Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het tijdelijke compensatiebudget voor cultuur en de coronaschade (Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade 2021)

Geldend van 31-03-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent het tijdelijke compensatiebudget voor cultuur en de coronaschade (Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade 2021)

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Leiden inzake een regeling voor:

 • -

  het verbeteren van de financiële positie van culturele instellingen, die als gevolg van de coronamaatregelen in hun voortbestaan worden bedreigd;

 • -

  het mogelijk maken van innovatieve initiatieven die – ondanks beperkende maatregelen i.v.m. het reduceren van coronabesmettingen - bijdragen aan het corona-proof mogelijk maken van culturele activiteiten en/of aan een robuuste, toekomstbestendige cultuursector in Leiden.

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden,

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade 2021 voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, onder het voorbehoud van het verkrijgen compensatie coronaschade cultuursector vanuit het Rijk en zo mogelijk de Provincie Zuid-Holland.

Titel I Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvullende bijdrage: Financiële ondersteuning in de vorm van subsidie; huurkwijtschelding, of een combinatie van beide;

 • b.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Leiden;

 • d.

  Compensatiebudget Cultuur en Corona: het bedrag dat de gemeente Leiden van het Rijk alsmede de Provincie Zuid-Holland ontvangt om de door de cultuurinstellingen geleden schade te kunnen compenseren;

 • e.

  Coronamaatregelen: maatregelen van het kabinet gericht op het maximaal onder controle houden van het coronavirus (COVID-19);

 • f.

  C5: de vijf grote Leidse culturele instellingen, zoals genoemd in de Cultuurnota 2020: BplusC, Leidse Schouwburg / Stadsgehoorzaal, Theater Ins Blau, Gebr. De Nobel en Museum De Lakenhal;

 • g.

  Matching: aanvullende gemeentelijke coronaschade steun, als cofinanciering van de in het kader van deze regeling relevante bijdragen vanuit de rijkscultuurfondsen;

 • h.

  Overige compensatiemaatregelen: generieke maatregelen en (coulance)regelingen van andere overheden dan het Rijk waarvan kunst- en cultuurinstellingen gebruik kunnen maken, die als doel hebben de financiële ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan;

 • i.

  Rijksmaatregelen: maatregelen van het Rijk om de financiële gevolgen van de coronacrisis deels te compenseren. Dat zijn generieke economische maatregelen waar ook de cultuursector gebruik van kan maken, alsmede specifieke maatregelen voor de cultuursector (additioneel noodpakket voor de cultuursector van het ministerie van OCW, die deels door rijkscultuurfondsen worden uitgevoerd);

 • j.

  Netto verlies: het saldo van:

  • -

   de gemiste inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen en

  • -

   de extra inkomsten als gevolg van de generieke en specifieke compensatieregelingen van het Rijk (exclusief gemeentelijke matching), alsmede van door andere overheden getroffen (coulance)regelingen;

  • -

   de lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen;

  • -

   de extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen;

  • -

   de extra bijdragen van derden (b.v. steunfonds);

 • k.

  Innovatieve initiatieven: voorgenomen activiteiten die - ondanks beperkende maatregelen i.v.m. het reduceren van coronabesmettingen - bijdragen aan het corona-proof mogelijk maken van culturele uitingen en/of aan een robuuste, toekomstbestendige cultuursector in Leiden.

Artikel 1.2 Toepasselijkheid Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021 (ASV)

De ASV is van toepassing, voor zover daar in deze regeling niet van wordt afgeweken, en met uitzondering van het in deze regeling bepaalde over de kwijtschelding van huur.

Artikel 1.3 Doel regeling

Deze regeling beoogt:

 • -

  de financiële positie van Leidse cultuurinstellingen te verbeteren die als gevolg van de coronamaatregelen in hun voortbestaan worden bedreigd . Door - in aanvulling op de reguliere jaarsubsidie - het verstrekken van een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur en/of door het verlenen van een aanvullende subsidie.

 • -

  het ondersteunen van innovatieve initiatieven die – ondanks beperkende maatregelen i.v.m. het reduceren van coronabesmettingen - bijdragen aan het corona-proof mogelijk maken van culturele activiteiten en/of aan een robuuste, toekomstbestendige cultuursector in Leiden.

Artikel 1.4 Looptijd van de regeling

De tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade 2021 omvat de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Titel II

Compensatie Coronaschade

Hoofdstuk 2 Aanvullende ondersteuning

Artikel 2.1 Relevante culturele instellingen

Het college kan aanvullende ondersteuning verlenen aan de volgende te onderscheiden cultuurinstellingen:

 • -

  de C5 zoals benoemd onder artikel 1.1 onder f;

 • -

  cultuurinstellingen die de afgelopen drie jaar op jaarbasis minimaal € 75.000,= gemeentelijke subsidie hebben ontvangen.

Artikel 2.2 Criteria

Om in aanmerking te komen voor aanvullende ondersteuning dient er sprake te zijn van minimaal € 10.000,= netto verlies ten gevolge van de coronamaatregelen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Artikel 2.3 Hoogte aanvullende ondersteuning

Het maximaal aan te vragen bedrag voor aanvullende ondersteuning is het netto verlies als gevolg van de coronamaatregelen.

Artikel 2.4 Maximaal toe te kennen aanvullende ondersteuning
 • 2.4.1

  Het beschikbare Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade bestaat uit de compensatie van het Rijk alsmede van de Provincie Zuid-Holland voor cultuur en vormt het maximaal beschikbare bedrag voor uitvoering van deze regeling.

 • 2.4.2

  Indien dit budget ontoereikend is om alle aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen te honoreren, worden alle te verlenen subsidies naar rato met een gelijk percentage verlaagd totdat het budget toereikend is.

 • 2.4.3

  Toekenning per fase

  De aanvragen zullen - voor zover van toepassing - steeds per fase worden toegekend. Waar mogelijk zullen fasen gecombineerd worden, afhankelijk van de fasen waarin het Rijk, respectievelijk de Provincie Zuid-Holland compensatie aan de gemeente beschikbaar stelt.

Hoofdstuk 3 Aanvrager en aanvraag

Artikel 3.1 Aanvullende ondersteuning kan uitsluitend worden aangevraagd door de instellingen als bedoeld in artikel 2.1.

Artikel 3.2 Aanvraagtermijn
 • 3.2.1.

  de termijnen voor het indienen van een aanvraag voor aanvullende ondersteuning zullen aan de cultuurinstellingen (eventueel per fase) bekend gemaakt worden.

Artikel 3.3 Vereisten aanvraag
 • 3.3.1

  Een aanvraag moet voldoen aan de vereisten uit de ASV en voorzien zijn van het ingevulde speciaal voor de Compensatie Cultuur en Corona ontwikkelde format.

 • 3.3.2

  Indien een aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager een termijn gegund van vijf werkdagen om de aanvraag aan te vullen.

Artikel 3.4 Vorm aanvullende bijdrage

De aanvrager dient in de aanvraag aan te geven welke vorm van ondersteuning gevraagd wordt:

 • a.

  een aanvullende subsidie;

 • b.

  verrekening met de aan de gemeente verschuldigde huur;

 • c.

  een combinatie van beide.

Hoofdstuk 4 Weigering aanvullende bijdrage

Artikel 4 Weigeringsgronden

Het college kan geheel of gedeeltelijk aanvullende bijdrage weigeren als:

 • a.

  de instelling onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de Rijksmaatregelen;

 • b.

  de instelling geen of onvoldoende beroep gedaan heeft op de middelen die zij kan ontvangen van een gelieerd steunfonds;

 • c.

  er in de aanvraag geen of onvoldoende reële onderbouwing is gegeven van het verlies;

 • d.

  het Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade, zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Leiden, ontoereikend is.

Hoofdstuk 5 Bevoorschotting, verantwoording en vaststelling

Artikel 5.1 Bevoorschotting

Het college bevoorschot de aanvullende subsidie in zijn geheel. De uitbetaling vindt plaats op het moment van de verlening van de subsidie. Hierin wordt de eventuele huurkwijtschelding verrekend. Het bedrag wordt definitief vastgesteld na verantwoording.

Artikel 5.2 Verantwoording
 • 5.2.1

  De aanvraag tot subsidievaststelling bevat een zichtbare verantwoording (per fase) van deze aanvullende ondersteuningsregeling in de jaarrekening 2021 bij de verantwoording van de reguliere jaarsubsidie.

 • 5.2.2

  Gezien de onzekere en wisselende omstandigheden ten gevolge van de Coronacrisis, kunnen de financiële gegevens op basis waarvan deze ondersteuning aangevraagd wordt nog sterk wijzigen in de loop van 2021. Indien het uiteindelijke netto verlies lager is dan het verlies waarop de subsidieverlening is gebaseerd, zal de definitieve bijdrage lager vastgesteld worden.

Titel III innovatieve corona-proof initiatieven

Hoofdstuk 6 Initiatieven

Artikel 6 Aanvragers

Het college kan buiten de in artikel 2.1 genoemde instellingen, ook aan andere (culturele) organisaties en personen projectsubsidies verstrekken voor innovatieve initiatieven.

Artikel 7 Innovatieve initiatieven

Innovatieve initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze tijdelijke regeling, voor zover het beschikbare Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade, zoals opgenomen in de begroting van de gemeente Leiden, toereikend is.

Artikel 8 Aanvragen subsidie
 • 8.1

  Aanvragen van een subsidie voor innovatieve culturele corona activiteiten kunnen worden ingediend bij het college;

 • 8.2

  De aanvragen dienen voorzien te zijn van een projectplan en een begroting.

Artikel 9 Afhandeling aanvragen
 • 9.1

  Het college kan subsidie verstrekken voor in het vorige lid beoogde activiteiten voor zover een tijdelijk karakter hebben;

 • 9.2

  Aanvragen zullen in volgorde van binnenkomst worden afgehandeld.

Artikel 10 Subsidiebedrag
 • 10.1

  Een subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal het tekort op de begroting. Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt € 10.000,-;

 • 10.2

  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet de kosten die naar het oordeel van het college als niet redelijk worden beoordeeld.

Artikel 11 Criteria

De aanvragen zullen worden beoordeeld aan de hand van de hiernavolgende criteria:

 • a.

  draagt bij aan een robuuste, toekomstbestendige cultuursector in Leiden;

 • b.

  past binnen het profiel van Leiden Stad van Ontdekkingen en de pijlers kennis en cultuur;

 • c.

  heeft een breed, inclusief en divers publieksbereik;

 • d.

  is zichtbaar en draagt bij aan de levendigheid van de (wijken van de) stad;

 • e.

  biedt kwaliteit;

 • f.

  is van toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande cultuuraanbod;

 • g.

  toont (cultureel) ondernemerschap;

 • h.

  er wordt samengewerkt met anderen binnen en buiten de eigen sector.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze regeling wordt, behalve volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV, geweigerd indien:

 • a.

  de culturele activiteit niet in Leiden plaatsvindt of niet op Leiden is gericht;

 • b.

  de aanvrager met het cultuurproject een winstoogmerk heeft;

 • c.

  een zelfde (soort) activiteit, als waarvoor subsidie wordt aangevraagd, al verricht wordt door een andere (al dan niet gesubsidieerde) organisatie, tenzij het aantoonbaar bijdraagt aan het verdienmodel om de culturele activiteiten te kunnen blijven realiseren;

 • d.

  de financiële middelen van de aanvrager, met inbegrip van een naar aanleiding van de aanvraag toe te kennen subsidie, onvoldoende worden geacht om de te subsidiëren activiteit(en) te verrichten;

 • e.

  de kosten van de activiteit(en) niet in redelijke verhouding staan tot de omvang van de beoogde culturele activiteit en/of het daarmee te bereiken aantal personen;

 • f.

  op voorhand bekend is dat voor de aangevraagde activiteiten niet de benodigde vergunningen en ontheffingen in bezit zijn of zullen zijn;

 • g.

  het beschikbare gemeentelijke budget hier geen ruimte toe biedt.

Titel IV Slotbepalingen

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 13.1 Hardheidsclausule

Het college kan een of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13.2 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na zijn bekendmaking.

Artikel 13.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade 2021 (oftewel Tijdelijke regeling CCC-2021).

Ondertekening