Beleidsregels zonnevelden (1.38)

Geldend van 16-04-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels zonnevelden (1.38)

Samenvatting

Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden de raad en het college medewerking willen verlenen aan een omgevingsvergunning voor zonnevelden.

De gemeenteraad en het college van Haaksbergen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Wettelijke basis:

bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.12), het Besluit omgevingsrecht (artikel 6.5, derde lid) en de Algemene wet bestuursrecht.

Besluiten:

Vast te stellen de Beleidsregels zonnevelden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregels verstaan onder:

 • a.

  zonneveld: een ruimtelijk samenhangend, grondgebonden installatie voor het opwekken van zonne-energie;

 • b.

  toetsingscomité: een comité van vakambtenaren, aangevuld met extern deskundigen die zijn aangewezen door het college en ingediende aanvragen beoordeelt en het college adviseert.

Artikel 2 Reikwijdte van deze beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels zonnevelden gaan primair over grootschalige opwekking van zonne-energie in het landelijk gebied van Haaksbergen met een ruimtebeslag van meer dan 2 hectare.

 • 2.

  Het college behandelt een aanvraag voor een zonneveld volgens de Procedure zonnevelden die in de bijlage bij deze beleidsregels is opgenomen.

 • 3.

  Het college en de raad verlenen medewerking aan maximaal 40 hectare zonnevelden totaal. Het college beoordeelt een aanvraag op grond van de in de bijlage opgenomen Procedure zonnevelden.

 • 4.

  Aanvragen voldoen aan alle voorwaarden uit deze beleidsregels. Het college verleent een omgevingsvergunning voor aanvragen die op grond van de Procedure zonnevelden de hoogste score krijgen en zolang het maximum van 40 hectare zonnevelden nog niet bereikt is. Het college wijst aanvragen af die op grond van de Procedure zonnevelden een lagere score krijgen en/of die het minimumaantal benodigde punten van 60 niet behalen.

 • 5.

  Aanvragen voor zonnevelden worden vóór 14 mei 2021 ingediend en voorzien van een volledig ingevuld scoreformulier zoals vermeld in de Procedure Zonnevelden. Aanvragen die na die datum worden ingediend en/of niet zijn voorzien van een volledig ingevuld scoreformulier, worden geweigerd.

 • 6.

  Het college werkt alleen mee aan de realisatie van zonnevelden met een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 3 Uitsluitingsgronden

 • 1.

  Het college en de raad verlenen geen medewerking aan het vestigen van zonnevelden in onderstaande gebieden:

  • a.

   Natura2000-gebieden en Natuur Netwerk Nederland;

  • b.

   essenlandschap;

  • c.

   beekdallandschap;

  • d.

   binnen 50 meter van de groene radialen (volgens de Structuurvisie Haaksbergen) en binnen 25 meter van de N18. Gemeten vanaf de as van de weg.

 • 2.

  Het gebied en de strook die onderdeel uitmaken van het gebied zoals bedoeld in het eerste lid, onderdeel c en d, van dit artikel kunnen wel onderdeel zijn van de landschappelijke inpassing van een zonneveld.

 • 3.

  Het college verleent geen medewerking wanneer in Haaksbergen voor 40 hectare medewerking is verleend.

Artikel 4 Geschikte gebieden

Het college en de raad verlenen medewerking aan het vestigen van zonnevelden in het jonge ontginningslandschap en oude kampenlandschap zoals op de kaart in de bijlage bij deze beleidsregels is aangegeven, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de artikelen 5 tot en met 8 van deze beleidsregels.

Artikel 5 Voorwaarden opzet en inrichting zonneveld

Het college en de raad werken mee aan het vestigen van zonnevelden nadat de aanvrager heeft aangetoond dat aan de volgende voorwaarden is voldaan en de zonnevelden worden gerealiseerd in een geschikt gebied:

 • a.

  het zonneveld voegt zich naar de belangrijke landschappelijke structuurdragers in de omgeving;

 • b.

  met het vestigen van het zonneveld worden de bestaande en oorspronkelijke perceelgrenzen, waterstructuren en landschapsstructuren behouden;

 • c.

  de zonnepanelen worden op minimaal 5 meter van watergangen geplaatst;

 • d.

  de zonnepanelen worden opgesteld in zuidelijke of verticale oriëntatie;

 • e.

  de maximale hoogte van de zonnepaneelopstelling is 2,5 meter vanaf maaiveld;

 • f.

  er is rekening gehouden met lichtinval en regenwaterverdeling van de ondergrond en de gevolgen voor de bodemkwaliteit;

 • g.

  er is rekening gehouden met cultuurhistorische en archeologische waarden;

 • h.

  het plangebied wordt niet geëgaliseerd en watergangen worden niet gedempt;

 • i.

  van de oppervlakte van het perceel/ de percelen waarop het zonneveld wordt gevestigd, wordt maximaal 80% gebruikt voor het zonneveld (inclusief onderhoudspaden) en minimaal 20% ruimte voor kwaliteitsinvestering in natuur en landschap;

 • j.

  er is een ruimtelijke onderbouwing, inrichtingsplan, beplantingsplan, onderhouds- en beheerplan ingediend bij de aanvraag;

 • k.

  uit de aanvraag blijkt dat met het realiseren van het zonneveld invulling wordt gegeven aan één of meerdere van de volgende thema’s: waterbeheer, natuurontwikkeling, recreatie, educatie, of agrarisch medegebruik;

 • l.

  uit de aanvraag blijkt op welke wijze het realiseren van het zonneveld een positieve invloed heeft op natuur en biodiversiteit.

Artikel 6 Technische voorwaarden

Het college en de raad werken mee aan het vestigen van zonnevelden nadat de aanvrager heeft aangetoond dat aan de volgende technische voorwaarden is voldaan:

 • a.

  de kleur van de zonnepanelen inclusief omlijsting is donkerblauw of zwart. Daarnaast wordt er één type paneel toegepast;

 • b.

  als het zonneveld wordt voorzien van een omheining, dan is deze transparant, faunapasseerbaar, maximaal twee meter hoog en zonder gebruik van prikkeldraad;

 • c.

  uit de aanvraag blijkt dat de ontsluiting van het zonneveld wordt aangesloten op bestaande infrastructuur;

 • d.

  er worden geen parkeerplaatsen gerealiseerd buiten het zonneveld;

 • e.

  een schriftelijke, geldende offerte van de netbeheerder of een positief advies van deze beheerder waaruit blijkt dat het zonneveld binnen twee jaar na het verlenen van een omgevingsvergunning aangesloten kan worden op het elektriciteitsnetwerk.

Artikel 7 Maatschappelijke en economische voorwaarden

Het college en de raad werken mee aan het vestigen van zonnevelden nadat de aanvrager heeft aangetoond dat aan de volgende economische en maatschappelijke voorwaarden is voldaan:

 • a.

  in de ruimtelijke onderbouwing is aandacht besteed aan de locatiekeuze en aan ontwikkelingen in de directe omgeving van het te realiseren zonneveld die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit;

 • b.

  bij de aanvraag is een document ingediend waaruit blijkt op welke wijze omwonenden en andere belanghebbenden (zoals natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties etc.) zijn betrokken;

 • c.

  bij de aanvraag is een document ingediend waaruit blijkt welke inspanning is gedaan om de omgeving de mogelijkheid te bieden om mede-eigenaar te worden en/of mede te financieren met een streefwaarde van minimaal 50%;

 • d.

  aanvrager heeft onderbouwd hoe het zonneveld, inclusief ondersteunende bouwwerken, door aanvrager of rechtsopvolger verwijderd en gerecycled wordt.

Artikel 8 Planologische en ruimtelijke voorwaarden

Het college en de raad verlenen alleen medewerking aan het realiseren van zonnevelden als uit de aanvraag blijkt dat:

 • a.

  rekening is gehouden met milieukundige randvoorwaarden vanuit de omgeving. Daarbij valt te denken aan aspecten als het plaatsen van zonnevelden in of onder hoogspanningsleidingen, boven (hogedruk) gasleidingen of in de nabijheid van wegen of spoorlijnen;

 • b.

  de aanleg van een zonneveld niet leidt tot een onevenredige afbreuk van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid;

 • c.

  het zonneveld bestaat uit één aaneengesloten projectgebied en wordt niet onderbroken door openbaar toegankelijke wegen;

 • d.

  het zonneveld niet naast of tegenover een ander zonneveld op een afstand korter dan drie keer de langste zijde van een ander zonneveld is gelegen;

 • e.

  het zonneveld voor een periode van maximaal 25 jaren wordt gebruikt.

Artikel 9 Procedure advisering door toetsingscomité

 • 1.

  Het college stelt een toetsingscomité in dat adviseert over aanvragen voor zonnevelden en bestaat uit minimaal vier personen en maximaal acht personen.

 • 2.

  Het toetsingscomité bestaat minimaal uit de volgende disciplines:

  • vergunningverlening;

  • ruimtelijke ordening;

  • ecologie;

  • landschapsarchitectuur.

 • 3.

  Het toetsingscomité geeft een schriftelijk advies aan het college.

Artikel 10 Verklaring van geen bedenkingen

De raad verklaart dat aanvragen voor zonnevelden die voldoen aan deze beleidsregels kunnen worden aangemerkt als ‘categorie van gevallen’ als bedoeld in artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 16 april 2021

Artikel 12 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels zonnevelden.

Haaksbergen, 2 maart 2021

burgemeester en wethouders,

dr. R. Toet

secretaris

mr. drs. R.G. Welten

burgemeester

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 31 maart 2021

mr. G. Raaben

griffier

mr. drs. R.G. Welten

burgemeester

Ondertekening

Bijlage Procedure zonnevelden

Scoreformulier zonnevelden

Om de aanvrager te ondersteunen bij het behalen van zoveel mogelijk punten vragen we de aanvrager om het scoreformulier ook zelf in te vullen. De aanvrager geeft aan óf en waarom zijn voorstel punten verdient op een onderdeel. Op de meeste onderdelen kan de aanvrager 0, 5 of 10 punten scoren. De aanvrager kan 5 punten verdienen als hij aantoonbaar aandacht besteedt aan het onderdeel. De aanvrager kan 10 punten verdienen als de aanvrager aantoonbaar een significante meerwaarde creëert op het onderdeel.

Een ‘cosmetische’ benadering met een minimale toepassing van de criteria levert geen punten op.

Beoordeling

Het toetsingscomité maakt een eigen beoordeling van het door de aanvrager ingevulde scoreformulier. Als het toetsingscomité afwijkt van de door de aanvrager gegeven beoordeling zal het toetsingscomité dat in zijn advies toelichten. Het toetsingscomité kan op de meeste onderdelen maximaal 15 punten toekennen. Het toetsingscomité maakt een vergelijking tussen alle ingediende aanvragen voor zonnevelden en heeft de mogelijkheid om 15 punten toe te kennen aan de aanvraag of aanvragen die op het betreffende onderdeel het meest onderscheidend is of zijn. Voor het onderdeel financiële participatie kan het toetsingscomité 25 punten toekennen.

Invullen scoreformulier

De aanvrager vult eerst de gevraagde gegevens over zijn project in, in tabel 1.

In tabel 2 vragen we per onderdeel om een ‘omschrijving’ waarin de aanvrager in maximaal 200 woorden samenvat hoe hij dit onderdeel heeft beschreven in zijn voorstel. Daarnaast geeft de aanvrager aan welke ‘bewijsvoering’ hij hiervoor aanlevert of gaat aanleveren. Bij ‘score’ geeft de aanvrager aan hoeveel punten hij denkt te behalen.

TABEL 1

Titel initiatief

Naam aanvrager

Aantal panelen, opstelling & hoogte

Aantal hectare (1)

Planlocatie

Totaal score

1) De omvang van een zonneveld in hectare is inclusief de ruimte nodig voor landschappelijke inpassing aan de buitenzijde (bijvoorbeeld kruidenrijke rand of andere landschappelijke inpassing). De stroken tussen de rijen zonnepanelen maken deel uit van (het grondoppervlak) van het zonneveld.

TABEL 2

Onderdeel

Omschrijving

1. Locatiekeuze

(0, 5 of 10 punten)

Op welke manier heeft de aanvrager de locatie voor het zonneveld gekozen?

Beleidsregel: In de ruimtelijke onderbouwing is aandacht besteed aan de locatiekeuze en aan ontwikkelingen in de directe omgeving van het te realiseren zonneveld die van invloed zijn op de ruimtelijke kwaliteit.

Toelichting: Ons landschap, maar ook onze agrarische grond die gebruikt wordt voor het telen van gewassen of als grasland is kostbaar. Wij geven de voorkeur aan zon op dak en ongebruikte gronden, zoals stortplaatsen of industriegrond . Daar waar het initiatief op agrarische grond wordt ontwikkeld geven wij d e voorkeur aan laagwaardige agrarische gronden en dubbel landgebruik.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O 0 punten O 5 punten O 10 punten

Toetsingscomité O 15 punten

Onderdeel

Omschrijving

2. Proces-participatie

(0, 5 of 10 punten)

Op welke manier zijn omwonenden betrokken bij het initiatief, hoe informeert de aanvrager hen en welke inspraak hebben zij in het plan van de aanvrager?

Beleidsregel: Bij de aanvraag is een document ingediend waaruit blijkt op welke wijze omwonenden en andere belanghebbenden (zoals Natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties etc.) zijn betrokken.

Toelichting: Bij het proces is het van belang dat de omgeving mee kan denken en doen. Daarbij kijken wij naar de mate waarin de omgeving vanaf het begin betrokken wordt, de omgeving actief deelgenoot wordt van het ontwerp, extra functie en inrichting. Tevens kan de omgeving betrokken worden bij het onderhoud en beheer van het zonneveld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit (aan te leveren) verslagen van bewonersbijeenkomsten, inzicht geven in hoe het plan is verrijkt met inbreng en wensen van de omgeving, en/of handtekeningen van omwonenden onder een verklaring van geen bezwaar. Dit betreft minimaal de personen of bedrijven die vanuit hun woning of perceel zicht hebben op het zonneveld.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O 0 punten O 5 punten O 10 punten

Toetsingscomité O 15 punten

Onderdeel

Omschrijving

3. Financiële participatie

(0, 5 of 10 punten)

Hoe en in welke mate biedt de aanvrager inwoners van gemeente Haaksbergen de gelegenheid financieel in het project te participeren?

Beleidsregel: Bij de aanvraag is een document ingediend waaruit blijkt welke inspanning is gedaan om de omgeving de mogelijkheid te bieden om mede-eigenaar te worden en/of mede te financieren met een streefwaarde van minimaal 50%.

Toelichting: Uitgangspunt is dat omwonenden, al dan niet vertegenwoordigd in een lokale energie coöperatie de mogelijkheid krijgen om mede-eigenaar te worden en/of financieel te participeren in het zonneveld. Het streven is minimaal 50%. Dit wordt ondersteund in een door initiatiefnemer aangeleverde business case. Daarnaast kan een kopie samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en coöperatie, waarin o.a. financiële participatie is overeengekomen, worden bijgevoegd.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O 0 punten O 5 punten O 10 punten

Toetsingscomité O25 punten

Onderdeel

Omschrijving

4. Landschap en inrichting

(0, 5 of 10 punten)

Welke maatregelen zijn opgenomen voor landschappelijke inpassing van het zonneveld in het landschap?

Beleidsregel: Het zonneveld voegt zich naar de belangrijkste landschappelijke structuurdragers in de omgeving.

Toelichting: Bij het landschappelijke inpassingsplan geeft de aanvrager aan welke onderdelen gehandhaafd blijven wanneer de aanvrager de opstelling na verloop van tijd opruimt. De aanvrager beschrijft de omgeving en het landschap. Daarbij geeft de aanvrager aan waarom zijn initiatief passend is, de hoogte van de panelen in relatie tot de omgeving, welke maatregelen worden genomen om dit het geval te laten zijn en de meerwaarde die aanvrager creëert met zijn plan.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O 0 punten O 5 punten O 10 punten

Toetsingscomité O 15 punten

Onderdeel

Omschrijving

5. Meervoudig ruimtegebruik

(0, 5 of 10 punten)

Welke vorm(en) van ruimtegebruik heeft de aanvrager naast de opwekking van zonne- energie in de aanvraag opgenomen?

Beleidsregel: Uit de aanvraag blijkt dat met het realiseren van het zonneveld invulling wordt gegeven aan één of meerdere van de volgende thema’s: waterbeheer, natuurontwikkeling, recreatie, educatie, of agrarisch medegebruik.

Toelichting: De aanvrager heeft aangegeven waarom er sprake is van meervoudig ruimtegebruik, welke functies het betreft, hoe de aanvrager dit toepast en de eventuele meerwaarde.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O 0 punten O 5 punten O 10 punten

Toetsingscomité O 15 punten

Onderdeel

Omschrijving

6. Archeologie en cultuur

(0, 5 of 10 punten)

Welke maatregelen zijn opgenomen voor het behoud van cultuurhistorische en archeologische waarden?

Beleidsregel: Er is rekening gehouden met cultuurhistorische en archeologische waarden.

Toelichting: Bij de inpassing van een zonneveld houdt de aanvrager rekening met cultuurhistorische en archeologische waarden. Daarbij geeft de aanvrager aan waarom zijn initiatief passend is, welke maatregelen de aanvrager neemt om dit het geval te laten zijn en de eventuele meerwaarde die de aanvrager creëert met zijn plan.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O 0 punten O 5 punten O 10 punten

Toetsingscomité O 15 punten

Onderdeel

Omschrijving

7.Natuur en biodiversiteit

(0, 5 of 10 punten)

Welke ecologische waarden worden naast de aanleg van het zonneveld versterkt en door welke maatregelen?

Beleidsregel: Uit de aanvraag blijkt op welke wijze het realiseren van het zonneveld een positieve invloed heeft op natuur en biodiversiteit.

Toelichting: Het initiatief heeft een duidelijke meerwaarde en verbetering op het gebied van natuur en biodiversiteit ten opzichte van de bestaande situatie. Daarbij is aandacht voor vogels, zoogdieren, insecten en beplanting die oorspronkelijk in het karakteristieke landschap voorkomen en rekening gehouden met gebiedseigen beplanting.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O 0 punten O 5 punten O 10 punten

Toetsingscomité O 15 punten

Onderdeel

Omschrijving

8. Landgebruik en bodem

(0, 5 of 10 punten)

Hoe beschermt de aanvrager bodemkwaliteitvan het zonneveld?

Beleidsregel: Er is rekening gehouden met lichtinval en regenwaterverdeling van de ondergrond en de gevolgen voor de bodemkwaliteit.

Toelichting: Door bijvoorbeeld 1/3 van de grond onbedekt te laten. Bijvoorbeeld door rekening te houden met de afstand die wordt gehanteerd tussen de rijen zonnepanelen, maar ook de panelen onderling. Daarnaast kan het type zonnepaneel invloed hebben op de mate van doorlating van licht. Ook monitoring van de bodem kan onderdeel zijn van het plan.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O 0 punten O 5 punten O 10 punten

Toetsingscomité O 15 punten

Onderdeel

Omschrijving

9. Opruimplicht

(10 punten indien voldoende aanwezig, -5 punten indien afwezig)

Heeft het voorstel van de aanvrager een voorziening opgenomen om het zonneveld op te ruimen en te laten hergebruiken of recyclen?

Beleidsregel: Aanvrager heeft onderbouwd hoe het zonneveld, inclusief ondersteunende bouwwerken, door aanvrager of rechtsopvolger verwijderd en gerecycled wordt.

Toelichting: Dit geldt niet voor het handhaven van onderdelen van het landschappelijk inpassingsplan. Als het verzoek niet in een opruimplan voorziet geldt een aftrek van 5 punten.

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O - 5 punten O 10 punten

Onderdeel

Omschrijving

10. Gedragscode Zon op Land

(0 of - 5 punten)

Onderschrijft de aanvrager de ‘Gedragscode Zon op Land’ van Holland Solar (www.hollandsolar.nl) en neemt de aanvrager deze code voor de fysieke en procesmatige wijze van ontwikkeling, inpassing, vormgeving en beheer van zon op land projecten in acht?

Omschrijving (Maximaal 200 woorden)

Bewijsvoering

Score O -5 punten O 0 punten

Tot slot:

Heeft de aanvrager ervaring met het realiseren van zonnevelden in Nederland? Hieronder kan de aanvrager een toelichting geven. Graag ook ervaring van de aanvrager met landschappelijke inpassing en participatie.

Aan de beantwoording van deze vraag worden geen punten toegekend.

Ervaringen met zonnevelden

Bijlage Kaart geschikte gebieden en uitsluitingen

afbeelding binnen de regeling