Regeling vervallen per 01-11-2021

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Geldend van 31-07-2021 t/m 31-10-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Zaaknummer:Z21-011446

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van afdeling Sociale Voorzieningen van 8 maart 2021;

gelet op artikel 35 van de Participatiewet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een burger in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK) en het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Aalsmeer

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • b.

  inkomensterugval: een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval van het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

 • c.

  wet: Participatiewet.

Artikel 2 Doelgroep TONK

Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor de aanvrager:

a. het college kan op grond van artikel 35 van de wet een tegemoetkoming verlenen aan de belanghebbende (ouder dan 18 jaar) die vanwege de coronacrisis tijdelijk een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in het inkomen heeft, waardoor de woonkosten niet meer (volledig) kunnen worden voldaan uit het (gezins)inkomen en waarvoor andere regelingen geen of onvoldoende uitkomst bieden.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming verstrekken aan de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit het inkomen en de beschikbare geldmiddelen, waarbij uitsluitend de beschikbare geldmiddelen boven het vrij te laten vermogen in aanmerking worden genomen.

 • 2.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19);

 • 3.

  De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Aalsmeer ‘ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK.

Artikel 4 Uitsluitingsgronden

1. De aanvrager heeft geen recht op de Tonk als een beroep op een voorliggende voorziening, als bedoeld in artikel 15 van de Participatiewet, kan worden gedaan.

2. Een vergoeding op basis van de Tegemoetkoming Vaste Lasten, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en de TOZO is geen voorliggende voorziening als bedoeld in het eerste lid.

3. Er bestaat geen recht op de tegemoetkoming als er een uitsluitingsgrond aanwezig is als bedoeld in artikel 13, eerste lid van de Participatiewet waarbij onderdeel e niet van toepassing is.

Artikel 5 Noodzakelijke kosten

De tegemoetkoming TONK kan betrekking hebben op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

 • a.

  kosten van huur;

 • b.

  kosten van de hypotheekrente voor de woning;

 • c.

  kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning;

 • d.

  servicekosten;

 • e.

  kosten van een auto (vast bedrag van €83,- per auto per maand);

 • f.

  kosten voor dieren boven €50,- per maand;

 • g.

  verzekeringen zoals: arbeidsongeschiktheids-, overlijdens, inboedel-, opstal-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. Alle andere verzekeringen zijn uitgesloten.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt middels een daartoe beschikbaar gesteld formulier schriftelijk ingediend.

 • 2.

  De aanvrager en de partner van de aanvrager of daarmee gelijkgestelde overlegt de volgende stukken:

 • a.

  een niet verlopen identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs

  de bewijzen van het inkomen van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de tegemoetkoming;

 • b.

  de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de tegemoetkoming;

 • c.

  de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de tegemoetkoming;

 • 3.

  Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 november 2021.

Artikel 7 Terugwerkende kracht

Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

Artikel 8 Duur

De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

Artikel 9 Maximale hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming TONK per maand wordt vastgesteld conform onderstaande formule: Tegemoetkoming TONK per maand = noodzakelijke woonkosten – draagkracht (inkomen- 110% sociaal minimum) – € 500,-,

waarbij:

- de noodzakelijke kosten van bestaan worden bedoeld zoals genoemd in artikel 5, en;

- draagkracht wordt bedoeld zoals in artikel 10 en artikel 11.

 • 2.

  De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregels bedraagt €2.000 per huishouden per maand.

 • 3.

  Voor de Tonk geldt een eigen bijdrage van €500 per maand.

 • 4.

  De hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de hoogte van het inkomen en vermogen van de aanvrager en de eventuele partner van de aanvrager of daarmee gelijkgestelde, de noodzakelijke kosten, draagkracht en de eigen bijdrage.

 • 5.

  Het inkomen boven 110% van de toepasselijke alleenstaande of gehuwde bijstandsnorm wordt samen met het overschrijdende vrij te laten vermogen van beschikbare geldmiddelen, volledig als draagkracht aangemerkt en verrekend met de noodzakelijke kosten.

Artikel 10 Draagkracht uit inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen op het moment van de peildatum van aanvrager en de partner van de aanvrager of daarmee gelijkgestelde.

 • 2.

  Het inkomen boven 110% van de toepasselijke alleenstaande of gehuwde bijstandsnorm wordt volledig als draagkracht aangemerkt.

 • 3.

  Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaande aan de maand van de aanvraag bepalend.

 • 4.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit de eigen onderneming;

  • c.

   inkomen uit een uitkering;

  • d.

   inkomen uit verhuur; en

  • e.

   inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 11 Draagkracht uit beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager en de eventuele partner van de aanvrager of daarmee gelijkgestelde, beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. De direct beschikbare geldmiddelen boven de voor het huishouden geldende grens wordt volledig als draagkracht aangemerkt.

 • 2.

  Het vrij te laten vermogen van beschikbare geldmiddelen is:

  • a.

   voor een alleenstaande €23.260;

  • b.

   voor een alleenstaande ouder €46.520;

  • c.

   voor de gehuwden tezamen: €46.520.

 • 3.

  De in bezit zijnde beschikbare geldmiddelen boven het vrij te laten vermogen, wordt volledig als draagkracht aangemerkt.

 • 4.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager of daarmee gelijkgestelde.

 • 5.

  Indien de aanvrager binnen zeer korte termijn over voldoende middelen kan beschikken om de kosten zelf te dragen, of de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, kan de tegemoetkoming in de vorm van een lening worden verstrekt.

 • 6.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

Artikel 12 Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 13 Uitbetaling

De uitbetaling vindt maandelijks plaats. Betaling vindt ineens plaats wanneer er na 1 oktober 2021 een aanvraag met terugwerkende kracht wordt gedaan.

Artikel 14 Inlichtingenplicht

De inlichtingenplicht uit de Participatiewet (artikel 17) geldt voor de TONK onverkort. Dat betekent dat de aanvrager elke wijziging die van invloed is of kan zijn op het recht of op de hoogte van de tegemoetkoming moet doorgeven aan het college.

Artikel 15 Terugvordering en verhaal

 • 1.

  De aanvrager is verplicht de tegemoetkoming te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.

 • 2.

  Het college kan besluiten om steekproefsgewijs de rechtmatigheid van de tegemoetkoming te controleren.

 • 3.

  Indien achteraf blijkt dat op basis van onjuiste of onvolledige informatie ten onrechte of tot een te hoog bedrag een tegemoetkoming is verstrekt, dan dient de gemeente over te gaan tot terugvordering.

 • 4.

  Invordering en terugvordering vinden plaats op de wijze zoals in de wet en de beleidsregels terugvordering en verhaal gemeente Amstelveen is bepaald.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 17 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 november 2021.

Artikel 18 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte