Regeling vervallen per 11-07-2024

Beleidsregel herziening evenementenkalender Utrecht 2021

Geldend van 01-04-2021 t/m 10-07-2024

Intitulé

Beleidsregel herziening evenementenkalender Utrecht 2021

De burgemeester van de gemeente Utrecht;

Gelet op artikel 4:81 van de Awb en artikel 5:36 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010;

Overwegende dat

 • -

  er op grond van artikel 5.1 Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 tot op heden in 2021 geen evenementen worden georganiseerd;

 • -

  tot op heden evenementen in 2021 geen doorgang kunnen vinden op de in de Evenementenkalender 2021 vastgestelde en/of in de vergunningaanvraag beoogde datum;

 • -

  dat organisatoren een verzoek doen tot verplaatsing van hun evenement naar een later moment in het jaar;

 • -

  dat de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 vooralsnog een looptijd heeft tot 1 juni 2021;

Besluit vast te stellen de Beleidsregel herziening evenementenkalender Utrecht 2021.

Artikel 1 Beleidsdoelstelling

De Beleidsregel herziening Evenementenkalender Utrecht 2021 heeft tot doel om de mogelijk beperkte ruimte voor evenementen in Utrecht rechtmatig en doelmatig te verdelen.

Artikel 2 Proces

Vanuit meerdere organisatoren is het verzoek gekomen hun evenement te mogen verplaatsen naar een andere datum in 2021, na 1 juni. Voor de maanden na 1 juni 2021 zijn echter al evenementen aangemeld op de Evenementenkalender 2021 en zijn ook al vergunningaanvragen ontvangen. De maanden juni tot en met oktober zijn drukke evenementenmaanden. Het verplaatsen van evenementen naar deze maanden betekent niet alleen een extra belasting voor de stad en de bewoners, maar ook voor de inzet van bij evenementen betrokken gemeentelijke afdelingen (VTH, OOV, SB, TVU) en de nood- en hulpdiensten. De afweging of het verplaatsen van evenementen, die vanwege de landelijke maatregelen niet kunnen plaatsvinden op de oorspronkelijk beoogde datum, mogelijk en wenselijk is, moet zorgvuldig en met oog voor de verschillende belangen plaatsvinden. Om dit goed vorm te geven volgen wij het volgende proces:

 • Wij inventariseren bij organisatoren van evenementen op de vastgestelde evenementenkalender 2021 die niet kunnen plaatsvinden op de oorspronkelijk beoogde datum, de behoefte om hun evenement te verplaatsen naar een datum na 1 juni 2021;

 • Wij brengen de behoefte in kaart in een totaal overzicht met de evenementen die al aangemeld zijn voor de Evenementenkalender 2021 en de evenementen waarvoor al een vergunningaanvraag in behandeling is;

 • Wij beoordelen de verzoeken tot verplaatsing in samenhang op basis van de in artikel 3 genoemde regels, gezamenlijk met de verschillende adviesdiensten;

 • Wij leggen de herziene Evenementenkalender 2021 ter vaststelling voor aan de burgemeester.

Artikel 3 Beoordeling

Bij de beoordeling van het verzoek tot verplaatsing van een evenement naar een datum na 1 juni 2021, wordt getoetst aan onderstaande regels.

 • 1.

  Vastgestelde Reserveringskalender 2021

  Evenementen die op de vastgestelde Evenementenkalender 2021 staan wijken niet voor verzoeken tot het verplaatsen van evenementen die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de landelijke maatregelen inzake covid-19.

 • 2.

  Reeds ontvangen aanvragen voor evenementen die plaats vinden na 1 juni 2021

  Evenementen waarvoor al een vergunningaanvraag bij de gemeente ontvangen is voor een datum na 1 juni 2021 (en die zich niet hebben aangemeld voor de Evenementenkalender 2021), wijken niet voor verzoeken tot het verplaatsen van evenementen die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de landelijke maatregelen inzake covid-19.

 • 3.

  Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

  De voorgestelde datum voor verplaatsing van het evenement wordt getoetst aan de bepalingen in de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010.

 • 4.

  Zelfredzaamheid

  Een van de reguliere weigeringsgronden in de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 voor een aanvraag evenementenvergunning is wanneer onevenredig beslag wordt gelegd op de gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten. In de huidige omstandigheden bestaat de kans dat de belastbaarheid van gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten voor evenementen lager is en/of dat er veel druk komt te liggen op inzet in de tweede helft van 2021, zowel door reguliere activiteiten als door evenementen. Het verplaatsen van evenementen mag geen extra belasting voor gemeentelijke afdelingen en hulpdiensten veroorzaken. Indien een evenement (en de uitstraling daarvan naar de openbare ruimte) niet kan plaatsvinden zonder inzet vanuit de hulpdiensten, kan besloten worden niet in te stemmen met het verzoek tot verplaatsing.

Artikel 4 Besluitvorming

De burgemeester neemt een besluit middels het vaststellen van de herziene Evenementenkalender 2021. Hierover wordt het college van B&W geïnformeerd.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit. De beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel herziening evenementenkalender Utrecht 2021.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeester van Utrecht op 22 maart 2021,

Sharon A.M. Dijksma