1e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2021.

Geldend van 18-03-2021 t/m heden

Intitulé

1e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2021.

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021;

gelet op het advies van de Raadadviescommissie van 25 februari 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet:

besluit

vast te stellen de:

1e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2021.

Artikel 1

Artikel 41 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Oss 2021 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 41 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 • 1.

  De leges bedragen voor het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart ingevolge artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, €100,-;

 • 2.

  De leges bedragen voor het verstrekken van een duplicaat van een invalidenparkeerkaart, € 25,-;

 • 3.

  De leges bedragen voor het op verzoek van de houder aanbrengen van één of meer wijzigingen op de invalidenparkeerkaart, mits gelijktijdig, € 25,-.

Artikel 2

Artikel 51a van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Oss 2021 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 51a Organiseren evenementen

 • 1.

  Onder een A-evenement (regulier evenement) wordt verstaan de voor het publiek toegankelijke samenkomst of vermakelijkheid waarbij operationele voorbereiding en uitvoering door een of meer OOV-diensten niet noodzakelijk worden geacht;

 • 2.

  Onder een B-evenement (aandacht evenement) wordt verstaan de voor het publiek toegankelijke samenkomst of vermakelijkheid waarbij operationele voorbereiding en uitvoering door een of meer OOV-diensten voorstelbaar worden geacht;

 • 3.

  Onder een C-evenement (risicovol evenement) wordt verstaan de voor het publiek toegankelijke samenkomst of vermakelijkheid waarbij operationele voorbereiding en uitvoering door een of meer OOV-gemeente aan de hand van een risicoscan ingedeeld als een A-, B- of C-evenement.

 • 4.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft

  • a.

   een A-evenement, € 0,00;

  • b.

   een B-evenement, € 500,00;

  • c.

   een C-evenement, € 1.500,00.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing of, zo dat later is, op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt in dat geval terug tot en met de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 18 maart 2021.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 1e wijziging Legesverordening Oss 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 maart 2021

De gemeenteraad voornoemd,

Mede namens de voorzitter,

De griffier,

Drs P.H.A. van den Akker