Nadere regel subsidie Actieagenda Utrechters Schuldenvrij

Geldend van 29-03-2021 t/m heden

Intitulé

Nadere regel subsidie Actieagenda Utrechters Schuldenvrij

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • gelet op de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij (2019);

Overwegende dat de kernstrategie van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij is: op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden,

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie Actieagenda Utrechters Schuldenvrij.

Artikel 1 Begripsbepaling en (reikwijdte en definities)

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Geen ‘guilt’ maar ‘debt’: schuld heeft geen context van ‘eigen schuld’, maar de context van niet meer kunnen rondkomen door geldproblemen.

 • b.

  Stress-sensitief: het hebben van schulden geeft veel schaamte en stress. Hierdoor is logisch denken vaak niet meer mogelijk. Stress-sensitief werken staat hier open voor en handelt hiernaar.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Deze nadere regel heeft als doel dat meer Utrechters schulden(zorg)vrij zijn.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

Een subsidie kan aangevraagd worden door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Activiteiten die eraan bijdragen dat Utrechters niet (dieper) in de schulden komen;

 • b.

  Activiteiten die eraan bijdragen dat meer Utrechters met schulden bereikt worden en hulp/ondersteuning aangeboden krijgen;

 • c.

  Activiteiten die ondersteuning bieden aan inwoners in een schuldhulpverleningstraject met als doel doorstroom te bevorderen en uitval te voorkomen;

 • d.

  Activiteiten die erop gericht zijn dat Utrechters duurzaam uit de schulden blijven;

 • e.

  Activiteiten die erop gericht zijn de financiële zelfredzaamheid van Utrechters na een schuldhulpverleningstraject of onderbewindstelling te vergroten.

Aanvragers moeten kunnen aantonen dat zij met de activiteit bedragen aan (een van) de leidende principes van de Actieagenda:

 • a.

  We benaderen schulden niet als ‘guilt’ maar als ‘debt;

 • b.

  We werken stress-sensitief;

 • c.

  We lossen schulden op en werken altijd aan perspectief;

 • d.

  We doen wat nodig is: passend maatwerk voor iedereen.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • a.

  De aanvraag van de subsidie wordt op de voorgeschreven wijze ingediend ter attentie van burgemeester en wethouders.

 • b.

  De aanvraag gaat vergezeld van het volgende:

 • een overzicht van de activiteiten met daarbij een omschrijving waarvoor subsidie wordt gevraagd en van de doelen die met die activiteiten worden beoogd, passend bij de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij.

 • een financiële onderbouwing van de aanvraag aansluitend op het overzicht van de activiteiten. In deze onderbouwing staat per activiteit opgenomen welke personele en materiele middelen nodig zijn voor de activiteiten. Tevens is het gevraagde subsidiebedrag helder onderbouwd met daarbij - indien van toepassing - een sluitende begroting met daarin alle (overige) inkomsten.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 9 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen 13 weken besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

Artikel 10 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie Actieagenda Utrechters Schuldenvrij wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regel.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel subsidie Actieagenda Utrechters Schuldenvrij.

Ondertekening

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 23 maart 2021.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen