Subsidieregeling maatschappelijke participatie gemeente Beek 2022

Geldend van 10-04-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke participatie gemeente Beek 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;

overwegende dat het gemeentebestuur de maatschappelijke participatie wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2022;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling maatschappelijke participatie gemeente Beek 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  lid: een contributie betalend lid of deelnemer, dat woonachtig is in de gemeente Beek en actief deelneemt aan de activiteiten van de vereniging of stichting;

 • b.

  lid met een beperking: een lid met een verstandelijke of lichamelijke beperking dat extra begeleiding en/of voorzieningen nodig heeft om te kunnen deelnemen aan de activiteiten;

 • c.

  maatschappelijke participatie: actief meedoen in de Beekse samenleving;

 • d.

  vereniging of stichting: een vereniging of stichting zonder winstoogmerk die hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers maatschappelijke activiteiten organiseert.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de maatschappelijke participatie van inwoners in de gemeente Beek.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en stichtingen die maatschappelijke activiteiten organiseren voor inwoners in de gemeente Beek.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De jaarlijkse subsidie wordt als volgt berekend:

 • a.

  organisaties die bijdragen aan de participatie van ouderen, vrouwen of minderheden ontvangen:

  • -

   € 250 per organisatie met tenminste 25 leden;

  • -

   € 15 per lid;

  • -

   aanvullend € 50 per lid met een beperking;

 • b.

  organisaties die bijdragen aan de participatie van mensen met een beperking (zoals de Zonnebloem-afdelingen en G.O.N. afdeling Beek):

  • -

   € 250 per organisatie met tenminste 25 leden;

  • -

   € 15 per lid.

 • c.

  EHBO-verenigingen die EHBO-opleidingen verzorgen en assistentie verlenen bij evenementen ontvangen:

  • -

   € 15 per lid;

  • -

   € 30 per basisopleiding en € 15 per herhalingscursus (subsidieverstrekking o.b.v. facturen).

 • d.

  De Adviesraad Sociaal Domein Beek ontvangt maximaal € 6.500 voor de belangenbehartiging van doelgroepen uit het sociaal domein (subsidie wordt vastgesteld o.b.v. verantwoording);

 • e.

  Slachtofferhulp Nederland Zuidoost ontvangt voor het ondersteunen van slachtoffers van ongevallen, criminaliteit of andere ernstige voorvallen € 0,28 per Beekse inwoners (peildatum 1 januari);

 • f.

  Het Toon Hermans Huis Sittard ontvangt voor het ondersteunen van kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden € 0,10 per Beekse inwoners (peildatum 1 januari);

 • g.

  De Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek ontvangt € 1.700 voor de herdenking van oorlogsslachtoffers;

 • h.

  De Vincentiusvereniging Beek ontvangt € 1.500 voor het ondersteunen van mensen met financiële problemen;

 • i.

  Stichting Burgercomité Beek-Gundelfingen ontvangt maximaal € 1.500 voor het stimuleren en faciliteren van activiteiten op sociaal maatschappelijk, sportief of cultuur vlak, waarbij ontmoetingen en uitwisselingen plaatsvinden met onze partnergemeente Gundelfingen. Jaarlijks wordt een inhoudelijk en financieel overzicht verstrekt van activiteiten die door de stichting zijn gehonoreerd of afgewezen. De egalisatiereserve bedraagt maximaal € 3.000.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 40.500 per jaar (exclusief indexering).

 • 2. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien het subsidieplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, worden alle subsidies naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 8. Aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een subsidieaanvraag wordt, in afwijking van de Asv, ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke participatie gemeente Beek 2022.

 • 3. Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van het Beleidskaders en subsidieregels gemeente Beek 2018 van toepassing.

Ondertekening