Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 maart 2021, PZH-2021-768286501 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor een Voucherregeling, waarmee (sport)organisaties, sport- en wijkverenigingen, stichtingen of gemeenten worden ondersteund om sport- en beweegaanbod op te zetten, te stimuleren en/of te realiseren (Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2021)

Geldend van 08-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 maart 2021, PZH-2021-768286501 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor een Voucherregeling, waarmee (sport)organisaties, sport- en wijkverenigingen, stichtingen of gemeenten worden ondersteund om sport- en beweegaanbod op te zetten, te stimuleren en/of te realiseren (Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2021)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en gelet op artikel 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte te stimuleren, gericht op een maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen binnen de bevolking van Zuid-Holland;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie wordt vertrekt voor een Voucherregeling, waarmee (sport)organisaties, sport- en wijkverenigingen, stichtingen of gemeenten worden ondersteund om sport- en beweegaanbod op te zetten, te stimuleren en/of te realiseren.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. Het sport- en beweegaanbod bedoeld in het eerste lid, draagt bij aan sportief en recreatief ongeorganiseerd bewegen in de publiek toegankelijke buitenruimte, gericht op een maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen binnen de bevolking van Zuid-Holland.

 • 4. Onderdeel van de Voucherregeling als bedoeld in het eerste lid, zijn duidelijke planning, criteria voor een verdeelsleutel en een maximumbedrag per afzonderlijke activiteit.

Artikel 3 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend verstrekt aan Team Sportservice Zuid-Holland.

Artikel 4 Deelplafond

Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 200.000,00.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend van 7 april 2021 tot en met 7 mei 2021.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 7 mei 2021 wordt ontvangen.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, dient uit de planning te blijken dat binnen een halfjaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de uitvoering wordt begonnen.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten van het ontwikkelen en implementeren van Voucherregeling en kosten voor voorlichting en/of communicatie;

 • b.

  de kosten voor uitvoering van de Voucherregeling.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In afwijking van artikel 2.1.11, onder a, van de Srg, wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te starten met de uitvoering van de activiteit.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 10 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2023 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2021.

Ondertekening

Den Haag, 30 maart 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING

Algemeen

De startnotitie Sport en Recreatie vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid en richt zich op het stimuleren van onze bewoners om in hun vrijetijd meer naar buiten te gaan en te bewegen. Om meer inzicht te krijgen in de behoefte aan sport en recreatie van onze bewoners is het Behoeftenonderzoek sport en recreatie uitgevoerd, met een speciaal oog voor groepen die ondervertegenwoordigd zijn in deelname hieraan, zodat ook zij hier de vruchten van plukken. Bij die groepen is ook de grootste gezondheidswinst te boeken. Sport en recreatie zijn daarnaast ook van belang voor ons welzijn (fysiek, sociaal en mentaal).

Het gaat bij recreatie, sport en bewegen ‘om de hoek’ om het creëren van sport- en recreatiemogelijkheden in of dicht bij de woonomgeving (‘om de hoek’). Het begint bij ommetjes vanaf de voordeur en plekken om te bewegen, om zoveel mogelijk Zuid-Hollanders hiervan te laten profiteren. Daarnaast wordt er ook vaak en veel recreatief gefietst. De provincie wil bijdragen aan meer mensen die meer bewegen in of dicht bij hun directe woonomgeving (‘om de hoek’).

Voucherregeling

De Voucherregeling is bedoeld om sporten en bewegen in de buitenruimte te stimuleren. De projecten moeten een bijdrage leveren aan sport -en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/of sportlocaties. Met name gemeenten, (sport)organisaties, sport -en wijkverenigingen en stichtingen met creatieve ideeën worden opgeroepen om een aanvraag te doen. De regeling is opgezet om kleine bedragen aan projecten toe te kennen, zonder een zware indieningsprocedure. Vouchers worden uitgereikt met een maximum van € 2.500 gericht op de hardware alsmede €2.500 gericht op de software.

Indien aanvragers een hoger bedrag verlangen dan wordt er doorverwezen naar het Openstellingsbesluit subsidie Beweegvriendelijke Leefomgeving 2021.