Actievoorwaarden RREW-subsidie Energiebesparing Eigen Woning

Geldend van 10-04-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Actievoorwaarden RREW-subsidie Energiebesparing Eigen Woning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van 6 april 2021, zaaknummer 631761;

Besluit:

De regeling ‘actievoorwaarden RREW-subsidie energiebesparing eigen woning’ vast te stellen.

Actievoorwaarden RREW-subsidie Energiebesparing Eigen Woning

Wat is de actie?

De gemeente Dalfsen heeft als missie nu en in de toekomst leefbaar.

Energiebesparing is een belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid.

De samenwerkende energiecooperaties Dorpen van Morgen gaan rondom het thema energiebesparing diverse acties organiseren voor de inwoners.

Als beloning krijgen de deelnemers een deel van de gemaakt kosten terug.

Voor deze actie wordt gebruik gemaakt van de landelijke RREW-regeling.

Wat zijn de actievoorwaarden?
 • 1.

  De energiebesparende maatregelen moeten zijn toegepast in, op of voor een woning in de gemeente Dalfsen. Op www.rvo.nl/RREW staan de toegestane maatregelen weergegeven.

 • 2.

  Per woonadres kan door de bewoner eenmaal de subsidie worden aangevraagd.

 • 3.

  De subsidie is maximaal 90 euro per woonadres.

 • 4.

  De subsidie moet via de actiepagina op de website www.dorpenvanmorgen.nl worden aangevraagd.

 • 5.

  Alleen wettig erkende betaalbewijzen (kassabonnen, facturen) met een duidelijke beschrijving van de energiebesparende maatregel zijn toegestaan. Meerdere betaalbewijzen per aanvraag zijn toegestaan. Steekproefsgewijs kunnen aanvragen worden gecontroleerd of de maatregelen daadwerkelijk op het opgegeven adres zijn uitgevoerd. Aanvragers dienen hieraan mee te werken.

 • 6.

  De actie loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2022. De uiterste aanvraagdatum van de subsidie is 15 juni 2022.

 • 7.

  Voor 8.000 bestaande woningen is budget beschikbaar, waarvan 6.500 in particulier eigendom en 1.500 huurwoningen.

 • 8.

  Het subsidieplafond is € 270.000. Op is op. Om teleurstellingen te voorkomen wordt ieder kwartaal het aantal uitgekeerde tegoedbonnen gepubliceerd op de gemeentelijke website en in Kernpunten. Zodra het subsidieplafond is bereikt, worden geen nieuwe subsidies toegekend.

 • 9.

  Door deel te nemen aan deze actie zijn de woningeneigenaren en ondernemers bereid om kennis en ervaringen te delen met andere woningeigenaren.

 • 10.

  Naast deze actievoorwaarden is de gemeentelijke algemene subsidieverordening 2013 en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 • 11.

  Het college mandateert de beleidsmedewerker Milieu voor de algemene coördinatie van de actie en de toekenning van deze subsidie.

Slotbepaling
 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Actievoorwaarden RREW-subsidie Energiebesparing eigen woningen’.

 • 2.

  Deze regeling treedt de dag na bekendmaking in werking en is geldig tot en met 31 december 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 6 april 2021.

Het college voornoemd,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/algemeen directeur,

drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen