Beleidsregels scholingsplicht en zoektijd jongeren Vlieland 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels scholingsplicht en zoektijd jongeren Vlieland 2021

Artikel 1: Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

de Pwet: de Participatiewet;

het college: burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland;

jongere: persoon jonger dan 27 jaar die bijstand aanvraagt of ontvangt;

regulier onderwijs: uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs;

startkwalificatie: een diploma zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 onder d. van de Pwet;

zoektijd: periode van vier weken na datum melding, zoals bedoeld in artikel 44, lid 2 van de Pwet, waarin de jongere nog geen aanvraag om bijstand mag indienen, maar waarin hij/zij moet zoeken naar werk en/of regulier onderwijs;

studiefinanciering: studiefinanciering op grond van de Wet op de studiefinanciering 2000

Artikel 2. Scholingsplicht jongeren

Een jongere die recht heeft op studiefinanciering en met het volgen van een opleiding zijn arbeidskansen vergroot, heeft een scholingsplicht.

De jongere die uit ’s Rijks bekostigd onderwijs kan volgen en met het volgen van dat onderwijs zijn arbeidskansen vergroot, maar in verband hiermee geen aanspraak heeft op studiefinanciering, heeft een scholingsplicht.

Het behalen van een startkwalificatie vergroot in ieder geval de arbeidskansen. Iedere jongere zonder startkwalificatie heeft daarom de plicht onderwijs te volgen.

De jongere die recht heeft op studiefinanciering en in het bezit is van een startkwalificatie en met het volgen van een opleiding zijn arbeidskansen vergroot, heeft scholingsplicht.

Artikel 3. Aantoonplicht bij zoektijd

Een jongere heeft de plicht om tijdens de zoektijd aan te tonen of hij/zij recht heeft op studiefinanciering en of het volgen van regulier onderwijs zijn arbeidskansen vergroot. Als

een jongere voor zichzelf geen mogelijkheden ziet om regulier onderwijs te volgen, moet

hij/zij dit gemotiveerd, onder overlegging van bewijsstukken, aan het college aantonen (aantoonplicht).

Het college beoordeelt het recht op bijstand op basis van de door de jongere overgelegde gegevens.

Voldoet een jongere niet aan de aantoonplicht, als bedoeld in het eerste lid, dan heeft de jongere geen recht op algemene bijstand op grond van artikel 13, lid 2 van de Pwet.

Artikel 4 Uitzondering op de inspanningsverplichting bij zoektijd

Het college kan een uitzondering op de inspanningsverplichting bij de zoektijd maken, wanneer dit in redelijkheid (nog)niet van de bijstandsaanvrager kan worden gevergd.

Een uitzondering op de inspanningsverplichting wordt gemaakt voor in ieder geval:

  • leerlingen uit het Praktijkonderwijs (PRO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en

  • uitgenodigde vluchtelingen en statushouders.

Artikel 5. Uitzondering op de scholingsplicht

Het college kan een uitzondering op de scholingsplicht maken, wanneer een jongere aantoont dat hij/zij geen regulier onderwijs kan volgen of wanneer dit in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.

Een uitzondering op de scholingsplicht kan worden gemaakt als de jongere:

al een startkwalificatie heeft én zijn kansen op de arbeidsmarkt door het volgen van verdere opleiding niet meer toenemen. De jongere moet dit gemotiveerd aantonen;

psychische of fysieke beperkingen heeft waardoor het volgen van (verdere) opleiding niet van hem gevergd kan worden. Op basis van artikel 41, lid 5 van de Pwet, verstrekt de jongere documenten waaruit blijkt dat vanwege deze beperkingen er geen onderwijsmogelijkheden zijn. Een verklaring van bijvoorbeeld een behandelend arts of hulpverlener wordt hierbij overlegd;

niet de capaciteiten heeft om een (verdere) opleiding te volgen. Op basis van artikel 41, lid 5 van de Pwet, verstrekt de jongere documenten waaruit moet blijken dat er vanwege de capaciteiten of belemmeringen van deze persoon geen onderwijsmogelijkheden zijn.

  • 1.

    Een jongere kan voor de duur van maximaal 6 maanden ontheven worden van de scholingsplicht, als er sprake is van dringende redenen die het volgen van regulier onderwijs niet mogelijk maken.

Artikel 6. Overbrugging met bijstand

Voor de jongere die de scholingsplicht heeft en die wel een opleiding met studiefinanciering kan en wil gaan volgen, maar waarbij de eerstvolgende instroommogelijkheid niet onmiddellijk mogelijk is, kan - bij het ontbreken van een voorliggende voorziening - algemene bijstand worden verstrekt tussen de dag waarop de jongere zich heeft gemeld, en waarbij de zoektijd is doorlopen, en de dag waarop de jongere studiefinanciering kan ontvangen.

Op deze jongere blijven de verplichtingen van de Pwet van kracht, waaronder het aanvaarden van (tijdelijk en algemeen geaccepteerde) arbeid.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de jongere die door eigen toedoen geen onderwijs (meer) volgt en/of studiefinanciering ontvangt, bijvoorbeeld door te stoppen met een opleiding vanwege een verkeerde studiekeuze.

Het onder sub 1 genoemde geldt pas nadat het college zich er van heeft overtuigd dat de jongere ook daadwerkelijk het onderwijs op de latere datum gaat volgen. Beëindiging van de bijstand kan alleen indien de jonger daartoe een bewijs van inschrijving of bewijs studiefinanciering heeft overlegd.

Artikel 7. Samenloop scholing en bijstand

Een jongere die geen recht heeft op studiefinanciering, maar wel de capaciteiten heeft om regulier onderwijs te volgen, kan de mogelijkheid worden geboden de opleiding met behoud van uitkering te volgen. Dit is mogelijk na beoordeling en besluitvorming namens het college.

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de jongere afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9. Slotbepalingen

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels scholingsplicht en zoektijd jongeren Vlieland 2021.

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 15 december 2021.

A. Idema

C. Schokker-Strampel

secretaris-directeur

burgemeester

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland,