oost)

Tecle.Ghebremariam@waternet.nl

06 52534784

ODDNHN

Alarm nr. 0800 99 867 34

Algemeen 088-10 21 300

info@odnhn.nl

Frank Onwezen

Inspecteur (gebied en Houtopstanden)

FOnwezen@odnhn.nl

06 10144690

Pier Hoekstra

Inspecteur (schade en jacht)

phoekstra@odnhn.nl

06 44613988

Politie Midden Nederland Divisie

opsporing Team Milieu

(Alarm nr. 0900-8844)

Mariëtte Hilhorst

Milieuspecialist

mariette.hilhorst@politie.nl

06 21534864

Grondeigenaren

afbeelding binnen de regeling

Gedetailleerde kaart op http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/094/N2K_094_00_Naardermeer.pdf

afbeelding binnen de regeling

Versie 1.0

Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders op 9 maart 2021

Kerngegevens

Dit uitvoeringsprogramma heeft betrekking op diverse uitvoeringstaken op het gebied van het omgevingsrecht van de gemeente Gooise Meren in het jaar 2021. Het is gebaseerd op het beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Het Beleidsplan VTH wordt in 2021 geëvalueerd, geactualiseerd en aangepast op de Omgevingswet, welke naar verwachting in 2022 in werking zal treden. In het Beleidsplan VTH worden de grote lijnen uitgezet voor de uitvoering van de taken op dit beleidsveld. Een schone en veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven vormt daarin de rode draad.

Ook zijn in het beleidsplan een aantal kernwaarden en uitgangspunten opgenomen: vakkundigheid en betrokkenheid van de medewerkers, behoorlijk bestuur, samenwerking en klantgerichtheid. Deze punten zijn vertaald in een aantal ambities: voldoen aan kwaliteitseisen, mogelijk maken, betrouwbare dienstverlening en digitale dienstverlening. Dit uitvoeringsprogramma is bedoeld om aan deze punten concrete uitvoering te geven en de daarbij gestelde doelen te realiseren.

Het uitvoeringsprogramma gaat verder dan hetgeen wettelijk verplicht is. Ook de Drank- en Horecawet, vergunningverlening op het gebied van de APV, activiteiten rond de kinderopvang en de verrichtingen van de Boa’s krijgen een plaats in het programma. In dit HUP zijn afspraken opgenomen die de werkzaamheden van de Boa’s betreffen. Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht Gooise Meren 2021 is in samenwerking met de handhavingspartners (OFGV, brandweer en politie) tot stand gekomen.

Projectleider

F. Wuijts

Afdeling

VTH

Datum

9 maart 2021

Behandeling

College van B&W

Planstatus

definitief

Zaaknummer

2130672

Opdrachtgever

MT

Identificatie

Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht Gooise Meren 2021

1Algemeen

1.1Inleiding

Wettelijke verplichting

Door middel van het Uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht Gooise Meren 2021 geeft het college van burgemeester en wethouders de voorgenomen activiteiten weer op het gebied van het omgevingsrecht (bouwen en slopen, ruimtelijke ordening, kappen, milieu, etc.). Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma wordt voldaan aan de wettelijke verplichting uit het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) om op basis van een vierjaarlijks beleidsplan een Uitvoeringsprogramma op te stellen waarin uitvoering gegeven wordt aan de in het beleidsplan gestelde doelen.

Sturingsinstrument

Het uitvoeringsprogramma is voor het college een instrument om de doelstellingen voor het komende jaar vast te stellen en daarbij ook te bepalen welke capaciteiten en financiële middelen hiervoor benodigd zijn. In die zin vormt het programma de leidraad bij de uitvoering van activiteiten. De prioritering uit het beleidsplan VTH vormt hierbij uiteraard de basis bij het plannen van deze activiteiten.

Beleidsdoelen

In het Beleidsplan VTH Gooise Meren zijn doelstellingen en beleid geformuleerd die ertoe moeten leiden dat in Gooise Meren de VTH-taken worden uitgevoerd op basis van prioriteiten, planmatig en programmatisch, meetbaar en volgens een uniforme wijze. Daarbij staat de missie van Gooise Meren centraal, die kortweg neerkomt op het creëren en behouden van een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor bewoners en bedrijven in samenspraak met inwoners en partners.

“Overige” VTH taken

In dit uitvoeringsprogramma wordt niet alleen aandacht besteed aan de wettelijk verplichte taken op het gebied van het omgevingsrecht. Daarnaast worden ook een aantal niet Wabo-gebonden taken belicht. Het gaat dan om taken die voortvloeien uit bijzondere wetgeving en andere regelgeving zoals de Drank- en Horecawet (DHW), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Wet op de kinderopvang (Wko). De toezichtstaken van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) zijn eveneens opgenomen in dit Uitvoeringsprogramma. Voor deze laatste werkvelden bestaat hiervoor geen wettelijke verplichting maar omdat ze nauw verbonden zijn met het omgevingsrecht en deze uitgevoerd worden binnen dezelfde afdeling zijn ze in dit programma opgenomen.

Samenwerking

Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in overleg met de relevante externe samenwerkingspartners. Het onderdeel brandveiligheid is voorgelegd en besproken met de regionale brandweer. Het onderdeel Boa’s is voorgelegd aan de direct toezichthouder Boa’s van de politie en het onderdeel milieu is voorgelegd aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De OFGV stelt zelf, in samenwerking met de gemeente, een uitvoeringsprogramma 2021 op voor de milieutaken die bij deze dienst zijn ondergebracht. Dit geldt ook voor het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) Naardermeer 2021-2022 dat door de provincie Noord-Holland is opgesteld. Tenslotte is het Uitvoeringsprogramma uiteraard ook tot stand gekomen in overleg met zowel medewerkers van de afdeling VTH en de verschillende teams als die van andere afdelingen.

Omgevingswet

2021 is het jaar voordat, naar verwachting, de Omgevingswet van kracht wordt. En in het kielzog daarvan de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb). Op de ingezette weg tot implementatie wordt in 2021 voortgezet; de Omgevingsvisie wordt verder ontwikkeld, plannen en kaartviewers ingevuld, er worden nieuwe procedures gemaakt. Dit vindt grotendeels plaats binnen de bestaande formatie, naast de reguliere werkzaamheden. In paragraaf 1.3 meer hierover.

Corona crises

De maatregelen op grond van de Noodwet COVID-19 duren ook in 2021 nog voort en zijn zelf aangescherpt. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre en wanneer het “normale” leven weer op gang zal komen in 2021. In elk geval zullen in de eerste helft van 2021 de meeste medewerkers thuis werken en ook de andere werkzaamheden aangepast zijn.

Toezicht op de naleving van de Noodwet heeft de hoogste prioriteit. Er komen veel vragen van ondernemers en inwoners, waarvoor zoveel mogelijk oplossingen worden gecreëerd.

1.2Operationele doelen

De doelstellingen op het gebied van VTH (uit het vastgestelde beleidsplan VTH), zijn gebaseerd op de gemeentelijke doelstellingen. Gooise Meren wil een veilige, schone en gezonde woon-, werk- en leefomgeving zijn voor haar inwoners, bedrijven en instellingen. Dit wil zij bereiken door veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid te vergroten en te waarborgen. Een servicegerichte, professionele en transparante dienstverlening op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving levert hieraan een belangrijke bijdrage. Vakkundigheid, betrokkenheid, behoorlijk bestuur, samenwerking en klantgerichtheid zijn daarbij kernwaarden. Daarnaast is het hebben van een omgeving met een hoge ruimtelijk kwaliteit een belangrijk speerpunt in het beleid van de gemeente.

Binnen het vakgebied VTH komt de nadruk steeds meer te liggen op integraal en programmagericht werken. Elementen die daarbij steeds terugkeren zijn effectievere en efficiëntere handhaving, vermindering van de administratieve lasten, minder vergunning plichtige activiteiten en in plaats daarvan meer algemene regels. Ook in Gooise Meren wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Tegelijkertijd vraagt de samenleving dat vergunningverlening, toezicht en handhaving eenduidiger, uniform en transparant zijn.

Onze beleidsdoelstellingen zijn:

 • 1.

  Voldoen aan Kwaliteitseisen

 • 2.

  We werken risicogericht

 • 3.

  Er is sprake van efficiënte, heldere en transparantere uitvoering van taken

 • 4.

  We werken integraal, programmatisch, planmatig en cyclisch

 • 5.

  Verbeterd naleefgedrag door inwoners en bedrijven

Op grond van prioritering zijn de volgende operationele doelen gesteld voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Op grond van opgedane ervaringen in de afgelopen jaren houdt vergunningverlening en toezicht/handhaving bij monumenten een hoge prioriteit. Datzelfde geldt voor handhavingsverzoeken.

Vergunningverlening

Gooise Meren handelt vergunningen, meldingen en ontheffingen op een kwalitatief hoog en adequaat niveau af:

 • Alle aanvragen om vergunningen, meldingen en ontheffingen worden binnen de (wettelijke) termijnen afgehandeld. Bij voorkeur gebeurt dit nog sneller. Zeker als er sprake is van een wettelijke termijn geldt dat er geen van rechtswege verleende vergunningen zijn;

 • De registratie van vergunningen, meldingen en ontheffingen wordt verbeterd;

 • Indien tegen een verleende vergunning bezwaar/beroep wordt ingesteld, houdt in 95% van de gevallen de vergunning stand en is dus het bezwaar/beroep ongegrond.

Toezicht en handhaving

Gooise Meren voert het toezicht en de handhaving van de VTH-taken op een professionele wijze en op een kwalitatief hoog en adequaat niveau uit. Het beoogde effect hiervan is, dat de naleving van regelgeving wordt verhoogd en dat het aantal incidenten, klachten en handhavingsverzoeken vermindert.

 • 95% van alle klachten en meldingen met betrekking tot de openbare ruimte worden binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. In samenspraak met partijen wordt gezocht naar een passende oplossing waarbij de eigen verantwoordelijkheid van een ieder wordt gestimuleerd. Na afhandeling (maar mogelijk ook tijdens de behandeling indien deze meer tijd in beslag neemt) wordt de melder/klager op de hoogte gesteld van de bevindingen/resultaten;

 • 95% van de handhavingsbeschikkingen houden stand in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.

Leefbaarheid en duurzaamheid

De gemeente Gooise Meren stimuleert duurzaamheid en leefbaarheid. De OFGV voert daartoe voor de gemeente Gooise Meren Stimulerend Toezicht uit in Gooimeer Noord en Zuid bij bedrijven met een hoog energieverbruik. Eind 2021 maken tenminste 70 bedrijven gebruik van deze monitoring en adviezen, en besparen tenminste 10% op hun energieverbruik.

Nieuwbouw wordt vrij van aardgas gebouwd.

Bouwplannen worden getoetst aan BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) normen.

Waar mogelijk worden maatregelen in vergunningen, toezicht en handhaving geïmplementeerd om uitstoot (geluid, geur, stof, enz) te beperken.

1.3Ontwikkelingen ten gevolge van landelijke wet- en regelgeving in 2021

In 2021 is ook weer nieuwe wetgeving van toepassing op de VTH taken. Tevens wordt verder voorgesorteerd op de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen die in 2022 in werking treden. De belangrijkste zaken worden hieronder kort aangestipt.

BENG-norm

Bijna Energie Neutrale Gebouwen, dat is waar BENG voor staat. Alle vanaf 2021 ingediende vergunningaanvragen worden getoetst of zij voldoen aan regels voor de maximale energiebehoefte, het fossiele energieverbruik en het opwekken van hernieuwbare energie. De verplichting om (bijna) energieneutraal te bouwen gold al voor overheidsgebouwen, maar is nu uitgebreid naar zoals woningbouw en bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Dit vloeit voort uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De BENG vervangt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC-norm).

Omgevingswet

In de Omgevingswet wordt veel regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht gebundeld: regels voor de openbare ruimte, wonen, infrastructuur, bodem, milieu, water, natuur, etc. Op die manier is de Omgevingswet de basis voor het op een integrale wijze beheren van de fysieke leefomgeving. Opzet van de wet is dat de regels op een overzichtelijke wijze zichtbaar zijn voor inwoners, bedrijven en overheden. Participatie en gezondheid zijn twee belangrijke thema’s uit de Omgevingswet. Er wordt een andere manier van werken van de overheid verwacht, waarbij meedenken (dus niet denken in beperkingen), een belangrijk item is.

Het geplande in werking treden van de Omgevingswet, is in 2022. Gooise Meren is al geruime tijd bezig zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de nieuwe wet, zowel intern als regionaal. Dit wordt in 2021 voortgezet. Gelet op het uitstel van de invoering en de corona crises wordt in elk geval tot medio 2021 de focus gelegd op de bedrijfsvoering ontwikkelingen en interne communicatie.

Op basis van het Koersdocument wordt in 2021 een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan inhoudelijk ontwikkeld zodat in 2022 snel kan worden begonnen met de procedure tot vaststelling ervan. Hiermee wordt voorkomen dat in het overgangsrecht ongewenste situaties ontstaan. Wanneer de maatschappelijke situatie daar weer ruimte in geeft worden de inwoners en bedrijven weer bij het proces betrokken.

VTH gaat in 2021 de Procesbeschrijvingen nader uitwerken, Omgevingstafels, Snelloket, Bruidsschat, training medewerkers, de software wordt aangepast op de Omgevingswet (Squid wordt Rxvision), enz.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is gekoppeld aan de Omgevingswet (2022). Een paar in het oog springende zaken uit de Wkb zijn de volgende:

 • Kleine bouwwerken en verbouwingen zijn vrijgesteld van toets Bouwbesluit.

 • “Gevolgklasse I” (de meeste bouwaanvragen, dit zijn bijvoorbeeld grondgebonden woningen, bedrijven, eenvoudige civieltechnische werken) wordt bij nieuw- en verbouw voortaan getoetst door een private gecertificeerde ”kwaliteitsborger” op de technische aspecten (o.a. Bouwbesluit).

 • De gemeente toetst Gevolgklasse I alleen nog op bestemmingsplan en welstand.

 • Het bouwwerk mag pas in gebruik genomen nadat de vergunninghouder via een gecertificeerde kwaliteitsbewaker een verklaring overlegt dat het bouwwerk conform het Bouwbesluit is gebouwd en deze door de gemeente is geaccepteerd.

 • Gevolgklasse II en III, de wat complexere bouwwerken, toetst de gemeente vooralsnog op de bekende wijze, inclusief technische aspecten.

Dit gaat gevolgen hebben voor de gemeentelijke bedrijfsvoering, de heffing van leges, de BAG, belasting, Omgevingsplan, VTH beleid en processen.

Begin 2021 wordt een projectplan gemaakt voor de implementatie van de Wkb, uit te voeren in 2021, waarin onder andere wordt opgenomen het helder krijgen van de nieuwe taken en rollenverdeling binnen de afdeling VTH bij de uitvoering van de Wkb, de opleidingsbehoefte voor de nieuwe taak en het uitvoeren van een pilot (of meer) om ervaring op te doen met de Wkb. Voor de implementatie wordt regionaal samengewerkt.

1.4Ontwikkelingen lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren

In oktober 2020 is een nieuwe, geheel herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) door de gemeenteraad vastgesteld. De APV heeft met name betrekking op regels in de openbare ruimte.

De uitvoeringsbesluiten en het beleid, op grond van de APV, dienen te worden opgesteld of te herzien en zo nodig geactualiseerd. Zie de tabel in bijlage 1. Voor 2021 is gepland om de aanwijzingen en het beleid met de prioriteit “hoog” op te pakken.

Ruimtelijke ordening

De gemeente Gooise Meren heeft de volgende bestemmingsplannen in 2021 in voorbereiding dan wel gepland (niet limitatief):

Bestemmingsplannen

 • Bredius 2020 Muiden

 • Comeniuslaan Bussum

 • Naarderheem Naarden

 • J. van Woensel Kooylaan 26 E Naarden

 • Weesperweg 3 Muiden

 • Parapluplan archeologie

 • Recreatiepark Naarderbos

 • Bor-gronden

 • Van Limburg Stirumlaan

Uitgebreide procedures

 • Buitenruimte Brinklaan 35

 • Verduurzamen Zandzee

 • Driftweg kadastraal perceel B 1351 Naarden

Alle ruimtelijke procedures worden zoveel mogelijk integraal benaderd.

Om deze reden worden plannen in een vroeg stadium met alle inhoudelijke vakdisciplines besproken en inhoudelijk beoordeeld. De afdeling VTH speelt hier een belangrijke rol in de toetsing van de regels.

Ruimtelijke ordening heeft een directe relatie met de uitvoering van de VTH taken.

In het Jaarverslag zal een overzicht van zienswijzen en beroep tegen bestemmingsplannen worden gegeven, om een indruk te geven van het draagvlak en de juridische houdbaarheid.

1.5Beleidsontwikkelingen van en in relatie tot VTH

Beleidscyclus

Dit uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het Beleidsplan VTH Gooise Meren. Op basis van de bekende cijfers van 2020 is de prognose voor 2021 bepaald en vertaald in dit Uitvoeringsprogramma VTH 2021. Daarmee ontstaat een beleidscyclus van evalueren en bijstellen.

Volgens de planning zal het Verslag VTH 2020 in de eerste kwartaal van 2021 gereed zijn.

In het Uitvoeringsprogramma VTH worden de uit te voeren taken gekoppeld aan de financiële middelen, op grond van de begroting 2021.

Beleid VTH

Het Beleidsplan VTH wordt in 2021 geëvalueerd, geactualiseerd, “omgevingswet-proef” gemaakt en wordt medio 2021 aan het college van B&W ter vaststelling aangeboden. Daarna wordt een afdeling breed implementatie traject doorgelopen, waarbij ook wordt gekeken naar elkaars rollen.

Processen en procedures VTH

In 2021 worden de bestaande beschrijvingen (2017) van de processen en procedures onder de loep genomen, waar nodig aangevuld en geactualiseerd en “omgevingswet-bestendig” gemaakt. Denk bij VTH aan de processen voor vergunningverlening uitgebreid met het snelloket, de omgevingstafel, de implementatie van de WKB, de toezichtservice, handhavingsprocessen en beslisbomen.

Dit betreft overigens de processen van de gehele organisatie, niet alleen van de afdeling VTH.

Kwaliteitsverordening

In de 1e helft van 2021 worden de kwaliteitscriteria VTH ook voor de gemeentelijke taken in een verordening vastgelegd en stappen voorbereid zodat daadwerkelijk ook kan worden voldaan aan de wettelijke bepalingen.

Om te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen aan het op een professionele wijze en op een kwalitatief adequaat niveau uit te voeren van de taken op het gebied van VTH worden deze in een verordening vastgelegd. te worden. Dit is al gebeurd voor de (milieu) taken die zijn ondergebracht bij de OFGV maar nog niet ten aanzien van de taken die de gemeente zelf uitvoert. In 2021 zal een kwaliteitsverordening ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Tevens dient de verordening voor de (milieu)taken, die zijn ondergebracht bij de OFGV, te worden geactualiseerd en aangepast aan de landelijke nieuwste kwaliteitsnormen (versie 2.2)

Beleidsontwikkeling

Er is behoefte aan divers specifiek beleid om de efficiëntie, effectiviteit dan wel eenduidigheid in uitvoering te bevorderen. Te denken valt daarbij aan (in willekeurige volgorde):

Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, actualiseren

Verordening kwaliteitscriteria VTH Gooise Meren

Stikstof in relatie tot Wabo vergunning aanvragen en bestemmingsplannen

Beleid rechtstreeks beroep

Kruimelgevallen

Beleidscriteria intrekken Wabo-vergunningen

Beleid AirBnB

Ligplaatsenverordening, Steigers en vlonders boven water (permanent) ook passend in de Kustvisie en op te stellen ligplaatsenverordening/beleid

Beleidsregel filmopnames

Standplaatsenbeleid, met name voor de losse standplaatsen

Beleid TUG (wel of niet toestaan helikopterlandingen (Openbare Orde), ballonvaarten, drones)

Buiten reclame beleid

Tno reken methode bezonning

Tiny houses normen

Parkeren in de voortuin beleid voorwaarden

In 2021 wordt, op basis van prioriteit en beschikbare capaciteit, gewerkt aan de hierboven genoemde beleidsstukken.

1.6Dienstverlening VTH

In 2020 is een Swot analyse gemaakt met als doel een netwerkende, participerende gemeente die financieel gezond is. In 2021 wordt nader uitgewerkt hoe dit voor VTH explicieter kan worden gemaakt.

Organisatie ontwikkeling nieuwe Frontoffice

In 2021 gaat een deel van de taken (1,1 fte) van de cluster administratie VTH over naar de Frontoffice.

Dit gaat in 2 fasen. In de 1e fase betreft dit het administreren de Wabo aanvragen die binnen komen zoals; gegevens controleren, bestanden uit de zaak hernoemen, omschrijving veranderen, Mozard zaak aanmaken.

In de 2e fase worden een aantal taken van het behandelen van de Wabo aanvragen overgedragen, zoals het publiceren, ontvangstbevestiging verzenden en uit zetten bij een behandelende casemanager.

2Wabo Omgevingsvergunningen

De taken op het gebied van de Wabo en omgevingsvergunningen worden uitgevoerd door twee teams: het team vergunningen en het team bouwtoezicht. Het team vergunningen is verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van aanvragen om omgevingsvergunningen en meldingen in het kader van de Wabo. Het team bouwtoezicht voert controles uit naar aanleiding van verleende vergunningen en klachten en meldingen. In algemene zin voert het team toezicht uit op de naleving van wet en regelgeving op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening.

Middelen

Budget Commissie CRK&E

€ 80.000

Kosten uitvoeren constructieberekeningen (extern)

40.000

Contributie Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

€ 1.875

8 vaste medewerkers 7 fte plus 3,8 fte inhuur totaal

14.580 uur

Budget inhuur

€ 350.000

Secretaris commissie CRK&E (1 Fte)

1.350 uur

2.1Vergunningverlening en meldingen

De werkzaamheden op het gebied van omgevingsvergunning, en dan met name voor wat betreft de activiteit bouwen, worden sterk beïnvloed door wat er aan aanvragen wordt ingediend. De laatste jaren was mede door de sterk economische groei sprake van een grote hoeveelheid aanvragen. Ook waren er een aantal grote projecten. Dit zal overigens ook de komende jaren het geval zijn met de ontwikkelingen rond de Krijgsman, Crailo, de Stork locatie en ook de bebouwing van de Bor-gronden.

In 2020 werd een record aantal vergunningen aangevraagd. Door de stijging van de huizenprijzen gaan veel inwoners in hun bestaande woning/bedrijfspand de benodigde ruimte creëren.

De verwachting is dan ook dat de werkvoorraad het komende jaar in dezelfde lijn zal zijn als het afgelopen jaar. De afdeling heeft hier de afgelopen jaren op ingespeeld door formatie-uitbreiding en extra inhuur. Met de huidige middelen moet het mogelijk zijn de vraag aan te kunnen. De verwachting is dat het om de volgende cijfers gaat in onderstaande tabel. Kijk je naar de cijfers van 2020?

Product

Verwacht aantal

Omgevingsvergunning totaal

725

Omgevingsvergunning bouwen

600

Omgevingsvergunning afwijken ruimtelijke regels

200

Omgevingsvergunning vellen houtopstand

110

Omgevingsvergunning slopen bouwwerk

25

Melding slopen met asbest

400

Omgevingsvergunning aanleggen

15

Omgevingsvergunning in-/uitrit

20

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

5

Melding brandveilig gebruik

15

Aanvragen vooroverleg

195

Aanvragen Quickscan

90

Omgevingsvergunning wijzigen monument

30

Bij de beoordeling van aanvragen wordt rekening gehouden met de in het beleidsplan VTH vastgestelde prioriteiten. Op grond hiervan kennen aanvragen voor vergunningen voor het bouwen van woongebouwen, appartementen, kamerverhuur, diverse bedrijfsgebouwen (zoals logiesgebouwen, restaurants, etc.) en maatschappelijke gebouwen (zoals kinderdagverblijven en scholen) een hoge prioriteit. Hetzelfde geldt voor aanvragen om vergunning voor de activiteit brandveilig gebruik en meldingen hiervoor. Deze prioritering is in het Toetsprotocol Bouwbesluit 2012 Gooise Meren 2017 nader uitgewerkt. Ook monumenten krijgen een hoge prioriteit bij de toetsing van bouwaanvragen.

Een goede en gedegen uitvoering van deze taken, zoals tijdige en goede vergunningverlening, draagt bij aan het doel als gemeente een betrouwbare overheid te zijn.

Jaarlijks wordt een groot aantal bezwaren ingesteld tegen verleende omgevingsvergunningen. Ook volgt bij besluiten op bezwaar ook regelmatig instelling van beroep plaats bij zowel rechtbank als Raad van State. Bezwaar en beroep naar aanleiding van verleende vergunningen wordt in behandeling genomen door juristen van de afdeling VTH. Het streven is dat 95% van de verleende vergunningen in stand blijft na bezwaar/beroep, een getal dat de afgelopen jaren ruimschoots gerealiseerd is.

Voor de meest voorkomende producten worden op grond van de cijfers uit 2019/2020 de volgende aantallen verwacht voor 2021: realisatie cijfers 2020?

Product

Aantal

Bezwaar tegen vergunning activiteit bouwen

15

Bezwaar tegen vergunning activiteit bouwen/planologisch afwijken

15

Bezwaar tegen vergunning vellen houtopstand (kappen)

3

Bezwaar tegen geweigerde vergunning activiteit bouwen/planologisch afwijken

15

Beroep vergunning activiteit bouwen

5

Beroep vergunning bouwen/planologisch afwijken

7

Verzoek voorlopige voorziening

7

Hoger beroep bij Raad van State

10

2.2Toezicht en handhaving

Op grond van de in het beleidsplan VTH vastgestelde probleemanalyse en vastgestelde prioriteiten bestaan binnen het taakveld van het bouwtoezicht een paar verschillende vormen van toezicht:

 • Vergunningsgericht toezicht

 • Themagericht toezicht

 • Toezicht naar aanleiding van klachten en meldingen

Een groot deel van deze taken wordt uitgevoerd door toezichthouders van de afdeling VTH. In het geval van kapvergunningen gebeurt dit door toezichthouders van de afdeling BORG (groen). Brandveiligheidscontroles worden uitgevoerd door de regionale brandweer, BGV (zie hiervoor paragraaf 4).

Product

Aantal

Bouwcontroles

1.800

Gereed meldingen bouw

300

Controles bestaande bouw

20

Klachten en meldingen

120

Slopen met asbest (asbestinventarisatierapporten)

275

Vergunningsgericht toezicht

In principe worden alle verleende vergunningen gecontroleerd en afgeschouwd. Indien sprake is van vergunningen brandveilig gebruik in combinatie met bouwen wordt een controle uitgevoerd samen met een toezichthouder van de brandweer. Eén van landelijke Wabo-risico’s betreft constructieve veiligheid. Een andere is brandveiligheid gebouwen (zie hieronder in paragraaf 4). Constructieve veiligheid heeft dan ook grote aandacht bij de toezichtcontroles. Datzelfde geldt voor monumenten.

Een goede en gedegen uitvoering van deze taken heeft als effect dat in overeenstemming met de verleende vergunning gebouwd wordt en dat dit bijdraagt aan het creëren van een veilige woon- en leefomgeving

Themagericht toezicht

Naast de reguliere werkzaamheden zoals die hierboven zijn beschreven bij het vergunningsgericht toezicht wordt er ook met prioriteit toegezien op het handhaven van bestemmingsplannen, dat één van de landelijke Wabo-risico’s is. Het toezicht hierop vindt voornamelijk plaats op grond van bevindingen van toezichthouders tijdens hun reguliere werkzaamheden en op grond van klachten en meldingen.

Toezicht naar aanleiding van klachten en meldingen

Ieder jaar weer worden er bij de gemeente een groot aantal klachten en meldingen ingediend die ook betrekking hebben op bouwen en wonen (Wabo). Veel voorkomende onderwerpen hierbij zijn:

 • Illegale bouw

 • Illegale sloop/kap

 • Strijdig gebruik met het bestemmingsplan

Klachten en meldingen komen op diverse manieren bij de gemeente binnen: via mail, telefonisch, door middel van een formulier op de website, per brief of door middel van social media. Doordat een eenduidige registratie ontbreekt is er niet een heel goed overzicht van het daadwerkelijke aantal klachten. De gemeente Gooise Meren is bezig met het aanbesteden voor een nieuw zaaksysteem. Daarbij vormt aandacht voor het eenduidig registreren van klachten een aandachtspunt. Tevens zullen alle klachten in Squitxo geregistreerd worden. Eind 2021 zal de software Squid worden omgezet in RX Mission dat is aangepast op de vereisten uit de Omgevingswet.

Het team bouwtoezicht besteedt jaarlijks veel tijd aan het onderzoeken en afhandelen van klachten en meldingen. Bovendien ontvangt de gemeente jaarlijks ook een flink aantal handhavingsverzoeken, waarvoor ook de toezichthouders bouwen worden ingezet. Het streven is om dergelijke zaken binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. De afhandeling is uiteraard afhankelijk van de complexiteit van de betreffende zaak.

Bijzondere aandacht hier verdient het vergunning vrije bouwen. Deregulering en verruiming hiervan hebben ertoe geleid dat steeds meer bouwactiviteiten zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd. Aangezien deze zelden bij de gemeente bekend zijn vindt er ook geen toezicht plaats, los van het feit dat het gaat om kleinere bouwactiviteiten die geen hoge prioriteit hebben. Het aantal klachten en meldingen is echter in de afgelopen tijd flink toegenomen. Indien naar aanleiding van een klacht of melding wordt vastgesteld dat er toch een vergunning nodig is worden de bouwactiviteiten stilgelegd en zal eerst een vergunningprocedure afgerond moeten worden. In het geval het bouwwerk reeds voltooid is zal eveneens alsnog deze procedure gedaan moeten worden om het bouwwerk te legaliseren indien mogelijk. Dergelijke activiteiten doen in toenemende mate een beroep op zowel toezichthouders als juridische handhaving.

2.3Juridische handhaving

Indien er overtredingen geconstateerd worden en deze kunnen niet opgelost worden na tussenkomst van de toezichthouder wordt de zaak overgedragen aan de juristen die belast zijn met handhaving. Dit kan zijn het opleggen van een bouwstop tot het opleggen van een last onder dwangsom en zelfs tot een last onder bestuursdwang. De keuze voor welk handhavingsmiddel wordt ingezet is afhankelijk van de overtreding en vindt plaats op grond van de vastgestelde handhavingsstrategie. Naast bestuursrechtelijke handhaving kan in voorkomende gevallen ook strafrechtelijk worden opgetreden. De gemeente Gooise Meren volgt hier het stappenplan van de Landelijke Handhavingsstrategie. De meest voorkomende overtredingen zijn opgenomen in de Leidraad begunstigingstermijnen en dwangsommen Gooise Meren 2017 die gevolgd wordt in het kader van bestuurlijke handhaving.

Tegen dergelijke besluiten staat bezwaar en beroep open en dit vindt dan ook regelmatig plaats. Ook hier geldt dat het streven is dat 95% van de besluiten na bezwaar/beroep in stand blijft. Dit cijfer is de afgelopen jaren ruimschoots gerealiseerd.

Voor de meest voorkomende producten worden op grond van de cijfers uit 2019 de volgende aantallen verwacht voor 2021:

Product

Aantal

Voornemen last onder dwangsom

15

Besluit opleggen last onder dwangsom

15

Voornemen opleggen last onder bestuursdwang

5

Spoedeisende bestuursdwang (vaak bouwstop)

15

Verzoeken om handhaving

40

Waarschuwingsbrieven illegaal bouwen

45

Op grond van ervaringen wordt met ingang van dit jaar ook een hoge prioriteit toegekend aan handhavingsverzoeken. Deze worden, vanwege de termijn waarbinnen hierop beslist moet worden, met voorrang behandeld.

3Milieu

Gooise Meren heeft al haar uitvoerende taken ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Voor een aantal taken, de zogenaamde basistaken, is dit wettelijk verplicht. Vanaf september 2017 zijn ook de asbesttaken ingebracht. Daarnaast heeft Gooise Meren, net als een groot aantal andere gemeenten, ook de zogenaamde bovenwettelijke taken, de plustaken, ondergebracht bij de OFGV. Hierdoor wordt de gemeente ontzorgd en neemt bovendien de kwaliteit van de uitvoering van deze taken toe.

Middelen

Bijdrage Gooise Meren aan de OFGV 2021

€ 934.010

Jaarlijks stelt de OFGV samen met de gemeente een uitvoeringsprogramma op. Het Uitvoeringsprogramma OFGV 2021 Gooise Meren vormt een bijlage bij dit uitvoeringsprogramma en wordt daarmee samen vastgesteld. Jaarlijks wordt verslag gedaan in een jaarverslag dat wordt vastgesteld door het college en ter kennisname wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Normaal gesproken, organiseert de OFGV jaarlijks de handhavingsestafette om de integrale samenwerking met zowel interne als externe partners te bevorderen. Gooise Meren participeert doorgaans in enkele projecten. De maatregelen ter voorkomen van verspreiding van het Covid-19 virus gaven reden om in 2020 de handhavingsestafette, na goed overleg, door te schuiven. Voor 2021 is nog niet duidelijk of er een handhavingsestafette wordt georganiseerd.

Een aantal landelijke Wabo-risico’s betreft taken die bij de OFGV zijn ondergebracht: asbestmeldingen, bodem (o.a. toepassing verontreinigde grond), brandveiligheid bij opslag gevaarlijke stoffen (ook brandweer/BGV) en risicovolle inrichtingen). Dit is in het uitvoeringsprogramma van de OFGV opgenomen.

De OFGV werkt volgens het Regionaal Beleidskader VTH 2019-2022, dat is vastgesteld door alle partners van de OFGV, zo ook B&W van de gemeente Gooise Meren. Conform de verplichting uit het Bor, is dit een uniform beleidskader waarmee de OFGV de aan haar opgedragen taken op een eenduidige wijze uitvoert voor alle aangesloten partners van de omgevingsdienst.

4Brandveiligheid

De taken op het gebied van brandveiligheid worden voor Gooise Meren uitgevoerd door de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV), onderdeel van de veiligheidsregio. De opdracht is vastgelegd in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De financiële middelen hiervoor zijn vastgelegd in de begroting van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek waarbij de bijdrage van Gooise Meren is vastgelegd in haar begroting.

De BGV wil voor haar advisering en toezicht omschakelen van een regelgerichte werkwijze naar een meer risicogerichte manier van werken. Daarmee wordt de aandacht gericht op zaken die er echt toe doen, vanzelfsprekend met goede onderbouwing.

Landelijk wordt door de Brandweer gewerkt aan een handleiding hoe regio’s om kunnen gaan met risicogerichtheid. Tegelijk volgt de BGV opleidingen in voorbereiding op de Omgevingswet waar dit ook uitgebreid aan de orde komt. Het wordt steeds belangrijker om restrisico’s in beeld te brengen.

Dit past ook in de filosofie van de Omgevingswet. De BGV bereidt zich hier, samen met de gemeenten en andere ketenpartners, op voor door afstemming over de onderlinge samenwerking, informatie uitwisseling, pilots en opleidingen.

Middelen

Bijdrage Gooise Meren aan veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2021, begroting risicobeheersing

€ 558.522*

* Het genoemde bedrag geeft een indicatie op basis van de verdeelsleutel voor de verschillende gemeenten binnen de veiligheidsregio. De feitelijke capaciteitsverdeling voor risicobeheersing binnen de regio wordt echter niet o.b.v. de financiële bijdrage, maar op grond van de risico’s in het verzorgingsgebied bepaald. Daarnaast zijn in dit bedrag ook de activiteiten van de brandweer m.bt. Brandveilig Leven opgenomen, omdat deze taak binnen dezelfde Cluster (Risicobeheersing en Brandveilig Leven) valt. Dit betreft de activiteiten gericht op het vergroten van de bewustwording omtrent brandveiligheid en het versterken van de zelfredzaamheid bij burgers en medewerkers van bedrijven en instellingen.

De BGV voert namens de gemeente een aantal taken uit. Als het gaat om het omgevingsrecht betreft dit advisering brandveiligheid bijbouw- en milieuaanvragen, evenementen, in behandeling nemen van gebruiksmeldingen en aanvragen om omgevingsvergunning brandveilig gebruik, adviseren bij ruimtelijke plannen en het uitvoeren van brandveiligheidscontroles. In het kader van de voorbereiding op de Omgevingswet, wordt ook meegedacht en geadviseerd op de nieuwe Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Een deel van deze activiteiten is goed te voorspellen zoals de periodieke brandveiligheidscontroles van bestaande gebouwen. Andere zaken zijn lastiger te begroten omdat het afhankelijk is van het aanbod aan vergunningaanvragen en meldingen.

De BGV heeft eind 2020 de onderstaande uitgangspunten bepaald voor de taken in 2021.

Activiteit

Verwachte aantallen

Advies omgevingsvergunning bouwen

39

Advies omgevingsvergunning brandveilig gebruik

10

Advies gebruiksmelding

23

Advies brandveiligheid inrichtingen milieu

3

Advies omgevingsvergunning of melding milieu

3

Toezicht omgevingsvergunning bouwen

5

Toezicht APV/BGBOP

9

Milieu

3

Toezicht brandveilig gebruik (resp. aantal objecten/aantal controles) NB. excl. hercontroles

146/184

Advisering externe veiligheid

9

Brandveiligheid gebouwen vormt één van de zeven landelijke Wabo-risico’s. Dit onderdeel heeft dan ook een grote prioriteit. Een ander landelijk Wabo-risico betreft de brandveiligheid bij opslag gevaarlijke stoffen. Omdat dit valt onder de milieuregelgeving, ligt de verantwoordelijkheid bij de OFGV, maar de BGV zorgt voor advies over brandveiligheid bij vergunningen en draagt bij aan toezicht op de naleving (naast de OFGV).

Vergunningen en meldingen

In het Beleidsplan VTH Gooise Meren 2021-2025 is ook ten aanzien van brandveiligheid aan een aantal zaken een hoge prioriteit toegekend. Dit betreft advies op de aanvragen voor omgevingsvergunningen van een aantal specifieke categorieën (woongebouwen, appartementen en kamerverhuur, gebouwen waar grotere aantallen personen tegelijkertijd kunnen verblijven en/of overnachten zoals hotels, restaurants, etc., en maatschappelijke gebouwen zoals kinderopvang, scholen, etc.). Daarnaast hebben aanvragen om een omgevingsvergunning brandveilig gebruik en meldingen brandveilig gebruik eveneens een hoge prioriteit. De brandweer geeft alleen advies en houdt toezicht bij nieuwbouw.

Voor bestaande bouw zijn er voorlichtingsactiviteiten in het kader van Brandveilig Leven gericht op woningen.

Een goede en gedegen uitvoering van deze taken draagt in hoge mate bij aan de doelstelling van het creëren en behouden van een veilige (woon)omgeving en het zijn van een betrouwbare overheid door het tijdig verlenen van vergunningen.

Toezicht

Als het gaat om controles brandveiligheid geldt dat het constateren en oplossen van situaties, waarbij het in gebruik hebben van een gebouw in strijd met de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012, een hoge prioriteit heeft. Dit geldt in het bijzonder voor verblijfsgebouwen waar zich beperkt zelfredzame personen bevinden. Bij nieuwbouw of verbouw, waarbij de regionale brandweer advies op de vergunning of melding heeft gegeven, wordt toezicht op verzoek van de gemeente gedaan. Deze controles gebeuren in samenwerking met een toezichthouder van de afdeling VTH. In de praktijk betekent dit dat gebouwen met beperkte brandveiligheidsaspecten niet door de brandweer worden gecontroleerd.

De BGV hanteert voor wat betreft de controles brandveiligheid bij bestaande gebouwen een eigen prioritering, gebaseerd op de landelijke Handleiding PREVAP (preventieactiviteitenplan). Hieronder zijn objecten onderverdeeld in prioriteitenklassen, gerelateerd aan het risico op/bij brand, lopend van prio 1 tot en met prio 4. Daarbij is het brandrisico en de controlefrequentie in klasse 1 het hoogst, die in klasse 4 het laagst. In verband met de beschikbare capaciteit moeten prioriteiten worden gesteld bij het toezicht. De laatste jaren wordt dit ingevuld, door de periodieke controles op brandveilig gebruik bij prio 1 en 2 objecten 100% conform Prevap frequentie te doen. Voor prio 3 en 4 objecten wordt jaarlijks 10% van de werkvoorraad gedaan. Naast deze bestaande objecten voert de brandweer ook controles uit in het kader van de opslag van gevaarlijke stoffen, vaak in samenwerking met de OFGV, en zo nodig (op verzoek van de gemeente) bij evenementen.

Een goede en gedegen uitvoering van deze taken draagt in hoge mate bij aan de doelstelling van het creëren en behouden van een veilige (woon)omgeving. Ook kunnen regelmatig toezicht en zo nodig handhaving bijdragen aan de verbetering van het naleefgedrag.

Elk kwartaal, en zo nodig vaker, worden er gesprekken gevoerd met de BGV over afstemming van de taken en verbetering van de samenwerking. Als resultaat hiervan wordt de informatie-uitwisseling verbeterd.

Het bleek dat de dossiers die aanwezig zijn bij de BGV, respectievelijk bij de gemeente, niet corresponderen. Per controle die wordt voorbereid worden nu beide dossiers naast elkaar gelegd en compleet gemaakt. Zo wordt dit binnen de beschikbare capaciteit en met de benodigde deskundigheid gefaseerd op orde gebracht. In 2020 is goede voortgang bereikt bij het orde brengen van de dossiers, maar deze werkwijze wordt ook in 2021 nog voortgezet. Jaarlijks wordt de planning van het reguliere toezicht op locatie niveau afgestemd tussen VTH en de BGV.

In 2021 worden de risico analyses die ten grondslag liggen aan de toezicht frequenties, de toezichtrapportages, de brieven, de toezichtprotocollen en de procedures geactualiseerd en geoptimaliseerd met de meest recente inzichten.

Wanneer handhaving noodzakelijk is wordt het dossier overgedragen aan de juristen van de gemeente. De BGV ondersteunt (op verzoek) bij de handhaving en doet tevens de daarvoor noodzakelijke hercontroles.

5APV en bijzondere wetgeving vergunningen

Onder bijzondere wetgeving valt een breed scala aan kleinere en/of lokale regelgeving: de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Drank- en Horecawet (DWH), de marktverordening en de Wet op de Kansspelen. Uitvoering op het gebied van vergunningverleningen en meldingen gebeurt door het team bijzondere wetgeving van de afdeling VTH. Ook het Frontoffice voert een deel van de taken uit. Dit geldt voor een aantal eenvoudige aanvragen en meldingen, zoals het plaatsen van containers buiten de vestingen en collectevergunningen.

Bij aanvragen op grond van de Apv en bijzondere wetten zijn er veel schakels die voor buitenstaanders niet zichtbaar zijn, maar die wel zeer arbeidsintensief zijn. Inwoners en bedrijven hebben een actieve inbreng, soms tegengestelde belangen en telkens weer wordt de vertaling gemaakt tussen adviseur(s), organisatoren en het algemeen.

Het toezicht wordt grotendeels uitgevoerd door de Boa’s. Met Hilversum is in 2018 de samenwerkings-overeenkomst verlengd, waardoor speciale Boa’s in dienst de DHW-controles uitvoeren bij alcohol verstrekpunten (cafés, snackbars, sportverenigingen, etc.). Zij doen dit voor alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.

Middelen

4 medewerkers (3,56 fte)

4.806 uur

Bijdrage controles DHW Hilversum

€ 64.000

Vergunningen en meldingen

Evenementen vergunningen worden behandeld conform het Uitvoeringskader evenementen (vastgesteld 2019). Ook geeft het aan inwoners en organisatoren duidelijkheid. De module Drank- en Horecawet van Squit XO (wordt eind 2021 RX Mission) wordt gebruikt. Alle locaties waar alcohol wordt verstrekt in Gooise Meren zijn digitaal opgenomen in zogenaamde locatiedossiers: vergunningen, aanvragen, aanhangsels, etc. zijn en ook alle controles worden hierin geregistreerd.

Waar het gaat om evenementen, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om meerjarige (5 jaar) vergunningen. De meerjarige vergunningen worden jaarlijks doorgenomen met de aanvrager of er nog zaken zijn veranderd in de organisatie. Kleine veranderingen worden zonder nieuwe vergunning doorgevoerd. Het is verkennen en opdoen van ervaring met dit nieuwe instrument waar de grens van de veranderingen ligt waarop er een nieuwe vergunning dient te worden aangevraagd. Ook bij de meerjarige vergunning wordt elk jaar alle actuele stukken toegezonden aan de politie, brandweer en andere hulpdiensten.

Planning en corona

Voor wat betreft de planning is uitgegaan van de hoeveelheid aanvragen en meldingen in 2019. In 2020 was anders dan voorgaande jaren, intensiever. Er moest continu geschakeld worden vanwege de corona maatregelen en de wens om ondernemers en particuliere initiatieven, binnen de voor hun mogelijke ruimte, toch maximaal mogelijkheden te geven en de naleving van de veiligheids-voorschriften te bevorderen. Ook werden er heel veel vragen gesteld over wat er nog mogelijk was.

Het is lastig om in te schatten hoe de werkzaamheden in 2021 zullen zijn. Sinds 1 december 2020 is de Wet tijdelijke maatregelen covid 2019 van kracht. Daarmee begint 2021 tenminste tot en met februari, en deze wet kan telkens met 3 maanden worden verlengd.

Op het moment dat het mogelijk wordt, zal naar verwachting, met name vanuit de evenementen branche meer naar extra mogelijkheden gezocht wordt om het verloren jaar 2020 enigszins ‘goed’ te maken. Ook is bekend dat er festiviteiten zijn die een jaar zijn opgeschoven, bijvoorbeeld 75 jaar bevrijding. Dit kan betekenen dat in 2021 veel meer en complexere aanvragen voor evenementen zullen worden ingediend dan gemiddeld.

Product

Verwacht aantal

DHW-vergunning

15

DHW-vergunning corona terras

40

Wijzigen aanhangsel DHW-vergunning

25

Ontheffing schenken alcohol (tijdelijke vergunning, art. 35 DHW)

15

Exploitatievergunning

20

Evenementenvergunning (art. 2:25 APV)

35

Standplaatsvergunning (weekmarkt en elders)

20

Vergunning plaatsen objecten op de openbare weg

60

Melding incidentele festiviteiten

15

Overige (collecte, etc.)

15

Vuurwerkvergunning (verkoop consumentenvuurwerk)

6

Melding ontheffing schenktijden paracommmercie

5

Loterijvergunning

2

In het beleidskader VTH worden als belangrijke doelen voor vergunningverlening bijzondere wetgeving genoemd; het binnen wettelijke termijnen afhandelen van aanvragen en meldingen. DHW-vergunningen en evenementenvergunningen hebben een hoge prioriteit gekregen. In het geval van bezwaar en beroep moet tenminste 95% van de vergunningen in stand blijven.

Een goede en gedegen uitvoering van deze taken draagt in hoge mate bij aan de doelstelling van het creëren en behouden van een veilige (woon)omgeving en het zijn van een betrouwbare overheid door het tijdig verlenen van vergunningen.

Toezicht

Het toezicht bij bovenstaande zaken wordt grotendeels uitgevoerd door de Boa’s van Gooise Meren. Alleen het toezicht bij Drank- en Horecawetvergunningen gebeurt op grond van een samenwerkingsovereenkomst door toezichthouders van Hilversum. In totaal zullen zij ruim 200 controles uitvoeren in 2021, verdeeld over 115 inrichtingen. Meldingen en vergunningen worden aan de Boa-coördinator aldaar doorgegeven, waarna de benodigde werkzaamheden ingepland worden. Na afloop geven de Boa’s een terugkoppeling van hun bevindingen aan de vergunningverlener. Het toezicht op grote evenementen heeft prioriteit: deze worden altijd bezocht door de Boa’s van Gooise Meren, met dien verstande dat nog onduidelijk is in hoeverre in 2021 in (grote) evenementen mogen worden georganiseerd. Het toezicht op de weekmarkten ligt bij de marktmeester, de overige standplaatsen door de Boa’s.

De Boa’s kunnen in veel gevallen zelf optreden. Bij overtredingen van de Wegenverkeerswet kunnen zij zelf proces-verbaal opmaken en doorsturen voor verdere verwerking naar het CJIB. Ook kunnen ze voor bepaalde overlastfeiten gebruik maken van de bestuurlijke strafbeschikking. Indien bestuursrechtelijk opgetreden moet worden bij geconstateerde overtredingen de resultaten voorgelegd aan de juristen van de afdeling VTH. Deze starten vervolgens het handhavingstraject en voeren dat verder uit.

Een goede en systematische taakuitvoering door de Boa’s draagt in hoge mate bij aan de doelstelling van het creëren en behouden van een veilige en schone leefomgeving.

6Kinderopvang

Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko 2005), zijn gemeenten verantwoordelijk voor de naleving van de kwaliteit van de kinderopvang binnen de gemeente. Het toezicht wordt uitgevoerd door de GGD Gooi & Vechtstreek. Inspecteurs van de GGD bezoeken instellingen voor kinderopvang en rapporteren daarover aan de gemeente. Indien er sprake is van overtredingen kan tot handhaving worden overgegaan. Dit wordt uitgevoerd door de gemeente. Naast deze taak is de gemeente ook verantwoordelijk voor het bijhouden van het LRK (Landelijk Register Kinderopvang; sinds 2019 vallen peuterspeelzalen ook onder kinderopvang). Nieuwe meldingen worden na goedkeuring door de GGD in het LRK geregistreerd door de gemeente.

Corona crises, noodopvang kinderen cruciale beroepen

De noodopvang voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen is uitgebreid met 24-uurs opvang. Deze opvang is net als alle vormen van noodopvang kosteloos. Ook ouders die geen klant zijn bij een kinderopvangorganisatie kunnen er terecht. In iedere wijk zijn kinderopvangorganisaties en scholen geopend, zodat kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Omdat ouders in cruciale beroepen niet alleen overdag werken, is de noodopvang nu uitgebreid met 24-uurs opvang. Deze opvang is ingericht bij de kinderopvanglocatie De Sneeuwkoningin in Naarden. Ouders kunnen hun kinderen daar ’s avonds, ’s nachts, in het weekend, tijdens officiële feestdagen en in de vakantie onderbrengen. Deze opvang is net als alle vormen van ‘noodopvang’ kosteloos. Er wordt met veel energie gewerkt voor de kinderen die echt niet in de privésfeer opgevangen kunnen worden.

Middelen

1 medewerker, 0,50 fte

675 uur

Bijdrage GGD Gooi en Vechtstreek 2021

€ 114.717

Een goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. De rijksoverheid heeft daarom kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvang-organisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK). Per 1 januari 2021 worden er vervolgens meer eisen gesteld aan het in dienst hebben van een pedagogisch medewerker. Ook wordt de verhouding beroepskracht ten opzichte van het aantal kinderen op een groep verhoogd, de zogenaamde beroepskracht-kindratio (bkr). Dit betekent concreet dat er meer medewerkers nodig zijn voor (baby)groepen vanwege de gewenste noodzaak van bekende gezichten voor kinderen. In de huidige arbeidsmarkt is dit geen eenvoudige opgave. De verwachting is dan ook dat niet alle kinderopvanginstellingen aan deze eisen kunnen voldoen.

Jaarlijks wordt een aantal instellingen, naar ratio, geïnspecteerd. Daarbij geldt dat instellingen voor kinderopvang ieder jaar gecontroleerd worden. Iedere nieuwe locatie moet binnen 10 weken geïnspecteerd en afgerond worden. Voor 2021 geldt de volgende planning.

Soort instelling

Aantal controles

Kinderdagverblijf

32

Buitenschoolse opvang

32

Gastouderbureau

1

Voorziening gastouderopvang

22

In de regio Gooi en Vechtstreek is sprake van een regionaal beleidskader handhaving kinderopvang. Dit beleid is in 2020 geactualiseerd in regionaal verband op basis van een nieuw model van de VNG. Er wordt nu uitgegaan van de “handleiding herstelaanbod”. Dit zal in het beleidskader handhaving verwerkt en aangepast worden. Dit staat gepland voor het tweede kwartaal van 2021.

Een goede en gedegen uitvoering van deze taken draagt in hoge mate bij aan de doelstelling van het creëren en behouden van een veilige omgeving, in dit geval van een veilige omgeving voor kinderen.

7Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s)

Gooise Meren beschikt over 10 buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). Hiervan is er één werkzaam in domein 2 (milieu/natuurwetgeving), De overige zijn zogenaamde domein 1 Boa’s waarvan er twee jeugd Boa’s zijn. Zij houden zich bezig met toezicht en handhaving van een aantal verkeersaspecten (Wegenverkeerswet Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), de APV en andere bijzondere wetgeving. Daarnaast is er nog één toezichthouder (geen Boa) die zich specifiek met toezicht en handhaving betaald parkeren bezighoudt. Voor de uitvoering van hun taken maken de Boa’s gebruik van twee dienstvoertuigen. Deze zijn voorzien van striping en andere hulpmiddelen. Daarnaast beschikken de Boa’s over dienstfietsen. Voor toezicht en handhaving van de Wegenverkeerswet en betaald parkeren wordt het softwarepakket van BySpy gebruikt (digitale handhaving). Registratie van werkzaamheden vindt plaats in het digitale registratiesysteem BRS voor domein 2, dat ook regionaal gebruikt wordt.

Voor hun eigen veiligheid zijn de Boa’s vanaf eind 2020 uitgerust met bodycams.

Middelen

9 Boa’s domein 1 (7,89 fte)

10.651,5 uur

1 Boa domein 2 (1 fte)

1.350 uur

1 Toezichthouder openbare ruimte/fiscalist (1 fte)

1.350 uur

Abonnement BRS (Boaregistratie)

€ 1.300

Abonnement BySpy (digitale handhaving)

€ 16.800

Het takenpakket van de Boa’s is veelzijdig en omvangrijk en omvat gestaag steeds meer taken. Dat wordt deels veroorzaakt door het feit dat de politie zich steeds meer terug lijkt te trekken. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden werken de Boa’s wel nauw samen met de politie aan een veilige en leefbare woonomgeving. Door middel van C2000 staan ze in direct contact met de politie. De Boa’s kunnen strafrechtelijk handhaven, met behulp van de bestuurlijke strafbeschikking. Dit is zinvol in die gevallen waar uitsluitend bestuursrechtelijk optreden te kort zou schieten of geen onmiddellijk effect heeft. Met de bestuurlijke strafbeschikking kan een breed scala aan overtredingen in de openbare ruimte worden aangepakt.

Boa’s hebben een bijzondere positie. Ze zijn in dienst van de gemeente maar als ze strafrechtelijk optreden doen ze dat namens de Officier van Justitie. Als ze als toezichthouder handelen doen ze dat namens de gemeente. De Boa zal dus telkens “van pet” moeten wisselen. De Boa kan optreden als toezichthouder, fiscaal controleur en als buitengewoon opsporingsambtenaar. Per rol heeft hij verschillende taken en bevoegdheden. Als opsporingsambtenaar is het strafrecht van toepassing en kan hij geen gebruik maken van bestuursrechtelijke bevoegdheden. In die hoedanigheid maakt hij een proces-verbaal van bevindingen voor het strafproces. Als toezichthouder maakt hij een rapport voor het bestuursrechtelijke handhaving en draagt dit over aan de jurist van de gemeente.

Met de komst van een tweede jeudboa/coördinator is het team beter instaat om samen met de stakeholders vorm te geven aan het toezicht op de jeugd in de buitenruimte.

In het beleidsplan VTH Gooise Meren 2021-2025 hebben voor wat betreft de taken van de Boa’s de volgende zaken een hoge prioriteit gekregen:

Prioriteiten Boa-taken

Jeugdoverlast/hangjongeren

Onjuist parkeren van fietsen en scooters

Zwerfvuil/afvaldumpingen

Grote evenementen

Foutief parkeren Wegenverkeerswet

Toezicht noodwet ivm Covid estra toegevoegd

Naast de in de tabel hierboven genoemde onderwerpen is er ook veel aandacht voor ondermijning en veiligheid bij scholen. Betaald parkeren heeft een gemiddelde prioriteit maar zal ook veel aandacht krijgen in 2021. De overige onderwerpen zullen onderdeel vormen van het eind 2020 vastgestelde surveillanceplan Boa’s Gooise Meren 2021-2025. Hiermee wordt een programmatische handhaving toegepast waarbij meer sturing is bij de werkzaamheden van de Boa’s.

Klachten en meldingen komen bij de gemeente op veel verschillende manieren binnen, Bor meldingen via website, via de Veiligheidsregio, de wijkadviseurs, van inwoners en bedrijven telefonisch en persoonlijk. Dit wordt geregistreerd in het registratiesysteem Mozard. Hierdoor zijn ze niet altijd goed traceerbaar.

Een goede en systematische taakuitvoering door de Boa’s draagt in hoge mate bij aan de doelstelling van het creëren en behouden van een veilige en schone leefomgeving.

Corona

Door het corona virus zijn de prioriteiten anders. Vanaf 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid 19 voor 3 maanden van kracht, deze kan telkens met 3 maanden worden verlengd. Het toegezien op het naleven van de covid 19 maatregelen heeft de hoogste prioriteit.

Bij constateren van niet naleven van de Tijdelijke wet maatregelen Covid 19 worden mensen of bedrijven gewaarschuwd en als dat niet het gewenste resultaat leidt, bekeurd of een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd, volgens de Regionale handhavingsstrategie (vastgesteld in het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio).

Urenverdeling Boa’s 2021

Gebleken is dat er bestuurlijk behoefte is om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de Boa’s van Gooise Meren hun tijd verdelen. Hieronder is een verdeling te vinden die hierover duidelijkheid geeft. De verdeling geeft per hoofdonderwerp aan hoeveel tijd de Boa’s procentueel aan het onderwerp besteden. De urenverdeling van de Boa’s is geen beleidsuitgangspunt, maar een actuele weergaven van het aantal uren dat Boa’s aan bepaalde onderwerpen besteden. Dit is geen statische weergave, maar een gemiddelde dat per seizoen, dag van de week, dagdeel en locatie kan variëren.

In onderstaande tabel is de inzet van de Boa’s ten aanzien van onderwerpen geprioriteerd. Wanneer een Tijdelijke wet maatregelen Covid 19 /noodwet van kracht is wordt hier de hoogste prioriteit aan gegeven. Dit gaat ten koste van de reguliere inziet (3e kolom) bij parkeren, wegenverkeerswet en grote evenementen.

Onderwerp

Tijdelijke wet maatregelen Covid 19 / Noodwet

Regulier

Handhaving Tijdelijke wet maatregelen Covid 19

50%

-

Foutief parkeren en wegenverkeerswet

27,5%

60%

Jeugdoverlast

15%

15%

Grote evenementen

0%

2,5%

Ondermijnende criminaliteit

2,5%

2,5%

Zwerfvuil, afvaldumpingen en milieuvervuiling

2,5%

2,5%

Overig

Thema’s: adresonderzoek, controle visserijwet, handhaving hondenoverlast, loslopend vee, ondersteuning bij verkeersongevallen, overige meldingen politie, stank- en rookoverlast, vermiste personen of goederen, wet op kansspelen, Woonoverlast

2,5% (minder dan 2,5% per thema)

17,5%

De verdeling van uren wat betreft tijdstip is globaal 60% overdag van maandag tot en met vrijdag. Voor de overige inzet geldt dat dit 20% in de avonduren is en 20% in het weekend. Tijdens een eventuele lockdown wordt er meer in de avonduren gewerkt