Besluit van de regioraad van het openbaar lichaam Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent mandaat

Geldend van 07-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de regioraad van het openbaar lichaam Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent mandaat

De regioraad van de Vervoerregio Amsterdam

Gelezen het voorstel BBV/2020/9029 van het Dagelijks Bestuur van 17 december 2020;

Gelet op het advies van de Commissie Werkwijze van 2 maart 2021:

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam;

Besluit:

  • 1.

    Het Mandaatbesluit regioraad Vervoerregio Amsterdam 2020 met bijbehorend register vast te stellen met als datum inwerkingtreding 1 april 2021;

  • 2.

    Het besluit Mandaat, machtiging en volmacht aan het dagelijks bestuur van 11 december 2018 in te trekken met ingang van 1 april 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam op23 maart 2021.

de secretaris,

de voorzitter,

BIJLAGE 1 - Mandaatregister Regioraad behorende bij het Mandaatbesluit regioraad Vervoerregio Amsterdam 2021

Aan de regioraad behoren alle bevoegdheden die niet bij of krachtens deze regeling en met inachtneming van het bepaalde in artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zijn opgedragen aan het dagelijks bestuur, de voorzitter of een commissie. De regioraad als mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Dit onder toepassing van artikel 10:7 Algemene wet bestuursrecht.

Bevoegdheden van de Regioraad

Nummering

Bevoegdheid Regioraad

Mandaat, volmacht, of machtiging verlenen?

Ondermandaat, -volmacht, of -machtiging verlenen?

Bijzondere voorwaarden/toelichting

1.1

Besluiten tot dienstverlening ten behoeve van één of meer deelnemende gemeenten

Ja, aan het dagelijks bestuur

Ja, aan de secretaris-directeur

Artikel 8 Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

1.2

Bepalen van de wijze waarop openbare bekendmakingen als bedoeld in de Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam plaatsvinden

Ja, aan het dagelijks bestuur

Ja, aan de secretaris-directeur voor het bekendmaken van besluiten niet zijnde algemeen verbindende voorschriften, en aan de adviseurs B van Juridische Zaken voor het bekendmaken van algemeen verbindende voorschriften

Artikel 30 Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

1.3

Geven van inlichtingen aan de raden van de deelnemende gemeenten die om die inlichtingen hebben gevraagd

Ja, aan het dagelijks bestuur

Ja, aan de secretaris-directeur

Artikel 31, derde lid Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam

1.4

Inrichting ambtelijke organisatie

Ja, aan het dagelijks bestuur

Ja, aan de secretaris-directeur

 

1.5

Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht

Ja, aan het dagelijks bestuur

Ja, aan de secretaris-directeur

Artikel 49, elfde lid Gemeenschappelijke Regeling Vervoerregio Amsterdam