Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 15 december 2020, nr. 1507326 - 1519471, houdende regels omtrent de subsidie voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam die de mogelijkheden biedt om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied een impuls te geven (Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam Noord-Holland 2020)

Geldend van 10-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 15 december 2020, nr. 1507326 - 1519471, houdende regels omtrent de subsidie voor de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam die de mogelijkheden biedt om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied een impuls te geven (Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam Noord-Holland 2020)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat:

de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam mogelijkheden biedt om de ruimtelijke kwaliteit in het gebied een impuls te geven;

deze mogelijkheden in het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam in concrete ambities en projecten zijn uitgewerkt;

door middel van deze uitvoeringregeling de uitvoering van deze projecten wordt gestimuleerd.

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (UVR Subsidie APRK)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Ambitieprogramma: het Ambitieprogramma Ruimtelijke kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam dat door Gedeputeerde Staten en alle betrokken partijen is goedgekeurd en vastgesteld;

 • b.

  Stuurgroep: de stuurgroep APRK Kustzone Hoorn-Amsterdam, zoals beschreven in het Ambitieprogramma;

 • c.

  Terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten alsmede privaatrechtelijke rechtspersonen die het beheer van natuurterreinen als hoofddoelstelling hebben;

 • d.

  Projectplan: inhoudelijke beschrijving van de te subsidiëren activiteit, waarin de concreet uit te voeren maatregelen worden weergegeven in de vorm van een definitief ontwerp;

 • e.

  Kader Ruimtelijke Ontwikkeling Kustzone Hoorn-Amsterdam: toetsingskader voor de ruimtelijke kwaliteit van projecten, dat als bijlage onderdeel uitmaakt van deze subsidieregeling, separaat door de provincie Noord-Holland vastgesteld.

Artikel 2

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van ambities en projecten die zijn opgenomen in het Ambitieprogramma en door de stuurgroep vastgestelde projecten die passen in het Kader Ruimtelijke Ontwikkeling Kustzone Hoorn-Amsterdam.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • a.

  Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • b.

  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

 • c.

  De gemeenten Hoorn, Koggenland, Edam-Volendam, Waterland en Amsterdam;

 • d.

  Recreatieschap Westfriesland en Recreatieschap Twiske-Waterland;

 • e.

  Terreinbeherende organisaties;

 • f.

  Verenigingen en stichtingen, die de behartiging van recreatieve, cultuurhistorische en natuurbelangen als hoofddoelstelling hebben.

Artikel 4

Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit, inclusief schriftelijk bevestigde/aangevraagde subsidies van derden

 • c.

  een projectplan met een definitief ontwerp en planning;

 • d.

  een kopie van de aanvraag omgevingsvergunning en eventuele overige vergunningen, voor zover deze voor de uitvoering van het project noodzakelijk zijn;

 • e.

  een door de aanvrager opgestelde toelichting waarin is aangegeven op welke wijze het project past in het Kader Ruimtelijke Ontwikkeling Kustzone Hoorn-Amsterdam;

 • f.

  een plan waarin is aangegeven hoe na voltooiing van de activiteit beheer en onderhoud zijn geborgd.

Artikel 5

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2. Gelijktijdig met het in het eerste lid genoemde vaststellingsbesluit stellen Gedeputeerde Staten de periode vast, waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

Artikel 6

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  met de aanvang van het project is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de activiteit niet financieel haalbaar is doordat het project ook met de te verstrekken subsidie niet kostendekkend kan worden gemaakt;

 • c.

  bij de aanvraag geen plan is ingediend als bedoeld in artikel 4 onder f;

 • d.

  het project naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet past in het Kader Ruimtelijke Ontwikkeling Kustzone Hoorn-Amsterdam;

 • e.

  de aanvraag is ingediend buiten de in artikel 5, tweede lid genoemde periode;

 • f.

  verlening van de subsidie zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikel 8

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten

 • 2. direct samenhangen met de uitvoering van de activiteit. Kosten voor voorbereidende werkzaamheden worden voor maximaal 15% van de projectkosten gesubsidieerd.

 • 3. Voorbereidende werkzaamheden zoals het aanvragen van vergunningen en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies worden niet als aanvang van werkzaamheden beschouwd.

 • 4. Subsidie wordt niet verstrekt voor de kosten van:

  • a.

   personeelskosten van de aanvrager;

  • b.

   promotie, marketing en evenementen;

  • c.

   ontwikkeling van educatieve programma’s;

  • d.

   aankoop van grond;

  • e.

   beheer en onderhoud.

Artikel 9

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 1.500.000,-

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde vrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

 • 3. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 4. Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen beschikking omtrent subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 10

Gedeputeerde Staten kunnen in de beschikking tot subsidieverlening verplichtingen opnemen met betrekking tot de datum, waarvoor met de uitvoering van de activiteit moet zijn gestart en de datum waarvoor de activiteit moet zijn voltooid.

Artikel 11

 • 1. Een aanvraag tot vaststelling wordt ingediend binnen 16 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 2. Indien de subsidieontvanger een gemeente, of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid, ingediend.

 • 3. Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 4. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 12

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 januari 2028.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling Subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam Noord-Holland 2020.

Ondertekening

Haarlem (15 december 2020),

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Bijlage 1:

Kader Ruimtelijke Ontwikkeling Kustzone Hoorn-Amsterdam