Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de subsidie voor de zorg en ondersteuning die hospices leveren (Subsidieregeling hospices Rotterdam)

Geldend van 02-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent de subsidie voor de zorg en ondersteuning die hospices leveren (Subsidieregeling hospices Rotterdam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de concerndirecteur van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 2 maart 2021, registratienummer 21MO00879;

gelet op artikel 3, derde lid, artikel 6, derde lid, en artikel 13, eerste lid, onder a, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende dat:

 • -

  het college veel waardering heeft voor de zorg en ondersteuning die Rotterdamse hospices leveren;

 • -

  het college deze waardering ook financieel tot uitdrukking wenst te brengen;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  hospice: organisatorisch verband dat gevestigd is in Rotterdam en dat strekt tot de verlening van palliatieve terminale zorg dat geen onderdeel uitmaakt van of een instelling is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen;

 • -

  palliatieve terminale zorg: hulp die een multidisciplinair team van vrijwilligers en daartoe bevoegde professionals verlenen aan personen in hun laatste levensfase en hun naasten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van jaarlijkse subsidies door het college van burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Een hospice kan in aanmerking komen voor een subsidie voor het verlenen van palliatieve terminale zorg in een hospice als deze:

 • a.

  ten minste vier en ten hoogste tien bewoners die palliatieve terminale zorg behoeven tegelijk kan opnemen;

 • b.

  voor de verlening van de medische zorg samenwerkt met daartoe bevoegde professionele zorgverleners of deze in dienst heeft; en

 • c.

  ten minste twaalf maanden, voorafgaand aan de dag van de aanvraag van de subsidie:

  • 1°.

   als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

   en

  • 2°.

   opengesteld is voor palliatieve terminale zorg.

Artikel 4 Hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal beschikbare bedden voor het verlenen van palliatieve terminale zorg op de datum van aanvraag, vermenigvuldigd met € 1.000,-.

Artikel 5 Verlening en vaststelling

Het college stelt de subsidie direct bij de verlening vast.

Artikel 6 Aanvraagtermijn

Een aanvraag op grond van deze regeling voor het jaar 2021 wordt uiterlijk ingediend op 1 juni 2021.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling hospices Rotterdam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 25 maart 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting

Algemene toelichting

In de gemeente Rotterdam staat een aantal hospices. In de hospice wordt gezorgd voor personen in hun laatste levensfase. Deze hospices draaien vooral op vrijwilligers.

Deze subsidieregeling voorziet in een subsidiëring van deze hospices, om tegemoet te komen in de kosten die zij niet uit anderen hoofde kunnen dekken.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1Definities

- hospice:

Op grond van deze definitie wordt duidelijk gemaakt dat een instelling, die een toelating heeft op grond van de Wet toelating zorginstellingen, niet valt onder de definitie van hospice in de zin van deze regeling. Dat geldt ook voor een afdeling in of een dependance van een dergelijke instelling.

De financiering van deze instellingen valt geheel onder de reikwijdte van landelijke wetgeving en de verantwoordelijkheid van het Rijk.

- palliatieve terminale zorg:

Bij palliatief terminale zorg gaat het om hulpverlening aan personen in de palliatief terminale fase en hun naasten door een multidisciplinair team van beroepskrachten en vrijwilligers met generalistische en specialistische competenties. Deze specifieke palliatieve zorg wordt geboden met aandacht voor de fysieke, psychische en sociale kanten en heeft als doel om optimale kwaliteit van leven, rouw en sterven bereikbaar te maken.

Artikel 2Toepassingsbereik

De subsidie is een jaarlijkse subsidie. Een jaarlijkse subsidie is op grond van de SVR 2014 een subsidie die jaarlijks wordt aangevraagd en verstrekt. De bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse subsidie die zijn opgenomen in de SVR 2014 zijn van toepassing op deze subsidie.

De subsidie heeft het karakter van een tegemoetkoming in de kosten van het verlenen van palliatieve terminale zorg.

Artikel 3Activiteiten

In dit artikel wordt een minimum gesteld aan het aantal bedden dat beschikbaar moet zijn in de hospice. Het minimum is gesteld op vier, het maximum op tien. Met een dergelijke omvang draagt de hospice op substantiële wijze bij aan de benodigde opvang van terminaal zieke personen. Daarnaast is de hospice daarmee qua omvang dusdanig beperkt dat er nog een “bijna-thuis” – situatie kan worden gecreëerd. Dit aantal sluit aan bij de gangbare grootte van de hospices in Nederland.

De basis is, dat een hospice draait op vrijwilligers. Daarnaast moet de hospice werken met beroepskrachten, gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, voor de benodigde medische zorg. Dit kunnen professionals zijn die in dienst zijn, of die worden ingezet vanuit een instelling.

Als derde geldt, dat de hospice moet hebben bewezen bestaansrecht te hebben. Dit is verwoord door een minimale periode te stellen waarover de hospice, voorafgaand aan de aanvraag, moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel én als zodanig moet hebben gefunctioneerd. Hiervoor geldt een termijn van 12 kalendermaanden. Dat wil zeggen dat als de aanvraag wordt ingediend op 15 mei van jaar x, de inschrijving en openstelling van de hospice moet hebben plaatsgevonden op 15 mei van jaar x-1 of eerder.

Artikel 4Hoogte subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het aantal bedden dat de hospice beschikbaar heeft. Per bed wordt € 1.000,- verstrekt.

Artikel 5Verlening en vaststelling

Gelet op de maximale hoogte van de subsidie (maximaal over 10 bedden, € 1.000,- per bed) is het op grond van artikel 13, eerste lid, van de SVR 2014, mogelijk om de subsidie direct vast te stellen. Daarvan wordt met deze regeling gebruik van gemaakt. Dit betekent dat de aanvrager niet apart een aanvraag voor vaststelling van de subsidie hoeft in te dienen.

Artikel 6Aanvraagtermijn

Uit dit artikel blijkt, dat voor het eerst subsidie kan worden aangevraagd voor het jaar 2021.

Op grond van artikel 6, tweede lid, van de SVR 2014 moet een jaarlijkse subsidie worden ingediend voor 1 juni in het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Doordat deze regeling pas na 1 juni 2020 is vastgesteld, zou het niet meer mogelijk zijn om een jaarlijkse subsidie aan te vragen voor 2021. Dat wordt door middel van deze invoeringsbepaling voorkomen: voor het jaar 2021 is een afwijkende indieningsdatum gesteld.