Mandaatregeling burgemeester 2021

Geldend van 24-08-2023 t/m 20-10-2023

Intitulé

Mandaatregeling burgemeester 2021

Nijverdal, 23 maart 2021 Kenmerk 2021-007736

De burgemeester van Hellendoorn;

Overwegende,

dat het in verband met een doelmatige besluitvorming gewenst is dat bepaalde bevoegdheden niet door haar, maar door een lid van hun college of door ambtenaren in dienst van de gemeente Hellendoorn worden uitgeoefend;

dat dit aansluit bij de organisatiefilosofie om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen;

dat hun college verantwoordelijk blijft voor de in mandaat, via volmacht of machtiging uitgeoefende bevoegdheden;

dat het daarom gewenst is om voor de uitoefening van de bevoegdheden nadere regels vast te stellen;

Gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de wijziging van de ambtelijke organisatie, die per 1 april 2021 van kracht wordt;

B e s l u i t :

vast te stellen de navolgende

Mandaatregeling burgemeester 2021

I. Aan ambtenaren, in dienst van de gemeente Hellendoorn, worden de mandaten en volmachten verleend, zoals die zijn neergelegd in de bij dit besluit behorende bijlagen 1a tot en met 7a.

II. Aan iedere ambtenaar, in dienst van de gemeente Hellendoorn, wordt machtiging verleend tot verrichten van handelingen, die noch een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, mits deze handeling past binnen de omschrijving van de functie, waarin de ambtenaar is aangesteld.

III. Ten aanzien van de uitoefening van het bepaalde in I. en II. gelden de volgende voorschriften:

Algemeen

Artikel 1

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de bepalingen van afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3:60 – 3:79 Burgerlijk Wetboek in acht genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen alsmede van gemeenschappelijke regelingen in acht genomen.

 • 3.

  De krachtens mandaat of volmacht opgedragen bevoegdheden moeten beperkt worden uitgelegd.

Artikel 2

 • 1.

  Behalve de in de bijlagen 1a tot en met 7a aangegeven functionarissen is bij afwezigheid van de functionaris de naasthogere leidinggevende bevoegd de op die bijlagen aangegeven bevoegdheden uit te oefenen.

 • 2.

  Degenen, aan wie krachtens dit besluit bevoegdheden zijn opgedragen, zijn bevoegd deze bevoegdheid aan anderen op te dragen, tenzij in de bijlagen 1a tot en met 7a anders is aangegeven.

Artikel 3

De bevoegdheden, bedoeld onder I. van dit besluit, worden door de functionarissen, genoemd in de onder I. van dit besluit genoemde bijlagen, uitgeoefend namens de burgemeester.

Mandaat

Artikel 4

 • 1.

  De ondertekening van uitgaande stukken namens de burgemeester dient in de gevallen, waarin de bevoegdheid om het besluit te nemen is gemandateerd, als volgt plaats te vinden:

  Namens de burgemeester van Hellendoorn,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

 • 2.

  De ondertekening van uitgaande stukken, waarbij de bevoegdheid om het besluit te nemen door de burgemeester niet is gemandateerd, dient als volgt plaats te vinden:

  Overeenkomstig het door de burgemeester genomen besluit,

  (gevolgd door de functie-aanduiding van de gemandateerde en zijn of haar handtekening).

Volmacht

Artikel 5

Indien volmacht is verleend voor het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten dient de aanhef van de overeenkomst als volgt te luiden:

De gemeente Hellendoorn, te dezen vertegenwoordigd door (naam + functieaanduiding), die handelt ter uitvoering van een door hem/haar genomen besluit van ..............., nr. ……., daartoe gemachtigd door het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23 maart 2021, kenmerk 2021-007765 en het besluit van de burgemeester van 23 maart 2021, kenmerk 2021-007736,

hierna te noemen: de gemeente

etc.

Machtiging

Artikel 6

De ondertekening van uitgaande stukken namens de burgemeester dient als volgt plaats te vinden:

Namens de burgemeester van Hellendoorn,

(gevolgd door de functie-aanduiding van de gemachtigde en zijn of haar handtekening)

IV. in te trekken haar besluit van 24 april 2018, nr. 18INT00847.

V. te bepalen dat dit besluit op 1 april 2021 in werking treedt.

VI. deze regeling wordt aangehaald als Mandaatregeling burgemeester 2021.

De burgemeester voornoemd,

Bijlage 1a Mandaatoverzicht team fysiek domein

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/onder-tekeningsmandaat/volmacht

ondertekenen van rechtshandelingen

art. 171 Gemeentewet

Manager

 

Volmacht

beslissen op een ingediend bezwaarschrift

APV, Wet op de Kansspelen, Alcoholwet, Opiumwet, Zondagswet jo. artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht

Manager

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

- mits het advies van de commissie voor de bezwaarschriften "ongegrond" of "niet-ontvankelijk" luidt en dit wordt overgenomen;

- portefeuillehouder wordt van afhandeling op de hoogte gesteld

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

opvragen van justitiële gegevens i.v.m. de uitvoering van de Alcoholwet

artt. 9 tot en met 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 13 Besluit justitiële gegevens

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

opvragen van politiegegevens i.v.m. de uitvoering van de Alcoholwet

Art. 4:3, vijfde lid van het Besluit politiegegevens

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvoeren van eigen onderzoek i.v.m. de uitvoering van de Alcoholwet

Art. 7a Wet Bibob

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een vergunning voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf

art. 3 Alcoholwet

Manager

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank voor gebruik bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

art. 4 Alcoholwet

Manager

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholische drank voor gebruik bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

art. 35 Alcoholwet

Manager

Beleidsmedewerker C

Beleidsmedewerker B

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor het aanwezig hebben van één of meer speelautomaten

art. 30b Wet op de kansspelen

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

als sprake is van weigering dan enkel afdoeningsmandaat

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor geluid op zondag

art. 3 Zondagswet

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor een evenement op zondag

art. 4 Zondagswet

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een verklaring van geen bezwaar voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik

art. 18 Regeling burgerluchthavens

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een verklaring van geen bezwaar voor ontbranden van professioneel vuurwerk

artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvoeren van eigen onderzoek i.v.m. de behandeling van een aanvraag om een evenementenvergunning voor een vechtsportevenement of -gala, waaronder het opvragen van justitiële- en politiegegevens

art. 7a Wet Bibob, artt. 9 tot en met 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 15, eerste lid onder b Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 4.3, eerste lid onder l van het Besluit politiegegevens

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor een evenement

art. 2:25, eerste lid APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

als sprake is van intrekken of weigering dan enkel afdoeningsmandaat

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

accepteren of weigeren van meldingen voor het organiseren van een vergunningvrij evenement op aangewezen locatie

art. 2:25, derde lid APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vergunning voor de exploitatie van een openbare of risicovolle type inrichting

art. 2:28 APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

als sprake is van intrekken of weigering dan enkel afdoeningsmandaat

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van vrijstelling van de exploitatievergunning

art. 2:28, vijfde lid APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

als sprake is van intrekken of weigering dan enkel afdoeningsmandaat

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor het vaststellen van een andere sluitingstijd dan wel verblijfsperiode

art. 2:29, vierde lid APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

art. 2:30 APV 2020

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

accepteren of weigeren van een melding bijeenkomst persoonlijke aard of incidentele bijeenkomst georganiseerd door de paracommerciële rechtspersoon

art. 2 Drank- en horecaverordening 2021

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Juridisch-procedureel medewerker B

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvaardigen/intrekken van (preventieve) last onder bestuursdwang/dwangsom in verband met overtreding van het bij of krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellendoorn 2020 (APV 2020), Wet op de kansspelen, Alcoholwet, Opiumwet, Zondagswet bepaalde

APV 2020, Wet op de Kansspelen, Alcoholwet, Opiumwet, Zondagswet, jo. art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

Medewerker controle en handhaving B

Medewerker controle en handhaving D

de portefeuillehouder wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op verzoeken om handhaving van het bij of krachtens de APV 2020, de Opiumwet, Zondagswet, Wet op de kansspelen en de Alcoholwet bepaalde

APV 2020, Opiumwet, Zondagswet, Wet op de kansspelen, Alcoholwet, jo. art. 125 Gemeentewet en art. 5:32 Awb

Manager

Beleidsmedewerker B Beleidsmedewerker C

- tenzij zienswijzen zijn ingediend

- de portefeuillehouder wordt vooraf van de afdoening op de hoogte gesteld

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitvaardigen en intrekken bestuurlijke boete in verband met overtreding van het bij of krachtens de Alcoholwet bepaalde

Alcoholwet

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op een ingebrekestelling en het vaststellen van de hoogte van de dwangsom

art. 4:18 Algemene wet bestuursrecht

Manager

Beleidsmedewerker B

Beleidsmedewerker C

de portefeuillehouder wordt hiervan vooraf op de hoogte gesteld

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 2a Mandaatoverzicht team openbare ruimte

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ondertekeningsmandaat/volmacht

ondertekenen van rechtshandelingen

art. 171 Gemeentewet

Manager

 

Volmacht

Bijlage 3a Mandaatoverzicht team sociaal domein

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ondertekeningsmandaat/volmacht

ondertekenen van rechtshandelingen

art. 171 Gemeentewet

Manager

 

Volmacht

beslissen tot het verstrekken, beperken, intrekken of terugvorderen van een financiële toelage aan ontheemden in de gemeentelijke opvang

artt. 6, 7, 8, 9 en 10 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Sociaal juridisch medewerker B/ Medewerker Frontoffice C

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen tot het verstrekken, beperken, intrekken of terugvorderen van een financiële toelage aan ontheemden in een particuliere opvangvoorziening

artt. 12, 13 en 14 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Sociaal juridisch medewerker B/ Medewerker Frontoffice C

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

Bijlage 4a Mandaatoverzicht team dienstverlening en informatisering

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ondertekeningsmandaat/

volmacht

ondertekenen van rechtshandelingen

art. 171 Gemeentewet

Manager

 

Volmacht

nemen van beslissingen, afdoen van stukken, ondertekenen van uitgaande brieven en verrichten van overige handelingen ten aanzien van aangelegenheden die verband houden met de aan hem bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en opgedragen taken

Rijkswet op het Nederlanderschap

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

het mandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat de mandataris met de mandans (burgemeester) in contact treedt alvorens gebruik te maken van het mandaat in geval er sprake is/kan zijn van politiek- of beleidsgevoelige aangelegenheden

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afnemen van optieverklaringen

art. 6 jo. art. 21 Rijkswet op het Nederlanderschap

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

nemen van alle beslissingen, afdoen van stukken en tekenen van brieven ten aanzien van de aangelegenheden voortvloeiend uit de artt. 2, 3, 4, 5 en 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002. Hiertoe wordt tevens gerekend de buitenbehandelingstelling van een optieverklaring of een naturalisatieverzoek wegens de niet-betaling van de verschuldigde gelden

art. 8 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

het ondermandaat wordt verleend onder de voorwaarde dat de ondermandataris met de ondermandans (burgemeester) in contact treedt alvorens gebruik te maken van het mandaat in geval er sprake is/kan zijn van politiek- of beleidsgevoelige aangelegenheden

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afgeven van een ontvangstbevestiging aan degene die een kandidatenlijst heeft ingeleverd

art. H3, vierde lid Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

afnemen van een verklaring van ondersteuning en aantekenen dat de ondertekende als kiezer in de gemeente is geregistreerd

art. H4, derde en vierde lid Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op een verzoek om per brief te mogen stemmen + aantekening van inwilliging verzoek op het verzoekschrift

art. M4, eerste lid Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

kennisgeving van uitsluiting kiesrecht

art. B5, derde lid, Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op een schriftelijke aanvraag om afgifte van een kiezerspas

art. K8, eerste lid Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

uitreiken van een nieuwe stempas

art. J8, eerste lid Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

beslissen op een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen

art. L11, eerste lid Kieswet

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

Medewerker automatisering B

 

Afdoenings- en ondertekenings­mandaat

stellen van een andere termijn voor de begraving of verbranding

art. 17, eerste lid Wet op de lijkbezorging

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

zorgdragen voor de voorziening in de lijkschouwing en de lijkbezorging

art. 21, eerste lid Wet op de lijkbezorging

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verhaal van kosten van lijkbezorging

art. 22 Wet op de lijkbezorging

Manager

Coördinator B

Juridisch procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen van vergunning voor het opgraven van een lijk alsmede de bevoegdheid om aan de vergunning de nodige voorschriften betreffende geneeskundig toezicht alsmede vervoer en bestemming van het lijk te verbinden

art. 29, eerste en tweede lid Wet op de lijkbezorging

Manager

Coördinator B

Juridisch-procedureel medewerker D

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

doen van aanvragen om inlichtingen uit de justitiële documentatieregisters

artt. 9 en 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Manager

Juridisch-procedureel medewerker D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor geluid op zondag

art. 3 Zondagswet

Coördinator B

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

verlenen, wijzigen, intrekken of weigeren van een ontheffing voor een evenement op zondag

art. 4 Zondagswet

Coördinator B

Medewerker frontoffice E

Medewerker frontoffice D

 

Afdoenings- en ondertekeningsmandaat

aanwijzen autorisatiebevoegde reisdocumentenstation en autorisatiebevoegde aanvraagstation

art. 79, eerste lid Paspoortuitvoeringsregeling 2001

Manager

Coördinator B

 

Afdoeningsmandaat

vragen van inlichtingen in verband met het afdoen van aanvragen tot het verlenen van een Koninklijke Onderscheiding

- artikel 30, eerste lid onderdeel d 1º Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

- artikel 18, eerste lid Wet politiegegevens jo. artikel 4:3, eerste lid onderdeel i Besluit politiegegevens

Bestuursadviseur Kabinetszaken en Communicatie / Protocol en Bestuurlijke representatie

Ondertekeningsmandaat

Bijlage 5a Mandaatoverzicht team maatschappelijk domein

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ondertekeningsmandaat/volmacht

ondertekenen van rechtshandelingen

art. 171 Gemeentewet

Manager

 

Volmacht

Bijlage 6a Mandaatoverzicht team bedrijfsvoering

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ondertekeningsmandaat/volmacht

ondertekenen van rechtshandelingen

art. 171 Gemeentewet

Manager

 

Volmacht

vragen van inlichtingen uit het strafregister en het algemeen documentatieregister in verband met het afdoen van aanvragen tot het verlenen van een Koninklijke Onderscheiding

art. 1, eerste lid Besluit inlichtingen strafregisters en art. 5, derde lid Besluit inlichtingen justitiële documentatie

Secretarieel medewerker D

 

Ondertekeningsmandaat

Bijlage 7a Mandaatoverzicht staf directie

Bevoegdheid

Wettelijke basis

Gemandateerde (functie)

Opmerkingen

Afdoeningsmandaat/ondertekeningsman-daat/volmacht

ondertekenen van rechtshandelingen

art. 171 Gemeentewet

Algemeen directeur/adjunct Algemeen directeur

 

Volmacht