Regeling vervallen per 01-03-2023

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 maart 2021, PZH-2021-768286501 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor een voucherregeling, waarmee burgerinitiatieven en vrijwillerswerk worden gestimuleerd en ondersteund (Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling Zelfdoen Zuid-Holland 2021)

Geldend van 08-04-2021 t/m 28-02-2023

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 30 maart 2021, PZH-2021-768286501 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor een voucherregeling, waarmee burgerinitiatieven en vrijwillerswerk worden gestimuleerd en ondersteund (Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling Zelfdoen Zuid-Holland 2021)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en gelet op artikel 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om de betrokkenheid van burgers te stimuleren bij bestaande groengebieden en de groene ruimte, waarmee de inzet van deze burgers bijdraagt aan een beweegvriendelijke leefomgeving;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling Zelfdoen Zuid-Holland 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor een voucherregeling, waarmee burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd en ondersteund.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij aan het vergroten van de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen.

Artikel 3 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt uitsluitend versterkt aan Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL).

Artikel 4 Deelplafond

Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 90.000,00.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend van 7 april 2021 tot en met 14 mei 2021.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 14 mei 2021 wordt ontvangen.

Artikel 6 Aanvraag vereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, vergezeld van:

 • a.

  een omschrijving hoe de volgende punten in de voucherregeling worden verwerkt:

  • a.

   het betrekken van nieuwe mensen, die “normaal” minder bereikt worden, bij vergroenen van de stad;

  • b.

   het opstarten van nieuwe groene initiatieven;

  • c.

   het aanleggen van groene elementen in onder andere openbare ruimte;

  • d.

   de aanvraag vereisten voor een voucher;

 • b.

  een planning voor de uitvoering van de voucherregeling.

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2 in aanmerking te komen, dient uit de planning te blijken dat binnen een halfjaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de uitvoering wordt begonnen.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten van de vouchers;

 • b.

  de kosten van de voorlichting en/of communicatie;

 • c.

  de kosten voor uitvoering voucherregeling.

Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In afwijking van artikel 2.11.11, onder a, van de Srg, wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te starten met de uitvoering van de activiteit.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 11 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2023 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling Zelfdoen Zuid-Holland 2021.

Ondertekening

Den Haag, 30 maart 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING

Voucherregeling

Met een voucherregeling worden burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk in het groen versterkt, ondersteund en gestimuleerd.

Een voucherregeling biedt financiële ondersteuning aan projecten van vrijwilligers in het groen. De projecten, die in aanmerking komen voor een voucher, dragen bij aan biodiversiteit, de natuur, het landschap en/of het sociale aspect in het groen van de provincie Zuid-Holland. Alle burgers en vrijwilligers die zich inzetten om de omgeving groener, natuurrijker en socialer te maken kunnen een voucheraanvraag indienen voor hun project bij het ZHL-onderdeel De Groene Motor. De regeling is opgezet om kleine bedragen (€ 250,00, € 500,00 en € 1.000,00) aan projecten te verstrekken, zonder een zware indieningsprocedure.