Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent inkoop en aanbesteding (Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017)

Geldend van 12-07-2017 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent inkoop en aanbesteding (Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017)

Voorwoord

Dit is het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017. Het bestaat uit twee delen.

Deel I bevat het gezamenlijke geharmoniseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeenten Medemblik, Koggenland, Opmeer, Schagen, Langedijk, Heerhugowaard, Hollandse Kroon en Hoorn. (Het VNG model heeft als basis gediend.)

Deel II bevat de voor gemeente Medemblik specifieke aanvullingen.

Aanleiding voor het opstellen van dit beleid is de wetswijziging van de Aanbestedingswet 2012, die op 01 juli 2016 in werking is getreden.

foto

DEEL I INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017

1

Inleiding

1.1 Professioneel opdrachtgeverschap

Wij zijn een professionele- en maatschappelijk verantwoordelijke opdrachtgever en wij handelen integer en kopen rechtmatig en doelmatig in.

Voor ons is het daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

Een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid is een voorwaarde en helpt ons om verder te ontwikkelen. Het draagt niet alleen bij aan besparingen, maar geeft ook verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten en duurzaamheid. Denk daarbij ook aan efficiënte en innovatieve oplossingen. Professioneel opdrachtgeverschap geeft de mogelijkheid om een verbinding te maken, die wij hebben met de lokale- en regionale werkgelegenheid.

1.2 Doelstellingen inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

De doelstellingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 zijn:

  • wij leveren een bijdrage aan de gemeenschappelijke doelstellingen;

  • wij kopen in en besteden doelmatig- en rechtmatig inkopen, zodat gemeenschapsgelden op een verantwoorde- en controleerbare wijze worden aangewend en besteed;

  • wij zijn een integere- en betrouwbare opdrachtgever, die ondernemers gelijke kansen biedt;

  • wij kopen in en besteden tegen de optimale (integrale) prijs-kwaliteitverhouding aan;

  • wij zorgen voor administratieve lastenverlichting van de inkoop- en aanbestedingsprocessen voor de gemeente en de ondernemers.

2

Juridische uitgangspunten

2.1 Algemeen juridisch kader

De gemeente leeft de geldende wet- en regelgeving na.

De voor het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit de geldende:

  • Nationale- en Europese aanbestedingswetgeving;

  • Algemene wet bestuursrecht;

  • Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten;

  • Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeente.

2.2 Uniformiteit

Wij streven er naar om zoveel mogelijk uniforme documenten en werkwijzen bij onze inkoop- en aanbestedingsprocedures te hanteren. Dit sluit aan bij de wensen van de ondernemers, zodat zij sneller bekend zijn met onze inkoop- en aanbestedingsprocedures. De administratieve lasten dalen verder, omdat wij zoveel mogelijk bij het doorlopen van onze inkoop- en aanbestedingsprocedures van een digitaal platform gebruik maken. Per 1 juli 2017 is dit boven de Europese drempel verplicht.

2.3 Bepalen van de inkoop- of aanbestedingsprocedure

Wij kiezen onze inkoop- of aanbestedingsprocedure op basis van de uitgangspunten zoals opgenomen in de geldende Aanbestedingswet- en regelgeving.

2.4 Mandaat en volmacht

Inkoop en aanbesteden vindt plaats met inachtneming van de geldende mandaat- en volmacht regeling. Wij willen slechts gebonden zijn aan verbintenissen en verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke vertegenwoordiging.

2.5 Klachtenregeling

Wij bieden ondernemers de mogelijkheid om klachten over inkoop- en aanbestedingsprocedures in te dienen.

3

Ethische- en ideële uitgangspunten

3.1 Integriteit

Wij hechten er belang aan dat onze bestuurders en ambtenaren integer handelen.

Onze bestuurders en ambtenaren houden zich aan het integriteitbeleid. Wij handelen zakelijk en objectief, belangenverstrengeling wordt voorkomen.

Wij doen alleen zaken met integere ondernemers, die zich niet bezighouden met criminele- of illegale praktijken. De toetsing van de integriteit van ondernemers vindt onder andere plaats door toepassing van verplichte uitsluitingsgronden bij de uitvoering van inkoop- en aanbestedingsprocedures.

3.2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam Inkopen

Wij hebben een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer en nemen daar waar mogelijk in alle fasen van het inkoop- en aanbestedingsproces milieu- en sociale aspecten in acht. Duurzaam inkopen is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij mens, milieu en financiën in balans zijn. Bij de mens gaat het om zaken zoals recht op vakbond lidmaatschap, kinderarbeid, fraude, discriminatie. Bij milieu gaat het erom het milieu en de natuur zo min mogelijk te belasten. Bij financiën gaat het erom de beschikbare budgetten in relatie tot bovenstaande zo goed mogelijk te besteden.

Social return on investment (SROI)

Bij SROI worden afspraken gemaakt met leveranciers over het creëren van arbeidsplaatsen, leerwerk- en stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor de uitgangspunten en toepassingsmogelijkheden van SROI is de gemeente aangesloten bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid - Noord Holland Noord (RPA-NHN).

Opdrachtverlening aan regionale Sociale werkvoorzieningen

De regionale werkvoorziening vervult een belangrijke maatschappelijke rol bij de arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij is van belang, dat er voldoende werkzaamheden zijn om deze mensen daadwerkelijke aan het werk te helpen en te houden. Dit door waar mogelijk (deel)opdrachten uit te laten voeren door medewerkers van regionale sociale werkvoorziening.

Sociale voorwaarden

Door toepassing van Sociale voorwaarden bij inkoop- en aanbesteden kunnen ondernemers worden uitgesloten, als opdrachten onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.

3.3 Burgerparticipatie

Wij hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkeling om onze inwoners te willen laten participeren in de samenleving. Wij betrekken daar waar mogelijk onze inwoners bij inkoop- en aanbestedingsprocedures.

3.4 Innovatie

Wij bevorderen, daar waar mogelijk innovatie in onze inkoop- en aanbestedingsprocedures. Hierbij hebben wij oog voor innovatieve producten, werken en diensten, die een belangrijke rol spelen in de efficiëntie en de kwaliteit van overheidsdiensten.

Innovatie levert een bijdrage aan een duurzamere ontwikkeling van de gemeente en een kwalitatief betere leefomgeving voor onze inwoners.

4

Economische uitgangspunten

4.1 Product- en marktanalyse

Inkoop en aanbesteden vindt plaats op basis van een voorafgaande product-, dienst- en/of marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet wordt gerechtvaardigd.

4.2 Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

Wij streven naar onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers. Wij hebben altijd vrijheid bij het maken van keuzes bij inkoop- en aanbestedingsprocedures en/of in verband met de naleving van de Aanbestedingswet- en regelgeving.

foto

4.3 Regionale- en lokale economie en het MKB

Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen krijgen. Wij houden rekening met het midden- en kleinbedrijf. In voorkomende gevallen waar een onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, houden wij rekening met regionale- en lokale ondernemers.

4.4 Eerlijke mededinging en commerciële belangen

Wij bevorderen eerlijke mededinging. De ondernemers dienen een eerlijke kans te krijgen om een opdracht gegund te krijgen. Dit realiseren wij door objectief, transparant, non-discriminerend en proportioneel te handelen. Dit draagt bij aan het in stand houden van een gezonde marktwerking.

4.5 Samenwerkingsverbanden

Wij streven naar samenwerking bij inkoop en aanbesteden zowel binnen de eigen organisatie, als met andere gemeenten en aanbestedende diensten.

foto

DEEL II GEMEENTE SPECIFIEKE AANVULLING INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017

5

Gemeente Medemblik

5.1 Programmadoelstellingen van gemeente Medemblik

Wij werken samen om de kwaliteit van wonen, werken en recreëren te verbeteren. We versterken en versnellen initiatieven uit de samenleving. We zijn betrokken collega’s waar het gemeentebestuur op kan bouwen. Een gemeente waar we trots op zijn.

De vier thema’s leefbaarheid, duurzaamheid, participatie en samenwerken zijn onlosmakelijk verbonden aan de manier waarop wij inkopen. De gemeente zoekt verbinding met de inwoners en gaat in gesprek met de inwoners om uitvoering te geven aan de thema’s. Wij werken aan behoud en het verbeteren van werkgelegenheid & bedrijvigheid en stimuleren economische groei, door lokaal en regionaal MKB kansen te geven.

Het beoogde beleid zal leiden tot aantoonbare groei van het regionale aandeel in de opdrachtverstrekking door de gemeente, hierbij de punten ‘duurzaam en maatschappelijk verantwoord inkopen’, ‘participatie’, ‘samenwerken en harmoniseren van beleid’ belangrijke ambities blijven en lokaal-regionaal werkgeverschap in ogenschouw wordt genomen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op “people, planet en profit” worden meegenomen. Het is een belangrijk instrument dat kan helpen duurzaamheidambities te realiseren. Om onze welvaart voor huidige en toekomstige generatie te behouden is het noodzakelijk om het concurrentievermogen van de economie te versterken en tegelijkertijd de belasting op mens en milieu te verminderen. Daarom werken wij samen aan een duurzame gemeente en kopen zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord in.

Het team inkoopadvies werkt samen met de organisatie aan een strategisch en verantwoorde wijze van inkopen. Wij anticiperen op de ontwikkelingen in de wetgeving maar ook op de ontwikkelingen in de regio. Daar waar de wet ons de ruimte laat, zullen wij bij aanbestedingsprocedures rekening houden met het eigen en regionale MKB.

5.2 Inkoop in de organisatie

In de gemeente Medemblik is de inkoopfunctie decentraal ingericht.

5.3 Inkoopverantwoordelijkheden

Een decentrale inrichting van de inkoopfunctie betekent, dat de inkoop- en aanbestedingsprocedures binnen de afdelingen van de gemeente worden uitgevoerd.

Het opstellen van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, het Inkoophandboek en het adviseren en faciliteren van de gemeente op het gebied van inkoop, is centraal belegd bij het taakveld facilitaire zaken & inkoop, bij het team inkoopadvies.

Ondertekening