Gemeente Bernheze - Openbare kennisgeving voornemen tot vaststelling Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Gemeente Bernheze - Openbare kennisgeving voornemen tot vaststelling Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS

Om de problematiek rondom de aanwezigheid van PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) in de bodem op te lossen hebben de Omgevingsdiensten in Noord-Brabant namens de colleges van burgemeester en wethouders van de 57 deelnemende gemeenten een “Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de deelnemende gemeenten in Noord-Brabant” (hierna: Bodemkwaliteitskaart PFAS) en bijbehorende “Nota bodembeheer PFAS” opgesteld. Uit de resultaten van bodemonderzoeken is gebleken dat de gemiddelde waarden in de boven- en ondergrond voldoen aan de landelijke geactualiseerde tijdelijke achtergrondwaarden. Voor hergebruik van grond in de deelnemende gemeenten houdt dit in dat niet meer apart op PFAS bemonsterd hoeft te worden.

Om gebruik te kunnen maken van de Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS dienen de colleges deze, elk afzonderlijk, vast te stellen.

Voor gebied specifiek beleid omtrent PFAS is het Besluit bodemkwaliteit op 13 december 2019 gewijzigd (Staatsblad 491). Conform artikel 44, lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit heeft nu ook het college de mogelijkheid om gebied specifiek beleid vast te stellen als het betrekking heeft op PFAS. In deze wijziging is opgenomen dat hiervan een openbare kennisgeving moet worden gedaan en dat het college het besluit niet eerder vaststelt dan een week nadat de kennisgeving is gedaan.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze is voornemens om op grond van artikel 44, lid 3 Besluit bodemkwaliteit, de Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS vast te stellen en daarmee gebruik te maken van de bevoegdheid die in dat artikel is gegeven.

Met deze openbare kennisgeving wordt eenieder in kennis gesteld van het gebruik van deze bevoegdheid. Tegen deze kennisgeving is geen bezwaar of beroep mogelijk. Minimaal een week na publicatie van deze kennisgeving wordt het definitieve besluit genomen en worden de Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Ondertekening

Bernheze, 11 december 2020