VERORDENING STEUNFRACTIELEDEN GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 18-03-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

VERORDENING STEUNFRACTIELEDEN GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z055924/D349429

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het Presidium van 8 februari 2021 met kenmerk D349428;

Gehoord het behandeladvies van gecombineerde forum van 04 maart 2021;

HEEFT BESLOTEN:

1. De Verordening steunfractieleden gemeente Brummen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

a. In deze verordening wordt verstaan onder steunfractie: een persoon, die door een in de raad vertegenwoordigde politieke groepering als steunfractielid is afgevaardigd en geen raadslid van de gemeente Brummen is.

b. Een steunfractielid zoals genoemd in deze verordening wordt gelijkgesteld aan een commissielid zoals bedoeld in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden, gemeente Brummen 2019.

c. De bepalingen zoals genoemd in de Gemeentewet en de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden, gemeente Brummen 2019 die betrekking hebben op een commissielid zijnde niet-raadslid zijn van toepassing op de steunfractieleden.

Artikel 2 Aantal en voordracht

a. Elke in de raad vertegenwoordigde politieke groepering mag maximaal twee steunfractieleden aanwijzen.

b.Een steunfractielid wordt benoemd door de raad op voordracht van de voorzitter van een fractie. De voordracht geschiedt schriftelijk.

Artikel 3 Vereisten

a. De vereisten voor het raadslidmaatschap, als bepaald in de artikelen 10, 11 en 13 van de Gemeentewet, zijn van overeenkomstige toepassing op het steunfractielidmaatschap.

b. Het steunfractielid verricht geen handelingen als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet.

c. De raad kan ontheffing verlenen van de verboden als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet, aanhef en onder d, van de Gemeentewet.

d. Artikel 12 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op het steunfractielid.

e. Als blijkt dat het steunfractielid zich op welke wijze dan ook niet aan de hem of haar gestelde of de voor hem of haar geldende plichten houdt, kan de voorzitter van de raad de rechten van het steunfractielid als in deze verordening omschreven zijn, tijdelijk ontnemen, vooruitlopende op het besluit ter zake van de raad.

Artikel 4 Inzage raadsstukken

Bij het verlenen van toegang tot alle raadsstukken aan het steunfractielid dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

a. het steunfractielid heeft recht op inzage van stukken, welke voor de raadsleden ter inzage liggen, met inbegrip van de vertrouwelijke stukken;

b. het steunfractielid heeft het recht informele bijeenkomsten van raadsleden zoals koetshuisessies en werkbezoeken bij te wonen;

c. op het steunfractielid rust de verplichting tot geheimhouding;

d. de geheimhoudingsverplichting geldt in de gevallen, waarin deze ook rust op de raadsleden;

e. het steunfractielid neemt ten aanzien van de forum- en raadsstukken dezelfde zorgvuldigheid in acht als van een raadslid mag worden verwacht;

f. voordat het steunfractielid als zodanig kan optreden, tekent deze ten overstaan van de voorzitter van de raad een verklaring, inhoudende dat als steunfractielid zal worden opgetreden, met inachtneming van de vorengenoemde punten en legt hij de eed of de belofte af in handen van de voorzitter. Artikel 14 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op het steunfractielid.

g. de verplichting tot geheimhouding blijft op het steunfractielid rusten, ook na zijn of haar ontslag.

Artikel 5 Vergoeding

De steunfractieleden ontvangen een maandelijkse vergoeding berekend aan de hand van artikel 3.4.1. van Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 6 Beëindiging werkzaamheden

Het steunfractielidmaatschap eindigt gelijk met de beëindiging van de zittingsduur van de raad.

Artikel 7 Ontslag steunfractielid

a. Een steunfractielid kan te allen tijde ontslag nemen.

b. Een voorzitter van een fractie kan een tot zijn fractie behorend steunfractielid middels een bindend advies voordragen voor ontslag.

c. De raad kan besluiten een steunfractielid te ontslaan, indien hij in strijd handelt met het bepaalde in artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet.

d. In het geval van beëindiging van het steunfractielidmaatschap of in het geval van ontslag van een steunfractielid kan een voorzitter van een fractie een nieuw steunfractielid voor benoeming voordragen.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening steunfractieleden gemeente Brummen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 18 maart 2021 (en werkt terug tot en met 1 januari 2021).

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 18 maart 2021 onder nummer D349436.

De gemeenteraad van Brummen,

De griffier D.D. Balduk

De voorzitter A.J. van Hedel