Besluit van het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de subsidie voor het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen bedrijven en de innovatieve maakindustrie (Subsidieregeling Stimulering Innovatie)

Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent de subsidie voor het stimuleren van onderlinge samenwerking tussen bedrijven en de innovatieve maakindustrie (Subsidieregeling Stimulering Innovatie)

Het college van de gemeente Schiedam,

gelet op artikel 2 tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2017,

gelet op het Uitvoeringsprogramma Economie en Programma Duurzaamheid en de wens om de onderlinge samenwerking tussen bedrijven in de innovatieve (maritieme) maakindustrie in Schiedam en de regio en de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren en een nieuwe dynamiek te creëren in Schiedam

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling Stimulering Innovatie gemeente Schiedam 2021

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a) Adviescommissie Innovatiefonds: een door het college ingestelde adviescommissie, bestaande uit maximaal vijf vertegenwoordigers vanuit de innovatieve (maritieme) maakindustrie gevestigd in Schiedam en kennisinstellingen gevestigd in de regio, die advies uitbrengt over de subsidieaanvragen

 • b) ASV 2017: Algemene subsidieverordening gemeente Schiedam 2017;

 • c) Circulaire economie: een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem;

 • d) Energietransitie: overgang van traditionele, fossiele brandstoffen naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon en wind;

 • e) Haalbaarheidsonderzoek: onderzoek en analyse van het potentieel van een project met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project in kaart te brengen;

 • f) Innovatie: vernieuwing, ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten, diensten, productie – en distributieprocessen;

 • g) Kennisinstelling: onderzoeks- of onderwijsinstelling;

 • h) Maritieme sector: sector in het bedrijfsleven die is gericht op activiteiten in voor de scheepvaart, waaronder de scheepsbouw, maritieme toeleveranciers, waterbouw en offshore;

 • i) Maakindustrie: geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal materiaal tot nieuwe producten wordt verwerkt;

 • j) Midden- en kleinbedrijf: bedrijven tot 250 werknemers;

 • k) Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft;

 • l) Onderneming: een bedrijf, dat deelneemt aan het economisch verkeer en waaruit minimaal één aanvaardbaar inkomen wordt genoten;

 • m) Onderzoeksvraag: dit is een probleemstelling of vraag die centraal staat bij het haalbaarheidsonderzoek. Deze vraagt bepaalt de invalshoek van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek moeten een antwoord geven op deze probleemstelling;

 • n) Regio: aaneengesloten economisch relevante gebied waarin Schiedam is gelegen, meer specifiek de provincie Zuid-Holland.

Artikel 2 Doelgroep

De subsidie, op grond van deze regeling, wordt uitsluitend in gezamenlijkheid verstrekt aan drie of meer rechtspersonen die met elkaar samenwerken op het gebied van de gesubsidieerde activiteit en daarmee een bijdrage leveren aan innovatie en circulaire economie.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken op het gebied van

 • -

  nieuwe product- of procesontwikkeling;

 • -

  ontwikkeling van nieuwe business-modellen of

 • -

  ontwikkelingen die bijdragen aan de versnelling van de circulaire economie en/of de energietransitie, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van (meer) milieuvriendelijke productiemethoden of het terugdringen van CO2-uitstoot.

Het haalbaarheidsonderzoek wordt in samenwerking tussen de aanvragers verricht.

Artikel 4 Toetsingscriteria

 • 1. De aanvragers, genoemd in artikel 2, voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   de aanvragers moeten een onderzoeksvraag hebben, die niet door het bedrijf zelf kan worden beantwoord. De onderzoeksvraag wordt in het samenwerkingsverband tussen regionale bedrijven en kennisinstellingen, onderzocht;

  • b.

   minimaal één van de aanvragers is een onderneming die gevestigd is in Schiedam en één van de andere aanvragers is een onderneming die gevestigd is in Schiedam of in de regio;

  • c.

   minimaal één aanvrager is een kennisinstelling, gevestigd in de regio.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid dient de aanvraag, genoemd in artikel 3, te voldoen aan de volgende criteria:

  • a)

   de activiteit, waarop de aanvraag betrekking heeft, is een innovatie die normaliter, als commercieel initiatief, in deze fase niet tot stand zouden zijn gekomen;

  • b)

   uit de onderzoeksvraag blijkt dat wordt gezocht naar vernieuwende en innovatieve oplossingen en methodieken;

  • c)

   de samenwerking en/of innovatie kan nu of op langere termijn bijdragen aan een versterking van de innovatieve (maritieme) maakindustrie in Schiedam.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In aanvulling op de in ASV 2017 opgenomen weigeringsgronden, wordt de subsidie geweigerd als:

 • a)

  Met de uitvoering van de betreffende activiteit, waarvoor subsidie is aangevraagd, is begonnen voordat de subsidie is verleend;

 • b)

  er voor dit project/ de activiteiten reeds subsidie beschikbaar is gesteld door de gemeente Schiedam of andere instanties (zoals bijvoorbeeld RVO en Provincie);

 • c)

  Ingevolge deze regeling reeds eerder aan de aanvrager subsidie is verleend voor dezelfde activiteit;

 • d)

  Niet wordt voldaan aan de onder artikel 2, 3 en 4 genoemde criteria .

Artikel 6 Adviescommissie

 • 1. Het college stelt een adviescommissie in die advies uitbrengt over de subsidieaanvraag.

 • 2. De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden.

 • 3. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door het college.

 • 4. De commissie wijst uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 5. Het college benoemt de adviesleden voor maximaal drie jaar en kan deze benoeming eenmalig met drie jaar verlengen.

 • 6. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment om ontslag verzoeken. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 7. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen, totdat in de opvolging is voorzien

 • 8. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 9. De secretaris heeft een ondersteunende rol en kan actief deelnemen aan vergaderingen van de commissie.

 • 10. De commissie vergadert achter gesloten deuren, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

 • 11. Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

 • 12. De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de vergadering indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

 • 13. De adviescommissie adviseert binnen vier weken.

 • 14. Het advies is gemotiveerd en wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

 • 15. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien de minderheid dat verlangt.

Artikel 7 De aanvraag

 • 1) In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van ASV 2017 wordt een aanvraag ingediend uiterlijk zes weken voor aanvang van de te subsidiëren activiteiten.

 • 2) Eén van de samenwerkende rechtspersonen is de penvoerder voor het college en vraagt de subsidie namens de rechtspersonen aan;

 • 3) Een aanvraag dient, naast de gegevens genoemd in artikel 5 van ASV 2017, een begroting van de subsidiabele kosten te bevatten.

 • 4) Een aanvraag dient tevens te bevatten:

  • a)

   voorstel haalbaarheidsonderzoek;

  • b)

   planning en

  • c)

   intentieverklaring van de samenwerkende partijen.

Artikel 8 Subsidiabele kosten, berekening en hoogte subsidiebedrag

 • 1. De kosten zijn slechts subsidiabel voor zover deze, zulks ter beoordeling van het college, noodzakelijk zijn voor het verrichten van de betreffende activiteit en resteren na aftrek van bijdragen van derden.

 • 2. Kosten voortvloeiend uit werkzaamheden door de aanvrager zelf, dan wel werkzaamheden die niet in de uitoefening van een bedrijf worden verricht, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3. De in het eerste lid genoemde kosten betreffen de kosten exclusief BTW.

 • 4. De subsidie bestaat uit een bijdrage in de in het eerste lid genoemde kosten. Het subsidiebedrag is maximaal de helft van het bedrag dat de ondernemer zelf investeert, tot het maximum van € 5.000.

Artikel 9 Vaststelling

De subsidie wordt direct, zonder voorafgaande subsidieverlening, vastgesteld.

Artikel 10 Verplichtingen

De subsidieontvanger vermeldt in alle berichtgevingen, die betrekking hebben op de gesubsidieerde activiteiten, dat een bijdrage is verkregen in het kader van Subsidieregeling Stimulering Innovatie van de gemeente Schiedam.

Artikel 11 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2. Het college verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de complete aanvragen.

 • 3. Indien de aanvrager, krachtens artikel 4:5 van de Awb, de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de dag, waarop de aanvulling is ontvangen door de gemeente.

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 Slotbepaling

 • 1. Deze regeling, treedt in werking op 1 april 2021

 • 2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stimulering Innovatie.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Schiedam dd 16 maart 2021,

De secretaris,

M v.d. Hende, wnd

de voorzitter,

C.H.J. Lamers