Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee gemeente Beek 2022

Geldend van 10-04-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee gemeente Beek 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;

overwegende dat het gemeentebestuur de burgerkracht en leefbaarheid wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2022;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee gemeente Beek 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  burgerkracht: de sociale samenhang in Beekse kernen;

 • b.

  inwonersinitiatief: een initiatief voor en door inwoners, waarbij tenminste vijf inwoners betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteiten;

 • c.

  leefbaarheid: de mate van aantrekkelijkheid om in de gemeente Beek te wonen of te recreëren;

 • d.

  vrijwilligersorganisatie: een vereniging of stichting zonder winstoogmerk die hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers maatschappelijk activiteiten organiseert in de gemeente Beek.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan de burgerkracht en leefbaarheid in de gemeente Beek.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een inwonersinitiatief of een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Beek.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor het uit-voeren van de activiteiten.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie voor een initiatief bedraagt in principe maximaal € 750. Indien er sprake is van aantoonbare samenwerking tussen verschillende partijen, kan de hoogte van de subsidie oplopen tot € 1.500.

 • 2. Indien de activiteit plaatsvindt in een gemeentelijke accommodatie, dan ontvangt de organisator aanvullend 50% korting op de huurkosten van de gemeente accommodatie. De subsidie wordt automatisch verrekend in de factuur aan de organisator.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 12.000 per jaar (exclusief indexering).

 • 2. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 8. Wijze van verdeling

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2. Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten;

  • b.

   een beschrijving hoe de activiteiten bijdragen aan de burgerkracht en leefbaarheid;

  • c.

   een begroting van de uitgaven en inkomsten van het initiatief.

Artikel 10. Aanvraag- en beslistermijn

 • 1. Een subsidie wordt uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement ingediend.

 • 2. Het college beslist binnen 8 weken nadat een volledige subsidieaanvraag is ingediend.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Asv, kan de subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  het een bestaande activiteit betreft;

 • b.

  als de activiteit in aanmerking komt voor een subsidie op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Beek;

 • c.

  het maatschappelijke belang van de activiteiten onvoldoende is aangetoond;

 • d.

  de activiteiten onvoldoende bijdragen aan de kwaliteit of diversiteit van het bestaande aanbod.

Artikel 12. Verantwoording

De subsidieontvanger moet binnen 13 weken na afloop van de gesubsidieerde activiteiten een verantwoording indienen waaruit blijkt dat dat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en dat aan eventueel subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee gemeente Beek 2022.

Ondertekening