Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het toegankelijk maken van sport en bewegen voor alle inwoners van de provincie Groningen (Subsidieregeling Projecten Gronings Provinciaal Beweegakkoord provincie Groningen 2021-2023)

Geldend van 15-04-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het toegankelijk maken van sport en bewegen voor alle inwoners van de provincie Groningen (Subsidieregeling Projecten Gronings Provinciaal Beweegakkoord provincie Groningen 2021-2023)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 6 april 2021, nr. A. 22, afdeling ECP, dossiernummer K 17483 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Overwegende dat:

 • -

  wij sport en bewegen toegankelijk willen maken voor alle inwoners van de provincie Groningen,

 • -

  wij een sportklimaat willen creëren waarin talent zich maximaal kan ontwikkelen en waar ook ruimte is voor alle Groningers om in een veilige en uitdagende omgeving te kunnen sporten en bewegen,

 • -

  wij samen met alle Groninger gemeenten, onderwijsinstellingen, organisaties uit de sport, zorg en welzijn en het bedrijfsleven een Gronings Provinciaal Beweegakkoord hebben opgesteld waarin we willen bijdragen aan een vitale provincie Groningen.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 3, derde lid, van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • -

  Het Kader Sport- en Beweegbeleid provincie Groningen 2021-2023;

 • -

  Het Gronings Provinciaal Beweegakkoord.

Besluiten:

 • I.

  Vast te stellen de:

Subsidieregeling Projecten Gronings Provinciaal Beweegakkoord Provincie Groningen 2021-2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352).

 • c.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • d.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • e.

  Hardware: betreft o.a. speel- en beweegtoestellen van fitness- en beweegparken, velden van play- en soccercourts, pannakooien;

 • f.

  Partner: een organisatie die het Gronings Provinciaal Beweegakkoord heeft ondertekend en dus achter de ambities en doelstellingen van het akkoord staat;

 • g.

  Cofinanciering: het gedeeltelijk meefinancieren van een project met financiële middelen en/of personele inzet (uren).

 • h.

  Penvoerder: een deelnemer in een samenwerkingsverband, die zorgdraagt en verantwoordelijk is voor de projectadministratie, aanvragen en verzoeken.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is om projecten en initiatieven te ondersteunen die voortkomen uit het Gronings Provinciaal Beweegakkoord.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door partners van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

Projecten en initiatieven die voortkomen uit de uitvoering van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord 'samen werken naar een vitale provincie' en die bijdragen aan de realisatie van een actieve en gezonde leefstijl van de inwoners van de provincie Groningen.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   niet wordt voldaan aan hetgeen is bepaald in artikel 7;

  • b.

   voor hetzelfde project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of één van de andere regelingen die onderdeel uitmaken van het Uitvoeringsprogramma Sport- en Beweegbeleid 2021-2023.

 • 2. Indien er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt de subsidie geweigerd wanneer subsidieverstrekking niet kan plaatsvinden met toepassing van de de-minimisverordening.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project komt voort uit de uitvoering van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord 'samen werken naar een vitale provincie';

 • b.

  het project draagt bij aan de realisatie van een actieve en gezonde leefstijl van de inwoners van de provincie Groningen;

 • c.

  er is cofinanciering van minimaal drie partners van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord;

 • d.

  het project wordt minimaal uitgevoerd binnen twee gemeenten en is daarmee gemeenteoverstijgend;

 • e.

  het project moet aanvullend en/of versterkend zijn op het bestaande aanbod in de provincie Groningen;

 • f.

  er is een plan van aanpak (inclusief begroting) waarin de te behalen resultaten en het bereik duidelijk en concreet zijn benoemd en op welke wijze resultaten worden gemeten;

 • g.

  de financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend.

 • h.

  in deze beleidsperiode kan voor hetzelfde project maximaal éénmaal een subsidie verleend worden.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van een project dat voortkomt uit de uitvoering van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord en dat bijdraagt aan de realisatie van een actieve en gezonde leefstijl van de inwoners van de provincie Groningen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  materiaalkosten;

 • 2.

  kosten van de hardware van een project dat zich richt op het realiseren van een beweegvriendelijke omgeving;

 • 3.

  reis- en verblijfskosten.

Artikel 10 Subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag wordt namens minimaal drie partners van het provinciaal beweegakkoord ingediend.

 • 3. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 april 2021 tot en met 31 december 2023.

 • 4. Onverminderd artikel 2.1, lid 1 en 2 van de Procedureregeling bevat een aanvraag een plan van aanpak (inclusief begroting) waarin de te behalen resultaten en het bereik duidelijk en concreet zijn benoemd en op welke wijze de resultaten worden gemeten.

Artikel 11 Penvoerder

 • 1. Het samenwerkingsverband dient een penvoerder aan te wijzen.

 • 2. Alle aanvragen en verzoeken in een project dienen door de penvoerder gedaan te worden.

 • 3. Gedeputeerde Staten verrichten betalingen enkel aan de penvoerder, tenzij de penvoerder failliet is verklaard, in surséance van betaling verkeert dan wel indien op hem de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Artikel 12 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast dat wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Artikel 13 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 25.000.

Artikel 14 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en vervalt van rechtswege op 1 januari 2024.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Projecten Gronings Provinciaal Beweegakkoord provincie Groningen 2021-2023.

Ondertekening

Groningen, 6 april 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.