Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021 gemeente Bergeijk

Geldend van 03-04-2021 t/m 28-07-2021

Intitulé

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021 gemeente Bergeijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk;

Gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet 

overwegende, dat het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

overwegende, dat het wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a. wet:

  Participatiewet;

 • b. college:

  college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk;

 • c. inkomensterugval:

  een onvoorzienbare, onvermijdelijke en substantiële terugval van minimaal 30 % in het inkomen als gevolg van de Covid-19 pandemie;

 • d. woonquote:

  het gedeelte van het inkomen dat direct besteed wordt aan de volgende woonlasten van het hoofdverblijf: Hypotheek(rente) , bijdrage VVE, huur (Inc. Servicekosten), Gas, Water, Elektra, Opstalverzekering en inboedelverzekering

 • e. bescheiden vermogen:

  een vermogen van maximaal het in de wet Huurtoeslag genoemde bedrag;

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager (huishouden):

 • 1.

  die door de huidige omstandigheden als gevolg van de Covid-19 pandemie te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in zijn of haar inkomen;

 • 2.

  die daardoor noodzakelijke kosten zoals woonlasten niet meer kan voldoen, en

 • 3.

  waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval van 30% of meer (peildatum 1 januari 2020 ten opzichte van peildatum 1 januari 2021 dan wel de datum van de aanvraag in 2021), waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit het inkomen en de beschikbare geldmiddelen;

 • 2.

  Een tegemoetkoming TONK kan plaatsvinden voor zover de noodzakelijke kosten meer bedragen dan in bijlage 1 opgenomen woonquotedrempel per gezinssituatie;

 • 3.

  Voor de vaststelling van de hoogte van de geldmiddelen wordt aangesloten bij de vermogensgrens zoals bepaald in de wet huurtoeslag.

 • 4.

  Voor TONK komt in aanmerking de belanghebbende:

  • a.

   met een minimuminkomen 120% en de beschikbare geldmiddelen tot het bescheiden vermogen, of;

  • b.

   met een inkomen boven het minimuminkomen voor zover het inkomsten verlies meer dan 30% behelst en de woonquote aansluit bij de in bijlage 1 opgenomen normen per huishouden.

 • 5.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval van minimaal 30% in het inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie;

 • 6.

  Het college gaat, behoudens tegenindicaties, uit van een terugval in het inkomen als gevolg van de economische crisis in verband met de Covid-19 pandemie op de peildatum, als de inkomensterugval plaats heeft gevonden na 1 maart 2020.

  • a.

   De inkomstenterugval moet zich op enig moment in periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 hebben voorgedaan.

 • 7.

  Het college verstrekt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 per huishouden eenmaal, enkel of dubbel, de tegemoetkoming.

 • 8.

  Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien de aanvrager woonkostentoeslag of huurtoeslag ontvangt of kan ontvangen.

 • 9.

  Indien de beleidsregels TONK niet voorzien gelden ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Bergeijk 2021‘.

Artikel 4 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan die te maken hebben met het hoofdverblijf:

 • a.

  kosten van huur;

 • b.

  kosten van de hypotheek(rente) voor de woning;

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning;

 • d.

  kosten van servicekosten;

 • e.

  kosten van bijdrage in vereniging van eigenaren;

 • f.

  kosten van opstalverzekering;

 • g.

  kosten van inboedelverzekering;

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend op basis van het aanvraagformulier TONK.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het maandinkomen voor de coronamaatregelen (1 januari 2020) en het huidig inkomen dan wel het inkomen per 1 januari 2021;

  • b.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen op of rond de aanvraagdatum;

  • c.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van een maand en die representatief zijn voor de overige maanden;

  • d.

   eigen verklaring dat terugval voortkomt uit de Covid-19 pandemie.

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021.

Artikel 6 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 7 Duur

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt eenmalig voor de gehele periode verstrekt.

Artikel 8 Hoogte TONK

 • 1.

  De hoogte van de TONK is afhankelijk van de hoogte van de woonquote.

 • 2.

  Belanghebbende heeft recht op een enkele Tonk ter hoogte van 1500,- als de woonquote in de lage categorie valt.

 • 3.

  Belanghebbende heeft recht op een dubbele Tonk ter hoogte van 3000,- als de woonquote in de hoge categorie valt.

Artikel 9 Maximale tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregel bedraagt eenmalig 3000,- per huishouden.

Artikel 10 Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen op het moment van de peildatum.

 • 2.

  Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaande aan 1 maart 2020 van de aanvraag bepalend.

  • a.

   Wanneer de drie maanden voorafgaand aan 1 maart 2020 een inkomen opleveren dat onder het beleidsmatig minimum valt is het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de eerste maand waarin de inkomensterugval zich voordoet bepalend.

 • 3.

  De middelen bedoeld in artikel 31 lid 2 van de wet worden niet tot het inkomen gerekend.

 • 4.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit onderneming;

  • c.

   inkomen uit een uitkering;

  • d.

   inkomen uit verhuur;

  • e.

   inkomen uit partneralimentatie;

  • f.

   inkomen uit rendement van spaargeld en beleggingen.

Artikel 11 Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 12 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 13 Uitbetaling

De uitbetaling vindt ineens voor de gehele periode plaats.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK of de hoogte van de TONK niet voldoende is kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de Covid-19 pandemie, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK en bijzondere bijstand indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 15 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 augustus 2021.

Artikel 16 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 2021 gemeente Bergeijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld tijdens de collegevergadering van 9 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester

Bijlage 1: Normpercentages grenswaarde woonquote per huishouden

Grenswaarde woonquote per huishouden

Alleenstaand

Gezin

Netto inkomen per maand t/m

Laag

Hoog

Laag

Hoog

1000

40%

50%

35%

45%

1500

40%

50%

35%

45%

2000

40%

50%

35%

45%

2500

40%

50%

35%

45%

3000

40%

50%

40%

50%

3500

45%

55%

40%

50%

4000

45%

55%

40%

50%

4500

45%

55%

40%

50%

5000

45%

55%

40%

50%

5000>

50%

60%

50%

60%