Raadsbesluit Verordening basisregistratie personen Veldhoven 2021

Geldend van 08-04-2021 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit Verordening basisregistratie personen Veldhoven 2021

volgnummer : 21.002

datum raad : 9 februari 2021

agendapunt :

onderwerp : Vaststellen Verordening basisregistratie personen Veldhoven 2021

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2020;

overwegende dat de raad regels kan stellen over de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente en aan derden;

gelet op artikel 3.2, 3.8 en 3.9 Wet basisregistratie personen en de Algemene verordening gegevensbescherming;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening basisregistratie personen Veldhoven 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • basisregistratie;

 • derde;

 • ingeschrevene;

 • overheidsorgaan;

 • persoonslijst;

dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie personen.

Artikel 2 De schriftelijke verstrekking aan derden aan wie de minister systematisch verstrekt

Het college van burgemeester en wethouders kan gegevens verstrekken op schriftelijk verzoek van de derde genoemd in bijlage 4 van het besluit basisregistratie personen.

Artikel 3 De verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders regelt, op basis van artikel 3.8 Wet basisregistratie personen, de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan van de gemeente zijn.

Artikel 4 Overige verstrekkingen

 • 1.

  In bijlage 1 zijn door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente benoemd, ten behoeve waarvan op grond van artikel 3.9 lid 1 onder b gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Ook zijn de categorieën van derden benoemd die in verband met die werkzaamheden voor verstrekking in aanmerking komen.

 • 2.

  Op schriftelijk verzoek van de derde, wijst het college de derde aan die op grond van het eerste lid voor verstrekking in aanmerking komt.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels omtrent de aanwijzing als bedoeld in het tweede lid, alsmede over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de mate van informatiebeveiliging die een derde in elk geval in acht moet nemen om voor aanwijzing in aanmerking te komen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening basisregistratie personen, door de raad vastgesteld op februari 2014 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening basisregistratie personen Veldhoven 2021 en afgekort als Verordening BRP

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 9 februari 2021.

mr. G.M.W.M. Wasser M.J.A. Delhez

griffier voorzitter